Kuntasektorilla lomarahan tai sen osan vaihtaminen vapaaksi on uuden kunta-alan työehtosopimuksen mukaan nyt mahdollista.

 

 

Aikaisemmin Julki­salan koulu­tet­tujen neuvot­te­lu­jär­jestö Juko on kieltänyt lomarahan vaihdot vapaaksi. Nyt se uuden kunta-alan sopimuksen mukaan on kuitenkin mahdol­lista.

Ammat­ti­jär­jestö Talentia ei silti suosittele lomara­hojen vaihta­mista. Osastakaan palkkaa ei kannata luopua eikä pienentää näin vuosian­sioita. Jos sijaista ei voida palkata tekemään töitä vapaiden ajaksi, odottavat työt kun lomalta palaa.

On myös kuntia, joissa Jukon pääluot­ta­mus­miehet tai Juko ei ole hyväk­synyt lomara­han­vaih­to­so­pi­musta, koska se on ollut työnte­ki­jöille epäedul­linen. Työnantaja on esimer­kiksi kieltäy­tynyt kokonaan palkkaa­masta sijaisia lomara­han­vaih­to­va­paiden ajalle.

Paikallista sopimista

Jukon pääluot­ta­musmies neuvot­telee paikal­li­sesti pelisäännöt siitä, miten lomarahan vaihtoja voi tehdä kunnassa tai kuntayh­ty­mässä. Neuvot­te­lu­ta­voit­teena on saada työnte­ki­jälle mahdol­li­simman edullinen sopimus. Esimer­kiksi lomara­ha­päivien vaihto­suhde voidaan sopia parem­maksi kuin KVTES:ssä on kirjattu.

Lomara­ha­va­paasta sovit­taessa sovitaan myös siitä, miten työnte­kijän työt vapaan aikana hoidetaan. Lomara­han­vaih­to­so­pi­muksia ei voida laatia sellai­siksi, ettei sijaisia palkata missään tilan­teessa. Lomara­ha­vapaat eivät saa johtaa siihen, että työn kuormitus lisääntyy muilla työnte­ki­jöillä ja esimie­hillä.

Kun paikal­linen lomara­han­vaih­to­so­pimus on valmis, pääluot­ta­musmies lähettää sen vielä Jukoon arvioi­ta­vaksi. Sopimus voidaan allekir­joittaa vasta kun Juko antaa siihen luvan. Tämän jälkeen jokainen työntekijä päättää itse, käyttääkö hän lomarahan vaihto­mah­dol­li­suutta kokonaan tai osittain vai ei lainkaan.

Kannattaako vaihto, harkitse!

On hyvä miettiä ensin, milloin kannattaa ottaa palka­tonta vapaata ja milloin vaihtaa lomaraha vapaaseen. Useissa kunnissa on nimittäin sovittu menet­te­lystä, että esimer­kiksi viikon palkat­to­masta vapaasta palkka pidätetään vain viideltä päivältä, ei seitse­mältä (maanantai‒sunnuntai).

Nyrkki­sään­nöksi voi antaa, että yleensä lyhyissä vapaissa palkaton on edullisin vaihtoehto ja pidem­missä kannat­ta­vampaa on lomarahan vaihto.

Lomara­ha­va­paa­päiviä voi olla enintään 35 prosenttia vuosi­lo­ma­päi­vistä. 38 vuosi­lo­ma­päi­västä tämä tarkoittaa 13,3 lomara­ha­va­paa­päivää. Jos kaiken ottaa vapaana, tuota 0,3 päivää ei korvata työnte­ki­jälle. Työnte­ki­jälle edullinen tapa on esimer­kiksi vaihtaa vain 12 lomara­ha­päivää vapaaksi, ja vapaan ajalta maksetaan normaali varsi­nainen palkka. Loppuosa eli 1,3 päivää otetaan maksuun lomarahana.

Tiia Oksanen
aluea­siamies
ammat­ti­jär­jestö Talentia

Päivi­tetty 26.2.2019 ja lisätty tieto tilan­teista, joissa Jukon pääluot­ta­musmies tai Juko ei ole hyväk­synyt lomavaih­to­so­pi­musta.