Kaisa Yliruokanen. Kuva: Veikko Somerpuro

 

Nyt on Talentian juh­la­vuosi ja viral­li­sia syn­ty­mä­päi­viä juh­li­taan 5.3. sosiaali­alan asian­tun­ti­ja­päi­villä Tampereella.

Liitto on muka¬≠vasti el√§¬≠kei√§ss√§ ja monen el√§¬≠ke¬≠l√§i¬≠sen tavoin vir¬≠taa riit¬≠t√§√§ enem¬≠m√§n kuin nuo¬≠ruu¬≠dessa kon¬≠sa¬≠naan. Kokemusta ja asian¬≠tun¬≠te¬≠musta on ker√§√§n¬≠ty¬≠nyt v√§hin¬≠t√§√§n¬≠kin 70-vuo¬≠ti¬≠aan edest√§, ja ollaan siin√§ vai¬≠heessa, jossa ei tar¬≠vitse seli¬≠tell√§ ja ihme¬≠tell√§. Oma paikka on lunas¬≠tettu ja arvos¬≠tusta on.

Talentian juh­la­vuo­den teema on Kasvua uralla.

Talentia kas­vaa edel­leen. Joka vuosi suuri joukko uusia ja myös van­hoja alan ammat­ti­lai­sia tekee saman jär­ki­va­lin­nan kuin sinä: liit­tyy Talentiaan.

Sosiaaliala on tulevaisuuden ala.

Kasvua uralla vies­tii myös koko alan arvos­tuk­sen kas­vusta ja sen kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen työn­te­ki­jöi­den amma­til­li­sesta kasvusta.

Sosiaaliala on tule­vai­suu­den ala. Ihminen tar­vit­see ihmistä myös jat­kossa. Monet ymmär­tä­vät uralla ete­ne­mi­sen ver­ti­kaa­li­sesti jat­ku­mona, jossa työn­te­ki­jästä ede­tään vähi­tel­len pääl­li­köksi ja sit­ten johtajaksi.

Ammatillisesti voi kui­ten­kin kas­vaa ja omalla ural­laan edetä myös hori­son­taa­li­sesti. Lastensuojelun ammat­ti­lai­sesta voi tulla vam­mai­sa­lan ammat­ti­lai­nen tai kehit­tä­mis­työstä voi­daan siir­tyä käy­tän­nön työ­hön. Myös joh­taja saat­taa haluta takai­sin kentälle.

Uran ei tar­vitse kul­kea ennalta mää­rät­tyä pol­kua. Meistä jokai­nen tekee omat valin­tansa, ja ne ovat juuri oikeita, aina­kin sillä het­kellä. Tärkeää on, että uskal­taa. Että ei jätä hake­matta jotain työtä siksi, että ei usko itseensä. Sosiaalialan kor­kea­kou­lu­tus antaa erit­täin hyvät mah­dol­li­suu­det toi­mia vaa­ti­vissa työ­teh­tä­vissä. Luottakaa omaan ammat­ti­tai­toonne ja olkaa vah­voja! Kaikkea ei tar­vitse osata valmiiksi.

Onnittelut 70-vuo­ti­aalle Talentialle ja onnit­te­lut myös sinulle, joka olet osa Talentiaa! Yhdessä teemme ihmeitä.

Kaisa Yliruokanen