Lapsen hyvinvointi on kaikkien, ei vain lastensuojelun asia, sanovat lastensuojelun ammattilaiset.

 

 

Vaaral­li­sia tien­yli­tyk­siä kou­lu­mat­kalla? Kiroilevia urhei­lu­val­men­ta­jia, liian kun­nian­hi­moi­sia van­hem­pia ja tree­nejä yötä myöten.

Lapset sai¬≠ras¬≠ta¬≠vat home¬≠kou¬≠lussa tai ‚ÄĎp√§i¬≠v√§¬≠ko¬≠dissa. Pitk√§t kou¬≠lu¬≠kyy¬≠dit uuvut¬≠ta¬≠vat haja-asu¬≠tusa¬≠lu¬≠eella. Tietokone kou¬≠kut¬≠taa pelaa¬≠maan, ja ver¬≠kossa lap¬≠set t√∂r¬≠m√§√§¬≠v√§t trau¬≠ma¬≠ti¬≠soi¬≠viin asioihin.

Ne ovat ylei­siä oloja ja ongel­mia, jotka voi­vat vaa­ran­taa las­ten ja nuor­ten ter­vey­den ja hyvinvoinnin.

Poliittisten päättäjien vastuulla on rakentaa lapsille terveellinen ja turvallinen kasvuympäristö.

Mutta kenen pit√§isi puut¬≠tua nii¬≠hin? Kuuluuko ‚ÄĚetsiv√§‚ÄĚ raken¬≠teel¬≠li¬≠nen las¬≠ten suo¬≠je¬≠lu¬≠ty√∂ las¬≠ten¬≠suo¬≠je¬≠lulle, muille sosi¬≠aa¬≠li¬≠ty√∂n ammat¬≠ti¬≠lai¬≠sille, van¬≠hem¬≠mille, viran¬≠omai¬≠sille, kun¬≠nille vai p√§√§t¬≠t√§¬≠jille ja polii¬≠ti¬≠koille laajemmin?

Kysyimme sit√§ las¬≠ten¬≠suo¬≠je¬≠lun asian¬≠tun¬≠ti¬≠joilta. Asiaa poh¬≠ti¬≠vat las¬≠ten¬≠suo¬≠je¬≠lu¬≠val¬≠tuu¬≠tettu Elina Pekkarinen, Helsingin enti¬≠nen sosi¬≠aa¬≠li¬≠joh¬≠taja, yli¬≠so¬≠si¬≠aa¬≠li¬≠neu¬≠vos Aulikki Kananoja, pit¬≠k√§n lin¬≠jan las¬≠ten¬≠suo¬≠je¬≠lun asian¬≠tun¬≠tija, yli¬≠opet¬≠taja Sirkka Rousu Metropolia ammat¬≠ti¬≠kor¬≠kea¬≠kou¬≠lusta ja tut¬≠ki¬≠mus¬≠pro¬≠fes¬≠sori Tarja Heino THL:n Lapset, nuo¬≠ret ja perhe ‚ÄĎyksi¬≠k√∂st√§.

Lasten suojelu on koko yhteiskunnan asia

He kaikki oli­vat sitä mieltä, että Suomessa ylei­nen vas­tuu las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­nista ei kuulu las­ten­suo­je­lulle vaan laa­jasti kai­kille viran­omai­sille ja päättäjille.

‚Äď Pit√§√§ erot¬≠taa las¬≠ten¬≠suo¬≠jelu ja las¬≠ten suo¬≠jelu. Lastensuojelu eli lapsi- ja per¬≠he¬≠koh¬≠tai¬≠nen ty√∂ kuu¬≠luu las¬≠ten¬≠suo¬≠je¬≠lu¬≠vi¬≠ran¬≠omai¬≠sille. Lasten suo¬≠jelu on koko yhteis¬≠kun¬≠nan asia, Sirkka Rousu sanoo.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen näkee asian samalla lailla.

‚Äď Kaikilla viran¬≠omai¬≠silla on vel¬≠vol¬≠li¬≠suus suo¬≠jella lap¬≠sia v√§ki¬≠val¬≠lalta ja huo¬≠noilta elinoloilta.

Mikään viran­omai­nen ei voi irti­sa­nou­tua vas­tuusta ja sanoa, että tämä kuu­luu vain lastensuojelulle.

Kunnissa eri viran­omai­silla on vas­tuu omalta saral­taan huo­leh­tia las­ten tur­val­li­suu­desta, Pekkarinen sanoo.

‚Äď Lastensuojelu tekee yksil√∂- ja per¬≠he¬≠koh¬≠taista las¬≠ten¬≠suo¬≠je¬≠lu¬≠ty√∂t√§. Heille ei voi sys√§t√§ en√§√§ yleist√§, raken¬≠teel¬≠lista ty√∂t√§.

Lasten suo¬≠je¬≠lua on ter¬≠veel¬≠li¬≠sen ja tur¬≠val¬≠li¬≠sen kas¬≠vu¬≠ym¬≠p√§¬≠ris¬≠t√∂n raken¬≠ta¬≠mi¬≠nen, Tarja Heino sanoo.

‚Äď Se on niin vas¬≠tuul¬≠lis¬≠ten viran¬≠omais¬≠ten kuin p√§√§t¬≠t√§¬≠jien asia. Ei ole tar¬≠vetta dele¬≠goida asiaa sosiaality√∂ntekij√∂ille.

Lastensuojelu on kuor­mit­tu­nut, eikä ammat­ti­lais­ten aika tahdo riit­tää tällä haa­vaa edes oman ydin­teh­tä­vän hoi­ta­mi­seen, Aulikki Kananoja huo­maut­taa. Lastensuojelun ensi­si­jai­nen vas­tuu hänen mie­les­tään on puut­tua nopeasti lastensuojeluilmoituksiin.

Viranomaisella velvollisuus puuttua epäkohtiin

Lastensuojelun ammat­ti­lai­silla on kui­ten­kin sama vel­vol­li­suus kuin muil­la­kin viran­omai­silla puut­tua epä­koh­tiin, joita hei­dän tie­toonsa tulee, Pekkarinen muistuttaa.

‚Äď Jos las¬≠ten¬≠suo¬≠jelu saa tie¬≠t√§√§ asioista, jotka vahin¬≠goit¬≠ta¬≠vat ja uhkaa¬≠vat lap¬≠sia kun¬≠nassa ylei¬≠sesti, my√∂s hei¬≠d√§n pit√§√§ v√§lit¬≠t√§√§ siit√§ tie¬≠toa eteenp√§in.

Tieto pitää ker­toa esi­mer­kiksi kun­nassa sille toi­mia­lalle, joka vas­taa asiasta.

Kananoja pitää tär­keänä, että las­ten­suo­je­lun ammat­ti­lai­selle on sel­vää, missä roo­lissa hän kul­loin­kin toi­mii. Sosiaalityön ammat­ti­lai­sen roo­liin kuu­luu ylei­sesti edis­tää ihmis­ten sosi­aa­lista hyvin­voin­tia ja tun­nis­taa sitä uhkaa­via riskejä.

Lastensuojelu voi olla lasten äänitorvi omassa kunnassa.

Lastensuojelun ammat­ti­lai­sella on vas­tuu puut­tua sosi­aa­li­siin teki­jöi­hin, joi­den tie­de­tään ole­van ilmei­nen riski lap­sen hyvälle kehi­tyk­selle. Siten ne edel­lyt­tä­vät las­ten­suo­je­lun tar­peen tai aina­kin per­heen elä­män­ti­lan­teen tai van­hem­muu­den arvioin­tia. Niitä ovat esi­mer­kiksi per­he­vä­ki­valta tai lap­sen kal­toin­koh­telu, päih­deon­gel­mat ja van­hem­muutta vaka­vasti hait­taa­vat mielenterveysongelmat.

‚Äď T√§llaisiin asioi¬≠hin puut¬≠tu¬≠mi¬≠sen pit√§isi kuu¬≠lua las¬≠ten¬≠suo¬≠je¬≠lun ammat¬≠ti¬≠lai¬≠sen roo¬≠lin ydinteht√§viin.

Kansalaisena voi myös vaikuttaa

Yksityisenä kan­sa­lai­sena las­ten­suo­je­lun ammat­ti­lai­nen voi nos­taa esiin eri­lai­sia yhteis­kun­nal­li­sia kysy­myk­siä ja las­ten hyvin­voin­tiin liit­ty­viä tar­peita kuten kuka tahansa muu­kin, haas­ta­tel­lut sano­vat. Ongelmat on hyvä saat­taa kun­nan viran­omais­ten ja päät­tä­jien tietoon.

Myös Rousu näkee, että las­ten­suo­jelu voi toi­mia las­ten ääni­tor­vena omassa kunnassa.

‚Äď Lastensuojelun pit√§√§ olla ikkuna yhteis¬≠kun¬≠taan. Se voi ker¬≠toa, miten lap¬≠set ja nuo¬≠ret voi¬≠vat ja mit√§ ongel¬≠mia heill√§ on. He tie¬≠t√§¬≠v√§t, milt√§ las¬≠ten¬≠suo¬≠je¬≠lun asiak¬≠kai¬≠den arki n√§ytt√§√§.

‚Äď Asiakastietoj√§rjestelmiin ker¬≠tyy tie¬≠toa, jota voi¬≠daan koos¬≠taa ja v√§lit¬≠t√§√§ kun¬≠nan muille toi¬≠mi¬≠joille. Lastensuojelun pit√§√§ tar¬≠jota asian¬≠tun¬≠ti¬≠juut¬≠taan koko kun¬≠nan k√§ytt√∂√∂n.

Ehkäisevä työ monien vastuulla

Suomessa on kes­kus­teltu kauan, pitääkö ylei­nen las­ten hyvin­voin­nista huo­leh­ti­mi­nen sisäl­lyt­tää las­ten­suo­je­lu­la­kiin vai ylei­seen lain­sää­dän­töön, Rousu ker­too. Tällä haa­vaa asia on siro­teltu moniin lakei­hin ja useille yhteis­kun­nan toimijoille.

Käänne ajat­te­lussa oli las­ten­suo­je­lu­lain päi­vi­tys vuonna 2007. Siinä ennalta ehkäi­sevä työ mää­rät­tiin muille toi­mi­joille, esi­mer­kiksi kou­lulle, ter­vey­den­huol­lolle ja kun­nille ylei­sesti. Lastensuojelulaista siir­tyi pal­jon osia sosi­aa­li­huol­to­la­kiin vuonna 2015.

‚Äď Lasten hyvin¬≠voin¬≠nista on tul¬≠lut kaik¬≠kien teht√§v√§√§.

Lastensuojelu tekee yksikö- ja perhekeskeistä työtä, eikä sille voi enää sälyttää yleistä rakenteellista työtä.

Lis√§ksi kun¬≠ta¬≠lain mukaan kun¬≠nan perus¬≠teh¬≠t√§v√§ on edis¬≠t√§√§ kun¬≠ta¬≠lais¬≠ten hyvin¬≠voin¬≠tia. Terveydenhoitolaki taas vel¬≠voit¬≠taa kun¬≠nat ja sote-kun¬≠tayh¬≠ty¬≠m√§t teke¬≠m√§√§n hyvin¬≠voin¬≠ti¬≠ker¬≠to¬≠muk¬≠sen, jossa kuva¬≠taan my√∂s per¬≠hei¬≠den ja las¬≠ten hyvin¬≠voin¬≠nin tilaa.

Sirkka Rousun mukaan olisi hyv√§, ett√§ pirs¬≠ta¬≠leista lain¬≠s√§√§¬≠d√§n¬≠t√∂√§ koot¬≠tai¬≠siin taas yhteen. Nykytilanteessa ongel¬≠mia on eri toi¬≠mi¬≠joi¬≠den vas¬≠tuissa ja yhteis¬≠ty√∂ss√§, h√§n sanoo.

‚Äď Toimijat kat¬≠so¬≠vat tilan¬≠netta oman teh¬≠t√§¬≠v√§ns√§ n√§k√∂¬≠kul¬≠masta. On ep√§¬≠sel¬≠v√§√§, kenell√§ on koko¬≠nais¬≠vas¬≠tuu ja ‚ÄĎn√§ke¬≠mys lap¬≠sen tilanteesta.

Jaana Laitinen