Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Mutkien jäl­keen työ­mark­ki­na­kes­kus­jär­jes­töt hyväk­syi­vät neu­vot­te­lu­tu­lok­sen kil­pai­lu­ky­ky­so­pi­muk­seksi. Talentian hal­li­tus on nyt päät­tä­nyt aloit­taa ala­koh­tai­set työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lut. Tavoitteena on saada aikaan tou­ko­kuun lop­puun men­nessä neu­vot­te­lu­tu­los nykyis­ten sopi­mus­ten jat­ka­mi­sesta 12 kuu­kau­della. Eniten neu­vot­te­luai­kaa kulu­nee sii­hen, miten vuo­sit­tai­sen työ­ajan 24 tun­nin piden­tä­mi­nen toteu­te­taan ansio­ta­soa muuttamatta.

Sote-uudis­tuk­sen lin­jauk­sista odo­te­taan maan hal­li­tuk­sen esi­tyk­siä huh­ti­kuun lop­puun men­nessä. Hallituksen lin­jaa odo­tel­lessa val­mis­te­lut ete­ne­vät muu­toin. Uudistusta vetävä Tuomas Pöysti ja minis­te­riön vir­ka­mie­het ovat kuul­leet sosi­aali-ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löitä edus­ta­via ammattijärjestöjä.
Sosiaalihuollon ammat­ti­hen­ki­löitä edus­taa Talentia. Olemme myös mukana hen­ki­lös­tön ase­maa kos­ke­vissa val­mis­te­luissa Akavassa ja JUKOssa. Vedän neu­vot­te­lu­jär­jestö JUKOn Sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen taus­ta­ryh­mää ja joh­dan Akavan sosi­aali- ja ter­veys­po­liit­tista toi­mi­kun­taa.  Kentällä talen­tia­lai­set luot­ta­mus­mie­het ovat JUKOn edus­ta­jina maa­kun­nal­li­sissa sote-valmisteluryhmissä.

Sosiaalihuollon ammat­ti­hen­ki­lö­laki on tul­lut voi­maan, ja tämän rin­nalla on tulossa voi­maan kel­poi­suus­lain kumoa­mis­laki. Talentia on vai­kut­ta­nut kumoa­mis­lain sisäl­töön, eikä laki tuo yllä­tyk­siä. Varhaiskasvatuksen kel­poi­suu­det säi­ly­vät, samoin las­ten­val­vo­jan ja sosi­aa­lia­sia­mie­hen kel­poi­suu­det ja enti­set kou­lu­tus­vaa­ti­muk­set. Lisäksi sosi­aa­li­huol­to­la­kiin tulee pykälä sosi­aa­li­huol­lon johtamisesta.

Sosiaalihuollon ammat­ti­hen­ki­lö­lain mukaan tällä het­kellä tila­päi­senä sosi­aa­li­työn­te­ki­jänä voi toi­mia sosi­aa­li­työtä opis­ke­leva hen­kilö, jolla on suo­ri­tet­tuna sosi­aa­li­työn yli­opis­tol­li­set aineo­pin­not ja har­joit­telu. Talentia käy minis­te­riön kanssa neu­vot­te­luita, pitäi­sikö sijais­ta­mis­py­kä­lää tarkentaa.
Näkemyksemme mukaan yli­opis­to­jen sosi­aa­li­työn opis­ke­li­joi­den lisäksi sosio­no­mit (YAMK) sekä sosio­no­mit (AMK) ja gero­no­mit (AMK), jotka ovat suo­rit­ta­neet riit­tä­västi yli­opis­tol­li­sia sosi­aa­li­työn opin­toja ja täh­tää­vät sosi­aa­li­työn­te­ki­jän ammat­tiin, voi­si­vat toi­mia tila­päi­sesti sosi­aa­li­työn­te­ki­jän sijai­sena. Tällöin hen­kilö on jo usein sosi­aa­li­työtä opis­ke­leva hen­kilö ja siten kuu­luu 12 §:n piiriin.

Tero Ristimäki