Kurottelua, ahtautta, liian matalalla istumista – päiväkodeissa työskentelyergonomiaa voidaan parantaa monin pienin keinoin.

 

Viime vuon­na Uudel­la­maal­la tehti­in työ­suo­je­lu­tarkas­tuk­set 50 kun­nal­liseen päiväkoti­in. Tarkas­tuk­sis­sa selvisi, että puut­teet kalus­teis­sa ja apu­vä­lineis­sä johta­vat kuor­mit­tavi­in työasen­toi­hin ja turhi­in nos­toi­hin, jot­ka voivat hai­ta­ta työn­tek­i­jöi­den ter­veyt­tä.

Työn­tek­i­jät joutu­vat esimerkik­si käyt­tämään liian mata­lalle sijoitet­tu­ja lavuaare­ja. Vaipan­vai­h­dos­sa nos­tel­laan lap­sia pesu­al­taalle suo­raan lat­tial­ta tai kumar­ru­taan pesemään las­ta, mikäli allas on sijoitet­tu lat­ti­ata­soon. Per­in­teiset mata­lat ruokail­uryh­mien kalus­teet ovat onnek­si hyvin monis­sa päiväkodeis­sa jo his­to­ri­aa.

Keino­ja kuor­mit­tavien työasen­to­jen ja turhien nos­to­jen vält­tämiseen on monia.

– Päiväkodeis­sa on jo käytössä pukemis­penkit. Lap­si nousee penkille, ja työn­tek­i­jä voi pukea lapsen nor­maaliasen­nos­sa istuen. Jois­sakin päiväkodeis­sa taap­ero nousi vaipan­vai­h­dos­sa nor­maa­liko­rkuiselle pesu­al­taalle työn­tek­i­jän avus­ta­mana por­tai­ta pitkin. Joil­lakin oli käytössä sähkökäyt­töiset hoitopöy­dät ja nos­ton apu­vä­lineitä, ker­too työ­suo­je­lu­tarkas­ta­ja Tes­sa Olin Etelä-Suomen alue­hallintovi­ras­tos­ta.

Puut­teet ergono­mi­as­sa eivät ole vain van­ho­jen päiväkoti­raken­nusten ongel­ma. Tes­sa Olin ker­too, että tarkas­tuk­sil­la jopa ihan uusis­sa päiväkodeis­sa oli ratkaisu­ja, jois­sa ergono­mia oli uno­hdet­tu.

– Esimerkik­si kaap­pisängyt oli­vat niin tiivi­isti, etteivät työn­tek­i­jät mah­tuneet rauhoit­ta­maan niiden väli­in lev­o­ton­ta las­ta, vaan jou­tu­i­v­at ryömimään muiden sänky­jen kaut­ta.

Mitä laki sanoo?

Työ­tur­val­lisu­us­la­ki edel­lyt­tää, että työpis­teen rak­en­teet ja työvä­li­neet val­i­taan, mitoite­taan ja sijoite­taan ergonomis­es­ti asial­lis­es­ti. Huomioon tulisi ottaa työn luonne ja työn­tek­i­jän tarpeet. Tavoite on se, ettei työ aiheuta työn­tek­i­jän ter­vey­delle haitallista kuor­mi­tus­ta.

Työn­tek­i­jäl­lä tulee olla mah­dol­lisu­us vai­hdel­la työasen­toa, ja työtä on tarvit­taes­sa keven­net­tävä apu­vä­linein. Työ­nan­ta­ja vas­taa työn­tek­i­jöi­den työ­tur­val­lisu­ud­es­ta ja pere­hdyt­tämis­es­tä ergonomiseen työsken­te­ly­ta­paan.

Keinoja kuormittavien työasentojen ja turhien nostojen välttämiseen on monia.

Työ­tur­val­lisu­us­la­ki velvoit­taa myös työn­tek­i­jöitä nou­dat­ta­maan työ­nan­ta­jan ohjei­ta koskien työ­tur­val­lisu­ut­ta ja myös ilmoit­ta­maan puut­teista.

Esimiehille perehdytystä ja tukea suunnitteluun

Alue­hallintovi­ras­ton työ­suo­jelun vas­tu­ualue toimii alueel­lise­na työ­suo­jelu­vi­ra­nomaise­na. Se valvoo, että työ­nan­ta­jat nou­dat­ta­vat työelämän lain­säädän­töä ja sitä, että työ on mah­dol­lisim­man ter­vet­tä ja tur­val­lista. Tarvit­taes­sa työ­suo­je­lu­tarkas­tuk­sis­sa työ­nan­ta­jille annetaan velvoit­tei­ta hoitaa työn­tek­i­jöi­den ter­veyt­tä tai tur­val­lisu­ut­ta uhkaa­vat asi­at kun­toon.

Päiväko­tien esimiehet ovat avainase­mas­sa. Uudel­la­maal­la tehdyis­sä tarkas­tuk­sis­sa huo­mat­ti­in, että tiedot ja taidot työ­tur­val­lisu­ud­es­ta vai­hte­liv­at suuresti. Esimiehiä ei aina ollut pere­hdytet­ty kun­nol­la, eivätkä he tun­te­neet vas­tu­itaan työ­tur­val­lisu­usasiois­sa.

– Jos esimies ymmärtää työ­tur­val­lisu­us­lain edel­ly­tyk­set, niin yleen­sä työ­paikalla osa­taan toimia oikein, Tes­sa Olin ker­too.

Uuden­maan päiväkodeis­sa työ­nan­ta­jaa velvoitet­ti­in muun muas­sa han­kki­maan apu­vä­li­neet sel­l­ais­ten nos­to­jen helpot­tamisek­si, joi­ta ei voi­da vält­tää. Osa työ­nan­ta­jista myös tart­tui esimi­esten koulut­tamiseen napakasti ja alkoi edel­lyt­tää heiltä osal­lis­tu­mista työ­paikan työ­tur­val­lisu­usk­oulu­tuk­si­in, jot­ka aiem­min oli­vat vapaae­htoisia.

Hele­na Jaakko­la