Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Mutkien jälkeen työmark­ki­na­kes­kus­jär­jestöt hyväk­syivät neuvot­te­lu­tu­loksen kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muk­seksi. Talentian hallitus on nyt päättänyt aloittaa alakoh­taiset työ- ja virkaeh­to­so­pi­mus­neu­vot­telut. Tavoit­teena on saada aikaan toukokuun loppuun mennessä neuvot­te­lu­tulos nykyisten sopimusten jatka­mi­sesta 12 kuukau­della. Eniten neuvot­te­luaikaa kulunee siihen, miten vuosit­taisen työajan 24 tunnin piden­tä­minen toteu­tetaan ansio­tasoa muutta­matta.

Sote-uudis­tuksen linjauk­sista odotetaan maan halli­tuksen esityksiä huhtikuun loppuun mennessä. Halli­tuksen linjaa odotel­lessa valmis­telut etenevät muutoin. Uudis­tusta vetävä Tuomas Pöysti ja minis­teriön virka­miehet ovat kuulleet sosiaali-ja tervey­den­huollon ammat­ti­hen­ki­löitä edustavia ammat­ti­jär­jestöjä.
Sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löitä edustaa Talentia. Olemme myös mukana henki­löstön asemaa koske­vissa valmis­te­luissa Akavassa ja JUKOssa. Vedän neuvot­te­lu­jär­jestö JUKOn Sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuksen tausta­ryhmää ja johdan Akavan sosiaali- ja terveys­po­liit­tista toimi­kuntaa.  Kentällä talen­tia­laiset luotta­mus­miehet ovat JUKOn edustajina maakun­nal­li­sissa sote-valmis­te­lu­ryh­missä.

Sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölaki on tullut voimaan, ja tämän rinnalla on tulossa voimaan kelpoi­suuslain kumoa­mislaki. Talentia on vaikut­tanut kumoa­mislain sisältöön, eikä laki tuo yllätyksiä. Varhais­kas­va­tuksen kelpoi­suudet säilyvät, samoin lasten­val­vojan ja sosiaa­lia­sia­miehen kelpoi­suudet ja entiset koulu­tus­vaa­ti­mukset. Lisäksi sosiaa­li­huol­to­lakiin tulee pykälä sosiaa­li­huollon johta­mi­sesta.

Sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölain mukaan tällä hetkellä tilapäisenä sosiaa­li­työn­te­kijänä voi toimia sosiaa­li­työtä opiskeleva henkilö, jolla on suori­tettuna sosiaa­lityön yliopis­tol­liset aineo­pinnot ja harjoittelu. Talentia käy minis­teriön kanssa neuvot­te­luita, pitäisikö sijais­ta­mis­py­kälää tarkentaa.
Näkemyk­semme mukaan yliopis­tojen sosiaa­lityön opiske­li­joiden lisäksi sosio­nomit (YAMK) sekä sosio­nomit (AMK) ja geronomit (AMK), jotka ovat suorit­taneet riittä­västi yliopis­tol­lisia sosiaa­lityön opintoja ja tähtäävät sosiaa­li­työn­te­kijän ammattiin, voisivat toimia tilapäi­sesti sosiaa­li­työn­te­kijän sijaisena. Tällöin henkilö on jo usein sosiaa­li­työtä opiskeleva henkilö ja siten kuuluu 12 §:n piiriin.

Tero Ristimäki