Jos etsit sosi­aali- tai varhaiskas­va­tusalan työhön tek­i­jää tai koulu­tuk­seen osal­lis­tu­jia, markki­noit palvelui­ta tai vaikka­pa uutu­uskir­jo­ja, löy­dät hei­dät parhait­en ilmoit­ta­mal­la siitä paine­tus­sa Tal­en­tia-lehdessä, lehden erikois­nu­merois­sa tai dig­inä talentia-lehti.fi.

Nämä julka­isut tavoit­ta­vat kohden­netusti ja kat­tavasti sosi­aali- ja kas­va­tusalan koulute­tut ammat­ti­laiset: sosi­aal­i­työn­tek­i­jät, sosi­aalio­h­jauk­sen ja per­hetyön osaa­jat, las­ten­tarhanopet­ta­jat sekä sosi­aali- ja varhaiskas­va­tusalan esimi­estyön, johtamisen ja kehit­tämisen sekä opet­tamisen ammat­ti­laiset.

Sosiaalialan korkeakouluopiskelijoiden Jane&Paulo-lehti

Tal­en­tia-lehti

Kasvu-lehti

Varhaiskas­vatuk­sen
ammat­ti­lais­ten
Kasvu-lehti

30 päivää -lehti

Las­ten­suo­jelun
ammat­ti­lais­ten
30 päivää ‑lehti

Kaikissa ilmoi­tusasiois­sa palvelee ilmoi­tus­myyjämme

Roni Hurskainen / Saarsalo Oy, puh. 044 752 0320

Ilmoita talentia-lehti.fi ilmoitusosastolla

Osastot
 • Avoimet työ­paikat
 • Koulu­tuk­set ja tapah­tu­mat
 • Palve­lut
 • Uutu­uskir­jat ja ‑oppaat
Ilmoituskoot ja hinnat
 • 470 x 577 px / 300 euroa / kuukausi tai hakua­jan päät­tymiseen asti.
 • 470 x 860 px / 300 euroa / kuukausi tai hakua­jan päät­tymiseen asti.
 • jatkokuukaudet 100 euroa

Ilmoituk­seen voidaan liit­tää yksi link­ki.
Ilmoituk­set lähetetään png‑, jpg- tai gif-tiedos­toina osoit­teeseen toimitus@talentia.fi

Ilmoitusmalli 470x577 px
Ilmoitusmalli 470x860 px

Ilmoita talentia-lehti.fi etusivulla

Bannerikoot ja hinnat
 • 948 x 115 px / 700 euroa / kuukausi
 • 302 x 400 px / 500 euroa / kuukausi
 • 302 x 250 px / 300 euroa / kuukausi

Ilmoituk­seen voidaan liit­tää yksi link­ki.
Ilmoituk­set lähetetään png‑, jpg- tai gif-tiedos­toina osoit­teeseen toimitus@talentia.fi

Mobi­iliban­ner­in koot: 302 x 250 px tai 302 x 400 px.

Ilmoitusmalli 302 x 400 px
Ilmoitusmalli 302 x 250 px

Ilmoita painetussa Talentia-lehdessä

Ilmoituskoot ja hinnat
 • Aukea­ma: 4 500 euroa
 • Sisä­sivu 1/1: 1 950 euroa
 • 2. kan­si ja takakan­si: 2 250 euroa
 • 1/2 sivua, pysty tai vaa­ka / 1 450 euroa
 • 1/4 sivua, pysty tai vaa­ka: 1 150 euroa
 • 1/8 sivua, vaa­ka: 500 euroa
Ilmoituskoot painettuun lehteen
Painettujen lehtien ilmestyminen vuonna 2020
 Ilmoi­tus­va­rausIlmoi­tusten aineistopäiväLuk­i­jal­la
Tal­en­tia-lehti 127.12.20192.1.202024.1.2020
Tal­en­tia-lehti 212.2.17.2.13.3.
Tal­en­tia-lehti 3 ja Kasvu-lehti 118.3.24.3.24.4.
Tal­en­tia-lehti 46.5.11.5.5.6.
Tal­en­tia-lehti 5 ja 30 päivää ‑lehti3.8.5.8.28.8.
Tal­en­tia-lehti 6 ja Kasvu-lehti 22.9.7.9.2.10.
Tal­en­tia-lehti 77.10.12.10.6.11.
Tal­en­tia-lehti 811.11.16.11.11.12.

Painet­tu­jen lehtien (Tal­en­tia, Kasvu ja 30 päivää) ilmoi­tuskoot sekä muut tekniset tiedot selviävät tarkem­min medi­ako­rtista.