Jos etsit sosiaali- tai varhais­kas­va­tusalan työhön tekijää tai koulu­tukseen osallis­tujia, markkinoit palve­luita tai vaikkapa uutuus­kirjoja, löydät heidät parhaiten ilmoit­ta­malla siitä paine­tussa Talentia-lehdessä, lehden erikois­nu­me­roissa tai Talentia-digileh­dessä.

Nämä julkaisut tavoit­tavat kohden­ne­tusti ja katta­vasti sosiaali- ja kasva­tusalan koulu­tetut ammat­ti­laiset: sosiaa­li­työn­te­kijät, sosiaa­lioh­jauksen ja perhetyön osaajat, lasten­tar­han­opet­tajat sekä sosiaali- ja varhais­kas­va­tusalan esimiestyön, johta­misen ja kehit­tä­misen sekä opetta­misen ammat­ti­laiset.

Kasvu-lehti

Varhais­kas­va­tuksen ammat­ti­laisten
Kasvu-lehti

30 päivää -lehti

Lasten­suojelun
ammat­ti­laisten
30 päivää -lehti

Sosiaalialan korkeakouluopiskelijoiden Jane&Paulo-lehti

Sosiaa­lialan opiske­li­joiden
Jane&Paulo-lehti

Kaikissa ilmoi­tus­asioissa palvelee ilmoi­tus­myy­jämme

Pauli Keinänen, puh. 040 546 2162

 

Ilmoita Talentia-digilehden ilmoitusosastolla

Osastot
 • Avoimet työpaikat
 • Koulu­tukset ja tapah­tumat
 • Palvelut
 • Uutuus­kirjat ja -oppaat
Ilmoituskoot ja hinnat
 • 470 x 577 px / 300 euroa / kuukausi tai hakuajan päätty­miseen asti.
 • 470 x 860 px / 300 euroa / kuukausi tai hakuajan päätty­miseen asti.
 • jatko­kuu­kaudet 100 euroa

Ilmoi­tukseen voidaan liittää yksi linkki.
Ilmoi­tukset lähetetään png- tai jpg-tiedos­toina osoit­teeseen toimitus@talentia.fi

Ilmoitusmalli 470x577 px
Ilmoitusmalli 470x860 px

Ilmoita Talentia-digilehden etusivulla

Ilmoituskoot ja hinnat
 • 948 x 115 px / 500 euroa / kuukausi
 • 302 x 400 px / 500 euroa / kuukausi
 • 302 x 250 px / 300 euroa / kuukausi
 • jatko­kuu­kaudet 100 euroa

Ilmoi­tukseen voidaan liittää yksi linkki.
Ilmoi­tukset lähetetään png- tai jpg-tiedos­toina osoit­teeseen toimitus@talentia.fi

Ota huomioon, että 948 px leveää banneria ei näytetä useim­missa mobii­li­lait­teissa. Leveälle banne­rille voidaan kuitenkin asettaa kapeampi vaihtoehto näkymään mobii­li­lait­teissa.

Ilmoitusmalli 302 x 400 px
Ilmoitusmalli 302 x 250 px

Ilmoita painetussa Talentia-lehdessä

Ilmoituskoot ja hinnat
 • Aukeama /  Kysy tarjous!
 • Kokosivu, takakansi / 1 950 euroa
 • 1/2 sivua, pysty tai vaaka / 1 450 euroa
 • 1/4 sivua, pysty tai vaaka / 1 150 euroa
 • 1/8 sivua, pysty tai vaaka / 500 euroa
Ilmoituskoot painettuun lehteen
Painettujen lehtien ilmestyminen vuonna 2018
 Ilmoi­tus­varausIlmoi­tusten aineis­to­päiväLukijalla
Talentia-lehti 129.12.20173.1.26.1.
Talentia-lehti 2 ja Kasvu-lehti 11.2.7.2.2.3.
Talentia-lehti 3 ja Jane&Paulo-lehti7.3.12.3.6.4.
Talentia-lehti 411.4.16.4.11.5.
Talentia-lehti 518.5.23.5.15.6.
Talentia-lehti 6 ja 30 päivää -lehti1.8.6.8.24.8.
Talentia-lehti 7 ja Kasvu-lehti 231.8.5.9.28.9.
Talentia-lehti 85.10.10.10.2.11.
Talentia-lehti 98.11.13.11.7.12.

Painet­tujen lehtien (Talentia, Kasvu, 30 päivää ja Jane&Paulo) ilmoi­tus­hinnat ja koot sekä muut tekniset tiedot selviävät tarkemmin media­kor­tista.