Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Nyt on kulunut kutakuinkin tasan vuosi siitä, kun Suomen 74. hallitus nimitettiin tehtä­väänsä päämi­nisteri Juha Sipilän johdolla. Vuodessa on tapah­tunut paljon. Maan halli­tuksen kaavailema yhteis­kun­ta­so­pimus on muuttunut kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muk­seksi, ja sote-ratkai­susta on tullut valin­nan­va­pauden sekamelska.

Työmark­ki­na­po­li­tii­kassa vuosi on ollut myrskyisä. Julkisen sektorin naisval­tai­silta aloilta oltiin viemässä pakko­la­eilla pitkä lomat, sairas­lomiin kaavailtiin karenssia, lomarahoja haluttiin leikata pysyvästi ja kolmea arkipyhää haluttiin palkat­to­maksi. Tämä kaikki olisi tapah­tunut rajoit­ta­malla työntekijä- ja työnan­ta­ja­jär­jes­töjen sopimusoi­keutta.

Jäsenistön kanta oli varsin ilmeinen. Pakko­lakien toimen­pi­teitä ei hyväksytä. Viesti tuli selväksi maan halli­tuk­selle ja työnan­ta­jille 18.9.2015 miele­nil­mauk­sessa, johon Talentia osallistui voimalla. Monien mutkien ja neuvot­te­lujen jälkeen päädyttiin kilpai­lu­ky­ky­so­pi­mukseen. Touko-kesäkuun vaihteessa on ”Kikystä” neuvo­teltu sopimusa­la­koh­tai­sissa neuvot­te­luissa, joiden kulku on ollut kankea. Talentia ja muut ammat­ti­liitot jäsenineen ovat kantaneet vastuunsa siitä, että maan talous saadaan nousuun ja työttö­mille töitä. Erityi­sesti julkisen sektorin työnte­kijät ovat sen tehneet. Aika näyttää löytyykö vastuun­kan­tajia työnan­ta­jista ja maan halli­tuk­sesta.

Sotessa piti ensin tehdä sosiaali- ja tevey­den­huollon toimin­nal­linen integraatio ja siirtää palve­luiden järjes­tä­minen 18 maakuntaan kuntien sijaan. Lisäksi rahoitus oli tarkoitus muuttaa monika­na­vai­sesta yksika­na­vai­seksi ja valin­nan­va­pautta laajentaa.

Nyt halli­tus­oh­jelman sisältö on kääntynyt ylösa­laisin. Ensim­mäi­seksi ovat tulleet valin­nan­vapaus, yhtiöit­tä­minen, ulkois­ta­minen ja yksityis­tä­minen. Mihin unohtui integraatio? Halutaanko sote-rinta­mal­lakin laittaa julkinen sektori ahtaalle?

Talentia on ajanut soteen mallia, jossa on mukana myös maakuntien oma julkisen sektorin palve­lun­tuo­tanto. Meidän mallimme on aito monituot­ta­ja­malli. Siinä julkisia toimi­joita täyden­tävät yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat. Tätä mallia olemme lobanneet koko kevään, ja vaikut­ta­mistyö jatkuu kesän puolue­ko­kouk­sissa sekä syksyn sote-lakien lausun­to­kier­rok­silla.

Tero Ristimäki