I&O‑muutosagentti Tuija Koivisto pohtii työkseen, miten väestön ikääntymisestä selvitään.

 

Perhe- ja perus­pal­ve­lu­mi­nisteri Annika Saarikko sanoi kerran osuvasti, ettei ikääntyvä väestö ja heidän palve­lu­tar­peensa ole vain sote-asia. Allekir­joitan tämän, sanoo Tuija Koivisto.

Ei ole olennaista puhua vain ikään­tyvien määrästä ja sote-menoista, hän sanoo.

– Sen sijaan pitäisi pohtia sitä, millai­sessa henki­sessä sekä fyysi­sessä kunnossa väestö vanhenee ja miten ihmisille turvataan mahdol­li­simman terve ja toimin­ta­ky­kyinen ikään­ty­minen.

Hyvä ikääntyminen on kolmen kauppa

Meidän jokaisen pitää varautua ajoissa vanhuuteen huoleh­ti­malla vaikkapa riittä­västä liikun­nasta ja terveel­li­sestä ruoka­va­liosta, joilla hoivataan aivoter­veyttä tai mietti­mällä ajoissa asumisen ja arjen asioinnin ratkaisuja.

– Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luilla on oma roolinsa, jotta tarjolla on oikea-aikaisia ja riittäviä palve­luita. On ongel­mal­lista, että esimer­kiksi lonkka­leik­kaus­po­ti­laiden kuntoutus ontuu ja puutteiden vuoksi ikään­tyvän toimin­takyky romahtaa ennen aikojaan, sanoo Koivisto.

Kolman­neksi pitää muistaa se, että soten ja maakuntien jälkeenkin kunnille jää tärkeä rooli senio­ria­su­misen vaihtoeh­tojen kehit­täjänä sekä kunta­laisten hyvin­voinnin ja terveyden edistäjänä, jolloin huoleh­ditaan muun muassa kulttuuri- ja liikun­ta­pal­ve­luista.

­Kärkihankkeessa

Tuija Koivisto on työsken­nellyt ikään­tyvien palve­luita koskevien aiheiden parissa nyt parin vuoden ajan, kun hän on toiminut I&O‑muutosagenttina Keski-Suomen alueella. I&O on yksi halli­tuksen kärki­hank­keista. Siinä kehitetään iäkkäiden sekä omais- ja perhe­hoi­tajien palve­luita nykyistä yhden­ver­tai­sem­miksi ja paremmin koordi­noi­duiksi.

– Toki ikään­tyvien asiat ovat olleet lähes aina työkent­tääni, sillä olen pitkän linjan vanhustyön ammat­ti­lainen ja tulin alalle jo 1980-luvun puoli­vä­lissä.

I&O‑muutosagentteja on 19 eri puolilla Suomea 18 maakun­nassa. Koivisto on kiertänyt paljon Keski-Suomea, tavannut ja kuunnellut järjes­töjen ja vanhus­neu­vos­tojen edustajia, poliit­tisia päättäjiä sekä vanhus­pal­ve­lujen henki­löstöä, asiak­kaita ja omaisia.

– On tärkeää tuntea hyvin oman maakunnan ja erityi­sesti ikäih­misten palve­lujen kokonaisuus ja sen toimijat, jotta sotessa voidaan sovittaa yhteen ja rakentaa tasaver­taisia iäkkäiden palve­lu­ko­ko­nai­suuksia.

Eri maakun­nissa on ollut myös osahank­keita, kuten Keski-Suomessa Kukoistava kotihoito ‑osahanke.

– Meillä Keski-Suomen 23 kunnassa ja 18 kotihoidon yksikössä palvelut on järjes­tetty hyvin eri tavoin. Vaihtelua on jo siinä, millä kritee­reillä palvelua myönnetään tai millainen on henki­löstön osaaminen.

Nyt Keski-Suomeen raken­netaan yhtenäinen ja tasapuo­linen kotihoi­to­ko­ko­naisuus, jotta ikäih­miset voivat asua turval­li­sesti ja arvok­kaasti kotona, henki­löstö voi hyvin ja kustan­nusten kasvuakin hillitään.

– Tällä hetkellä työssämme eletään odotta­vissa tunnel­missa. Tulevatko sote ja maakunnat vai eivät? Hankkeem­mekin on päätty­mässä, sillä edessä on eduskun­ta­vaalit ensi keväänä.

Ajattelen, että työmme ei mene hukkaan

Ikäih­misten palve­lu­ko­ko­nai­suuksia on kehitettävä, muutoin tilanne käy kestä­mät­tö­mäksi, sanoo Tuija Koivisto. Ikään­tyvien määrä kasvaa vielä seuraavat kaksi­kym­mentä vuotta, ja huolto­suhteen muutos on tosiasia.

– Olemme I&O‑hankkeessa valmis­tau­tuneet soteen, mutta pitkä­kes­toista työtä on tehty juurrut­ta­malla vanhus­pal­ve­lulain ja omais­hoidon tuesta annetun lain velvoit­teita kuntiin. Olemme myös vieneet eteenpäin hyvän ikään­ty­misen laatusuo­si­tuksia.

– Muuto­sa­genttien verkos­to­ta­paa­mi­sissa olemme huomanneet, että maakun­nissa toimivien muuto­sa­genttien koordi­noi­valle työlle on paikkansa, sillä kunta­kenttä on hajanainen ja kokoavaa tahoa tarvitaan.

Helena Jaakkola