Jos etsit sosiaali- tai varhais­kas­va­tusalan työhön tekijää tai koulu­tukseen osallis­tujia, markkinoit palve­luita tai vaikkapa uutuus­kirjoja, löydät heidät parhaiten ilmoit­ta­malla siitä paine­tussa Talentia-lehdessä, lehden erikois­nu­me­roissa tai diginä talentia-lehti.fi.

Nämä julkaisut tavoit­tavat kohden­ne­tusti ja katta­vasti sosiaali- ja kasva­tusalan koulu­tetut ammat­ti­laiset: sosiaa­li­työn­te­kijät, sosiaa­lioh­jauksen ja perhetyön osaajat, lasten­tar­han­opet­tajat sekä sosiaali- ja varhais­kas­va­tusalan esimiestyön, johta­misen ja kehit­tä­misen sekä opetta­misen ammat­ti­laiset.

Sosiaalialan korkeakouluopiskelijoiden Jane&Paulo-lehti

Talentia-lehti

Kasvu-lehti

Varhais­kas­va­tuksen
ammat­ti­laisten
Kasvu-lehti

30 päivää -lehti

Lasten­suojelun
ammat­ti­laisten
30 päivää ‑lehti

Kaikissa ilmoi­tus­asioissa palvelee ilmoi­tus­myy­jämme

Roni Hurskainen / Saarsalo Oy, puh. 044 752 0320

Ilmoita talentia-lehti.fi ilmoitusosastolla

Osastot
 • Avoimet työpaikat
 • Koulu­tukset ja tapah­tumat
 • Palvelut
 • Uutuus­kirjat ja ‑oppaat
Ilmoituskoot ja hinnat
 • 470 x 577 px / 300 euroa / kuukausi tai hakuajan päätty­miseen asti.
 • 470 x 860 px / 300 euroa / kuukausi tai hakuajan päätty­miseen asti.
 • jatko­kuu­kaudet 100 euroa

Ilmoi­tukseen voidaan liittää yksi linkki.
Ilmoi­tukset lähetetään png‑, jpg- tai gif-tiedos­toina osoit­teeseen toimitus@talentia.fi

Ilmoitusmalli 470x577 px
Ilmoitusmalli 470x860 px

Ilmoita talentia-lehti.fi etusivulla

Bannerikoot ja hinnat
 • 948 x 115 px / 700 euroa / kuukausi
 • 302 x 400 px / 500 euroa / kuukausi
 • 302 x 250 px / 300 euroa / kuukausi

Ilmoi­tukseen voidaan liittää yksi linkki.
Ilmoi­tukset lähetetään png‑, jpg- tai gif-tiedos­toina osoit­teeseen toimitus@talentia.fi

Mobii­li­ban­nerin koot: 302 x 250 px tai 302 x 400 px.

Ilmoitusmalli 302 x 400 px
Ilmoitusmalli 302 x 250 px

Ilmoita painetussa Talentia-lehdessä

Ilmoituskoot ja hinnat
 • Aukeama: 4 500 euroa
 • Sisäsivu 1/1: 1 950 euroa
 • 2. kansi ja takakansi: 2 250 euroa
 • 1/2 sivua, pysty tai vaaka / 1 450 euroa
 • 1/4 sivua, pysty tai vaaka: 1 150 euroa
 • 1/8 sivua, vaaka: 500 euroa
Ilmoituskoot painettuun lehteen
Painettujen lehtien ilmestyminen vuonna 2020
 Ilmoi­tus­varausIlmoi­tusten aineis­to­päiväLukijalla
Talentia-lehti 127.12.20192.1.202024.1.2020
Talentia-lehti 212.2.17.2.13.3.
Talentia-lehti 3 ja Kasvu-lehti 118.3.24.3.24.4.
Talentia-lehti 46.5.11.5.5.6.
Talentia-lehti 5 ja 30 päivää ‑lehti3.8.5.8.28.8.
Talentia-lehti 6 ja Kasvu-lehti 22.9.7.9.2.10.
Talentia-lehti 77.10.12.10.6.11.
Talentia-lehti 811.11.16.11.11.12.

Painet­tujen lehtien (Talentia, Kasvu ja 30 päivää) ilmoi­tuskoot sekä muut tekniset tiedot selviävät tarkemmin media­kor­tista.