Onko sinulla kilpailukieltosopimus? Kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntöön tulee työntekijän kannalta hyviä muutoksia.

 

 

Yksi­tyi­sen sek­to­rin työ­pai­koilla kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muk­sista on tul­lut tie­tyissä esi­hen­ki­lö­teh­tä­vissä lähes vakio­käy­täntö. Näin ei tulisi olla: lain mukaan kil­pai­lu­kiel­lolle täy­tyy aina olla eri­tyi­sen pai­na­vat syyt.

Olet saat­ta­nut alle­kir­joit­taa kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muk­sen työ­suh­teen alkaessa joko osana työ­so­pi­musta tai eril­li­sellä kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muk­sella. Jos olet puo­les­taan teh­nyt ns. joh­ta­ja­so­pi­muk­sen ja siinä puhu­taan kil­pai­lu­kiel­losta, niin kil­pai­lu­kiel­toa kos­ke­vat sään­nök­set päte­vät myös sinuun.

Myös rekrytointikielto voidaan katsoa kilpailukielloksi

Jos olet alle­kir­joit­ta­nut kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muk­sen, kil­pai­lu­kielto rajoit­taa oikeut­tasi kil­pai­le­vaan työ­hön tai yri­tys­toi­min­taan työ­suh­teen päät­ty­mi­sen jäl­keen. Kilpailukieltosopimus ei sido sinua, jos työ­suh­teesi päät­tyy työ­nan­ta­jasta joh­tu­vasta syystä, esi­mer­kiksi irtisanomiseen.

Kilpailukieltosopimuksessa mää­ri­te­tään kiel­lon kesto. Rajoitusajaksi voi­daan sopia enin­tään yksi vuosi työ­suh­teen päät­ty­mi­sestä. Sidonnaisuusaika alkaa työ­suh­teen päät­ty­mi­sestä, ja kil­pai­lu­kielto sitoo sinua sidon­nai­suusa­jan lop­puun saakka.

Jos rikot kil­pai­lu­kiel­toa, sinulla on vahin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suus. Kilpailukieltosopimuksessa on voitu sopia vahin­gon­kor­vauk­sen sijaan myös sopi­mus­sa­kosta, jos rikot sopimusta.

Muista myös, että eräi­den mui­den tosial­li­sesti kil­pai­lua rajoit­ta­vien toi­mien, kuten hou­kut­telu- ja rek­ry­toin­ti­kiel­lon, voi­daan kat­soa oikeus­käy­tän­nön mukaan ole­van kilpailukieltoja.

Työnantajalla on oikeus irti­sa­noa kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­mus irti­sa­no­mi­sai­kaa nou­dat­taen. Irtisanomisoikeutta ei ole enää sen jäl­keen, kun työn­te­kijä on päät­tä­nyt työsuhteensa.

Työnantajalla korvausvelvollisuus

Työsopimuslakiin on tehty muu­tos, jonka mukaan työ­nan­ta­jalla on tule­vai­suu­dessa kor­vaus­vel­vol­li­suus kil­pai­lu­kiel­lon sidon­nai­suusa­jalta. Jos siis pää­tät työ­suh­teen ja sinulla on voi­massa oleva kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­mus, työ­nan­taja mak­saa sinulle kor­vauk­sen siltä ajalta, kun et voi työs­ken­nellä kiel­lon vuoksi.

Jos sidon­nai­suusai­kasi sopi­muk­sessa on kuusi kuu­kautta tai vähem­män, kor­vaus on vähin­tään 40 % työ­suh­teesi vii­mei­sen kuu­den kuu­kau­den kes­ki­pal­kasta. Jos sidon­nai­suusaika on yli kuusi kuu­kautta, kor­vaus on vähin­tään 60 % työ­suh­teesi vii­mei­sen kuu­den kuu­kau­den keskipalkasta.

Jos sopi­mus on lain­mu­kai­nen ja olet itse nou­dat­ta­nut sen ehtoja, kor­vaus ei estä työt­tö­myy­se­tuu­den saa­mista. Kyse ei kui­ten­kaan saa olla työt­tö­myys­tur­va­lain sään­nös­ten kier­tä­mi­seksi tar­koi­te­tusta sopimuksesta.

Muutokset voimaan vaiheittain

Muutos astuu voi­maan kah­dessa vai­heessa. Vuonna 2022 muu­tok­set kos­ke­vat vain 1.1.2022 ja sen jäl­keen sol­mit­tuja uusia sopimuksia.

Työnantaja voi vuo­den 2022 aikana arvioida ennen vuotta 2022 teh­ty­jen kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­mus­ten lain­mu­kai­suutta ja tar­peel­li­suutta sekä irti­sa­noa sopi­muk­set ilman irti­sa­no­mi­sai­kaa. Vuoden 2023 alusta muu­tok­set kos­ke­vat kaik­kia, myös ennen vuotta 2022 sol­mit­tuja, kilpailukieltosopimuksia.

Mitä teet, jos sinulle tarjotaan kilpailukieltosopimusta?

Jos sinulle tar­jo­taan kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­musta, sel­vitä sopi­muk­sen lain­mu­kai­suus. Kilpailukieltosopimuksen päte­vyys arvioi­daan aina tapaus­koh­tai­sesti. Se, mikä pätee kol­le­gasi koh­dalla, ei vält­tä­mättä päde sinun tilan­tees­sasi. Voit kysyä tar­vit­taessa neu­voa työ­paik­kasi luot­ta­mus­mie­heltä tai Talentian työsuhdeneuvonnasta.

Minna Jerrman