Kaisa Yliruoka­nen. Kuva: Veikko Somer­puro

 

Nyt on Tal­ent­ian juhlavu­osi ja viral­lisia syn­tymäpäiviä juh­li­taan 5.3. sosi­aalialan asiantun­ti­japäivil­lä Tam­pereel­la.

Liit­to on mukavasti eläkeiässä ja mon­en eläkeläisen tavoin vir­taa riit­tää enem­män kuin nuoru­udessa kon­sanaan. Koke­mus­ta ja asiantun­te­mus­ta on kerään­tynyt vähin­täänkin 70-vuo­ti­aan edestä, ja ollaan siinä vai­heessa, jos­sa ei tarvitse selitel­lä ja ihme­tel­lä. Oma paik­ka on lunastet­tu ja arvos­tus­ta on.

Tal­ent­ian juhlavuo­den teema on Kasvua ural­la.

Tal­en­tia kas­vaa edelleen. Joka vuosi suuri joukko uusia ja myös van­ho­ja alan ammat­ti­laisia tekee saman järki­valin­nan kuin sinä: liit­tyy Tal­en­ti­aan.

Sosiaaliala on tulevaisuuden ala.

Kasvua ural­la viestii myös koko alan arvos­tuk­sen kasvus­ta ja sen korkeak­oulutet­tu­jen työn­tek­i­jöi­den ammatil­lis­es­ta kasvus­ta.

Sosi­aaliala on tule­vaisu­u­den ala. Ihmi­nen tarvit­see ihmistä myös jatkos­sa. Mon­et ymmärtävät ural­la eten­e­misen ver­tikaalis­es­ti jatku­mona, jos­sa työn­tek­i­jästä ede­tään vähitellen pääl­likök­si ja sit­ten johta­jak­si.

Ammatil­lis­es­ti voi kuitenkin kas­vaa ja oma­l­la ural­laan ede­tä myös horison­taalis­es­ti. Las­ten­suo­jelun ammat­ti­lais­es­ta voi tul­la vam­maisalan ammat­ti­lainen tai kehit­tämistyöstä voidaan siir­tyä käytän­nön työhön. Myös johta­ja saat­taa halu­ta takaisin ken­tälle.

Uran ei tarvitse kulkea ennal­ta määrät­tyä polkua. Meistä jokainen tekee omat val­in­tansa, ja ne ovat juuri oikei­ta, ainakin sil­lä het­kel­lä. Tärkeää on, että uskaltaa. Että ei jätä hake­mat­ta jotain työtä sik­si, että ei usko itseen­sä. Sosi­aalialan korkeak­oulu­tus antaa erit­täin hyvät mah­dol­lisu­udet toimia vaa­tivis­sa työte­htävis­sä. Luot­takaa omaan ammat­ti­taitoonne ja olkaa vahvo­ja! Kaikkea ei tarvitse osa­ta valmi­ik­si.

Onnit­te­lut 70-vuo­ti­aalle Tal­en­tialle ja onnit­te­lut myös sin­ulle, joka olet osa Tal­en­ti­aa! Yhdessä teemme ihmeitä.

Kaisa Yliruoka­nen