Salon kaupungin Sointu-tiimi sai Talentian Hyvinvoiva työpaikka ‑palkinnon.

 

 

Salon kau­pun­gin Sointu-tiimi sai Talentian jaka­man Hyvinvoiva työ­paikka ‑pal­kin­non. Palkinto jaet­tiin nyt toista kertaa.

Palkitussa työyh­tei­sössä on 14 työn­te­ki­jää, joi­den teh­tä­viä ovat muun muassa virka-aikai­nen sosi­aa­li­päi­vys­tys, sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen pal­ve­luoh­jaus ja pal­ve­lu­tar­peen arviointi. Ydintehtävänä on löy­tää tuen tar­peessa ole­ville oikeat pal­ve­lut oikea-aikaisesti.

– Sointu-tiimi tekee pit­kä­jän­teistä työtä psyyk­ki­sen kuor­mi­tuk­sen hal­lit­se­mi­seksi. Tiimissä ketään ei jätetä työ­kuor­man kanssa yksin. Lisäksi niin esi­hen­kilö kuin kol­le­gat anta­vat sään­nöl­li­sesti palau­tetta toi­sil­leen, sanoo Talentian eri­tyis­asian­tun­tija Heidi Pekkarinen. 

Myös joh­ta­mi­nen on kun­nossa. Esihenkilö seu­raa työn­te­ki­jöi­den työ­ti­lan­netta ja puut­tuu nopeasti, jos työ­kuorma kas­vaa liian isoksi. Esihenkilöllä on aikaa työn­te­ki­jöille ja koh­taa­mi­siin on luotu raken­teet työpaikalla.

Apua on lupa pyytää

Sointu-tii­missä työs­ken­te­le­vät sosi­aa­lioh­jaaja Marika Rytö, psy­ko­logi Mirva Isoaho ja sosi­aa­li­työn­te­kijä Anne Lahti kiit­tä­vät esi­hen­ki­löä, joh­tava sosi­aa­li­työn­te­kijä Rebecca Sjöholmia val­men­ta­vasta johtamistavasta.

– Kiireisestä ja vaa­ti­vasta työstä huo­li­matta meillä on hyvä ilma­piiri. Yksi mer­kit­tävä tekijä on se, että esi­hen­kilö on aina tavat­ta­vissa työ­pai­kalla ja hänen kans­saan voi puhua pie­nis­tä­kin mieltä askar­rut­ta­vista asioista, Anne Lahti sanoo.

Isoahon mie­lestä tiimi on sopi­van kokoinen.

Työntekijöillä yhtä iso merkitys hyvinvoinnille kuin esihenkilöillä.

– Jos työn­te­ki­jöitä olisi enem­män, esi­hen­kilö tus­kin voisi olla niin hyvin kaik­kien tavoitettavissa.

Tiimin jäse­net koros­ta­vat, että työn­te­ki­jöillä on yhtä iso mer­ki­tys hyvin­voin­nille kuin esihenkilöllä.

– Meillä on lupa pyy­tää apua tai olla sel­lai­nen, ettei tiedä jota­kin asiaa, Lahti sanoo.

– Reflektoimme pal­jon kes­ke­nämme ja asiak­kai­den­kin kanssa. Työmme luonne on sel­lai­nen, että uusia asioita tulee vas­taan koko ajan. Meillä on kai­killa sel­lai­nen asenne, että asioista ote­taan sel­vää, märeh­ti­mään ei jäädä, Marika Rytö kertoo.

Kukaan ei puurra ilman taukoja

Tiimin jäse­net tun­te­vat työs­ken­te­le­vänsä yhtei­sen tavoit­teen eteen, asiak­kaan par­haaksi. Jos joku sai­ras­tuu, otta­vat muut työn­te­ki­jät kopin hänen töis­tään. Sjöholm tekee tar­vit­ta­vat jär­jes­te­lyt, jotta tilan­teesta selvitään.

Tiimi pitää huo­len siitä, että kukaan ei puurra töissä ilman tau­koja. Lounas- ja kah­vi­tauoille men­nään yhdessä, ja tar­vit­taessa käy­dään muis­tut­ta­massa työ­ka­ve­ria paus­sin pitä­mi­sestä. Tauolla puhu­taan muusta kuin työasioista.

– Huolehdimme ja väli­tämme toi­sis­tamme, rajaamme työtä. Lähdemme ihmis­ten aikaan kotiin emmekä jää töi­hin not­ku­maan. Joskus on tie­tysti pal­jon työtä ja kii­rettä, jol­loin työ­päi­vät veny­vät. Rankat päi­vät jak­saa, kun meillä on tii­mis­sämme hyvä olla, Marika Rytö sanoo.

Vaikeita asioita ei lakaista maton alle vaan ne käsi­tel­lään heti. Työntekijät eivät puhu toi­sis­taan pahaa selän takana.

– Joskus työ­asioista on luon­nol­li­sesti eri­mie­li­syyttä, mutta aina ne pys­ty­tään rat­ko­maan. Jos emme pys­tyisi puhu­maan avoi­mesti eri­mie­li­syyk­sistä, vai­kut­taisi se hyvin­voin­tiin. Olen kii­tol­li­nen siitä, että myös minulle uskal­le­taan antaa suo­raa palau­tetta ja pys­tyn otta­maan sen vas­taan, Rebecca Sjöholm sanoo.

Työhyvinvoinnin eteen on tehty pal­jon työtä. Työntekijät ovat otta­neet sel­vää tois­tensa tavasta työskennellä.

– Avoin kes­kus­telu ja kysy­mi­nen ovat kaik­kein tär­keintä. Tiimin jäse­net tun­te­vat tois­tensa vah­vuu­det ja heik­kou­det. Se aut­taa ymmär­tä­mään, miksi joku tekee työtä niin kuin tekee, Sjöholm sanoo.

Riittävät resurssit vaikuttavat

Sana tii­min tavasta tehdä työtä ja hyvästä ilma­pii­ristä on levin­nyt. Kaikki auki olleet virat on saatu täy­tet­tyä. Uudet työn­te­ki­jät ovat kiit­tä­neet, että hei­dät on otettu hyvin mukaan tii­miin ja pereh­dy­tys on ollut hyvää.

Rebecca Sjöholm koros­taa, että riit­tä­vät resurs­sit vai­kut­ta­vat pal­jon. Liian vähäi­nen hen­ki­lös­tö­määrä lisää kii­rettä, jol­loin työyh­tei­sössä on vai­kea voida hyvin. Kun vakans­sit ovat täynnä, on myös työ­määrä koh­tuul­li­nen ja lain mää­rää­missä käsit­te­ly­ajoissa pysytään.

– Työilmapiiri on jat­ku­vasti muu­tok­sessa, jos työn­te­ki­jät vaih­tu­vat koko ajan. Meilläkin on ollut sosi­aa­lia­lalle tyy­pil­listä työn­te­ki­jöi­den vaih­tu­vuutta, nyky­ään kui­ten­kin aiem­paa vähem­män. Halu oppia tun­te­maan uudet jäse­net ja hyvä pereh­dy­tys tuo­vat tii­miin pysy­vyy­den ilma­pii­riä, Sjöholm sanoo.

Mitä vink­kejä Sointu-tiimi antaa sosiaali­alan työ­pai­koille, jotka halua­vat paran­taa työhyvinvointia?

– Kun aut­taa muita, saa myös itse apua. Tällä asen­teella on ollut iso vai­ku­tus ilma­pii­ril­lemme. Myös esi­hen­ki­lön tuki on tär­keää, Anne Lahti sanoo.

– Työnteolle on oltava sel­keät raa­mit. Kaikkien on tie­det­tävä, mitä heiltä odo­te­taan, Rebecca Sjöholm sanoo.

Kiitos-sana on kovassa käytössä.

Positiivista palau­tetta kan­nat­taa antaa mah­dol­li­sim­man pal­jon. Sointu-tii­min vii­koit­tai­sissa pala­ve­reissa ote­taan aina esille sen vii­kon onnis­tu­mi­set. Kiitos-sanaa vil­jel­lään runsaasti.

– Meillä on oma WhatsApp-ryhmä, jossa vies­timme vapaa-ajan asioita. Se luo yhteistä tun­netta, että nämä ovat ihmi­siä eivätkä vain työn­te­ki­jöitä, Mirva Isoaho sanoo.

– Minun on hel­pompi olla esi­hen­kilö, kun tii­mimme on niin avoin ja hyväk­sy­väi­nen. Tunnen, että myös minä saan olla ihmi­nen. Aina ei mene sata­pro­sent­ti­sesti put­keen, mutta se hyväk­sy­tään, Sjöholm sanoo.

Johtamisen rooli merkittävä

Hyvinvoiva työ­paikka ‑kil­pai­luun tuli 45 ehdo­tusta sosiaali­alan hyvin­voi­vista työyh­tei­söistä. Kilpailuun osal­lis­tui yhtä pal­jon jul­ki­sen ja yksi­tyi­sen sek­to­rin työ­paik­koja, jotka edus­ta­vat moni­puo­li­sesti koko sosi­aa­lia­laa. Päätöksen voit­ta­jasta teki Talentian työelämätoimikunta.

– Kilpailuehdotukset vah­vis­ti­vat käsi­tys­tämme siitä, että avai­met työ­hy­vin­voin­tiin on työ­pai­koilla. Erityisesti esi­hen­ki­lön ja joh­ta­mi­sen rooli on mer­kit­tävä. Hyvinvointia pitää joh­taa sel­keillä raken­teilla, jotta työn kuor­mi­tus­te­ki­jöitä voi­daan tun­nis­taa ja hal­lita, Heidi Pekkarinen sanoo.

Kilpailun pal­kinto on 1000 euroa, jonka työyh­teisö voi käyt­tää työ­hy­vin­voin­tia tuke­vaan toimintaan.

Johanna Merilä