Kaikukortti-toimintamalli on saanut sosiaalialan Hyvä käytäntö ‑palkinnon, joka jaettiin 13. maaliskuuta sosiaalialan asiantuntijapäivillä Jyväskylässä.

 

Kaikuko­rt­ti on henkilöko­htainen kort­ti, jol­la Kaikuko­rt­ti-alueen taloudel­lis­es­ti tiukas­sa tilanteessa ole­vat voivat han­kkia mak­sut­to­mia pää­sylip­pu­ja kult­tuuri­palvelui­hin, kuten teat­teri­in tai museoon.

Toim­inta­mallin ovat kehit­täneet Kult­tuuria kaikille ‑palvelu yhteistyössä Kain­u­un ja Espoon sote- ja kult­tuu­ri­toim­i­joiden kanssa. Kehit­tämistyössä ovat olleet mukana myös kortin käyt­täjät.

Malli nos­taa hienos­ti esi­in kult­tuurin merk­i­tyk­sen hyv­in­voin­nille, perusteli palk­in­toraati val­in­taansa.

– Toim­inta tart­tuu myös ajanko­htaiseen aiheeseen eli yhteiskun­nal­liseen eri­ar­vois­tu­miseen, jatkoi raati val­in­ta­pe­rusteluis­saan.

Hyvä käytän­tö ‑palk­in­toraati koos­t­ui Tal­ent­ian, Innokylän, Kes­ki-Suomen sosi­aalialan osaamiskeskuk­sen, Jyväskylän yliopis­ton ja Jyväskylän ammat­tiko­rkeak­oulun edus­ta­jista. Palk­in­to jaet­ti­in nyt 11. ker­ran, ja sen tavoit­teena on edis­tää toimivien ja tulok­sel­lis­ten sosi­aalialan ammat­tikäytän­tö­jen kehit­tämistä ja levit­tämistä. Palkin­non arvo on 3 000 euroa.

Kortin käyttäminen on helppoa eikä se leimaa käyttäjäänsä

Kaikuko­rt­tia on käytet­ty parin vuo­den ajan Espoos­sa ja Kain­u­us­sa. Sitä jae­taan esimerkik­si etsivässä nuoriso­työssä, sosi­aal­i­toimis­tois­sa, Klu­bitalois­sa ja päi­hde­työssä.

– Kortin käyt­täjät ovat iloin­neet, että he voivat tehdä samo­ja asioi­ta kuin muutkin. He ovat saa­neet tun­teen siitä, että kult­tuuri kuu­luu myös heille, sanoo Aura Lin­na­puo­mi, joka on yksi Kaikuko­rtin kehit­täjistä.

– Van­hem­mat ovat voineet viedä lap­si­aan esimerkik­si tapah­tu­mi­in, joi­hin heil­lä ei muuten olisi varaa, hän jatkaa.

– Kor­tilla saa saman­laiset liput kuin muutkin lipun osta­jat. Kun menet paikan päälle näytök­seen, ei kukaan tiedä, että liput on saatu Kaikuko­r­tilla, joten niitä ei tarvitse hävetä. Näin esimerkik­si ystävien kanssa voi koh­da­ta ihan ver­taise­na, ker­too koke­musasiantun­ti­ja Johan­na Lill­back.

Kaikuko­rt­ti on uuden­lainen sosi­aalisen kuntoutuk­sen työvä­line, jos­sa uut­ta on myös se, että työtä koordi­noi­vat sote- ja kult­tuuri­alan ammat­ti­laiset yhdessä.

–Tavoit­teemme on, että Kaikuko­rt­ti saataisi­in mukaan kun­tien ja maakun­tien ter­vey­den edis­tämisen työhön ja kult­tuuris­trate­gioi­hin, ker­too han­keko­or­di­naat­tori Mira Haata­ja.

Kaikuko­rtin mallinnus on luet­tavis­sa Innokylässä, osoit­teessa innokyla.fi. Toim­inta­malli on hel­posti levitet­tävis­sä eri puo­lille Suomea, ja kokeilut ovat parhail­laan menos­sa Lappeen­ran­nas­sa ja Savon­lin­nas­sa.

Johan­na Mer­ilä
Kaisa Yliruoka­nen