Sopii alan perusteokseksi, sanoo Jenni Huhtala iltalukemisestaan “Tulevaisuuden lastensuojelu”.

 

 

Pidin kir­jan läpi kul­ke­vasta dia­lo­gi­suu­den aja­tuk­sesta. Se on hen­ki­lö­koh­tai­sesti tär­keä taus­ta­teo­ria ja tapani suh­tau­tua ihmi­siin: en tiedä asiak­kaan asioita parem­min kuin hän itse, sanoo sosio­nomi (YAMK), Jenni Huh­tala.

Huh­tala työs­ken­te­lee tahat­to­masti lap­set­to­mia tuke­vassa Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­pu­kassa. Hänellä on pitkä koke­mus työs­ken­te­lystä päi­vys­tä­vässä las­ten­suo­je­lu­lai­tok­sessa ja per­he­työssä sekä nuor­ten työllisyyspalveluissa.

Kir­ja­vin­kin hän sai opis­kel­les­saan psy­ko­te­ra­peut­tis­ten val­miuk­sien opintoja.

– Opti­maa­lista dia­lo­gi­suutta on vai­kea toteut­taa esi­mer­kiksi päi­vys­tys­luon­tei­sen las­ten­suo­je­lu­työn kii­rei­sessä ja suu­rien tun­tei­den arjessa. Kirja kui­ten­kin antaa oival­luk­sia het­kiin, kun on aikaa aset­tua ole­maan nuo­ren kanssa. Kat­sella häntä sil­miin ja kuun­nella nuo­ren tarina.

Jussi Suden­leh­den ja Ilkka Uusi­ta­lon toi­mit­ta­massa Tule­vai­suu­den las­ten­suo­jelu ‑teok­sessa on Huh­ta­lasta mui­ta­kin sosi­aa­lia­lan asia­kas­työn kan­nalta kiin­nos­ta­via käsit­teitä, kuten men­ta­li­saa­tio ja suh­de­kes­kei­syys, joi­den sisältö kon­kre­ti­soi­tuu esimerkein.

– Men­ta­li­saa­tiolla tar­koi­te­taan, että ”toi­sen mieli pide­tään omassa mie­lessä”. Suden­lehti on puhu­nut, kuinka las­ten­suo­je­lu­las­ten kanssa tulisi hoi­taa men­ta­li­saa­tion kat­kos­het­keä. Het­keä, jol­loin aikui­nen esi­mer­kiksi pois­tuu las­ten luota toi­seen huo­nee­seen, ker­too Huhtala.

– Ennen pois­tu­mis­taan aikui­nen var­mis­taa sanoit­ta­malla ja kat­so­malla lap­seen, että aikui­nen poissa olles­saan tie­tää, että lapsi jää leik­ki­mään ja hänellä on hyvä olla. Hyl­kää­mi­siä koke­neille lap­sille tuo­daan tois­toilla tie­toon, että hän on aikui­sen mie­lessä. Lapsi alkaa luot­taa pysyvyyteen.

Suh­de­kes­kei­syy­teen Suden­lehti tuo neu­ro­tie­teen näkökulman.

– Tällä hän tar­koit­taa, että ”aivot koh­taa­vat” ihmis­ten väli­sissä koh­taa­mi­sissa. Hän käyt­tää ter­miä aivo­vii­sas aut­taja. Aut­ta­jan on hyvä ymmär­tää, mitä aivoissa tapah­tuu, jotta voi ymmär­tää mitä suh­teessa tapahtuu.

Huh­ta­lasta hyvässä tie­to­kir­jassa on ker­rok­sel­li­suutta, sopi­vassa suh­teessa teo­riaa ja taus­toi­tusta sekä case-esi­merk­kejä sekä hyvä lähdeluettelo.

– Tämä kirja sopii kai­kille las­ten­suo­je­lu­työtä teke­ville. Vaikka kirja on tehty las­ten­suo­je­lun näkö­kul­masta, sen tee­mo­jen poh­din­nasta hyö­tyy moni sosi­aa­lia­lalla työs­ken­te­levä. On hyvä tie­dos­taa, mikä asiak­kaan tari­nassa estää hänen toi­mi­juut­taan. Siksi suo­sit­te­len kir­jaa kai­kille perusteokseksi.

Helena Jaak­kola

Jussi Suden­lehti ja Ilkka Uusi­talo (toim.): Tule­vai­suu­den las­ten­suo­jelu. Suo­men Psy­ko­lo­gi­nen Ins­ti­tuutti 2018.