Jos etsit sosi­aali- tai var­hais­kas­va­tusa­lan työ­hön teki­jää tai kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­jia, mark­ki­noit pal­ve­luita tai vaik­kapa uutuus­kir­joja, löy­dät hei­dät par­hai­ten ilmoit­ta­malla siitä pai­ne­tussa Talen­tia-leh­dessä, leh­den eri­kois­nu­me­roissa tai diginä talentia-lehti.fi.

Nämä jul­kai­sut tavoit­ta­vat koh­den­ne­tusti ja kat­ta­vasti sosi­aali- ja kas­va­tusa­lan kou­lu­te­tut ammat­ti­lai­set: sosi­aa­li­työn­te­ki­jät, sosi­aa­lioh­jauk­sen ja per­he­työn osaa­jat, las­ten­tar­han­opet­ta­jat sekä sosi­aali- ja var­hais­kas­va­tusa­lan esi­mies­työn, joh­ta­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen sekä opet­ta­mi­sen ammat­ti­lai­set.

Sosiaalialan korkeakouluopiskelijoiden Jane&Paulo-lehti

Talen­tia-lehti

Kasvu-lehti

Var­hais­kas­va­tuk­sen
ammat­ti­lais­ten
Kasvu-lehti

30 päivää -lehti

Las­ten­suo­je­lun
ammat­ti­lais­ten
30 päi­vää ‑lehti

Kai­kissa ilmoi­tus­asioissa pal­ve­lee ilmoi­tus­myy­jämme

Roni Hurskainen / Saarsalo Oy, puh. 044 752 0320

Ilmoita talentia-lehti.fi ilmoitusosastolla

Osastot
 • Avoi­met työ­pai­kat
 • Kou­lu­tuk­set ja tapah­tu­mat
 • Pal­ve­lut
 • Uutuus­kir­jat ja ‑oppaat
Ilmoituskoot ja hinnat
 • 470 x 577 px / 300 euroa / kuu­kausi tai hakua­jan päät­ty­mi­seen asti.
 • 470 x 860 px / 300 euroa / kuu­kausi tai hakua­jan päät­ty­mi­seen asti.
 • jat­ko­kuu­kau­det 100 euroa

Ilmoi­tuk­seen voi­daan liit­tää yksi linkki.
Ilmoi­tuk­set lähe­te­tään png‑, jpg- tai gif-tie­dos­toina osoit­tee­seen toimitus@talentia.fi

Ilmoitusmalli 470x577 px
Ilmoitusmalli 470x860 px

Ilmoita talentia-lehti.fi etusivulla

Bannerikoot ja hinnat
 • 948 x 115 px / 700 euroa / kuu­kausi
 • 302 x 400 px / 500 euroa / kuu­kausi
 • 302 x 250 px / 300 euroa / kuu­kausi

Ilmoi­tuk­seen voi­daan liit­tää yksi linkki.
Ilmoi­tuk­set lähe­te­tään png‑, jpg- tai gif-tie­dos­toina osoit­tee­seen toimitus@talentia.fi

Mobii­li­ban­ne­rin koot: 302 x 250 px tai 302 x 400 px.

Ilmoitusmalli 302 x 400 px
Ilmoitusmalli 302 x 250 px

Ilmoita painetussa Talentia-lehdessä

Ilmoituskoot ja hinnat
 • Aukeama: 4 500 euroa
 • Sisä­sivu 1/1: 1 950 euroa
 • 2. kansi ja taka­kansi: 2 250 euroa
 • 1/2 sivua, pysty tai vaaka / 1 450 euroa
 • 1/4 sivua, pysty tai vaaka: 1 150 euroa
 • 1/8 sivua, vaaka: 500 euroa
Ilmoituskoot painettuun lehteen
Painettujen lehtien ilmestyminen vuonna 2020
 Ilmoi­tus­va­rausIlmoi­tus­ten aineis­to­päiväLuki­jalla
Talen­tia-lehti 127.12.20192.1.202024.1.2020
Talen­tia-lehti 212.2.17.2.13.3.
Talen­tia-lehti 3 ja Kasvu-lehti 118.3.24.3.24.4.
Talen­tia-lehti 46.5.11.5.5.6.
Talen­tia-lehti 5 ja 30 päi­vää ‑lehti3.8.5.8.28.8.
Talen­tia-lehti 6 ja Kasvu-lehti 22.9.7.9.2.10.
Talen­tia-lehti 77.10.12.10.6.11.
Talen­tia-lehti 811.11.16.11.11.12.

Pai­net­tu­jen leh­tien (Talen­tia, Kasvu ja 30 päi­vää) ilmoi­tus­koot sekä muut tek­ni­set tie­dot sel­viä­vät tar­kem­min media­kor­tista.