Jos Harry Holen maailman rujo väkivalta ei miellytä, tarjoaa pohjoismainen rikoskirjallisuus pehmeämpiäkin vaihtoehtoja.

 

Erlen­dur on islan­ti­lai­sen Arnaldur Indriðasonin pää­hen­kilö, joka var­je­lee yksi­tyi­syyt­tään ja vajoaa välillä synk­kyy­teen. Hän kan­taa omia ras­kaita taak­koja avio­eron ja las­tensa vuoksi. Suurin trauma on lumi- myrs­kyssä kadon­nut pik­ku­veli. Syyllisyys ei hel­litä, kun Erlendur ei jak­sa­nut pitää vel­jeä kädestä kiinni.

Kesälukemista 2017Toistaiseksi kaik­ki­aan 11 romaa­nissa Erlendur poh­tii ihmis­mie­len syvyyk­siä ja rat­koo rikok­sia. Kirjoissa on syvä yhteis­kun­nal­li­nen ulot­tu­vuus, käsit­te­lyssä alko­holi, rasismi, hyvin­voin­ti­val­tio, myy­tit ja maa­han­muutto. Viimeisin suo­men­nos on Muistin pii­naa­mat.

Uuden maailman katu löytyy Varsovasta.

Se on myös Markus Leikolan romaa­nin nimi.  Leikola on kir­joit­ta­nut liki tuhan­teen sivuun Euroopan 1900-luvun his­to­rian. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto ovat mer­kit­tä­vässä roo­lissa, kun käsit­te­lyssä on kylmä sota. Kirjan pää­hen­kilö on Mihail Bulgakovin Saatana saa­puu Moskovaan romaa­nin paho­lai­nen Woland. Muitakin kir­jal­li­sia tai elo­ku­vien hah­moja on kul­jet­ta­massa tari­naa kuten Casablancan Viktor Lazlo ja Ilse Lund. Saamme tie­tää mitä heille tapah­tuu sen jäl­keen, kun kone nousee ilmaan.

Mukana on moni todel­li­suu­den hen­kilö kuten Lev Trotski, Ronald Reagan, Josef Stalin, Kennedyt. Todella elä­nyt ja monia merk­ki­hen­ki­löitä tavan­nut on myös mie­li­ku­vi­tuk­sen tuot­teelta vai­kut­tava leh­ti­mies Bill Bullitt, jolla on mer­kit­tävä rooli kir­jassa. Hänen vap­puna 1935 Moskovassa jär­jes­tä­mänsä pirs­keet oli­vat kuu­lemma innoit­ta­massa Bulgakovin romaa­nissa kes­kei­sessä osassa ole­vaa kuvausta Margaretan juhlavastaanotosta.

Herkullinen kirja, jonka ei toi­voisi lop­pu­van koskaan.

Petina Gappahin Muistojen kirja kertoo mustien ja valkoisten maailman välissä elävän albiinotytön tarinan.

Päähenkilö odot­taa kuo­le­man­tuo­miota van­ki­sel­lissä. Paitsi nuo­ren nai­sen tarina, on Muistojen kirja myös ker­to­mus Zimbabwen surul­li­sesta todel­li­suu­desta. Siirtomaavallan perinne on siir­ty­nyt uuteen mus­taan val­tioon. Taloustilanne on toi­vo­ton, kor­rup­tio ja mie­li­valta arkea.

Kahdessa aika­ta­sossa kul­ke­van ker­to­muk­sen pää­hen­kilö Memory on sit­keä, hän opis­ke­lee ja elää myös ulko­mailla. Vähän kuin Petina Gappah, joka kir­joit­taa pää­teos­taan juuri nyt Berliinissä. Lisää vah­vaa afrik­ka­lais­kir­jal­li­suutta on odotettavissa.

Hanya Yanagiharan Pieni elämä on neljän nuoren miehen kasvukertomus.

Ääneen pää­see kukin vuo­rol­laan, näyt­te­lijä Willem, ark­ki­tehti Malcolm, tai­de­maa­lari JB ja juristi Jude. Opiskelijakaverukset raken­ta­vat toi­vei­densa elä­mää New Yorkissa, jossa raha­pula, asunto-ongel­mat ja ihmis­suh­teet ovat sel­vi­tet­tä­vissä ole­via haas­teita. Keskushenkilöksi nousee Jude, jonka lap­suu­dessa koke­mat trau­mat sel­viä­vät vähi­tel­len toi­sille. Jotakin niin pahaa on tapah­tu­nut, ettei tois­ten apu tavoita, ei edes rakkaus.

Kulttimaineeseen nous­sut kirja. Ota nenä­lii­noja vie­reen, äläkä lopeta, vaikka sattuukin.

Kristiina Koskiluoma

 

Arnaldur Indriðason: Muistin pii­naa­mat. Blue Moon 2016.

Markus Leikola: Uuden maa­il­man katu. WSOY 2016.

Petina Gappah: Muistojen kirja. Tammi 2017.

Hanya Yanagihara: Pieni kirja. Tammi 2017.