Brit­ti­läi­sen nyky­kir­jal­li­suu­den kiin­to­tähti Ian McEwan ilah­dut­taa yhteis­kun­nal­li­sesti tär­keillä aiheilla ja tar­kalla ihmis­ku­vauk­sella. Tuore Juhani Lind­hol­min suo­men­nos Päh­ki­nän­kuori on nyky­ai­kaan sijoi­tettu Ham­let-ker­to­mus.

Vii­mei­sil­lään ras­kaana oleva Trudy on usko­tel­lut mie­hel­leen Joh­nille tar­vit­se­vansa omaa tilaa ja rau­haa, ja työn­tä­nyt tämän asu­maan muu­alle. Itse hän elää paris­kun­nan yhtei­sessä asun­nossa, huo­no­kun­toi­sessa van­hassa talossa arvos­te­tulla Lon­toon alu­eella, jossa Tru­dyn rakas­taja, Joh­nin veli Claude vie­rai­lee sään­nöl­li­sesti. Trudy ja Claude suun­nit­te­le­vat Joh­nin mur­haa­mista. Tätä kaik­kea seu­raa koh­dusta käsin Ham­let.

Petol­li­nen paris­kunta ei tule aja­tel­leeksi, kuinka vah­voin sitein rikos­to­ve­rit toi­siinsa kiin­nit­ty­vät ja kuinka pal­jon kes­ki­näistä luot­ta­musta rikos vaa­tii. Hyvä­kään suun­ni­telma ei tee toteu­tusta täy­del­li­seksi, var­sin­kaan, kun myös mur­han koh­teena ole­valla Joh­nilla on oma salai­suu­tensa.

Syn­ty­mä­tön Ham­let kom­men­toi koh­tuun saa­mansa infor­maa­tion poh­jalta tapah­tu­mia ja poh­tii omia mah­dol­li­suuk­si­aan mikro­ ja mak­ro­ta­solla. Riis­täy­tyykö ilmas­ton­muu­tos käsistä saa­den aikaan täys­tu­hoa: tul­via, kui­vuutta ja poliit­ti­sia myrs­kyjä? Saako hän rak­kautta ja huo­len­pi­toa, vai jäte­täänkö hänet? Voi­siko isä pelas­taa hänet, kun äiti juo­nii rakas­ta­jansa kanssa? Ham­let sovit­taa jo napa­nuo­raa kau­lansa ympä­rille. Koh­dusta ei pääse vai­kut­ta­maan kuin pot­ki­malla ja lopulta syn­ty­mällä.

”Ollako ei eikö olla” ­kysy­myk­sen lisäksi Sha­kes­pea­ren Ham­le­tista on jää­nyt elä­mään myös tuttu totea­mus Tans­kan maasta. Ian McEwan lait­taa syn­ty­mät­tö­män Ham­le­tin poh­ti­maan kult­tuu­rien mädän­näi­syyttä. Näyt­tää siltä, että itse­sääli ja aggres­sii­vi­suus ovat nykyi­sin ylei­siä mie­len­ti­loja, jotka ovat yksi­lössä vali­tet­ta­via, mutta ihmis­ryh­missä ja kan­sa­kun­nissa muut­tu­vat myr­kyl­li­seksi kei­tok­seksi, joka joh­taa epä­luu­loon, kos­toon ja väki­val­taan kuten Ukrai­nassa, Lähi­idässä ja pako­lais­ky­sy­myk­sessä on nähty.

Kris­tiina Kos­ki­luoma

Ian McEwan: Päh­ki­nän­kuori. Otava 2017