Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Kahdentoista vuoden taival Talentian puheenjohtajana päättyy samalla, kun Talentialle valitaan uusi puheenjohtaja 21.11.2020.

 

 

Olen kii­tol­li­nen siitä, että olen saa­nut tehdä työtä sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen edun­val­vo­jana. Työ on ollut mie­len­kiin­toi­nen, haas­tava ja sisäl­tö­ri­kas. Edunvalvonnan lisäksi työlle on anta­nut mer­ki­tyk­sel­li­syyttä se, että Talentian toi­minta on perus­tu­nut sosiaali­alan eet­ti­siin periaatteisiin.

Haluan kiit­tää kaik­kia jäse­niä ja hei­dän valit­se­mi­aan Talentian päät­tä­jiä luot­ta­muk­sesta kol­mella neli­vuo­tis­kau­del­lani. Kiitos kuu­luu myös jokai­selle Talentia-aktii­ville: luot­ta­mus­mie­hille, työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tuille, yhdis­ty­sak­tii­veille ja Talentian eri toimi­elimissä mukana olleille.

Talentian toi­mis­tolla työs­ken­te­lee sitou­tu­nut ja osaava hen­ki­löstö. Kiitos teille ja kii­tos myös toi­mis­tosta eläk­keelle ja mui­hin teh­tä­viin siirtyneille.

Vuosien var­rella olen koh­dan­nut eri­lai­sissa tilai­suuk­sissa, kou­lu­tuk­sissa, kent­tä­kier­rok­silla ja tapah­tu­missa pal­jon Talentian jäse­niä. Jäsenet ovat olleet myös minuun suo­raan yhtey­dessä. Nämä koh­taa­mi­set ovat aina anta­neet uutta vir­taa omaan työ­höni. Kiitos teille!

Kiitos myös kriit­ti­sestä palaut­teesta. Ilman kri­tiik­kiä ei ole kehit­ty­mistä. Kiitos myös sosiaali­alan eri ura­ver­kos­to­jen kes­kus­te­luista. Ne ovat tuo­neet näky­väksi ongel­mia ja laa­jen­ta­neet kes­kus­te­lua sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen asioista. Uraverkostojen toi­minta on myös tuke­nut Talentian edunvalvontaa.

Talentian työn tulee perustua ihmis­oikeuksien ­puolustamiseen, yhdenvertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Olen teh­nyt työtä yhdessä työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen, poli­tii­kan ja median edus­ta­jien kanssa. Teille kai­kille yhtei­sesti: kiitos!

Sote-lait tule­vat vielä tänä vuonna edus­kun­nan käsi­tel­tä­väksi. Sote-­so­pi­muk­sen sisäl­lön neu­vot­te­lut ovat käyn­nis­ty­neet. Korona-pan­de­mian toi­nen vaihe on käyn­nis­ty­nyt. ­Talentian teh­tä­vänä yhdessä jäsen­ten ja aktii­vien kanssa on ajaa mur­rok­sen kes­kellä jäsen­tensä etua, vah­vis­taa sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen osaa­mi­sen hyö­dyn­tä­mistä yhteiskunnassa.

Tämän työn tulee perus­tua jat­kos­sa­kin ihmi­soi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­seen, yhden­ver­tai­suu­teen ja oikeudenmukaisuuteen.