Toimi näin, jos jäit ilman palkkaa tai sait väärän palkan.

 

 

Ota heti yhteyttä työ­nan­ta­jaasi, jos palk­kaa ei näy tilil­läsi palk­ka­päi­vänä tai huo­maat pal­kassa vir­heitä. Jos asia ei kor­jaannu, käänny työ­paik­kasi luot­ta­mus­mie­hen puo­leen, tai kysy neu­voa Talentiasta.

– Laki vel­voit­taa työ­nan­ta­jan huo­leh­ti­maan siitä, että palkka mak­se­taan oikein ja työn­te­kijä saa sen pal­kan­mak­su­päi­vänä. Palkkapäivän osuessa vii­kon­lo­pulle tai arki­py­hälle on palkka mak­set­tava edel­li­senä arki­päi­vänä, sanoo Talentian neu­vot­te­lu­pääl­likkö Tuomas Hyytinen.

Työnantajan pitää antaa työn­te­ki­jälle palk­ka­las­kelma aina pal­kan­mak­sun yhtey­dessä. Työntekijän vel­vol­li­suus on tar­kis­taa palkkalaskelma.

Laskelmaan on kir­jattu perus­palkka tai teh­tä­vä­koh­tai­nen palkka, mak­se­tut kor­vauk­set sekä pal­kasta peri­tyt työnantajamaksut.

Tarkista, että pal­kan lisäksi mah­dol­li­set yli­työ­kor­vauk­set, ilta- ja vii­kon­lop­pu­li­sät on mak­settu oikein. Laskelmassa pitää näkyä myös työ­nan­ta­jan pal­kasta pidät­tä­mät eläkevakuutusmaksut.

– Kannattaa ottaa tavaksi tar­kis­taa las­kelma huo­lel­li­sesti heti, eikä lykätä asiaa tuon­nem­maksi. Väärin mak­se­tuista pal­koista voi ajan saa­tossa kas­vaa suuri summa. Oikein mak­settu palkka vai­kut­taa myös eläk­kee­seen ja ansio­si­don­nai­seen päivärahaan.

Palkkasaatavat vanhentuvat viidessä vuodessa

Jos työ­nan­taja mak­saa ereh­dyk­sessä liian pal­jon palk­kaa, on työ­nan­ta­jalla oikeus periä lii­kaa mak­settu palkka takaisin.

Voimassa ole­van työ­suh­teen aikana palk­ka­saa­ta­vat van­hen­tu­vat vii­dessä vuo­dessa, joten palk­ka­las­kel­mia ei kan­nata heit­tää roskiin.

Työntekijän velvollisuus on tarkistaa palkkalaskelma.

Työnantajan on kor­jat­tava palk­kaan jää­nyt virhe heti asian käy­tyä ilmi. Käytännössä kor­jaus näkyy usein vasta seu­raa­vassa pal­kassa. Työntekijä voi vaa­tia kor­ko­lain mukaista vii­väs­tys­kor­koa, jos pal­kan­maksu viivästyy.

– Myöhässä tul­lut tai mak­sa­matta jää­nyt palkka saat­taa ajaa työn­te­ki­jän han­ka­laan tilan­tee­seen. Esimerkiksi vuo­kra tai muut mak­sut voi­vat jäädä hoi­ta­matta ajal­laan, jol­loin syn­tyy vii­väs­tys­kor­koa. Työnantajalla on kor­vaus­vas­tuu täl­lai­sissa tapauk­sissa, Hyytinen sanoo.

Hyytinen kui­ten­kin muis­tut­taa, että vaikka palkka edel­leen vii­väs­tyisi, työn­te­ki­jän on men­tävä töihin.

– Jäsenen kan­nat­taa ottaa yhteyttä Talentiaan, jos palk­kaa ei kuulu. Yhdessä voimme arvioida tilan­teen ja päät­tää jatkotoimenpiteistä.

Palkkaturvasta apua

Työntekijä voi hakea palk­ka­saa­ta­via ELY-kes­kuk­selta, jos työ­nan­taja on kon­kurs­sissa tai muu­ten maksukyvytön.

Palkkaturvahakemus pitää tehdä kol­men kuu­kau­den kuluessa siitä, kun palkka on erääntynyt.

Palkkaturvana voi­daan mak­saa kaikki sel­lai­set työ­suh­teesta joh­tu­vat saa­ta­vat, jotka työ­nan­taja olisi vel­vol­li­nen työn­te­ki­jäl­leen mak­sa­maan. Palkkaturvana voi­daan pal­kan lisäksi mak­saa esi­mer­kiksi loma­kor­vauk­sia, kilo­met­ri­kor­vauk­sia ja päivärahoja.

Yksi työn­te­kijä voi saada palk­ka­tur­vaa enin­tään 15 200 euroa. Se mak­se­taan pank­ki­ti­lille vii­kon kuluessa pää­tök­sen antamisesta.

Työnantajan on mak­set­tava lop­pu­tili työn­te­ki­jän vii­mei­senä työ­päi­vänä, ellei muuta ole sovittu.

– Jos lop­pu­palkka vii­väs­tyy, on työ­nan­taja vel­vol­li­nen mak­sa­maan odo­tusa­jalta täy­den pal­kan vii­väs­tys­kor­koi­neen. Palkkaa voi saada kui­ten­kin enin­tään kuu­delta päi­vältä. Loppupalkassa pitää mak­saa myös pitä­mättä jää­neistä loma­päi­vistä kor­vaus sekä lomaraha.

Johanna Merilä