I&O‑muutosagentti Tuija Koivisto pohtii työkseen, miten väestön ikääntymisestä selvitään.

 

Perhe- ja perus­palve­lu­min­is­teri Anni­ka Saarikko sanoi ker­ran osu­vasti, ettei ikään­tyvä väestö ja hei­dän palve­lu­tarpeen­sa ole vain sote-asia. Allekir­joi­tan tämän, sanoo Tui­ja Koivis­to.

Ei ole olen­naista puhua vain ikään­tyvien määrästä ja sote-menoista, hän sanoo.

– Sen sijaan pitäisi pohtia sitä, mil­laises­sa henkisessä sekä fyy­sisessä kun­nos­sa väestö van­he­nee ja miten ihmisille tur­vataan mah­dol­lisim­man ter­ve ja toim­intakykyi­nen ikään­tymi­nen.

Hyvä ikääntyminen on kolmen kauppa

Mei­dän jokaisen pitää varautua ajois­sa van­hu­u­teen huole­hti­mal­la vaikka­pa riit­tävästä liikun­nas­ta ja ter­veel­lis­es­tä ruokavalios­ta, joil­la hoi­vataan aiv­oter­veyt­tä tai miet­timäl­lä ajois­sa asumisen ja arjen asioin­nin ratkaisu­ja.

– Sosi­aali- ja ter­veyspalveluil­la on oma roolin­sa, jot­ta tar­jol­la on oikea-aikaisia ja riit­täviä palvelui­ta. On ongel­mallista, että esimerkik­si lonkkaleikkaus­poti­laiden kuntou­tus ontuu ja puut­tei­den vuok­si ikään­tyvän toim­intakyky rom­ah­taa ennen aiko­jaan, sanoo Koivis­to.

Kol­man­nek­si pitää muis­taa se, että soten ja maakun­tien jäl­keenkin kun­nille jää tärkeä rooli senio­r­i­a­sumisen vai­h­toe­hto­jen kehit­täjänä sekä kun­ta­lais­ten hyv­in­voin­nin ja ter­vey­den edis­täjänä, jol­loin huole­hdi­taan muun muas­sa kult­tuuri- ja liikun­ta­palveluista.

­Kärkihankkeessa

Tui­ja Koivis­to on työsken­nel­lyt ikään­tyvien palvelui­ta koske­vien aihei­den paris­sa nyt parin vuo­den ajan, kun hän on toimin­ut I&O‑muutosagenttina Kes­ki-Suomen alueel­la. I&O on yksi hal­li­tuk­sen kärk­i­hankkeista. Siinä kehitetään iäkkäi­den sekä omais- ja per­he­hoita­jien palvelui­ta nyky­istä yhden­ver­taisem­mik­si ja parem­min koordi­noiduik­si.

– Toki ikään­tyvien asi­at ovat olleet läh­es aina työkent­tääni, sil­lä olen pitkän lin­jan van­hus­työn ammat­ti­lainen ja tulin alalle jo 1980-luvun puo­livälis­sä.

I&O‑muutosagentteja on 19 eri puo­lil­la Suomea 18 maakun­nas­sa. Koivis­to on kiertänyt paljon Kes­ki-Suomea, tavan­nut ja kuun­nel­lut jär­jestö­jen ja van­hus­neu­vos­to­jen edus­ta­jia, poli­it­tisia päät­täjiä sekä van­hus­palvelu­jen henkilöstöä, asi­akkai­ta ja omaisia.

– On tärkeää tun­tea hyvin oman maakun­nan ja eri­tyis­es­ti ikäih­mis­ten palvelu­jen kokon­aisu­us ja sen toim­i­jat, jot­ta sotes­sa voidaan sovit­taa yhteen ja rak­en­taa tasaver­taisia iäkkäi­den palvelukokon­aisuuk­sia.

Eri maakun­nis­sa on ollut myös osa­hankkei­ta, kuten Kes­ki-Suomes­sa Kukois­ta­va koti­hoito ‑osa­hanke.

– Meil­lä Kes­ki-Suomen 23 kun­nas­sa ja 18 koti­hoidon yksikössä palve­lut on jär­jestet­ty hyvin eri tavoin. Vai­htelua on jo siinä, mil­lä kri­teereil­lä palvelua myön­netään tai mil­lainen on henkilöstön osaami­nen.

Nyt Kes­ki-Suomeen raken­netaan yht­enäi­nen ja tas­a­puo­li­nen koti­hoitokokon­aisu­us, jot­ta ikäih­miset voivat asua tur­val­lis­es­ti ja arvokkaasti kotona, henkilöstö voi hyvin ja kus­tan­nusten kasvuakin hillitään.

– Täl­lä het­kel­lä työssämme eletään odot­tavis­sa tun­nelmis­sa. Tule­vatko sote ja maakun­nat vai eivät? Han­kkeem­mekin on päät­tymässä, sil­lä edessä on eduskun­tavaalit ensi keväänä.

Ajattelen, että työmme ei mene hukkaan

Ikäih­mis­ten palvelukokon­aisuuk­sia on kehitet­tävä, muu­toin tilanne käy kestämät­tömäk­si, sanoo Tui­ja Koivis­to. Ikään­tyvien määrä kas­vaa vielä seu­raa­vat kak­sikym­men­tä vuot­ta, ja huolto­suh­teen muu­tos on tosi­a­sia.

– Olemme I&O‑hankkeessa valmis­tau­tuneet soteen, mut­ta pitkäkestoista työtä on tehty juur­rut­ta­mal­la van­hus­palvelu­lain ja omaishoidon tues­ta annetun lain velvoit­tei­ta kun­ti­in. Olemme myös vie­neet eteen­päin hyvän ikään­tymisen laa­tusu­osi­tuk­sia.

– Muu­tosagent­tien verkos­to­ta­paami­sis­sa olemme huo­man­neet, että maakun­nis­sa toimivien muu­tosagent­tien koordi­noivalle työlle on paikkansa, sil­lä kun­tak­ent­tä on hajanainen ja kokoavaa tahoa tarvi­taan.

Hele­na Jaakko­la