Sopii alan perusteokseksi, sanoo Jenni Huhtala iltalukemisestaan “Tulevaisuuden lastensuojelu”.

 

 

Pidin kir­jan läpi kulkev­as­ta dial­o­gisu­u­den ajatuk­ses­ta. Se on henkilöko­htais­es­ti tärkeä taus­ta­teo­ria ja tapani suh­tau­tua ihmisi­in: en tiedä asi­akkaan asioi­ta parem­min kuin hän itse, sanoo sosiono­mi (YAMK), Jen­ni Huh­ta­la.

Huh­ta­la työsken­telee tahat­tomasti lapset­to­mia tukevas­sa Lapset­tomien yhdis­tys Sim­pukas­sa. Hänel­lä on pitkä koke­mus työsken­telystä päivys­tävässä las­ten­suo­jelu­laitok­ses­sa ja per­hetyössä sekä nuorten työl­lisyys­palveluis­sa.

Kir­javinkin hän sai opiskel­lessaan psykoter­apeut­tis­ten valmiuk­sien opin­to­ja.

– Opti­maal­ista dial­o­gisu­ut­ta on vaikea toteut­taa esimerkik­si päivystys­lu­on­teisen las­ten­suo­je­lu­työn kiireisessä ja suurien tun­tei­den arjes­sa. Kir­ja kuitenkin antaa oival­luk­sia het­ki­in, kun on aikaa aset­tua ole­maan nuoren kanssa. Kat­sel­la hän­tä silmi­in ja kuun­nel­la nuoren tari­na.

Jus­si Suden­le­hden ja Ilk­ka Uusi­talon toimit­ta­mas­sa Tule­vaisu­u­den las­ten­suo­jelu ‑teok­ses­sa on Huh­ta­las­ta muitakin sosi­aalialan asi­akastyön kannal­ta kiin­nos­tavia käsit­teitä, kuten men­tal­isaa­tio ja suhdekeskeisyys, joiden sisältö konkreti­soituu esimerkein.

– Men­tal­isaa­ti­ol­la tarkoite­taan, että ”toisen mieli pide­tään omas­sa mielessä”. Suden­le­hti on puhunut, kuin­ka las­ten­suo­jelu­las­ten kanssa tulisi hoitaa men­tal­isaa­tion katkoshetkeä. Het­keä, jol­loin aikuinen esimerkik­si pois­tuu las­ten luo­ta toiseen huoneeseen, ker­too Huh­ta­la.

– Ennen pois­tu­mis­taan aikuinen varmis­taa sanoit­ta­mal­la ja kat­so­ma­l­la lapseen, että aikuinen pois­sa ollessaan tietää, että lap­si jää leikkimään ja hänel­lä on hyvä olla. Hylkäämisiä kokeneille lap­sille tuo­daan tois­toil­la tietoon, että hän on aikuisen mielessä. Lap­si alkaa luot­taa pysyvyy­teen.

Suhdekeskeisyy­teen Suden­le­hti tuo neu­roti­eteen näkökul­man.

– Täl­lä hän tarkoit­taa, että ”aiv­ot kohtaa­vat” ihmis­ten väli­sis­sä kohtaami­sis­sa. Hän käyt­tää ter­miä aivovi­isas aut­ta­ja. Aut­ta­jan on hyvä ymmärtää, mitä aivois­sa tapah­tuu, jot­ta voi ymmärtää mitä suh­teessa tapah­tuu.

Huh­ta­las­ta hyvässä tietokir­jas­sa on ker­roksel­lisu­ut­ta, sopi­vas­sa suh­teessa teo­ri­aa ja taus­toi­tus­ta sekä case-esimerkke­jä sekä hyvä lähdeluet­te­lo.

– Tämä kir­ja sopii kaikille las­ten­suo­je­lu­työtä tekeville. Vaik­ka kir­ja on tehty las­ten­suo­jelun näkökul­mas­ta, sen teemo­jen pohdin­nas­ta hyö­tyy moni sosi­aalialal­la työsken­televä. On hyvä tiedostaa, mikä asi­akkaan tari­nas­sa estää hänen toim­i­ju­ut­taan. Sik­si suosit­te­len kir­jaa kaikille perus­teok­sek­si.

Hele­na Jaakko­la

Jus­si Suden­le­hti ja Ilk­ka Uusi­ta­lo (toim.): Tule­vaisu­u­den las­ten­suo­jelu. Suomen Psykologi­nen Insti­tu­ut­ti 2018.