Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Liitto­kierros on lähes käyty. Kunta-alan ammat­ti­jär­jestöt tavoit­te­livat vienti­teol­li­suuden palkan­ko­ro­tus­tasoa ja paran­nuksia sopimus­teks­teihin. Lisäksi tavoi­teltiin kompen­saa­tiota lomara­hojen leikkauk­sille ja palkkaoh­jelmaa.

Arvioni mukaan kunta-alalla vähim­mäis­ta­voite toteutui. Miinuksen puolelle jäivät 37,5 h työajan poisto ja siitä saatu hyvitys. Yksityisen sektorin neuvot­te­luista ei ole tulosta tiedossa tätä kirjoit­taessani. Alalle jätettiin lakko­va­roitus 16.2.2018.

Jäsenet voivat antaa palau­tetta uusista sopimuk­sista puheen­joh­tajan ja neuvot­te­li­joiden maakun­ta­kier­tu­eella ja sosiaa­li­sessa mediassa.

Tehy ja Super tavoit­te­livat kunta­neu­vot­te­luissa omaa hoita­ja­so­pi­musta. Me tavoit­te­limme neuvot­te­lujen aloit­ta­mista jäsen­temme palkoista ja työajoista siirryt­täessä maakuntiin eli liitteen 4 kehit­tä­mistä.

Tehyn ja Superin puheen­joh­tajat ja neuvot­telija istuivat pääneu­vot­te­lu­pöy­dässä, joten heidän mahdol­li­suu­tensa neuvo­tella asiasta oli vahvempi kuin Talentian. Jukon 32 liittoa, myös Talentiaa, neuvot­te­luissa edustivat Jukon puheen­johtaja ja toimin­nan­johtaja. Talentia vaikutti kulis­seissa aktii­vi­sesti.

Miten nämä kaksi tavoi­tetta sitten etenivät? Hoita­ja­so­pi­musta ei tullut. Sen sijaan sovittiin, että sosiaali- ja tervey­den­huollon henki­löstön palkkauk­sesta ja työai­ka­jär­jes­tel­mistä neuvo­tellaan 2018−2019 sote-työryh­mässä. Sosiaa­li­huollon erityis­ky­sy­myk­sistä neuvo­tellaan uudessa sos-ryhmässä.

Uutta ja talen­tia­laisten kannalta tärkeää ratkai­sussa on, että Talentia otti nyt paikkansa neuvot­te­lu­pöytään Jukon toisena edustajana. Näissä sote-neuvot­te­luissa ratkaistaan suunta tulevien maakuntien sopimusten raken­teesta ja sisäl­löstä.

Talentia ei unohda kuntiin jääviä jäseniään. Sote-neuvot­te­luissa neuvo­tellaan myös koulu­ku­raat­torien ja vastaavien kuraat­torien asemista uudis­tu­vissa kunnissa. Talentia jatkaa myös varhais­kas­va­tuksen edunval­vontaa, jotta liitteeseen 5 saadaan paran­nuksia. Maakun­ta­so­pi­musten rinnalla yksityisen sosiaa­li­pal­ve­lualan työeh­to­so­pi­muksen merkitys kasvaa. Siinä neuvot­te­lu­pöy­dässä Talen­tialla on jo paikkansa.

Tero Ristimäki