Kuntasektorilla lomarahan tai sen osan vaihtaminen vapaaksi on uuden kunta-alan työehtosopimuksen mukaan nyt mahdollista.

 

 

Aikai­sem­min Julkisalan kou­lu­tet­tu­jen neu­vot­te­lu­jär­jestö Juko on kiel­tä­nyt loma­ra­han vaih­dot vapaaksi. Nyt se uuden kunta-alan sopi­muk­sen mukaan on kui­ten­kin mahdollista.

Ammattijärjestö Talentia ei silti suo­sit­tele loma­ra­ho­jen vaih­ta­mista. Osastakaan palk­kaa ei kan­nata luo­pua eikä pie­nen­tää näin vuo­sian­sioita. Jos sijaista ei voida pal­kata teke­mään töitä vapai­den ajaksi, odot­ta­vat työt kun lomalta palaa.

On myös kun­tia, joissa Jukon pää­luot­ta­mus­mie­het tai Juko ei ole hyväk­sy­nyt loma­ra­han­vaih­to­so­pi­musta, koska se on ollut työn­te­ki­jöille epäe­dul­li­nen. Työnantaja on esi­mer­kiksi kiel­täy­ty­nyt koko­naan palk­kaa­masta sijai­sia loma­ra­han­vaih­to­va­pai­den ajalle.

Paikallista sopimista

Jukon pää­luot­ta­mus­mies neu­vot­te­lee pai­kal­li­sesti peli­sään­nöt siitä, miten loma­ra­han vaih­toja voi tehdä kun­nassa tai kun­tayh­ty­mässä. Neuvottelutavoitteena on saada työn­te­ki­jälle mah­dol­li­sim­man edul­li­nen sopi­mus. Esimerkiksi loma­ra­ha­päi­vien vaih­to­suhde voi­daan sopia parem­maksi kuin KVTES:ssä on kirjattu.

Lomarahavapaasta sovit­taessa sovi­taan myös siitä, miten työn­te­ki­jän työt vapaan aikana hoi­de­taan. Lomarahanvaihtosopimuksia ei voida laa­tia sel­lai­siksi, ettei sijai­sia pal­kata mis­sään tilan­teessa. Lomarahavapaat eivät saa joh­taa sii­hen, että työn kuor­mi­tus lisään­tyy muilla työn­te­ki­jöillä ja esimiehillä.

Kun pai­kal­li­nen loma­ra­han­vaih­to­so­pi­mus on val­mis, pää­luot­ta­mus­mies lähet­tää sen vielä Jukoon arvioi­ta­vaksi. Sopimus voi­daan alle­kir­joit­taa vasta kun Juko antaa sii­hen luvan. Tämän jäl­keen jokai­nen työn­te­kijä päät­tää itse, käyt­tääkö hän loma­ra­han vaih­to­mah­dol­li­suutta koko­naan tai osit­tain vai ei lainkaan.

Kannattaako vaihto, harkitse!

On hyvä miet­tiä ensin, mil­loin kan­nat­taa ottaa pal­ka­tonta vapaata ja mil­loin vaih­taa loma­raha vapaa­seen. Useissa kun­nissa on nimit­täin sovittu menet­te­lystä, että esi­mer­kiksi vii­kon pal­kat­to­masta vapaasta palkka pidä­te­tään vain vii­deltä päi­vältä, ei seit­se­mältä (maanantai‒sunnuntai).

Nyrkkisäännöksi voi antaa, että yleensä lyhyissä vapaissa pal­ka­ton on edul­li­sin vaih­toehto ja pidem­missä kan­nat­ta­vam­paa on loma­ra­han vaihto.

Lomarahavapaapäiviä voi olla enin­tään 35 pro­sent­tia vuo­si­lo­ma­päi­vistä. 38 vuo­si­lo­ma­päi­västä tämä tar­koit­taa 13,3 loma­ra­ha­va­paa­päi­vää. Jos kai­ken ottaa vapaana, tuota 0,3 päi­vää ei kor­vata työn­te­ki­jälle. Työntekijälle edul­li­nen tapa on esi­mer­kiksi vaih­taa vain 12 loma­ra­ha­päi­vää vapaaksi, ja vapaan ajalta mak­se­taan nor­maali var­si­nai­nen palkka. Loppuosa eli 1,3 päi­vää ote­taan mak­suun lomarahana.

Tiia Oksanen
alueasiamies
ammat­ti­jär­jestö Talentia

Päivitetty 26.2.2019 ja lisätty tieto tilan­teista, joissa Jukon pää­luot­ta­mus­mies tai Juko ei ole hyväk­sy­nyt lomavaihtosopimusta.