Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Liit­to­kier­ros on lähes käyty. Kunta-alan ammat­ti­jär­jes­töt tavoit­te­li­vat vien­ti­teol­li­suu­den pal­kan­ko­ro­tus­ta­soa ja paran­nuk­sia sopi­mus­teks­tei­hin. Lisäksi tavoi­tel­tiin kom­pen­saa­tiota loma­ra­ho­jen leik­kauk­sille ja palkkaohjelmaa.

Arvioni mukaan kunta-alalla vähim­mäis­ta­voite toteu­tui. Miinuksen puo­lelle jäi­vät 37,5 h työ­ajan poisto ja siitä saatu hyvi­tys. Yksityisen sek­to­rin neu­vot­te­luista ei ole tulosta tie­dossa tätä kir­joit­taes­sani. Alalle jätet­tiin lak­ko­va­roi­tus 16.2.2018.

Jäsenet voi­vat antaa palau­tetta uusista sopi­muk­sista puheen­joh­ta­jan ja neu­vot­te­li­joi­den maa­kun­ta­kier­tu­eella ja sosi­aa­li­sessa mediassa.

Tehy ja Super tavoit­te­li­vat kun­ta­neu­vot­te­luissa omaa hoi­ta­ja­so­pi­musta. Me tavoit­te­limme neu­vot­te­lu­jen aloit­ta­mista jäsen­temme pal­koista ja työ­ajoista siir­ryt­täessä maa­kun­tiin eli liit­teen 4 kehittämistä.

Tehyn ja Superin puheen­joh­ta­jat ja neu­vot­te­lija istui­vat pää­neu­vot­te­lu­pöy­dässä, joten hei­dän mah­dol­li­suu­tensa neu­vo­tella asiasta oli vah­vempi kuin Talentian. Jukon 32 liit­toa, myös Talentiaa, neu­vot­te­luissa edus­ti­vat Jukon puheen­joh­taja ja toi­min­nan­joh­taja. Talentia vai­kutti kulis­seissa aktiivisesti.

Miten nämä kaksi tavoi­tetta sit­ten ete­ni­vät? Hoitajasopimusta ei tul­lut. Sen sijaan sovit­tiin, että sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön palk­kauk­sesta ja työ­ai­ka­jär­jes­tel­mistä neu­vo­tel­laan 2018−2019 sote-työ­ryh­mässä. Sosiaalihuollon eri­tyis­ky­sy­myk­sistä neu­vo­tel­laan uudessa sos-ryhmässä.

Uutta ja talen­tia­lais­ten kan­nalta tär­keää rat­kai­sussa on, että Talentia otti nyt paik­kansa neu­vot­te­lu­pöy­tään Jukon toi­sena edus­ta­jana. Näissä sote-neu­vot­te­luissa rat­kais­taan suunta tule­vien maa­kun­tien sopi­mus­ten raken­teesta ja sisällöstä.

Talentia ei unohda kun­tiin jää­viä jäse­ni­ään. Sote-neu­vot­te­luissa neu­vo­tel­laan myös kou­lu­ku­raat­to­rien ja vas­taa­vien kuraat­to­rien ase­mista uudis­tu­vissa kun­nissa. Talentia jat­kaa myös var­hais­kas­va­tuk­sen edun­val­von­taa, jotta liit­tee­seen 5 saa­daan paran­nuk­sia. Maakuntasopimusten rin­nalla yksi­tyi­sen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mer­ki­tys kas­vaa. Siinä neu­vot­te­lu­pöy­dässä Talentialla on jo paikkansa.

Tero Ristimäki