Kaikukortti-toimintamalli on saanut sosiaalialan Hyvä käytäntö -palkinnon, joka jaettiin 13. maaliskuuta sosiaalialan asiantuntijapäivillä Jyväskylässä.

 

Kaikukortti on henki­lö­koh­tainen kortti, jolla Kaiku­kortti-alueen talou­del­li­sesti tiukassa tilan­teessa olevat voivat hankkia maksut­tomia pääsy­lippuja kulttuu­ri­pal­ve­luihin, kuten teatteriin tai museoon.

Toimin­ta­mallin ovat kehit­täneet Kulttuuria kaikille -palvelu yhteis­työssä Kainuun ja Espoon sote- ja kulttuu­ri­toi­mi­joiden kanssa. Kehit­tä­mis­työssä ovat olleet mukana myös kortin käyttäjät.

Malli nostaa hienosti esiin kulttuurin merki­tyksen hyvin­voin­nille, perusteli palkin­to­raati valin­taansa.

– Toiminta tarttuu myös ajankoh­taiseen aiheeseen eli yhteis­kun­nal­liseen eriar­vois­tu­miseen, jatkoi raati valin­ta­pe­rus­te­luissaan.

Hyvä käytäntö -palkin­to­raati koostui Talentian, Innokylän, Keski-Suomen sosiaa­lialan osaamis­kes­kuksen, Jyväs­kylän yliopiston ja Jyväs­kylän ammat­ti­kor­kea­koulun edusta­jista. Palkinto jaettiin nyt 11. kerran, ja sen tavoit­teena on edistää toimivien ja tulok­sel­listen sosiaa­lialan ammat­ti­käy­tän­töjen kehit­tä­mistä ja levit­tä­mistä. Palkinnon arvo on 3 000 euroa.

Kortin käyttäminen on helppoa eikä se leimaa käyttäjäänsä

Kaiku­korttia on käytetty parin vuoden ajan Espoossa ja Kainuussa. Sitä jaetaan esimer­kiksi etsivässä nuori­so­työssä, sosiaa­li­toi­mis­toissa, Klubi­ta­loissa ja päihde­työssä.

– Kortin käyttäjät ovat iloinneet, että he voivat tehdä samoja asioita kuin muutkin. He ovat saaneet tunteen siitä, että kulttuuri kuuluu myös heille, sanoo Aura Linna­puomi, joka on yksi Kaiku­kortin kehit­tä­jistä.

– Vanhemmat ovat voineet viedä lapsiaan esimer­kiksi tapah­tumiin, joihin heillä ei muuten olisi varaa, hän jatkaa.

– Kortilla saa saman­laiset liput kuin muutkin lipun ostajat. Kun menet paikan päälle näytökseen, ei kukaan tiedä, että liput on saatu Kaiku­kor­tilla, joten niitä ei tarvitse hävetä. Näin esimer­kiksi ystävien kanssa voi kohdata ihan vertaisena, kertoo kokemus­asian­tuntija Johanna Lillback.

Kaiku­kortti on uuden­lainen sosiaa­lisen kuntou­tuksen työväline, jossa uutta on myös se, että työtä koordi­noivat sote- ja kulttuu­rialan ammat­ti­laiset yhdessä.

–Tavoit­teemme on, että Kaiku­kortti saataisiin mukaan kuntien ja maakuntien terveyden edistä­misen työhön ja kulttuu­ri­stra­te­gioihin, kertoo hanke­koor­di­naattori Mira Haataja.

Kaiku­kortin mallinnus on luetta­vissa Innoky­lässä, osoit­teessa innokyla.fi. Toimin­ta­malli on helposti levitet­tä­vissä eri puolille Suomea, ja kokeilut ovat parhaillaan menossa Lappeen­ran­nassa ja Savon­lin­nassa.

Johanna Merilä
Kaisa Yliruo­kanen