Jos etsit sosiaali- tai kasva­tusalan työhön tekijää tai koulu­tukseen osallis­tujia, markkinoit palve­luita tai vaikkapa uutuus­kirjoja, löydät heidät parhaiten ilmoit­ta­malla siitä paine­tussa Talentia-lehdessä, lehden erikois­nu­me­roissa tai Talentia-digilehdessä.

Nämä julkaisut tavoit­tavat kohden­ne­tusti ja katta­vasti sosiaali- ja kasva­tusalan koulu­tetut ammat­ti­laiset: sosiaa­li­työn­te­kijät, sosiaa­lioh­jauksen ja perhetyön osaajat, lasten­tar­han­opet­tajat sekä sosiaali- ja kasva­tusalan esimiestyön, johta­misen ja kehit­tä­misen sekä opetta­misen ammattilaiset.

Kasvu-lehti

Varhais­kas­va­tuksen ammattilaisten
Kasvu-lehti

30 päivää -lehti

Lasten­suojelun
ammattilaisten
30 päivää -lehti

Sosiaalialan korkeakouluopiskelijoiden Jane&Paulo-lehti

Sosiaa­lialan opiskelijoiden
Jane&Paulo-lehti

Rahanar­voinen etu ilmoittajille

Vuoden 2017 ilmoi­tus­kam­panjaa hyödyn­tä­mällä voit ilmoittaa yhden ilmoi­tuksen hinnalla kaksi kertaa. Edun voi käyttää vuoden mittaan useaan kertaan ja ilmoi­tusten sisällön voi vaihtaa.

Voit ilmoittaa yhden ilmoi­tuksen kaksi kertaa:

 • paine­tuissa Talentia-lehdissä halua­missasi numeroissa
 • paine­tussa Talentia-lehdessä tai erikoisnumerossa
 • paine­tussa lehdessä ja digilehdessä
 • digileh­dessä kahdessa jaksossa.

Kaikissa ilmoi­tus­asioissa palvelee ilmoitusmyyjämme

Pauli Keinänen, puh. 040 546 2162

Ilmoita Talentia-digilehden ilmoitusosastolla

Osastot
 • Avoimet työpaikat
 • Koulu­tukset ja tapahtumat
 • Palvelut
 • Uutuus­kirjat ja -oppaat
Ilmoi­tuskoot ja hinnat
 • 470 x 577 px / 300 euroa / kuukausi tai hakuajan päätty­miseen asti.
 • 470 x 860 px / 300 euroa / kuukausi tai hakuajan päätty­miseen asti.
 • jatko­kuu­kaudet 100 euroa

Ilmoi­tukseen voidaan liittää yksi linkki.
Ilmoi­tukset lähetetään png- tai jpg-tiedos­toina osoit­teeseen toimitus@talentia.fi

Ilmoitusmalli 470x577 px
Ilmoitusmalli 470x860 px

Ilmoita Talentia-digilehden etusivulla

Ilmoi­tuskoot ja hinnat
 • 948 x 115 px / 500 euroa / kuukausi
 • 302 x 400 px / 500 euroa / kuukausi
 • 302 x 250 px / 300 euroa / kuukausi
 • jatko­kuu­kaudet 100 euroa

Ilmoi­tukseen voidaan liittää yksi linkki.
Ilmoi­tukset lähetetään png- tai jpg-tiedos­toina osoit­teeseen toimitus@talentia.fi

Ota huomioon, että 948 px leveää banneria ei näytetä useim­missa mobii­li­lait­teissa. Leveälle banne­rille voidaan kuitenkin asettaa kapeampi vaihtoehto näkymään mobiililaitteissa.
Adform- ja Google Display-mainokset tulee tehdä responsiivisiksi.

Ilmoitusmalli 302 x 400 px
Ilmoitusmalli 302 x 250 px

Ilmoita paine­tussa Talentia-lehdessä

Ilmoi­tuskoot ja hinnat
 • Aukeama /  Kysy tarjous!
 • Kokosivu, takakansi / 1 950 euroa
 • 1/2 sivua, pysty tai vaaka / 1 450 euroa
 • 1/4 sivua, pysty tai vaaka / 1 150 euroa
 • 1/8 sivua, pysty tai vaaka / 500 euroa
Ilmoituskoot painettuun lehteen
Painet­tujen lehtien ilmes­ty­minen vuonna 2017

 

Ilmoi­tus­varaus Ilmoi­tusten aineistopäivä Lukijalla
Talentia-lehti 1 30.12.2016 2.1.2017 27.1.2017
Talentia-lehti 2 ja Kasvu-lehti 1 9.2. 14.2. 10.3.
Talentia-lehti 3 20.3. 24.3. 21.4.
Talentia-lehti 4 ja 30 päivää -lehti 28.4. 2.5. 2.6.
Talentia-lehti 5 ja Jane&Paulo-lehti 31.7. 3.8. 25.8.
Talentia-lehti 6 ja Kasvu-lehti 2 31.8. 4.9. 29.9.
Talentia-lehti 7 6.10. 10.10. 3.11.
Talentia-lehti 8 7.11. 9.11. 8.12.

Painet­tujen lehtien (Talentia, Kasvu, 30 päivää ja Jane&Paulo) ilmoi­tus­hinnat ja koot sekä muut tekniset tiedot selviävät tarkemmin mediakortista.