Perhepäivähoitajille tarjottu pedagoginen tuki tulee tarpeeseen.

 

 

Perhe­päi­vä­hoi­ta­jan työ on var­hais­kas­va­tus­työtä, jota hoi­taja tekee yksin. Koronan vaa­tima eris­ty­nei­syys on lisän­nyt monen per­he­päi­vä­hoi­ta­jan peda­go­gi­sen tuen tarvetta.

Tähän tar­pee­seen on vas­tattu kah­dessa kau­pun­gissa. Kotkassa työs­ken­te­lee resurs­sio­pet­taja ja Turussa työ on osa isom­paa hanketta.

Turkulainen Sarita Mäkiö aloitti mar­ras­kuussa 2019 Positiivisen dis­kri­mi­naa­tion edis­tä­mis­hank­keen eli tut­ta­val­li­sem­min PD-hank­keen työn­te­ki­jänä. Hänen työ­pa­rinsa Jenni Mäkinen on ollut haas­tat­te­lu­het­kellä Mäkiön työ­pa­rina vasta rei­lut kaksi viik­koa. Mäkiö on kou­lu­tuk­sel­taan sosio­nomi (AMK) ja Jennin taus­talta löy­ty­vät sosiaali­alan ohjaa­jan tut­kinto ja yli­opis­ton esi- ja alku­kas­va­tuk­sen opinnot.

– Opetushallituksessa oli auki val­tion eri­tyi­sa­vus­tus var­hais­kas­va­tuk­sen posi­tii­vi­sen dis­kri­mi­naa­tion edis­tä­mi­seksi. Turussa haet­tiin ja saa­tiin rahoi­tus, ker­too Mäkiö hank­keen taustoista.

Eniten tukea tarvitaan vasu-suunnitelmien tekemisessä, pedagogisissa asioissa sekä lapsiin liittyvissä huolitilanteissa.

Opetushallituksen osuus rahoi­tuk­sesta on 80 % ja Turun kau­pun­gin 20 %. Hanke sisäl­tää kolme eri osiota, joista Mäkiön ja Mäkisen tekemä työ on yksi.

– Meidän lisäksi tähän kuu­lu­vat päi­vä­ko­din resurs­si­var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jat ja var­hais­kas­va­tuk­sen per­he­työn­te­ki­jät, Mäkiö sanoo.

Mäkiön ja Mäkisen työ­ni­mike per­he­päi­vä­hoi­don kier­tävä var­hais­kas­va­tuk­sen opet­taja kehi­tet­tiin han­ketta var­ten. Työn koh­de­ryhmä rajat­tiin alu­eel­li­sesti siten, että hank­keen pii­riin pää­si­vät ne per­he­päi­vä­hoi­ta­jat, joi­den alu­eet ovat moni­kult­tuu­ri­sia, joissa asuu pal­jon vie­ras­kie­li­siä per­heitä ja joissa on pal­jon työttömyyttä.

– Jouluun men­nessä tähän ovat pääs­seet osal­li­siksi kaikki mei­dän kun­nal­li­set suo­men­kie­li­set hoi­ta­jamme, eli yhteensä 28 hoi­ta­jaa, Mäkiö iloitsee.

Avun tarve yksilöllistä

Kotkassa per­he­päi­vä­hoi­ta­jia tukee yksi työn­te­kijä, sosio­nomi (AMK) Mia Husu. Työ alkoi mar­ras­kuussa 2020 ja sen piti lop­pua hei­nä­kuussa 2021, mutta hyväksi havait­tua työ­muo­toa halut­tiin jat­kaa aina­kin kulu­van vuo­den loppuun.

– Minun piti vaih­taa työ­teh­tä­viä sisäil­maon­gel­mien takia ja minulle tar­jou­tui tämä paikka, ker­too Husu, jolla on vahva koke­mus var­hais­kas­va­tuk­sen eri työtehtävistä.

Hänet pal­kat­tiin per­he­päi­vä­hoi­ta­jien resurs­sio­pet­ta­jaksi val­tion myön­tä­mällä tasa-arvo- ja koronarahoituksella.

– Työn teke­mi­nen on ollut koro­na­ti­lan­teen takia eri­koista, sillä olen tavan­nut ohjaus­käyn­neillä hoi­ta­jia ainoas­taan ulkoi­luai­koina. Muun ajan olen teh­nyt etä­töitä, hän kertoo.

Perhepäivähoitajia tuen pii­rissä on yhteensä 21. Husu tapaa aina yhtä hoi­ta­jaa ker­ral­laan aamu-ulkoi­lun aikana, jol­loin hän osal­lis­tuu las­ten kanssa työskentelyyn.

– Olen sano­nut hoi­ta­jille, että kan­nat­taa miet­tiä minun käyn­neil­leni sel­lai­sia jut­tuja, mitä ei yksin pysty toteut­ta­maan, hän sanoo ja lisää, että myös lap­set ovat ilah­tu­neet toi­sen aikui­sen käynneistä.

Ruokailun aikana Husu palaa kotiin tai toi­mis­tolle ja aloit­taa Teams-kes­kus­te­lun sen hoi­ta­jan kanssa, kenellä kul­loin­kin on tar­vetta keskustella.

Perhepäivähoitajan on oltava siivooja, kokki ja välillä sairaanhoitaja.

Avun tarve on hyvin yksilö- ja tilan­ne­si­don­naista. Husun per­he­päi­vä­hoi­ta­jille teke­män kyse­lyn mukaan eni­ten tukea tar­vi­taan vasu-suun­ni­tel­mien teke­mi­sessä, peda­go­gi­sissa asioissa sekä lap­siin liit­ty­vissä huolitilanteissa.

Husu pitää per­he­päi­vä­hoi­ta­jan työtä hyvin vaativana.

– Heillä on monta roo­lia päi­vän aikana pel­kän hoi­dol­lis­ten ja peda­go­gis­ten asioi­den lisäksi. On oltava sii­vooja, kokki ja välillä sai­raan­hoi­taja, jos tulee pipiä, Husu luettelee.

Husu on teh­nyt hoi­ta­jille myös kir­jal­lista mate­ri­aa­lia, kuten peda­go­gi­set laa­ti­kot mate­ma­tiik­kaan ja mate­ri­aa­leja musii­kista. Viskareille eli vii­si­vuo­tiaille häneltä löy­tyy kir­jal­li­sia vinkkejä.

Tuki tullut tarpeeseen

Perhepäivähoitajana Kotkassa 32 vuotta työs­ken­nel­lyt Leena Hostikka on pit­kän työ­uransa aikana näh­nyt, kuinka työlle on tul­lut uusia vel­voit­teita per­he­päi­vä­hoi­don muut­tuessa varhaiskasvatukseksi.

Ei hän vel­voit­teita pel­kää, mutta korona on vetä­nyt mie­len mata­laksi. Hostikka kokee, että on koro­nan takia jää­nyt yksin Kotkan lähiö­ky­lässä, jossa lähim­män per­he­päi­vä­hoi­ta­jan luokse on mat­kaa kolme kilo­met­riä. Eikä hän­tä­kään ole saa­nut juuri tavata. Husun tuki on tul­lut tarpeeseen.

– Kun Mia aloitti, oli kuin rai­kas tuu­len­puuska olisi käy­nyt, Hostikka kertoo.

– Mia lait­toi link­kejä ja ideoita. Totta kai hoi­taja etsii vink­kejä las­ten tar­pei­siin itse­kin, mutta hir­mui­sesti Mian tuesta on ollut hyö­tyä, Hostikka sanoo ja kiit­te­lee saa­neensa hyvää mate­ri­aa­lia mate­ma­tii­kan ja ympä­ris­tö­kas­va­tuk­sen opettamiseen.

Erityisesti häntä ilah­dut­taa, että Husu on eri tavoin pitä­nyt per­he­päi­vä­hoi­ta­jan työtä esillä julkisuudessa.

Samanlaisia arjen tilanteita

Myös turussa ohjaus­käyn­nit on hoi­dettu koro­nan takia ulkona ja muu tuki annettu Teamsin väli­tyk­sellä, toi­sin kun ennen koro­naa, jol­loin hoi­ta­jan kotona työs­ken­nel­tiin koko päivä.

Tällä het­kellä mukana on 14 hoi­ta­jaa, puo­let Mäkiöllä ja puo­let Mäkisellä. He tapaa­vat jokaista hoi­ta­jaa syk­syn aikana useam­man kerran.

– Ensin on tutus­tu­mis­käynti. Sen jäl­keen seu­raa­villa ker­roilla laa­di­taan las­ten var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­mat yhdessä hoi­ta­jien kanssa, Mäkinen kertoo.

– Muille ker­roille olemme pyy­tä­neet toi­veita hoi­ta­jilta. Mikäli toi­veita ei tule, olemme suun­ni­tel­leet var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man mukai­sia aiheita, joita voi­daan käydä hoi­ta­jien kanssa läpi, Mäkiö jatkaa.

PD-hank­keen aikana Sarita Mäkiö on teh­nyt aiem­man työ­pa­rinsa Tiina Kaskisen kanssa myös kir­jal­lista mate­ri­aa­lia. Blogisivustolta löy­ty­vät niin Vasuopas kuin Perhepäivähoidon ulko­pe­da­go­gii­kan mate­ri­aa­li­pa­ketti sekä PD-hank­keen tämän osion toi­min­nasta tehty raportti. Ne ovat vapaasti kaik­kien käytettävissä.

Nykyisin tur­ku­lai­set teke­vät yhteis­työtä myös Mia Husun kanssa, joka etsi viime syk­synä Facebookissa vas­taa­vaa työtä teke­viä kol­le­goja. Turkulaiset vas­ta­si­vat huu­toon ja he alkoi­vat tavata Teamsin välityksellä.

– Käyn toki hyviä kes­kus­te­luja esi­hen­ki­löni kanssa, mutta tur­ku­lais­ten kanssa saan uuden­lai­sia näkö­kul­mia työ­höni samalla kun vaih­damme mate­ri­aa­leja ja ideoita kes­ke­nämme, Husu kertoo.

– Työmme läh­tö­kohta on ollut eri­lai­nen, liit­tyen esi­mer­kiksi rahoi­tuk­seen, mutta arjen tilan­teet ovat hyvin samanlaisia.

Tulokset rohkaisevia

Turun hank­keelle haet­tiin ja saa­tiin jat­koai­kaa vuo­den 2021 lop­puun ja työn tulok­set ovat kaik­kien osal­lis­ten näkö­kul­masta olleet roh­kai­se­via. Lapset ovat saa­neet toi­sen aikui­sen huo­mion ja havain­noin­nin, hoi­ta­jia on tuettu vasu­jen teossa ja esi­hen­ki­löt eli Turussa per­he­päi­vä­hoi­don ohjaa­jat ovat saa­neet parem­min yhtey­den kenttään.

Mäkiön mukaan yhteis­työ eri taho­jen kanssa on toi­mi­nut hyvin.

Turkulaiset Sarita Mäkiö ja Jenni Mäkinen vie­vät per­he­päi­vä­hoi­ta­jien arkeen muun muassa eri­lai­sia peda­go­gi­sia ulko­leik­kejä. Kuva: Jussi Vierimaa

Husu, Mäkiö ja Mäkinen ovat kaikki sitä mieltä, että työssä pär­jää, kun on koke­musta. Myös sosio­no­min kou­lu­tuk­sesta on ollut pal­jon hyö­tyä. Pedagogiikan lisäksi kou­lu­tuk­sessa koros­tuu muun muassa hankeosaaminen.

– Ja ver­kos­toi­tu­mi­sen osaa­mi­nen myös. Sitä teh­tiin pal­jon jo kou­lussa, Mäkiö sanoo.

Perhepäivähoitajien rää­tä­löity tuki Kotkassa ja Turussa päät­tyy tämän vuo­den lopussa. Kaikki kolme vaka-opet­ta­jaa toi­vo­vat, että työ­muo­dosta tulisi pysy­vää. Oletettavasti jat­koa toi­vo­vat myös tukea saa­neet per­he­päi­vä­hoi­ta­jat, lap­set ja hei­dän asiakasperheensä.

Jos kiin­nos­tuit, voit ottaa yhteyttä Mäkiöön, Husuun ja Mäkiseen sähköpostitse:

etunimi.sukunimi@kotka.fi tai etunimi.sukunimi@turku.fi Turun blogi: blog.edu.turku.fi/ulkopeda

Leena Häkkinen