Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Ammatti­järjestö Talentian juh­la­vuotta ote­taan vas­taan kah­dek­salla paik­ka­kun­nalla, ja pää­juhla jär­jes­te­tään Tampereella. Kakkukampanja toteu­te­taan tut­tuun tapaan kan­sain­vä­li­senä sosi­aa­li­työn päivänä.

Eduskuntavaalivaikuttamisessa tulemme ole­maan aktii­vi­sia val­ta­kun­nal­li­sesti ja alueel­lisesti. Osallistumme eri puo­luei­den val­ta­kun­nal­li­siin edus­kun­ta­vaa­lis­tart­tei­hin ja ‑tapah­tu­miin.

Osana juh­la­vuo­den kier­tuetta tapaan puo­luei­den pii­rien edus­ta­jia ja ehdok­kaita sekä sote-vai­kut­ta­jia edus­kun­ta­vaa­lien tii­moilta. Samalla ker­taa teemme myös jul­ki­suus­työtä edus­kun­ta­vaa­leja ja mah­dol­li­sia maa­kun­ta­vaa­leja sil­mällä pitäen.

Talentian vai­kut­ta­mis­toi­min­nan tavoit­teet ja sanoma poh­jau­tu­vat sosiaali­alan arvoi­hin ja jäsen­ten etu­jen aja­mi­seen. Viestimme on, että Suomessa tar­vi­taan yhteis­kun­nal­li­sia inves­toin­teja kaik­kein haa­voit­tu­vim­massa ase­massa ole­vien ihmis­ten osal­li­suu­den turvaamiseksi.

Keskeisin Talentian tavoite on, että sosi­aa­li­pal­ve­lui­den ase­maa on vah­vis­tet­tava sote-uudis­tuk­sessa. Muuten uudis­tuk­sen tär­keim­piä tavoit­teita ei saa­vu­teta. Sosiaalipalvelut ovat erot­ta­ma­ton osa myös sosiaaliturvaa.

Tarvitaan pit­kä­jän­teistä sijoit­ta­mista sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin, alan kou­lu­tet­tui­hin ammat­ti­lai­siin ja tut­kit­tuun tie­toon poh­jaa­viin mene­tel­miin. Sosiaalialalla tehty työ tuot­taa sääs­töjä, teke­mä­tön työ kustannuksia.

Sosiaalialalla ja var­hais­kas­va­tuk­sessa mää­rä­ai­kai­set työ­suh­teet, hen­ki­lös­tö­vaje ja vaih­tu­vuus eivät ole asiak­kai­den edun mukaista. Vaihtuvuus muren­taa laa­du­kasta ja tavoit­teel­lista työtä ja hei­ken­tä­vät nais­val­tai­sen sosiaali­alan työn­te­ki­jöi­den työ­mark­kina-ase­maa. Tarvitaan palk­kauk­sen korot­ta­mista, työ­olo­suh­tei­den paran­ta­mista, henkilöstö­mitoituksia lain­sää­dän­töön ja jous­ta­via opintopolkuja.

Päätöksiä näissä asioissa teke­vät polii­ti­kot maan hal­li­tuk­sessa, edus­kun­nassa, kun­tayh­ty­missä, kun­nissa ja mah­dol­li­sesti tule­vissa maa­kun­nissa. Talentian teh­tä­vänä on yhdessä yhdis­tys­ten ja jäsen­ten kanssa vai­kut­taa pää­tök­sen­te­koon ei yksin vaa­lien alla, vaan osana joka­päi­väistä edunvalvontatyötä.

Tero Ristimäki