Britti­läisen nykykir­jal­li­suuden kiinto­tähti Ian McEwan ilahduttaa yhteis­kun­nal­li­sesti tärkeillä aiheilla ja tarkalla ihmis­ku­vauk­sella. Tuore Juhani Lindholmin suomennos Pähki­nän­kuori on nykyaikaan sijoi­tettu Hamlet-kertomus.

Viimei­sillään raskaana oleva Trudy on uskotellut miehelleen Johnille tarvit­se­vansa omaa tilaa ja rauhaa, ja työntänyt tämän asumaan muualle. Itse hän elää paris­kunnan yhtei­sessä asunnossa, huono­kun­toi­sessa vanhassa talossa arvos­te­tulla Lontoon alueella, jossa Trudyn rakastaja, Johnin veli Claude vierailee säännöl­li­sesti. Trudy ja Claude suunnit­te­levat Johnin murhaa­mista. Tätä kaikkea seuraa kohdusta käsin Hamlet.

Petol­linen paris­kunta ei tule ajatel­leeksi, kuinka vahvoin sitein rikos­to­verit toisiinsa kiinnit­tyvät ja kuinka paljon keski­näistä luotta­musta rikos vaatii. Hyväkään suunni­telma ei tee toteu­tusta täydel­li­seksi, varsinkaan, kun myös murhan kohteena olevalla Johnilla on oma salai­suu­tensa.

Synty­mätön Hamlet kommentoi kohtuun saamansa infor­maation pohjalta tapah­tumia ja pohtii omia mahdol­li­suuk­siaan mikro­ ja makro­ta­solla. Riistäy­tyykö ilmas­ton­muutos käsistä saaden aikaan täystuhoa: tulvia, kuivuutta ja poliit­tisia myrskyjä? Saako hän rakkautta ja huolen­pitoa, vai jätetäänkö hänet? Voisiko isä pelastaa hänet, kun äiti juonii rakas­ta­jansa kanssa? Hamlet sovittaa jo napanuoraa kaulansa ympärille. Kohdusta ei pääse vaikut­tamaan kuin potki­malla ja lopulta synty­mällä.

”Ollako ei eikö olla” ­kysymyksen lisäksi Shakes­pearen Hamle­tista on jäänyt elämään myös tuttu toteamus Tanskan maasta. Ian McEwan laittaa synty­mät­tömän Hamletin pohtimaan kulttuurien mädän­näi­syyttä. Näyttää siltä, että itsesääli ja aggres­sii­visuus ovat nykyisin yleisiä mielen­tiloja, jotka ovat yksilössä valitet­tavia, mutta ihmis­ryh­missä ja kansa­kun­nissa muuttuvat myrkyl­li­seksi keitok­seksi, joka johtaa epäluuloon, kostoon ja väkivaltaan kuten Ukrai­nassa, Lähi­idässä ja pakolais­ky­sy­myk­sessä on nähty.

Kristiina Koski­luoma

Ian McEwan: Pähki­nän­kuori. Otava 2017