Jos Harry Holen maailman rujo väkivalta ei miellytä, tarjoaa pohjoismainen rikoskirjallisuus pehmeämpiäkin vaihtoehtoja.

 

Erlendur on islan­ti­laisen Arnaldur Indriða­sonin päähenkilö, joka varjelee yksityi­syyttään ja vajoaa välillä synkkyyteen. Hän kantaa omia raskaita taakkoja avioeron ja lastensa vuoksi. Suurin trauma on lumi- myrskyssä kadonnut pikkuveli. Syyllisyys ei hellitä, kun Erlendur ei jaksanut pitää veljeä kädestä kiinni.

Kesälukemista 2017Toistai­seksi kaikkiaan 11 romaa­nissa Erlendur pohtii ihmis­mielen syvyyksiä ja ratkoo rikoksia. Kirjoissa on syvä yhteis­kun­nal­linen ulottuvuus, käsit­te­lyssä alkoholi, rasismi, hyvin­voin­ti­valtio, myytit ja maahan­muutto. Viimeisin suomennos on Muistin piinaamat.

Uuden maailman katu löytyy Varsovasta.

Se on myös Markus Leikolan romaanin nimi.  Leikola on kirjoit­tanut liki tuhanteen sivuun Euroopan 1900-luvun historian. Yhdys­vallat ja Neuvos­to­liitto ovat merkit­tä­vässä roolissa, kun käsit­te­lyssä on kylmä sota. Kirjan päähenkilö on Mihail Bulga­kovin Saatana saapuu Moskovaan romaanin paholainen Woland. Muitakin kirjal­lisia tai elokuvien hahmoja on kuljet­ta­massa tarinaa kuten Casablancan Viktor Lazlo ja Ilse Lund. Saamme tietää mitä heille tapahtuu sen jälkeen, kun kone nousee ilmaan.

Mukana on moni todel­li­suuden henkilö kuten Lev Trotski, Ronald Reagan, Josef Stalin, Kennedyt. Todella elänyt ja monia merkki­hen­ki­löitä tavannut on myös mieli­ku­vi­tuksen tuotteelta vaikuttava lehtimies Bill Bullitt, jolla on merkittävä rooli kirjassa. Hänen vappuna 1935 Mosko­vassa järjes­tä­mänsä pirskeet olivat kuulemma innoit­ta­massa Bulga­kovin romaa­nissa keskei­sessä osassa olevaa kuvausta Marga­retan juhla­vas­taa­no­tosta.

Herkul­linen kirja, jonka ei toivoisi loppuvan koskaan.

Petina Gappahin Muistojen kirja kertoo mustien ja valkoisten maailman välissä elävän albiinotytön tarinan.

Päähenkilö odottaa kuole­man­tuo­miota vanki­sel­lissä. Paitsi nuoren naisen tarina, on Muistojen kirja myös kertomus Zimbabwen surul­li­sesta todel­li­suu­desta. Siirto­maa­vallan perinne on siirtynyt uuteen mustaan valtioon. Talous­ti­lanne on toivoton, korruptio ja mieli­valta arkea.

Kahdessa aikata­sossa kulkevan kerto­muksen päähenkilö Memory on sitkeä, hän opiskelee ja elää myös ulkomailla. Vähän kuin Petina Gappah, joka kirjoittaa pääteostaan juuri nyt Berlii­nissä. Lisää vahvaa afrik­ka­lais­kir­jal­li­suutta on odotet­ta­vissa.

Hanya Yanagiharan Pieni elämä on neljän nuoren miehen kasvukertomus.

Ääneen pääsee kukin vuorollaan, näyttelijä Willem, arkki­tehti Malcolm, taide­maalari JB ja juristi Jude. Opiske­li­ja­ka­ve­rukset raken­tavat toivei­densa elämää New Yorkissa, jossa rahapula, asunto-ongelmat ja ihmis­suhteet ovat selvi­tet­tä­vissä olevia haasteita. Keskus­hen­ki­löksi nousee Jude, jonka lapsuu­dessa kokemat traumat selviävät vähitellen toisille. Jotakin niin pahaa on tapah­tunut, ettei toisten apu tavoita, ei edes rakkaus.

Kultti­mai­neeseen noussut kirja. Ota nenäliinoja viereen, äläkä lopeta, vaikka sattuukin.

Kristiina Koski­luoma

 

Arnaldur Indriðason: Muistin piinaamat. Blue Moon 2016.

Markus Leikola: Uuden maailman katu. WSOY 2016.

Petina Gappah: Muistojen kirja. Tammi 2017.

Hanya Yanagihara: Pieni kirja. Tammi 2017.