Kaisa Yliruo­kanen. Kuva: Veikko Somerpuro

 

Nyt on Talentian juhla­vuosi ja viral­lisia synty­mä­päiviä juhlitaan 5.3. sosiaa­lialan asian­tun­ti­ja­päi­villä Tampe­reella.

Liitto on mukavasti eläkeiässä ja monen eläke­läisen tavoin virtaa riittää enemmän kuin nuoruu­dessa konsanaan. Kokemusta ja asian­tun­te­musta on kerään­tynyt vähin­täänkin 70-vuotiaan edestä, ja ollaan siinä vaiheessa, jossa ei tarvitse selitellä ja ihmetellä. Oma paikka on lunas­tettu ja arvos­tusta on.

Talentian juhla­vuoden teema on Kasvua uralla.

Talentia kasvaa edelleen. Joka vuosi suuri joukko uusia ja myös vanhoja alan ammat­ti­laisia tekee saman järki­va­linnan kuin sinä: liittyy Talen­tiaan.

Sosiaaliala on tulevaisuuden ala.

Kasvua uralla viestii myös koko alan arvos­tuksen kasvusta ja sen korkea­kou­lu­tet­tujen työnte­ki­jöiden ammatil­li­sesta kasvusta.

Sosiaa­liala on tulevai­suuden ala. Ihminen tarvitsee ihmistä myös jatkossa. Monet ymmär­tävät uralla etene­misen verti­kaa­li­sesti jatkumona, jossa työnte­ki­jästä edetään vähitellen päälli­köksi ja sitten johta­jaksi.

Ammatil­li­sesti voi kuitenkin kasvaa ja omalla urallaan edetä myös horison­taa­li­sesti. Lasten­suojelun ammat­ti­lai­sesta voi tulla vammai­salan ammat­ti­lainen tai kehit­tä­mis­työstä voidaan siirtyä käytännön työhön. Myös johtaja saattaa haluta takaisin kentälle.

Uran ei tarvitse kulkea ennalta määrättyä polkua. Meistä jokainen tekee omat valin­tansa, ja ne ovat juuri oikeita, ainakin sillä hetkellä. Tärkeää on, että uskaltaa. Että ei jätä hakematta jotain työtä siksi, että ei usko itseensä. Sosiaa­lialan korkea­kou­lutus antaa erittäin hyvät mahdol­li­suudet toimia vaati­vissa työteh­tä­vissä. Luottakaa omaan ammat­ti­tai­toonne ja olkaa vahvoja! Kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi.

Onnit­telut 70-vuoti­aalle Talen­tialle ja onnit­telut myös sinulle, joka olet osa Talentiaa! Yhdessä teemme ihmeitä.

Kaisa Yliruo­kanen