Kaisa Yliruokanen

Kaisa Yliruokanen on kah­den lap­sen äiti ja Talentian mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän asian­tun­tija. Kuva: Veikko Somerpuro

Talentia-lehti.fi-yhteystietorivillä on pieni val­ko­si­ni­nen oikein-merkki. Se ker­too siitä, että luet leh­teä, joka on sitou­tu­nut nou­dat­ta­maan Julkisen sanan neu­vos­ton laa­ti­mia Journalistin ohjeita. Talentia-lehti ei ole vale­me­dia, vaan aika­kaus­lehti, jolla on oikeus käyt­tää tuota merk­kiä, vas­tuul­li­sen jour­na­lis­min tunnusta.

Juuri nyt on menossa vas­tuul­li­sen jour­na­lis­min vii­kot eli kam­panja sinun oikeuk­sis­tasi, koska sinulla on oikeus saada totuu­den­mu­kaista tie­toa. Kun näet vas­tuul­li­sen jour­na­lis­min tun­nuk­sen, tie­dät että voit luot­taa. Vastuullinen media pyr­kii aina tar­kis­ta­maan tie­tonsa mah­dol­li­sim­man hyvin, jos virhe sat­tuu, kor­jaamme sen asianmukaisesti.

On vastuullista kantaa vastuu.

Suomessa sanan­va­pautta tur­vaa­vat perus­tus­laki ja Euroopan ihmi­soi­keus­so­pi­mus. Sananvapaus antaa jokai­selle oikeu­den ilmaista, jul­kis­taa ja vas­taa­not­taa tie­toja, mie­li­pi­teitä ja muita vies­tejä kenen­kään enna­kolta estä­mättä, toki ylei­sesti hyväk­syt­tä­vissä rajoissa.

Medialle sanan­va­paus on työs­ken­te­ly­alusta, joka antaa mah­dol­li­suu­den tomia val­lan vah­ti­koi­rana. Sinulle sanan­va­paus on perus­oi­keus, jota voit käyt­tää myös sosiaali­alan ammat­ti­lai­sen eet­tis­ten ohjei­den mukaan saat­ta­malla salas­sa­pi­don rajoissa työ­nan­ta­jien, poliit­tis­ten päät­tä­jien ja yhteis­kun­nan tie­toon sel­lai­set epä­koh­dat, jotka ovat hai­tal­li­sia ihmis­ten tur­val­li­suu­delle ja hyvinvoinnille.

Sosiaalialan ammat­ti­lai­sena teh­tä­vä­näsi on ker­toa havait­se­mis­tasi epä­koh­dista, kuten köy­hyy­destä, ja pyr­kiä pois­ta­maan ihmis­ten avun saan­nin esteet. Se on myös osa sosi­aa­li­huol­to­lain mukaista raken­teel­lista sosiaalityötä.

Jos sinulla on mie­lessä joku epä­kohta, joka mie­les­täsi vaa­tisi jul­ki­suutta, voit ker­toa jut­tu­vin­keis­täsi meille Talentia-leh­teen. Voit myös jakaa jut­tu­jamme somessa talentia-lehti.fi ‑sivuilta ja twii­tata niitä suo­raan esi­mer­kiksi päättäjille.

Kaisa Yliruokanen