Kaisa Yliruokanen

Kaisa Yliruo­kanen on kahden lapsen äiti ja Talentian markki­noinnin ja viestinnän asian­tuntija. Kuva: Veikko Somerpuro

Talentia-lehti.fi-yhteystietorivillä on pieni valko­si­ninen oikein-merkki. Se kertoo siitä, että luet lehteä, joka on sitou­tunut noudat­tamaan Julkisen sanan neuvoston laatimia Journa­listin ohjeita. Talentia-lehti ei ole valemedia, vaan aikakaus­lehti, jolla on oikeus käyttää tuota merkkiä, vastuul­lisen journa­lismin tunnusta.

Juuri nyt on menossa vastuul­lisen journa­lismin viikot eli kampanja sinun oikeuk­sistasi, koska sinulla on oikeus saada totuu­den­mu­kaista tietoa. Kun näet vastuul­lisen journa­lismin tunnuksen, tiedät että voit luottaa. Vastuul­linen media pyrkii aina tarkis­tamaan tietonsa mahdol­li­simman hyvin, jos virhe sattuu, korjaamme sen asian­mu­kai­sesti.

On vastuullista kantaa vastuu.

Suomessa sanan­va­pautta turvaavat perus­tuslaki ja Euroopan ihmisoi­keus­so­pimus. Sanan­vapaus antaa jokai­selle oikeuden ilmaista, julkistaa ja vastaa­nottaa tietoja, mieli­pi­teitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä, toki yleisesti hyväk­syt­tä­vissä rajoissa.

Medialle sanan­vapaus on työsken­te­ly­alusta, joka antaa mahdol­li­suuden tomia vallan vahti­koirana. Sinulle sanan­vapaus on perus­oikeus, jota voit käyttää myös sosiaa­lialan ammat­ti­laisen eettisten ohjeiden mukaan saatta­malla salas­sa­pidon rajoissa työnan­tajien, poliit­tisten päättäjien ja yhteis­kunnan tietoon sellaiset epäkohdat, jotka ovat haital­lisia ihmisten turval­li­suu­delle ja hyvin­voin­nille.

Sosiaa­lialan ammat­ti­laisena tehtä­vänäsi on kertoa havait­se­mistasi epäkoh­dista, kuten köyhyy­destä, ja pyrkiä poistamaan ihmisten avun saannin esteet. Se on myös osa sosiaa­li­huol­tolain mukaista raken­teel­lista sosiaa­li­työtä.

Jos sinulla on mielessä joku epäkohta, joka mielestäsi vaatisi julki­suutta, voit kertoa juttu­vin­keistäsi meille Talentia-lehteen. Voit myös jakaa juttu­jamme somessa talentia-lehti.fi ‑sivuilta ja twiitata niitä suoraan esimer­kiksi päättä­jille.

Kaisa Yliruo­kanen