Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Ammatti­järjestö Tal­ent­ian juhlavuot­ta ote­taan vas­taan kahdek­sal­la paikkakun­nal­la, ja pääjuh­la jär­jestetään Tam­pereel­la. Kakkukam­pan­ja toteutetaan tut­tuun tapaan kan­sain­välisenä sosi­aal­i­työn päivänä.

Eduskun­tavaali­vaikut­tamises­sa tulemme ole­maan akti­ivisia val­takun­nal­lis­es­ti ja alueel­lisesti. Osal­lis­tumme eri puoluei­den val­takun­nal­lisi­in eduskun­tavaal­is­tart­tei­hin ja ‑tapah­tu­mi­in.

Osana juhlavuo­den kiertuet­ta tapaan puoluei­den piirien edus­ta­jia ja ehdokkai­ta sekä sote-vaikut­ta­jia eduskun­tavaalien tiimoil­ta. Samal­la ker­taa teemme myös julk­isu­ustyötä eduskun­tavaale­ja ja mah­dol­lisia maakun­tavaale­ja silmäl­lä pitäen.

Tal­ent­ian vaikut­tamis­toimin­nan tavoit­teet ja sanoma poh­jau­tu­vat sosi­aalialan arvoihin ja jäsen­ten etu­jen ajamiseen. Vies­timme on, että Suomes­sa tarvi­taan yhteiskun­nal­lisia investoin­te­ja kaikkein haavoit­tuvim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien ihmis­ten osal­lisu­u­den tur­vaamisek­si.

Keskeisin Tal­ent­ian tavoite on, että sosi­aali­palvelu­iden ase­maa on vahvis­tet­ta­va sote-uud­is­tuk­ses­sa. Muuten uud­is­tuk­sen tärkeimpiä tavoit­tei­ta ei saavute­ta. Sosi­aali­palve­lut ovat erot­tam­a­ton osa myös sosi­aal­i­tur­vaa.

Tarvi­taan pitkäjän­teistä sijoit­tamista sosi­aali­palvelui­hin, alan koulutet­tui­hin ammat­ti­laisi­in ja tutkit­tuun tietoon poh­jaavi­in menetelmi­in. Sosi­aalialal­la tehty työ tuot­taa säästöjä, tekemätön työ kus­tan­nuk­sia.

Sosi­aalialal­la ja varhaiskas­vatuk­ses­sa määräaikaiset työ­suh­teet, henkilöstö­va­je ja vai­h­tu­vu­us eivät ole asi­akkaiden edun mukaista. Vai­h­tu­vu­us murentaa laadukas­ta ja tavoit­teel­lista työtä ja heiken­tävät nais­val­taisen sosi­aalialan työn­tek­i­jöi­den työ­markki­na-ase­maa. Tarvi­taan palkkauk­sen korot­tamista, työolo­suhtei­den paran­tamista, henkilöstö­mitoituksia lain­säädän­töön ja jous­tavia opin­topolku­ja.

Päätök­siä näis­sä asiois­sa tekevät poli­itikot maan hal­li­tuk­ses­sa, eduskun­nas­sa, kun­tay­htymis­sä, kun­nis­sa ja mah­dol­lis­es­ti tule­vis­sa maakun­nis­sa. Tal­ent­ian tehtävänä on yhdessä yhdis­tys­ten ja jäsen­ten kanssa vaikut­taa päätök­sen­tekoon ei yksin vaalien alla, vaan osana jokapäiväistä edun­valvon­tatyötä.

Tero Ris­timä­ki