Suuri osa Suomessa tunnistetuista ihmiskauppatapauksista on työperäistä. Ihmiskauppaa esiintyy lisäksi järjestettyjen (lapsi)avioliittojen, rikollisuuteen pakottamisen, (lapsi)sotilaaksi pakkovärväämisen ja elinkaupan piirissä.

 

Essi Thesslund on Pro-tukipisteen ihmis­kaupan vastaisen työn erityis­asian­tuntija.

− Pro-tukipis­teellä kohtaamme ihmisiä, jotka myyvät seksiä tai työsken­te­levät erotiikka-aloilla. Autamme myös ihmisiä, joilla seksin myymiseen on liittynyt kolmannen osapuolen hyväk­si­käyttöä, jolloin kyse saattaa olla ihmis­kau­pasta.

Tukea ja koulu­tusta ihmis­kaupan vastai­selle työlle saa Pro-tukipisteen kaltai­silta asian­tun­ti­ja­jär­jes­töiltä. Tämän vuoden alussa valmistui myös Kansain­vä­lisen siirto­lai­suus­jär­jestön (IOM) Hoiku-hankkeen ohje, joka auttaa tunnis­tamaan ihmis­kaupan merkkejä asiakkaan tilan­teessa ja ohjaamaan hänet kansal­liseen ihmis­kaupan uhrien autta­mis­jär­jes­telmään ja muun avun piiriin.

− Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luissa tulisi ottaa yhdeksi työsken­telyn tulkin­ta­ke­hyk­seksi mahdol­lisuus, että asiakas on ihmis­kaupan uhri. Tutus­tukaa ohjeeseen ja luokaa omalle työpai­kalle käytännöt toimia, kannustaa Thesslund.

Ohjaa auttamisjärjestelmään

Autta­mis­jär­jes­telmään ohjaus alkaa soitta­malla päivys­tävään (24/7) neuvon­ta­nu­meroon 029 546 3177. Epävar­moissa tilan­teissa voi myös konsul­toida kerto­matta asiakkaan nimeä.

Uhrit eivät yleensä tiedä, mitä oikeuksia heillä on Suomessa. He saattavat myös pelätä seurauksia, jos he irtaan­tuvat hyväk­si­käy­töstä ja hakeu­tuvat autta­mis­jär­jes­telmään.

− Palve­luihin asiakas tulee usein jonkin muun syyn vuoksi, kuten hakeakseen sosiaa­lie­tuutta. Asiakas voi olla ihmis­kaupan uhri, jos hän antaa viitteitä siitä, että hänet on pakotettu tilan­teeseen, jossa ei ole mahdol­li­suutta valita toisin.

Ihmis­kaupan uhrien suoma­lainen autta­mis­jär­jes­telmä takaa uhrille perus­oi­keudet, kuten turval­lisen asumisen ja toimeen­tulon. Lisäksi pystytään järjes­tämään erityis­pal­ve­luita uhriu­tu­mi­sesta johtuvien tarpeiden hoitoon.

− Jos rikoksen tekijät uhkaavat uhrin turval­li­suutta, yleensä tehokkain keino auttaa häntä on, että hän hakeutuu autta­mis­jär­jes­telmään, toteaa Thesslund.

Ihmis­kauppa liittyy usein rajat ylittävään liikku­vuuteen. Siksi uhreille on olemassa omat oleske­lu­lu­pa­muo­tonsa rikos­pro­sessin ajaksi. Uhrilla on rikos­pro­ses­sissa asiano­mis­tajan asema ja oikeus maksut­tomaan oikeu­del­liseen apuun.

Helena Jaakkola