Sopii alan perusteokseksi, sanoo Jenni Huhtala iltalukemisestaan “Tulevaisuuden lastensuojelu”.

 

 

Pidin kirjan läpi kulke­vasta dialo­gi­suuden ajatuk­sesta. Se on henki­lö­koh­tai­sesti tärkeä tausta­teoria ja tapani suhtautua ihmisiin: en tiedä asiakkaan asioita paremmin kuin hän itse, sanoo sosionomi (YAMK), Jenni Huhtala.

Huhtala työsken­telee tahat­to­masti lapset­tomia tukevassa Lapset­tomien yhdistys Simpu­kassa. Hänellä on pitkä kokemus työsken­te­lystä päivys­tä­vässä lasten­suo­je­lu­lai­tok­sessa ja perhe­työssä sekä nuorten työlli­syys­pal­ve­luissa.

Kirja­vinkin hän sai opiskel­lessaan psyko­te­ra­peut­tisten valmiuksien opintoja.

– Optimaa­lista dialo­gi­suutta on vaikea toteuttaa esimer­kiksi päivys­tys­luon­teisen lasten­suo­je­lutyön kiirei­sessä ja suurien tunteiden arjessa. Kirja kuitenkin antaa oival­luksia hetkiin, kun on aikaa asettua olemaan nuoren kanssa. Katsella häntä silmiin ja kuunnella nuoren tarina.

Jussi Suden­lehden ja Ilkka Uusitalon toimit­ta­massa Tulevai­suuden lasten­suojelu ‑teoksessa on Huhta­lasta muitakin sosiaa­lialan asiakastyön kannalta kiinnos­tavia käsit­teitä, kuten menta­li­saatio ja suhde­kes­keisyys, joiden sisältö konkre­ti­soituu esimerkein.

– Menta­li­saa­tiolla tarkoi­tetaan, että ”toisen mieli pidetään omassa mielessä”. Suden­lehti on puhunut, kuinka lasten­suo­je­lu­lasten kanssa tulisi hoitaa menta­li­saation katkos­hetkeä. Hetkeä, jolloin aikuinen esimer­kiksi poistuu lasten luota toiseen huoneeseen, kertoo Huhtala.

– Ennen poistu­mistaan aikuinen varmistaa sanoit­ta­malla ja katso­malla lapseen, että aikuinen poissa ollessaan tietää, että lapsi jää leikkimään ja hänellä on hyvä olla. Hylkää­misiä kokeneille lapsille tuodaan toistoilla tietoon, että hän on aikuisen mielessä. Lapsi alkaa luottaa pysyvyyteen.

Suhde­kes­kei­syyteen Suden­lehti tuo neuro­tieteen näkökulman.

– Tällä hän tarkoittaa, että ”aivot kohtaavat” ihmisten välisissä kohtaa­mi­sissa. Hän käyttää termiä aivoviisas auttaja. Auttajan on hyvä ymmärtää, mitä aivoissa tapahtuu, jotta voi ymmärtää mitä suhteessa tapahtuu.

Huhta­lasta hyvässä tieto­kir­jassa on kerrok­sel­li­suutta, sopivassa suhteessa teoriaa ja taustoi­tusta sekä case-esimerkkejä sekä hyvä lähde­luettelo.

– Tämä kirja sopii kaikille lasten­suo­je­lu­työtä tekeville. Vaikka kirja on tehty lasten­suojelun näkökul­masta, sen teemojen pohdin­nasta hyötyy moni sosiaa­lia­lalla työsken­televä. On hyvä tiedostaa, mikä asiakkaan tarinassa estää hänen toimi­juuttaan. Siksi suosit­telen kirjaa kaikille perus­teok­seksi.

Helena Jaakkola

Jussi Suden­lehti ja Ilkka Uusitalo (toim.): Tulevai­suuden lasten­suojelu. Suomen Psyko­lo­ginen Insti­tuutti 2018.