Brit­ti­läi­sen nyky­kir­jal­li­suu­den kiin­to­tähti Ian McEwan ilah­dut­taa yhteis­kun­nal­li­sesti tär­keillä aiheilla ja tar­kalla ihmis­ku­vauk­sella. Tuore Juhani Lindholmin suo­men­nos Pähkinänkuori on nyky­ai­kaan sijoi­tettu Hamlet-kertomus.

Viimeisillään ras­kaana oleva Trudy on usko­tel­lut mie­hel­leen Johnille tar­vit­se­vansa omaa tilaa ja rau­haa, ja työn­tä­nyt tämän asu­maan muu­alle. Itse hän elää paris­kun­nan yhtei­sessä asun­nossa, huo­no­kun­toi­sessa van­hassa talossa arvos­te­tulla Lontoon alu­eella, jossa Trudyn rakas­taja, Johnin veli Claude vie­rai­lee sään­nöl­li­sesti. Trudy ja Claude suun­nit­te­le­vat Johnin mur­haa­mista. Tätä kaik­kea seu­raa koh­dusta käsin Hamlet.

Petollinen paris­kunta ei tule aja­tel­leeksi, kuinka vah­voin sitein rikos­to­ve­rit toi­siinsa kiin­nit­ty­vät ja kuinka pal­jon kes­ki­näistä luot­ta­musta rikos vaa­tii. Hyväkään suun­ni­telma ei tee toteu­tusta täy­del­li­seksi, var­sin­kaan, kun myös mur­han koh­teena ole­valla Johnilla on oma salaisuutensa.

Syntymätön Hamlet kom­men­toi koh­tuun saa­mansa infor­maa­tion poh­jalta tapah­tu­mia ja poh­tii omia mah­dol­li­suuk­si­aan mikro­ ja mak­ro­ta­solla. Riistäytyykö ilmas­ton­muu­tos käsistä saa­den aikaan täys­tu­hoa: tul­via, kui­vuutta ja poliit­ti­sia myrs­kyjä? Saako hän rak­kautta ja huo­len­pi­toa, vai jäte­täänkö hänet? Voisiko isä pelas­taa hänet, kun äiti juo­nii rakas­ta­jansa kanssa? Hamlet sovit­taa jo napa­nuo­raa kau­lansa ympä­rille. Kohdusta ei pääse vai­kut­ta­maan kuin pot­ki­malla ja lopulta syntymällä.

”Ollako ei eikö olla” ­kysy­myk­sen lisäksi Shakespearen Hamletista on jää­nyt elä­mään myös tuttu totea­mus Tanskan maasta. Ian McEwan lait­taa syn­ty­mät­tö­män Hamletin poh­ti­maan kult­tuu­rien mädän­näi­syyttä. Näyttää siltä, että itse­sääli ja aggres­sii­vi­suus ovat nykyi­sin ylei­siä mie­len­ti­loja, jotka ovat yksi­lössä vali­tet­ta­via, mutta ihmis­ryh­missä ja kan­sa­kun­nissa muut­tu­vat myr­kyl­li­seksi kei­tok­seksi, joka joh­taa epä­luu­loon, kos­toon ja väki­val­taan kuten Ukrainassa, Lähi­idässä ja pako­lais­ky­sy­myk­sessä on nähty.

Kristiina Koskiluoma

Ian McEwan: Pähkinänkuori. Otava 2017