Ilmoitukset

Kun haluat varata ilmoi­tuksen, hyödyntää kampan­ja­tar­jousta tai saada lisätietoja, ota yhteyttä ilmoi­tus­myy­jäämme:
Pauli Keinänen
040 546 2162
pauli.keinanen@pake.inet.fi

Lisätietoja saat myös ilmoi­tus­myyn­ti­si­vulta.

Tilaa Talentia-lehden ilmoit­tajien uutis­kirje. Kerromme siinä palve­lus­tamme ja rahanar­voi­sista ilmoi­tus­kam­pan­joista.

 

 

 

 

Erikois­so­si­aa­li­työn­te­kijän koulutus: Lapsi-, nuoriso- ja perhe­so­si­aa­lityön erikoisala

Erikois­so­si­aa­li­työn­te­kijän koulutus on suunnattu sosiaa­li­työn­te­ki­jöille, jotka haluavat syventää osaamistaan. Tavoit­teena on vahvistaa vaativaa sosiaa­lityön erikois­osaa­mista ja asian­tun­ti­juutta. Koulu­tuksen laajuus on 70 op, ja se suori­tetaan 2,5 vuodessa työn ohessa.

Kohde­ryhmä ja valin­ta­kri­teerit: Koulutus on tarkoi­tettu yliopis­tol­lisen maisterin tutkinnon suorit­ta­neille sosiaa­li­työn­te­ki­jöille, joilla on työko­ke­musta sosiaa­lityön tehtä­vistä. Valin­nassa pisteitä saa sosiaa­lityön opintojen ja pro gradu -tutkielman arvosa­nasta, työko­ke­muk­sesta ja erikois­tu­mis­kou­lu­tukseen hakeu­tu­misen perus­te­luista. Koulutus toteu­tetaan kaksi­kie­lisenä, joten koulu­tukseen osallis­tu­minen edellyttää suomen ja ruotsin kielten tyydyt­tävää hallintaa.

Koulu­tuksen toteutus: Erikois­tu­mis­kou­lutus toteu­tetaan Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Tampereen yliopis­tojen yhteis­työnä. Koulutus on monimuo­to­kou­lu­tusta, joka sisältää 16 – 20 lähio­pe­tus­päivää sekä verkko­vä­lit­teistä ja itsenäistä opiskelua. Lähio­pe­tus­päivät järjes­tetään vuoro­tellen Helsin­gissä, Kuopiossa, Tampe­reella ja Turussa. Opintojen aikana tehdään tieteellis-käytän­nöl­linen lopputyö (10 op), jonka voi nivoa omaan työhön. Erikois­tu­mis­kou­lutus toteu­tetaan suomen ja ruotsin kielillä, jolloin opintojen aikana on mahdol­lisuus kehittää toisen kotimaisen kielen osaamista. Koulutus alkaa keväällä 2019.

Opinto­maksu: Koulu­tuksen opinto­maksu on 3 500 euroa, jonka voi maksaa erissä koulu­tuksen aikana. Opinto­maksu voidaan jakaa työnan­tajan ja opiske­lijan kesken.

Valit­tavien määrä: Lapsi-, nuoriso- ja perhe­so­si­aa­lityön erikoi­sa­lalle valitaan 24 opiske­lijaa, joista 12 opiske­lijaa suomen­kie­li­sessä kiintiössä Turun yliopistoon ja 12 opiske­lijaa ruotsin­kie­li­sessä kiintiössä Helsingin yliopistoon.

 

Utbildning för special­socia­lar­betare: Socialt arbete med barn, unga och familjer

Utbild­ningen för special­socia­lar­betare är riktad till socia­lar­betare som vill fördjupa sitt kunnande. Målet är att fördjupa special­kun­nande och expertis inom krävande socialt arbete. Utbild­ningen omfattar 70 sp och den utförs under 2,5 år vid sidan av arbetet.

Målgrupp och urvals­kri­terier: Utbild­ningen är avsedd för socia­lar­betare som har en magis­te­rexamen från ett univer­sitet och arbet­ser­fa­renhet av uppgifter inom socialt arbete. Vid urvalet får den sökande poäng för sitt betyg i studierna i socialt arbete, sin avhandling pro gradu, arbet­ser­fa­renhet och sina motive­ringar för att söka till utbild­ningen. Utbild­ningen är tvåspråkig, vilket innebär att nöjaktiga kunskaper i finska och svenska är en förut­sättning för att delta i utbild­ningen.

Genomfö­randet av utbild­ningen: Specia­li­se­ring­sut­bild­ningen genomförs som ett samarbete mellan Helsingfors, Åbo, Östra Finlands och Tammerfors univer­sitet. Utbild­ningen består av flerformss­tudier: 16 – 20 närstu­die­dagar, webba­serade studier och självs­tändiga studier. Närstu­die­da­garna ordnas turvis i Helsingfors, Kuopio, Tammerfors och Åbo. I studierna ingår ett vetens­kapligt och praktiskt slutarbete (10 sp), som den stude­rande kan koppla ihop med sitt eget arbete. Specia­li­se­ringss­tu­dierna genomförs på svenska och finska, och de stude­rande har möjlighet att förkovra sitt kunnande i det andra inhemska språket under studiernas gång. Utbild­ningen börjar våren 2019.

Studie­avgift: Avgiften för utbild­ningen är 3 500 euro, som kan erläggas i delbe­tal­ningar under utbild­ningens gång. Studie­av­giften kan delas upp mellan arbets­gi­varen och den stude­rande.

Antal deltagare: Till specia­li­se­ring­sområdet socialt arbete med barn, unga och familjer väljs 24 stude­rande av vilka 12 till den finskspråkiga kvoten vid Åbo univer­sitet och 12 till den svenskspråkiga kvoten vid Helsingfors univer­sitet.

Lisätietoa: www.sosnet.fi/erko sekä suunnit­telija Sanna Lähteinen, Sanna.Lahteinen@ulapland.fi, 040 849 3033.

Hakuaika/Ansökningstid:  24.8. – 24.9.2018!