Meidän tehtävämme on saada kansa ja päättäjät ymmärtämään sosiaalialan osaamisen merkitys.

 

 

Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Poli­tii­kan syksy sai start­tinsa, kun maan nyky­hal­li­tus saat­teli vii­mei­sen bud­jet­ti­rii­hen päätökseen.

Viime vuo­det on kul­jettu krii­sistä krii­siin. Valtiontalouden ali­jää­mää ja vel­kaan­tu­mista kau­his­tel­laan ja samalla val­mis­tau­du­taan ensi kevään edus­kun­ta­vaa­lei­hin lupaa­malla yhdek­sän hyvää ja kym­me­nen kaunista.

Leikkauslistat siin­tä­vät edessä, mutta niistä ei totuu­den­mu­kai­sia ulos­tu­loja saada vielä aikaan.

Kun tule­vaa hal­li­tus­oh­jel­maa raken­ne­taan ja leik­kaus­lis­toja ase­tel­laan pöy­dälle, on sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen vies­tin oltava kir­kas ja yhteinen.

Työtä tämä vaa­tii, sillä ymmär­rys sosi­aa­li­pal­ve­lui­den koko­nais­ku­vasta ja talou­del­li­sesta arvosta on ohutta. Sosiaalihuolto näh­dään­kin useim­min kuluna, ymmär­tä­mättä sen mer­ki­tystä investointina.

Se, mistä sosi­aa­li­pal­ve­luissa on kyse ja mikä on näi­den pal­ve­lui­den ennal­taeh­käi­sevä mer­ki­tys käy­tän­nössä jää usein epä­sel­väksi jul­ki­sessa keskustelussa.

Meidän teh­tä­vämme on saada kansa ja päät­tä­jät ymmär­tä­mään sosiaali­alan osaa­mi­sen mer­ki­tys yksi­lön ja koko maamme tur­val­li­suu­delle, vas­tuul­li­selle talou­den­pi­dolle ja jokai­sen meistä hyvin­voin­nille. Poliitikkojen puheissa perään­kuu­lu­tet­tua kas­vua syn­tyy par­hai­ten panos­ta­malla ihmis­ten hyvinvointiin.

Sosiaalipalvelut luo­vat tur­va­ver­kon, joka tar­vit­see jat­ku­vaa yllä­pi­toa, muu­ten emme voi luot­taa sen kantokykyyn.

Mitä tar­koit­taa, jos tämä tur­va­verkko pet­tää tai sii­hen ei voi luot­taa? Tämä on viesti, joka jokai­sen tulee ymmär­tää. Paras sanoit­ta­maan teke­määsi työtä, olet juuri sinä. Kertomaan siitä, miten jokai­sena työ­päi­vä­näsi luot jokai­selle vas­ta­syn­ty­neestä van­huk­seen edel­ly­tyk­siä toi­mia yhteis­kun­nan hyvin­voi­vana jäsenenä.

Vaikka edus­kun­ta­vaa­lit ovat vasta ensi keväänä, on vai­kut­ta­mis­työtä tehty jo pitkään.

Mutta syk­syllä se vaa­tii jokai­sen meistä mukaan, kun aloi­tamme jul­ki­sen kam­pan­jan vies­tiemme eteen­päin vie­mi­seksi. Jos esi­mer­kiksi puo­let Talentian jäse­nistä jakaisi kam­pan­ja­vies­te­jämme omissa some­ka­na­vis­saan, se tavoit­taisi jopa joka vii­den­nen suomalaisen.

Yhtä tär­keää on jokai­nen kes­kus­telu turuilla ja toreilla.  Viestimme on niin arvo­kas, että jokai­sen tulee kuulla ja ymmär­tää se.

Jenni Karsio