Kaikukortti-toimintamalli on saanut sosiaalialan Hyvä käytäntö ‑palkinnon, joka jaettiin 13. maaliskuuta sosiaalialan asiantuntijapäivillä Jyväskylässä.

 

Kaiku­kortti on hen­ki­lö­koh­tai­nen kortti, jolla Kaikukortti-alu­een talou­del­li­sesti tiu­kassa tilan­teessa ole­vat voi­vat hank­kia mak­sut­to­mia pää­sy­lip­puja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­hin, kuten teat­te­riin tai museoon.

Toimintamallin ovat kehit­tä­neet Kulttuuria kai­kille ‑pal­velu yhteis­työssä Kainuun ja Espoon sote- ja kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den kanssa. Kehittämistyössä ovat olleet mukana myös kor­tin käyttäjät.

Malli nos­taa hie­nosti esiin kult­tuu­rin mer­ki­tyk­sen hyvin­voin­nille, perus­teli pal­kin­to­raati valintaansa.

– Toiminta tart­tuu myös ajan­koh­tai­seen aihee­seen eli yhteis­kun­nal­li­seen eriar­vois­tu­mi­seen, jat­koi raati valintaperusteluissaan.

Hyvä käy­täntö ‑pal­kin­to­raati koos­tui Talentian, Innokylän, Keski-Suomen sosiaali­alan osaa­mis­kes­kuk­sen, Jyväskylän yli­opis­ton ja Jyväskylän ammat­ti­kor­kea­kou­lun edus­ta­jista. Palkinto jaet­tiin nyt 11. ker­ran, ja sen tavoit­teena on edis­tää toi­mi­vien ja tulok­sel­lis­ten sosiaali­alan ammat­ti­käy­tän­tö­jen kehit­tä­mistä ja levit­tä­mistä. Palkinnon arvo on 3 000 euroa.

Kortin käyttäminen on helppoa eikä se leimaa käyttäjäänsä

Kaikukorttia on käy­tetty parin vuo­den ajan Espoossa ja Kainuussa. Sitä jae­taan esi­mer­kiksi etsi­vässä nuo­ri­so­työssä, sosi­aa­li­toi­mis­toissa, Klubitaloissa ja päihdetyössä.

– Kortin käyt­tä­jät ovat iloin­neet, että he voi­vat tehdä samoja asioita kuin muut­kin. He ovat saa­neet tun­teen siitä, että kult­tuuri kuu­luu myös heille, sanoo Aura Linnapuomi, joka on yksi Kaikukortin kehittäjistä.

– Vanhemmat ovat voi­neet viedä lap­si­aan esi­mer­kiksi tapah­tu­miin, joi­hin heillä ei muu­ten olisi varaa, hän jatkaa.

– Kortilla saa saman­lai­set liput kuin muut­kin lipun osta­jat. Kun menet pai­kan päälle näy­tök­seen, ei kukaan tiedä, että liput on saatu Kaikukortilla, joten niitä ei tar­vitse hävetä. Näin esi­mer­kiksi ystä­vien kanssa voi koh­data ihan ver­tai­sena, ker­too koke­mus­asian­tun­tija Johanna Lillback.

Kaikukortti on uuden­lai­nen sosi­aa­li­sen kun­tou­tuk­sen työ­vä­line, jossa uutta on myös se, että työtä koor­di­noi­vat sote- ja kult­tuu­ria­lan ammat­ti­lai­set yhdessä.

–Tavoitteemme on, että Kaikukortti saa­tai­siin mukaan kun­tien ja maa­kun­tien ter­vey­den edis­tä­mi­sen työ­hön ja kult­tuu­ri­stra­te­gioi­hin, ker­too han­ke­koor­di­naat­tori Mira Haataja.

Kaikukortin mal­lin­nus on luet­ta­vissa Innokylässä, osoit­teessa innokyla.fi. Toimintamalli on hel­posti levi­tet­tä­vissä eri puo­lille Suomea, ja kokei­lut ovat par­hail­laan menossa Lappeenrannassa ja Savonlinnassa.

Johanna Merilä
Kaisa Yliruokanen