Helmikuun alussa yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoilla tulivat sovellettaviksi uudet virka- ja työehtosopimukset.

 

Uuden sopi­mus­kau­den (1.2.2017−31.1.2018) alusta voi­maan tul­leet muu­tok­set perus­tu­vat työ­mark­ki­na­kes­kus­jär­jes­tö­jen sopi­maan kil­pai­lu­ky­ky­so­pi­muk­seen. Kilpailukykysopimus sisälsi myös työehto­asioita, jotka kos­ki­vat työ­ajan piden­tä­mistä ilman pal­kan­ko­ro­tusta, jul­ki­sen sek­to­rin loma­ra­han mää­rä­ai­kaista vähen­tä­mistä ja työaikapankkijärjestelmää.

Kilpailukykysopimuksessa sovittu työ­ajan piden­nys 24 tun­nilla vuo­dessa toteu­tet­tiin eri sopi­musa­lo­jen virka-­ ja työ­eh­to­so­pi­muk­sissa pää­sään­töi­sesti niin, että kes­ki­mää­räi­nen vii­koit­tai­nen työ­aika pite­nee 30 minuu­tilla. Myös arki­py­hä­vii­kon työ­aika ja vuo­ro­kau­ti­sen yli­työn­kyn­nys sekä arki­py­hä­vii­kon työ­ai­kaa nos­tet­tiin 6 minuu­tilla. Työajan piden­nys on voi­massa toistaiseksi.

Kunnallisen vir­ka­- ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen sovel­ta­mis­oh­jeet läh­te­vät siitä, että viik­ko­työ­ajan piden­ty­mi­nen tulee pää­sään­töi­sesti suun­ni­tella teh­tä­väksi yhtenä päi­vänä. Se on mah­dol­lista toteut­taa näin myös yksi­tyi­sellä sektorilla.

Lomarahan leikkaus ei koske yksityistä sektoria. 

Kunta-­ ja val­tio­sek­to­rilla sovit­tiin loma­ra­han mää­rän alen­ta­mi­sesta 30 pro­sen­tilla. Alentaminen kos­kee vuo­sina 2017−2019 päät­tyvien loman­mää­räy­ty­mis­vuo­sien aikana ansait­tuja loma­ra­hoja. Siksi esi­mer­kiksi aika­jaksolla 1.4.2016−31.3.2017 ansai­tun vuo­si­lo­man loma­pal­kan perus­teella mak­set­ta­van loma­ra­han taso ale­nee 30 prosentilla.

Harkitaanko teillä työaikapankkia?

Kilpailukykysopimuksella halut­tiin edis­tää myös pai­kal­lista sopi­mista. Yksi pai­kal­li­sesti sovit­tava asia on työ­ai­ka­pan­kit. Työaikapankkijärjestelmä on ollut käy­tössä jo aiem­min, mutta esi­mer­kiksi kun­nissa tai kun­tayh­ty­mistä on puut­tu­nut yhtei­nen ohjeis­tus työ­ai­ka­pank­kien käytöstä.

Nyt täl­lai­nen ohjeis­tus on annettu, jotta työ­ai­ka­pank­kien käyttö laa­je­nisi. Työaikapankkijärjestelmän käyt­töön­otto edel­lyt­tää työ­nan­ta­jan ja luot­ta­mus­mie­hen välistä pai­kal­lista sopimista.

Työaikapankkiin säästetään muutoin rahana korvattavat työaikakorvaukset vapaa-aikana korvattaviksi.

Työaikapankilla tar­koi­te­taan eri­lais­ten, muu­toin rahana mak­set­ta­vien työ­ai­ka­kor­vaus­ten ”sääs­tä­mistä” niin, että rahal­li­sen kor­vauk­sen sijasta lisätyö­, ylityö­ yms. kor­vauk­set kor­va­taan vas­taa­vana vapaa-aikakorvauksina.

Liukuvan työ­ajan puit­teissa syn­ty­neet mah­dol­li­set niin sano­tut plus­sal­do­tun­nit on syytä pitää eril­lään työ­ai­ka­pan­kista. Plussaldotunteja ei ole tar­koi­tettu rahana kor­vat­ta­viksi, vaan sään­nöl­listä työ­ai­kaa pidem­mistä työ­päi­vistä syn­ty­neitä plus­sal­do­tun­teja työn­te­kijä voi käyt­tää teke­mällä nor­maa­lia lyhem­män työ­päi­vän työ­pai­kalla nou­da­tet­ta­vien liu­ku­ma­ra­jo­jen puit­teissa. Samoin vuo­si­lo­man sääs­tö­so­pi­muk­set ovat eri asia kuin työaikapankkisopimukset.

Työaikapankkeja ei ole pakko ottaa käyt­töön työ­pai­koilla. Jokainen voi myös omalta koh­dal­taan itse päät­tää liit­tyykö työ­ai­ka­pank­kiin vai ei. Liittyminen ja eroa­mi­nen teh­dään kir­jal­li­sesti. Jos työ­ai­ka­pank­kiin ei liity, kor­vauk­set mak­se­taan enti­seen tapaan sopi­mus­ten mukaan.

Talentia neuvoo luottamusmiehiä ja jäseniä

Eri alo­jen virka-­ ja työ­eh­to­so­pi­muk­sissa sovi­tut työ­ai­ka­pank­ki­jär­jes­tel­mät poik­kea­vat toi­sis­taan muun muassa siinä, mitä työ­ai­ka­kor­vauk­sia voi­daan sopia sääs­tet­tä­väksi työ­ai­ka­pank­kiin, ketkä voi­vat liit­tyä työ­ai­ka­pank­kiin, mitä työ­ai­ka­pank­kiin voi­daan sääs­tää ja sääs­tä­mi­sen enim­mäis­pi­tuu­det tai mitä tapah­tuu työ­suh­teen päät­tyessä työ­ai­ka­pan­kin säästöille.

Siksi pai­kal­li­set työ­ai­ka­pank­keja kos­ke­vat sopi­muk­set on hyvä sopia tar­kasti yksi­tyis­koh­dista ja tie­dot­taa niistä hen­ki­lös­tölle, jotta eri­mie­li­syyk­siltä väl­ty­tään. Talentia kou­lut­taa ja ohjeis­taa eri sopi­musa­lo­jen luot­ta­mus­mie­hi­ään pai­kal­li­sia neu­vot­te­luja var­ten. Myös kaikki jäse­net saa­vat neu­voja asiassa oman alu­eensa Talentian alue­a­sia­mie­heltä tai Talentian työsuhdeneuvonnasta.

Helena Jaakkola