Brit­tiläisen nykykir­jal­lisu­u­den kiin­totähti Ian McE­wan ilah­dut­taa yhteiskun­nal­lis­es­ti tärkeil­lä aiheil­la ja tarkalla ihmisku­vauk­sel­la. Tuore Juhani Lind­holmin suomen­nos Pähk­inänkuori on nykyaikaan sijoitet­tu Ham­let-ker­to­mus.

Viimeisil­lään raskaana ole­va Trudy on uskotel­lut miehelleen Johnille tarvit­se­vansa omaa tilaa ja rauhaa, ja työn­tänyt tämän asumaan muualle. Itse hän elää pariskun­nan yhteisessä asun­nos­sa, huonokun­toises­sa van­has­sa talos­sa arvoste­tul­la Lon­toon alueel­la, jos­sa Tru­dyn rakas­ta­ja, Johnin veli Claude vierailee sään­nöl­lis­es­ti. Trudy ja Claude suun­nit­tel­e­vat Johnin murhaamista. Tätä kaikkea seu­raa kohdus­ta käsin Ham­let.

Petolli­nen pariskun­ta ei tule ajatelleek­si, kuin­ka vahvoin sitein rikos­tover­it toisi­in­sa kiin­nit­tyvät ja kuin­ka paljon keskinäistä luot­ta­mus­ta rikos vaatii. Hyväkään suun­nitel­ma ei tee toteu­tus­ta täy­del­lisek­si, varsinkaan, kun myös murhan kohteena ole­val­la Johnil­la on oma salaisuuten­sa.

Syn­tymätön Ham­let kom­men­toi kohtu­un saa­mansa infor­maa­tion poh­jal­ta tapah­tu­mia ja pohtii omia mah­dol­lisuuk­si­aan mikro­ ja makro­ta­sol­la. Riistäy­tyykö ilmas­ton­muu­tos käsistä saaden aikaan täys­tuhoa: tul­via, kuiv­u­ut­ta ja poli­it­tisia myrskyjä? Saako hän rakkaut­ta ja huolen­pitoa, vai jätetäänkö hänet? Voisiko isä pelas­taa hänet, kun äiti juonii rakas­ta­jansa kanssa? Ham­let sovit­taa jo napan­uo­raa kaulansa ympärille. Kohdus­ta ei pääse vaikut­ta­maan kuin potki­mal­la ja lop­ul­ta syn­tymäl­lä.

”Ollako ei eikö olla” ­kysymyk­sen lisäk­si Shake­spearen Ham­letista on jäänyt elämään myös tut­tu totea­mus Tan­skan maas­ta. Ian McE­wan lait­taa syn­tymät­tömän Ham­letin pohti­maan kult­tuurien mädän­näisyyt­tä. Näyt­tää siltä, että itsesääli ja aggres­si­ivi­su­us ovat nyky­isin yleisiä mie­len­tilo­ja, jot­ka ovat yksilössä valitet­tavia, mut­ta ihmis­ryh­mis­sä ja kansakun­nis­sa muut­tuvat myrkyl­lisek­si keitok­sek­si, joka johtaa epälu­u­loon, kos­toon ja väki­val­taan kuten Ukrainas­sa, Lähi­idässä ja pako­laiskysymyk­sessä on nähty.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma

Ian McE­wan: Pähk­inänkuori. Ota­va 2017