Vuosi sit­ten maa­il­man sosi­aa­li­työn päi­vänä kokoon­tui joukko pako­lais­työstä kiin­nos­tu­neita sosiaali­alan ammat­ti­lai­sia Wienissä. Heidän yhtei­nen halunsa oli kehit­tää ammat­ti­lais­ten työtä, jotta trau­maat­tis­ten koke­mus­ten jäl­keen Euroopasta tur­vaa hake­vat koh­dat­tai­siin arvos­ta­vasti, ihmi­soi­keuk­sia kun­nioit­taen ja tar­peet tun­nis­taen. Yhteisessä jul­ki­lausu­mas­saan he kan­toi­vat eri­tyistä huolta kaik­kein hei­koim­massa ase­massa ole­vista kuten yksin saa­pu­neista alai­käi­sistä, yksin­huol­ta­jista, sai­raista ja ihmis­kau­pan uhriksi joutuneista.

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma

Kristiina Koskiluoma. Kuva: Jyrki Komulainen

Tapaamisen jul­ki­lausu­massa keho­tet­tiin sosiaali­alan ammat­ti­lai­sia poliit­ti­seen vai­kut­ta­mi­seen, jotta val­tiot, kun­nat ja jär­jes­töt löy­täi­si­vät toi­mi­vat rat­kai­sut tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den asioi­den käsit­te­le­mi­seen ja kotout­ta­mi­seen. Vedottiin, että yhdessä kehi­tet­täi­siin sosi­aa­li­sen aut­ta­mi­sen mal­leja myös tilan­tei­siin, joissa tur­va­pai­kan­ha­kija jou­tuu valit­se­maan oles­ke­lun ei­-toi­vot­tuna Euroopassa tai paluun koti­maa­hansa, jossa kos­ke­mat­to­muus ja henki saat­ta­vat olla uhattuna.

Paperittomallakin asiakkaalla on oikeus asiakassuhteen luottamuksellisuuteen.

Vuoden mit­taan euroop­pa­lais­ten val­tioi­den tur­va­paik­ka­po­li­tiikka on kiris­ty­nyt. Suomi mukaan lukien val­tiot kil­pai­le­vat sillä, kuka koh­te­lee huo­noi­ten tur­vaa hake­via. Populististen liik­kei­den suo­sion nousu lisää pako­lais­ten ahdin­koa. Rajojen sul­ke­mi­nen ei ole vaih­toehto. Ei lii­oin yhtei­sistä ihmi­soi­keuk­sista luo­pu­mi­nen ilman, että sano­taan hyväs­tit ihmi­syy­delle. Sodat, sorto ja luon­non­ka­ta­stro­fit tule­vat tuot­ta­maan pako­lai­sia yhä kas­va­vassa mää­rin. On kat­sot­tava nykyis­ten krii­sien yli: tar­vit­semme kes­tä­vää kehi­tystä ja ihmis­ten välistä solidaarisuutta.

Maaliskuun Talentia-leh­dessä tär­kei­den edun­val­von­ta­-aihei­den lisäksi käsi­tel­lään amma­til­li­sena kysy­myk­senä työtä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den kanssa. Kahdessa jutussa sivu­taan myös pape­rit­to­mien ase­maa. Juttujen perus­teella näyt­tää siltä, että sosiaali­alan ammat­ti­lai­set ovat häm­men­ty­neitä. Ikään kuin maa­han­muut­to­krii­ti­kot ja ylhäältä anne­tut ohjeet oli­si­vat hämär­tä­neet ensi­si­jai­sen vel­voit­teen olla hei­kossa ase­massa ole­van puo­lella. Ja että asia­kas­suh­teen luot­ta­muk­sel­li­suus kos­kee jokaista asiakasta.

Kristiina Koskiluoma