Kaisa Yli­ruo­ka­nen. Kuva: Veikko Somerpuro

 

Nyt on Talen­tian juh­la­vuosi ja viral­li­sia syn­ty­mä­päi­viä juh­li­taan 5.3. sosi­aa­lia­lan asian­tun­ti­ja­päi­villä Tampereella.

Liitto on muka­vasti elä­keiässä ja monen elä­ke­läi­sen tavoin vir­taa riit­tää enem­män kuin nuo­ruu­dessa kon­sa­naan. Koke­musta ja asian­tun­te­musta on kerään­ty­nyt vähin­tään­kin 70-vuo­ti­aan edestä, ja ollaan siinä vai­heessa, jossa ei tar­vitse seli­tellä ja ihme­tellä. Oma paikka on lunas­tettu ja arvos­tusta on.

Talen­tian juh­la­vuo­den teema on Kas­vua uralla.

Talen­tia kas­vaa edel­leen. Joka vuosi suuri joukko uusia ja myös van­hoja alan ammat­ti­lai­sia tekee saman jär­ki­va­lin­nan kuin sinä: liit­tyy Talentiaan.

Sosiaaliala on tulevaisuuden ala.

Kas­vua uralla vies­tii myös koko alan arvos­tuk­sen kas­vusta ja sen kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen työn­te­ki­jöi­den amma­til­li­sesta kasvusta.

Sosi­aa­liala on tule­vai­suu­den ala. Ihmi­nen tar­vit­see ihmistä myös jat­kossa. Monet ymmär­tä­vät uralla ete­ne­mi­sen ver­ti­kaa­li­sesti jat­ku­mona, jossa työn­te­ki­jästä ede­tään vähi­tel­len pääl­li­köksi ja sit­ten johtajaksi.

Amma­til­li­sesti voi kui­ten­kin kas­vaa ja omalla ural­laan edetä myös hori­son­taa­li­sesti. Las­ten­suo­je­lun ammat­ti­lai­sesta voi tulla vam­mai­sa­lan ammat­ti­lai­nen tai kehit­tä­mis­työstä voi­daan siir­tyä käy­tän­nön työ­hön. Myös joh­taja saat­taa haluta takai­sin kentälle.

Uran ei tar­vitse kul­kea ennalta mää­rät­tyä pol­kua. Meistä jokai­nen tekee omat valin­tansa, ja ne ovat juuri oikeita, aina­kin sillä het­kellä. Tär­keää on, että uskal­taa. Että ei jätä hake­matta jotain työtä siksi, että ei usko itseensä. Sosi­aa­lia­lan kor­kea­kou­lu­tus antaa erit­täin hyvät mah­dol­li­suu­det toi­mia vaa­ti­vissa työ­teh­tä­vissä. Luot­ta­kaa omaan ammat­ti­tai­toonne ja olkaa vah­voja! Kaik­kea ei tar­vitse osata valmiiksi.

Onnit­te­lut 70-vuo­ti­aalle Talen­tialle ja onnit­te­lut myös sinulle, joka olet osa Talen­tiaa! Yhdessä teemme ihmeitä.

Kaisa Yli­ruo­ka­nen