Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Ammatti­järjestö Talentian juhla­vuotta otetaan vastaan kahdek­salla paikka­kun­nalla, ja pääjuhla järjes­tetään Tampe­reella. Kakku­kam­panja toteu­tetaan tuttuun tapaan kansain­vä­lisenä sosiaa­lityön päivänä.

Eduskun­ta­vaa­li­vai­kut­ta­mi­sessa tulemme olemaan aktii­visia valta­kun­nal­li­sesti ja alueel­lisesti. Osallis­tumme eri puolueiden valta­kun­nal­lisiin eduskun­ta­vaa­lis­tart­teihin ja ‑tapah­tumiin.

Osana juhla­vuoden kiertuetta tapaan puolueiden piirien edustajia ja ehdok­kaita sekä sote-vaikut­tajia eduskun­ta­vaalien tiimoilta. Samalla kertaa teemme myös julki­suus­työtä eduskun­ta­vaaleja ja mahdol­lisia maakun­ta­vaaleja silmällä pitäen.

Talentian vaikut­ta­mis­toi­minnan tavoitteet ja sanoma pohjau­tuvat sosiaa­lialan arvoihin ja jäsenten etujen ajamiseen. Viestimme on, että Suomessa tarvitaan yhteis­kun­nal­lisia inves­tointeja kaikkein haavoit­tu­vim­massa asemassa olevien ihmisten osalli­suuden turvaa­mi­seksi.

Keskeisin Talentian tavoite on, että sosiaa­li­pal­ve­luiden asemaa on vahvis­tettava sote-uudis­tuk­sessa. Muuten uudis­tuksen tärkeimpiä tavoit­teita ei saavuteta. Sosiaa­li­pal­velut ovat erotta­maton osa myös sosiaa­li­turvaa.

Tarvitaan pitkä­jän­teistä sijoit­ta­mista sosiaa­li­pal­ve­luihin, alan koulu­tet­tuihin ammat­ti­laisiin ja tutkittuun tietoon pohjaaviin menetelmiin. Sosiaa­lia­lalla tehty työ tuottaa säästöjä, tekemätön työ kustan­nuksia.

Sosiaa­lia­lalla ja varhais­kas­va­tuk­sessa määrä­ai­kaiset työsuhteet, henki­lös­tövaje ja vaihtuvuus eivät ole asiak­kaiden edun mukaista. Vaihtuvuus murentaa laadu­kasta ja tavoit­teel­lista työtä ja heiken­tävät naisval­taisen sosiaa­lialan työnte­ki­jöiden työmarkkina-asemaa. Tarvitaan palkkauksen korot­ta­mista, työolo­suh­teiden paran­ta­mista, henkilöstö­mitoituksia lainsää­däntöön ja joustavia opinto­polkuja.

Päätöksiä näissä asioissa tekevät polii­tikot maan halli­tuk­sessa, eduskun­nassa, kuntayh­ty­missä, kunnissa ja mahdol­li­sesti tulevissa maakun­nissa. Talentian tehtävänä on yhdessä yhdis­tysten ja jäsenten kanssa vaikuttaa päätök­sen­tekoon ei yksin vaalien alla, vaan osana jokapäi­väistä edunval­von­ta­työtä.

Tero Ristimäki