Ilmoitukset

Kun haluat varata ilmoi­tuksen, hyödyntää kampan­ja­tar­jousta tai saada lisätietoja, ota yhteyttä ilmoi­tus­myy­jäämme:
Pauli Keinänen
040 546 2162
pauli.keinanen@pake.inet.fi

Lisätietoja saat myös ilmoi­tus­myyn­ti­si­vulta.

Tilaa Talentia-lehden ilmoit­tajien uutis­kirje. Kerromme siinä palve­lus­tamme ja rahanar­voi­sista ilmoi­tus­kam­pan­joista.

Terve­tuloa joukkoomme Espoon vammais­pal­ve­luihin

VAMMAISPALVELUPÄÄLLIKKÖ

työavain 2 – 265-18

Haemme joukkoamme luotsaamaan osaavaa, innos­tu­nutta ja kehit­tä­mis­myön­teistä päällikköä. Vammais­pal­ve­luissa tavoit­tee­namme on turvata vammai­sille henki­löille normaalia arkea mahdol­lis­tavat palvelut ja tukimuodot. Tämä edellyttää kehit­tyvää yhteis­työtä asiak­kaiden, kaupungin omien palve­lujen ja laajan palve­lu­tuot­ta­ja­joukon kanssa. Vammais­pal­ve­lu­pääl­likkö on perhe- ja sosiaa­li­pal­ve­lujen johto­ryhmän jäsen.

Toimin­taamme ohjaa Espoo tarina, hyvin­voin­ti­suun­ni­telmat sekä mm. vammaisten asumisen ohjelma. Harjoit­te­lemme innos­tu­neesti Lean -johta­mista ja toiminnan asiakas­läh­töistä jatkuvaa paran­ta­mista yhdessä henki­löstön kanssa. Yhteistyö muiden kaupungin toimi­joiden, järjes­töjen ja yritysten kanssa on tiivistä ja kehit­tyvää.

Kelpoi­suus­vaa­timus: Soveltuva ylempi korkea­kou­lu­tut­kinto.

Tehtä­vässä edelly­tetään sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa, kokemusta (sosiaali)palvelujen johta­mi­sesta sekä käytännön näyttöä yhteis­työstä, kehit­tä­mi­sestä ja johta­mi­sesta.

Arvos­tamme kiinnos­tusta Lean-johta­miseen, henki­löstön mukaan ottavaa kehit­tä­mi­so­tetta sekä laaja-alaista kiinnos­tusta vammaisten palve­luihin.

Tehtä­vä­koh­tainen palkka 4 650.83 €/kk.

Työaika 36 h 45 min / viikko.

Lisätietoja tehtä­västä antavat:

Perhe- ja sosiaa­li­pal­ve­lujen johtaja Mari Ahlström, 043 825 6658, etunimi.sukunimi(at)espoo.fi

sekä Vammais­pal­ve­lu­pääl­likkö Nina Hiltunen, 046 877 3466, etunimi.sukunimi(at)espoo.fi

Katso tarkemmat tiedot ja täytä hakemus 23.4.2018 klo 15.45 mennessä osoit­teessa www.espoonrekry.fi.

________________________

Katso ilmoitus myös tästä.

_________________

Sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löiden valvonta -koulutus

Helsinki 17.5.2018 & Oulu 22.5.2018

Laki sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löistä tuli voimaan 1.3.2016. Valvira järjestää lain voimaan tulon jälkeen ensim­mäisen sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löille ja esimie­hille tarkoi­tetun lain sovel­ta­mista valvon­nassa koskevan koulu­tus­ti­lai­suuden.

Valvira järjestää kaksi saman­si­säl­töistä tilai­suutta Helsin­gissä ja Oulussa.

Helsinki
Aika: Torstai 17.5.2018 klo 9.00 – 16.00.
Paikka: Nokia-Sali, Aalto Yliopisto, Runeber­ginkatu 14 – 16, Helsinki. Lisätiedot tästä.

Oulu
Aika: Tiistai 22.5.2018 klo 9.00 – 16.00.
Paikka: Saalasti-Sali, Oulun yliopisto, Pentti Kaiteran katu 1, Oulu. Lisätiedot tästä.

Kohde­ryhmä: Sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­kilöt, esimiehet, työnan­tajat, työsuojelu.
Ilmoit­tau­tu­minen: Ilmoit­tau­tu­minen torstaihin 26.4.2018 mennessä ella.roimaa@valvira.fi (muista ilmoittaa kumpaan tilai­suuteen osallistut)

__________________________________________________