Jos Harry Holen maailman rujo väkivalta ei miellytä, tarjoaa pohjoismainen rikoskirjallisuus pehmeämpiäkin vaihtoehtoja.

 

Erlen­dur on islan­ti­lai­sen Arnal­dur Indriða­so­nin pää­hen­kilö, joka var­je­lee yksi­tyi­syyt­tään ja vajoaa välillä synk­kyy­teen. Hän kan­taa omia ras­kaita taak­koja avio­eron ja las­tensa vuoksi. Suu­rin trauma on lumi- myrs­kyssä kadon­nut pik­ku­veli. Syyl­li­syys ei hel­litä, kun Erlen­dur ei jak­sa­nut pitää vel­jeä kädestä kiinni.

Kesälukemista 2017Tois­tai­seksi kaik­ki­aan 11 romaa­nissa Erlen­dur poh­tii ihmis­mie­len syvyyk­siä ja rat­koo rikok­sia. Kir­joissa on syvä yhteis­kun­nal­li­nen ulot­tu­vuus, käsit­te­lyssä alko­holi, rasismi, hyvin­voin­ti­val­tio, myy­tit ja maa­han­muutto. Vii­mei­sin suo­men­nos on Muis­tin pii­naa­mat.

Uuden maailman katu löytyy Varsovasta.

Se on myös Mar­kus Lei­ko­lan romaa­nin nimi.  Lei­kola on kir­joit­ta­nut liki tuhan­teen sivuun Euroo­pan 1900-luvun his­to­rian. Yhdys­val­lat ja Neu­vos­to­liitto ovat mer­kit­tä­vässä roo­lissa, kun käsit­te­lyssä on kylmä sota. Kir­jan pää­hen­kilö on Mihail Bul­ga­ko­vin Saa­tana saa­puu Mos­ko­vaan romaa­nin paho­lai­nen Woland. Mui­ta­kin kir­jal­li­sia tai elo­ku­vien hah­moja on kul­jet­ta­massa tari­naa kuten Casablancan Vik­tor Lazlo ja Ilse Lund. Saamme tie­tää mitä heille tapah­tuu sen jäl­keen, kun kone nousee ilmaan.

Mukana on moni todel­li­suu­den hen­kilö kuten Lev Trotski, Ronald Rea­gan, Josef Sta­lin, Ken­ne­dyt. Todella elä­nyt ja monia merk­ki­hen­ki­löitä tavan­nut on myös mie­li­ku­vi­tuk­sen tuot­teelta vai­kut­tava leh­ti­mies Bill Bul­litt, jolla on mer­kit­tävä rooli kir­jassa. Hänen vap­puna 1935 Mos­ko­vassa jär­jes­tä­mänsä pirs­keet oli­vat kuu­lemma innoit­ta­massa Bul­ga­ko­vin romaa­nissa kes­kei­sessä osassa ole­vaa kuvausta Mar­ga­re­tan juh­la­vas­taa­no­tosta.

Her­kul­li­nen kirja, jonka ei toi­voisi lop­pu­van kos­kaan.

Petina Gappahin Muistojen kirja kertoo mustien ja valkoisten maailman välissä elävän albiinotytön tarinan.

Pää­hen­kilö odot­taa kuo­le­man­tuo­miota van­ki­sel­lissä. Paitsi nuo­ren nai­sen tarina, on Muis­to­jen kirja myös ker­to­mus Zim­babwen surul­li­sesta todel­li­suu­desta. Siir­to­maa­val­lan perinne on siir­ty­nyt uuteen mus­taan val­tioon. Talous­ti­lanne on toi­vo­ton, kor­rup­tio ja mie­li­valta arkea.

Kah­dessa aika­ta­sossa kul­ke­van ker­to­muk­sen pää­hen­kilö Memory on sit­keä, hän opis­ke­lee ja elää myös ulko­mailla. Vähän kuin Petina Gap­pah, joka kir­joit­taa pää­teos­taan juuri nyt Ber­lii­nissä. Lisää vah­vaa afrik­ka­lais­kir­jal­li­suutta on odo­tet­ta­vissa.

Hanya Yanagiharan Pieni elämä on neljän nuoren miehen kasvukertomus.

Ääneen pää­see kukin vuo­rol­laan, näyt­te­lijä Wil­lem, ark­ki­tehti Malcolm, tai­de­maa­lari JB ja juristi Jude. Opis­ke­li­ja­ka­ve­ruk­set raken­ta­vat toi­vei­densa elä­mää New Yor­kissa, jossa raha­pula, asunto-ongel­mat ja ihmis­suh­teet ovat sel­vi­tet­tä­vissä ole­via haas­teita. Kes­kus­hen­ki­löksi nousee Jude, jonka lap­suu­dessa koke­mat trau­mat sel­viä­vät vähi­tel­len toi­sille. Jota­kin niin pahaa on tapah­tu­nut, ettei tois­ten apu tavoita, ei edes rak­kaus.

Kult­ti­mai­nee­seen nous­sut kirja. Ota nenä­lii­noja vie­reen, äläkä lopeta, vaikka sat­tuu­kin.

Kris­tiina Kos­ki­luoma

 

Arnal­dur Indriða­son: Muis­tin pii­naa­mat. Blue Moon 2016.

Mar­kus Lei­kola: Uuden maa­il­man katu. WSOY 2016.

Petina Gap­pah: Muis­to­jen kirja. Tammi 2017.

Hanya Yana­gi­hara: Pieni kirja. Tammi 2017.