Kuntasektorilla lomarahan tai sen osan vaihtaminen vapaaksi on uuden kunta-alan työehtosopimuksen mukaan nyt mahdollista.

 

 

Aikaisem­min Julk­isalan koulutet­tu­jen neu­vot­telu­jär­jestö Juko on kieltänyt lomara­han vai­h­dot vapaak­si. Nyt se uuden kun­ta-alan sopimuk­sen mukaan on kuitenkin mah­dol­lista.

Ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia ei silti suosit­tele lomara­ho­jen vai­h­tamista. Osas­takaan palkkaa ei kan­na­ta luop­ua eikä pienen­tää näin vuosian­sioi­ta. Jos sijaista ei voi­da palkata tekemään töitä vapaiden ajak­si, odot­ta­vat työt kun loma­l­ta palaa.

On myös kun­tia, jois­sa Jukon päälu­ot­ta­mus­miehet tai Juko ei ole hyväksynyt lomara­han­vai­h­tosopimus­ta, kos­ka se on ollut työn­tek­i­jöille epäedulli­nen. Työ­nan­ta­ja on esimerkik­si kieltäy­tynyt kokon­aan palkkaa­mas­ta sijaisia lomara­han­vai­h­to­va­paiden ajalle.

Paikallista sopimista

Jukon päälu­ot­ta­mus­mies neu­vot­telee paikallis­es­ti pelisään­nöt siitä, miten lomara­han vai­h­to­ja voi tehdä kun­nas­sa tai kun­tay­htymässä. Neu­vot­te­lu­tavoit­teena on saa­da työn­tek­i­jälle mah­dol­lisim­man edulli­nen sopimus. Esimerkik­si lomara­hapäivien vai­h­to­suhde voidaan sopia parem­mak­si kuin KVTES:ssä on kir­jat­tu.

Lomara­hava­paas­ta sovit­taes­sa sovi­taan myös siitä, miten työn­tek­i­jän työt vapaan aikana hoide­taan. Lomara­han­vai­h­tosopimuk­sia ei voi­da laa­tia sel­l­aisik­si, ettei sijaisia palkata mis­sään tilanteessa. Lomara­hava­paat eivät saa johtaa siihen, että työn kuor­mi­tus lisään­tyy muil­la työn­tek­i­jöil­lä ja esimiehillä.

Kun paikalli­nen lomara­han­vai­h­tosopimus on valmis, päälu­ot­ta­mus­mies lähet­tää sen vielä Jukoon arvioitavak­si. Sopimus voidaan allekir­joit­taa vas­ta kun Juko antaa siihen luvan. Tämän jäl­keen jokainen työn­tek­i­jä päät­tää itse, käyt­tääkö hän lomara­han vai­h­tom­ah­dol­lisu­ut­ta kokon­aan tai osit­tain vai ei lainkaan.

Kannattaako vaihto, harkitse!

On hyvä miet­tiä ensin, mil­loin kan­nat­taa ottaa palkaton­ta vapaa­ta ja mil­loin vai­h­taa lomara­ha vapaaseen. Useis­sa kun­nis­sa on nimit­täin sovit­tu menet­telystä, että esimerkik­si viikon palkat­tomas­ta vapaas­ta palk­ka pidätetään vain viideltä päivältä, ei seit­semältä (maanantai‒sunnuntai).

Nyrkkisään­nök­si voi antaa, että yleen­sä lyhyis­sä vapais­sa palkaton on edullisin vai­h­toe­hto ja pidem­mis­sä kan­nat­tavam­paa on lomara­han vai­h­to.

Lomara­hava­paapäiviä voi olla enin­tään 35 pros­ent­tia vuosilomapäivistä. 38 vuosilomapäivästä tämä tarkoit­taa 13,3 lomara­hava­paapäivää. Jos kaiken ottaa vapaana, tuo­ta 0,3 päivää ei kor­va­ta työn­tek­i­jälle. Työn­tek­i­jälle edulli­nen tapa on esimerkik­si vai­h­taa vain 12 lomara­hapäivää vapaak­si, ja vapaan ajal­ta mak­se­taan nor­maali varsi­nainen palk­ka. Lop­pu­osa eli 1,3 päivää ote­taan mak­su­un lomara­hana.

Tiia Oksa­nen
alueasi­amies
ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia

Päivitet­ty 26.2.2019 ja lisät­ty tieto tilanteista, jois­sa Jukon päälu­ot­ta­mus­mies tai Juko ei ole hyväksynyt lomavai­h­tosopimus­ta.