Omatoimisuutta tarvitaan siksi, että kunta-alan sopimuksiin sovittu paikallinen järjestelyerä ei tule kaikille automaattisesti.

 

 

Nyt on mah­dol­lisu­us kor­ja­ta niitä tehtäväko­htaisia palkko­ja, jot­ka ovat tehtävän vaa­tivu­u­teen näh­den liian alhaisia ja hait­taa­vat myös osaa­van työvoiman rekry­toin­tia.

Kun­ta-alan sopimuk­seen (KVTES) 2018–2020 sovit­tu paikalli­nen vähin­tään 1,2 pros­entin jär­jeste­ly­erä tulee mak­set­tavak­si 1.1.2019 alka­en.

Parhail­laan luot­ta­mus­miehet kar­toit­ta­vat edustet­tavien­sa tilan­net­ta ja paikallisia palkkauk­sen epäko­htia. Ole myös itse akti­ivi­nen. Ole yhtey­dessä luot­ta­mus­mieheesi, ja ker­ro hänelle peruste­lut, mik­si jär­jeste­ly­erä kuu­luu sin­ulle.

Kohdentamisen ansiosta yksittäisen työntekijän kokonaispalkka voi nousta noin 5 prosenttia.

Luot­ta­mus­miehiä on ohjeis­tet­tu eri­tyis­es­ti otta­maan huomioon tehtävä- tai organ­isaa­tio­rak­en­tei­den uud­is­tuk­sista syn­tyneet tehtävien vaa­tivuuk­sien muu­tok­set, joiden vuok­si palkko­ja tulisi korot­taa. Jär­jeste­ly­eräl­lä voidaan myös kehit­tää palkkausjär­jestelmiä, tukea tulok­sel­lisu­ut­ta tai tehtävien uudelleen jär­jeste­ly­itä.

Millaisista summista on kyse?

Paikallisen jär­jeste­ly­erän suu­ru­us on 1,2 pros­ent­tia KVTES:n palkka­sum­mas­ta. Palkka­sum­ma las­ke­taan sel­l­aiselta tavanomaiselta kuukaudelta, johon ei osu merkit­täviä loma-ajan palkkaer­iä tai pitkien pyhien jak­so­ja.

Jär­jeste­ly­erä voidaan kohden­taa tehtäväko­htais­ten palkko­jen, henkilöko­htais­ten tai vas­taavien lisien koro­tuk­si­in. Tavoiteltavin vai­h­toe­hto on, että eräl­lä kor­jataan tehtäväko­htais­ten palkko­jen vinoumaa ja työ­nan­ta­ja käyt­täisi henkilöko­htaisi­in lisi­in muu­ta rahaa.

Kuin­ka paljon paikallisen jär­jeste­ly­erän saa­van palk­ka voi sit­ten nous­ta? Jär­jeste­ly­erän lasken­tat­a­pa on mon­imutkainen. Aikaisim­mil­ta vuosil­ta kuitenkin tiede­tään, että juuri kohden­tamisen ansios­ta yksit­täisen työn­tek­i­jän kokon­ais­palk­ka voi nous­ta noin 5 pros­ent­tia.

Pääluottamusmies neuvottelee jäsenten puolesta

Työ­nan­ta­ja ja pää­sopi­ja­jär­jestö­jen edus­ta­jat neu­vot­tel­e­vat jär­jeste­ly­erän käyt­tämis­es­tä. Jos yksimielisyy­teen ei päästä, päät­tää työ­nan­ta­ja erän käytöstä.

Ensi vuo­den alus­sa jaet­tavak­si tule­va 1,2 pros­ent­tia on vähim­mäis­määrä, mikä työ­nan­ta­jan on käytet­tävä jär­jeste­ly­erään. Palkkaepäko­h­tien kor­jaami­nen ja palkkausjär­jestelmien toimivu­us edel­lyt­tävät usein jär­jeste­ly­er­iä suurem­paa rahamäärää, ja mon­et kun­nat ja kun­tay­htymät ovatkin käyt­täneet palkkausjär­jestelmien kehit­tämiseen enem­män rahaa.

Tähän työn­tek­i­jäpuolel­la pyritään täl­läkin ker­taa.

Hele­na Jaakko­la