Helmikuun alussa yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoilla tulivat sovellettaviksi uudet virka- ja työehtosopimukset.

 

Uuden sopimus­kauden (1.2.2017−31.1.2018) alusta voimaan tulleet muutokset perus­tuvat työmark­ki­na­kes­kus­jär­jes­töjen sopimaan kilpai­lu­ky­ky­so­pi­mukseen. Kilpai­lu­ky­ky­so­pimus sisälsi myös työehto­asioita, jotka koskivat työajan piden­tä­mistä ilman palkan­ko­ro­tusta, julkisen sektorin lomarahan määrä­ai­kaista vähen­tä­mistä ja työai­ka­pank­ki­jär­jes­telmää.

Kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muk­sessa sovittu työajan pidennys 24 tunnilla vuodessa toteu­tettiin eri sopimusa­lojen virka-­ ja työeh­to­so­pi­muk­sissa pääsään­töi­sesti niin, että keski­mää­räinen viikoit­tainen työaika pitenee 30 minuu­tilla. Myös arkipy­hä­viikon työaika ja vuoro­kau­tisen ylityön­kynnys sekä arkipy­hä­viikon työaikaa nostettiin 6 minuu­tilla. Työajan pidennys on voimassa toistai­seksi.

Kunnal­lisen virka­- ja työeh­to­so­pi­muksen sovel­ta­mis­ohjeet lähtevät siitä, että viikko­työajan piden­ty­minen tulee pääsään­töi­sesti suunni­tella tehtä­väksi yhtenä päivänä. Se on mahdol­lista toteuttaa näin myös yksityi­sellä sekto­rilla.

Lomarahan leikkaus ei koske yksityistä sektoria. 

Kunta-­ ja valtio­sek­to­rilla sovittiin lomarahan määrän alenta­mi­sesta 30 prosen­tilla. Alenta­minen koskee vuosina 2017−2019 päät­tyvien loman­mää­räy­ty­mis­vuosien aikana ansaittuja lomarahoja. Siksi esimer­kiksi aika­jaksolla 1.4.2016−31.3.2017 ansaitun vuosi­loman lomapalkan perus­teella makset­tavan lomarahan taso alenee 30 prosen­tilla.

Harkitaanko teillä työaikapankkia?

Kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muk­sella haluttiin edistää myös paikal­lista sopimista. Yksi paikal­li­sesti sovittava asia on työai­ka­pankit. Työai­ka­pank­ki­jär­jes­telmä on ollut käytössä jo aiemmin, mutta esimer­kiksi kunnissa tai kuntayh­ty­mistä on puuttunut yhteinen ohjeistus työai­ka­pankkien käytöstä.

Nyt tällainen ohjeistus on annettu, jotta työai­ka­pankkien käyttö laajenisi. Työai­ka­pank­ki­jär­jes­telmän käyttöönotto edellyttää työnan­tajan ja luotta­mus­miehen välistä paikal­lista sopimista.

Työaikapankkiin säästetään muutoin rahana korvattavat työaikakorvaukset vapaa-aikana korvattaviksi.

Työai­ka­pan­killa tarkoi­tetaan erilaisten, muutoin rahana makset­tavien työai­ka­kor­vausten ”säästä­mistä” niin, että rahal­lisen korvauksen sijasta lisätyö­, ylityö­ yms. korvaukset korvataan vastaavana vapaa-­aika­kor­vauksina.

Liukuvan työajan puitteissa syntyneet mahdol­liset niin sanotut plussal­do­tunnit on syytä pitää erillään työai­ka­pan­kista. Plussal­do­tunteja ei ole tarkoi­tettu rahana korvat­ta­viksi, vaan säännöl­listä työaikaa pidem­mistä työpäi­vistä synty­neitä plussal­do­tunteja työntekijä voi käyttää tekemällä normaalia lyhemmän työpäivän työpai­kalla nouda­tet­tavien liuku­ma­ra­jojen puitteissa. Samoin vuosi­loman säästö­so­pi­mukset ovat eri asia kuin työai­ka­pank­ki­so­pi­mukset.

Työai­ka­pankkeja ei ole pakko ottaa käyttöön työpai­koilla. Jokainen voi myös omalta kohdaltaan itse päättää liittyykö työai­ka­pankkiin vai ei. Liitty­minen ja eroaminen tehdään kirjal­li­sesti. Jos työai­ka­pankkiin ei liity, korvaukset maksetaan entiseen tapaan sopimusten mukaan.

Talentia neuvoo luottamusmiehiä ja jäseniä

Eri alojen virka-­ ja työeh­to­so­pi­muk­sissa sovitut työai­ka­pank­ki­jär­jes­telmät poikkeavat toisistaan muun muassa siinä, mitä työai­ka­kor­vauksia voidaan sopia säästet­tä­väksi työai­ka­pankkiin, ketkä voivat liittyä työai­ka­pankkiin, mitä työai­ka­pankkiin voidaan säästää ja säästä­misen enimmäis­pi­tuudet tai mitä tapahtuu työsuhteen päättyessä työai­ka­pankin säästöille.

Siksi paikal­liset työai­ka­pankkeja koskevat sopimukset on hyvä sopia tarkasti yksityis­koh­dista ja tiedottaa niistä henki­lös­tölle, jotta erimie­li­syyk­siltä vältytään. Talentia kouluttaa ja ohjeistaa eri sopimusa­lojen luotta­mus­mie­hiään paikal­lisia neuvot­teluja varten. Myös kaikki jäsenet saavat neuvoja asiassa oman alueensa Talentian aluea­sia­mie­heltä tai Talentian työsuh­de­neu­von­nasta.

Helena Jaakkola