Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Nyt on kulu­nut kuta­kuin­kin tasan vuosi siitä, kun Suomen 74. hal­li­tus nimi­tet­tiin teh­tä­väänsä pää­mi­nis­teri Juha Sipilän joh­dolla. Vuodessa on tapah­tu­nut pal­jon. Maan hal­li­tuk­sen kaa­vai­lema yhteis­kun­ta­so­pi­mus on muut­tu­nut kil­pai­lu­ky­ky­so­pi­muk­seksi, ja sote-rat­kai­susta on tul­lut valin­nan­va­pau­den sekamelska.

Työmarkkinapolitiikassa vuosi on ollut myrs­kyisä. Julkisen sek­to­rin nais­val­tai­silta aloilta oltiin vie­mässä pak­ko­la­eilla pitkä lomat, sai­ras­lo­miin kaa­vail­tiin karens­sia, loma­ra­hoja halut­tiin lei­kata pysy­västi ja kol­mea arki­py­hää halut­tiin pal­kat­to­maksi. Tämä kaikki olisi tapah­tu­nut rajoit­ta­malla työn­te­kijä- ja työ­nan­ta­ja­jär­jes­tö­jen sopimusoikeutta.

Jäsenistön kanta oli var­sin ilmei­nen. Pakkolakien toi­men­pi­teitä ei hyväk­sytä. Viesti tuli sel­väksi maan hal­li­tuk­selle ja työ­nan­ta­jille 18.9.2015 mie­le­nil­mauk­sessa, johon Talentia osal­lis­tui voi­malla. Monien mut­kien ja neu­vot­te­lu­jen jäl­keen pää­dyt­tiin kil­pai­lu­ky­ky­so­pi­muk­seen. Touko-kesä­kuun vaih­teessa on ”Kikystä” neu­vo­teltu sopi­musa­la­koh­tai­sissa neu­vot­te­luissa, joi­den kulku on ollut kan­kea. Talentia ja muut ammat­ti­lii­tot jäse­ni­neen ovat kan­ta­neet vas­tuunsa siitä, että maan talous saa­daan nousuun ja työt­tö­mille töitä. Erityisesti jul­ki­sen sek­to­rin työn­te­ki­jät ovat sen teh­neet. Aika näyt­tää löy­tyykö vas­tuun­kan­ta­jia työ­nan­ta­jista ja maan hallituksesta.

Sotessa piti ensin tehdä sosi­aali- ja tevey­den­huol­lon toi­min­nal­li­nen inte­graa­tio ja siir­tää pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen 18 maa­kun­taan kun­tien sijaan. Lisäksi rahoi­tus oli tar­koi­tus muut­taa moni­ka­na­vai­sesta yksi­ka­na­vai­seksi ja valin­nan­va­pautta laajentaa.

Nyt hal­li­tus­oh­jel­man sisältö on kään­ty­nyt ylö­sa­lai­sin. Ensimmäiseksi ovat tul­leet valin­nan­va­paus, yhtiöit­tä­mi­nen, ulkois­ta­mi­nen ja yksi­tyis­tä­mi­nen. Mihin unoh­tui inte­graa­tio? Halutaanko sote-rin­ta­mal­la­kin lait­taa jul­ki­nen sek­tori ahtaalle?

Talentia on aja­nut soteen mal­lia, jossa on mukana myös maa­kun­tien oma jul­ki­sen sek­to­rin pal­ve­lun­tuo­tanto. Meidän mal­limme on aito moni­tuot­ta­ja­malli. Siinä jul­ki­sia toi­mi­joita täy­den­tä­vät yksi­tyi­sen ja kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­jat. Tätä mal­lia olemme loban­neet koko kevään, ja vai­kut­ta­mis­työ jat­kuu kesän puo­lue­ko­kouk­sissa sekä syk­syn sote-lakien lausuntokierroksilla.

Tero Ristimäki