Jos uudelleensijoittaminen on mahdollista, irtisanominen ei tule kysymykseen, linjasi korkein hallinto-oikeus.

 

 

Kemin­maan kunta irti­sa­noi vuonna 2016 van­hus­työn asian­tun­ti­jan virassa toi­mi­neen Soili Raution tuo­tan­nol­li­sin ja talou­del­li­sin perus­tein, vaikka vas­taa­via työ­teh­tä­viä olisi ollut tar­jolla. Irtisanomisajan pää­tyt­tyä kunta palk­ka­si­kin toi­sen työn­te­ki­jän saman­kal­tai­siin tehtäviin.

Talentian neu­vot­te­lu­pääl­likkö Tuomas Hyytinen ker­too, että kor­keim­man hal­linto-oikeu­den pää­tök­sen taus­talla on mut­ki­kas juttu, jota yri­tet­tiin rat­kaista pit­kään. KHO antoi pää­tök­sensä syyskuussa.

‚Äď Talentia on use¬≠aan ottee¬≠seen esit¬≠t√§¬≠nyt ty√∂¬≠nan¬≠ta¬≠jalle mah¬≠dol¬≠li¬≠suutta kor¬≠jata tilanne. Lopulta rat¬≠kaisu t√§y¬≠tyi hakea kor¬≠keim¬≠man hal¬≠linto-oikeu¬≠den kautta, ker¬≠too Hyytinen.

Liitto jäsenen tukena

Soili Rautio pyysi Talentiasta apua jo vuonna 2014, kun hänen vir­ka­suh­tee­seensa liit­ty­viä muu­tok­sia alkoi tulla tietoon.

‚Äď Ilman laki¬≠mies¬≠ten tukea ja neu¬≠voja en olisi p√§√§s¬≠syt kovin¬≠kaan pit¬≠k√§lle. Ammattiliitolta saatu tuki ja asian¬≠tun¬≠te¬≠mus oli¬≠vat val¬≠ta¬≠van t√§r¬≠keit√§. Oikeusprosessissa tulee tuoda oikeat laki¬≠py¬≠k√§¬≠l√§t esille, eik√§ maal¬≠li¬≠kon laa¬≠joil¬≠la¬≠kaan selon¬≠teoilla n√§iss√§ tilan¬≠teissa v√§lt¬≠t√§¬≠m√§tt√§ p√§r¬≠j√§√§, Rautio kertoo.

Soili Rautio sanoo, että hänen pitkä työ­uransa aut­toi suh­teut­ta­maan asioita. Hänellä oli vahva luot­ta­mus, että asian oikea laita tulee vielä esille ja hän saa oikeutta.

‚Äď Korkein hal¬≠linto-oikeus lait¬≠toi asialle pis¬≠teen ja olen tyy¬≠ty¬≠v√§i¬≠nen p√§√§¬≠t√∂k¬≠seen. Kunta ei saa miten tahansa pilk¬≠koa ja siir¬≠rell√§ vir¬≠koja ja ty√∂teht√§¬≠¬≠vi√§, vaikka sill√§ oli¬≠si¬≠kin talou¬≠del¬≠li¬≠sia paineita.

Mitä sanoo viranhaltijalaki?

Viranhaltijalain mukaan työ­nan­ta­jalla on vel­vol­li­suus muun sovel­tu­van työn tar­joa­mi­seen irti­sa­no­mi­sen vaih­toeh­tona. Jos uudel­leen­si­joit­ta­mi­nen on mah­dol­lista, irti­sa­no­mi­nen ei tule kysy­myk­seen. Tässä tapauk­sessa irti­sa­nottu Rautio olisi ollut pätevä aina­kin kah­teen Keminmaan kun­nassa avoinna ollee­seen teh­tä­vään, mutta hänelle ei tar­jottu niistä kumpaakaan.

Rautiota kor­keim­massa hal­linto-­oi­keu­dessa avus­ta­nut asia­na­jaja Jari Määttä koros­taa, että KHO:n rat­kai­sussa olen­naista on, ettei kun­nalla ollut lain mukaista irti­sa­no­mis­pe­rus­tetta. Kunta oli pal­kan­nut toi­sen vir­ka­mie­hen sel­lai­siin teh­tä­viin, joita Soili Rautio olisi ollut ammat­ti­tai­tonsa ja osaa­mi­sensa puo­lesta pätevä hoitamaan.

‚Äď Laajasti kat¬≠sot¬≠tuna KHO:n p√§√§¬≠t√∂s on mer¬≠kit¬≠t√§v√§ my√∂s mui¬≠den vas¬≠taa¬≠van¬≠lai¬≠siin irti¬≠sa¬≠no¬≠mis¬≠ti¬≠lan¬≠tei¬≠siin jou¬≠tu¬≠nei¬≠den viran¬≠hal¬≠ti¬≠joi¬≠den kan¬≠nalta, sanoo M√§√§tt√§.

Talentiasta myös pai­no­te­taan, että kun­nissa tulisi aina muis­taa viranhaltija­lain mukai­nen laaja ja kat­tava uudel­leen­si­joit­ta­mis­vel­vol­li­suus, jota ei voi ohit­taa talous­vai­keuk­sien varjolla.

‚Äď Ty√∂nantaja ei voi n√§en¬≠n√§i¬≠sill√§ tai v√§liai¬≠kai¬≠silla j√§r¬≠jes¬≠te¬≠lyill√§ v√§is¬≠t√§√§ muun ty√∂n tar¬≠joa¬≠mis¬≠vel¬≠voi¬≠tet¬≠taan, mik√§li sovel¬≠tu¬≠vaa ty√∂t√§ on todis¬≠tet¬≠ta¬≠vasti tar¬≠jolla, Tuomas Hyytinen sanoo.

Tällaisissa tapauk­sissa viran­hal­tija voi antaa kun­nalle sel­vi­tyk­sen kär­si­mäs­tään talou­del­li­sesta vahin­gosta ja hän on viran­hal­ti­ja­lain mukai­sesti oikeu­tettu kor­vauk­seen ansion­me­ne­tyk­sestä vir­ka­suh­teen päät­tä­mi­sen jäl­kei­seltä ajalta.

Maria Cavonius