Sosiaaliturvan tulisi antaa ihmisille tunne, että he ovat yhteiskunnan tasavertaisia jäseniä. Sen pitäisi lisätä ihmisten kestokykyä ja mahdollisuuksia vastata elämässä esiintyviin riskeihin. Lisäksi sen pitäisi tuottaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ymmärrystä perusoikeuksista, sanoo Kansainvälisen sosiaalityöntekijäjärjestön IFSW:n puheenjohtaja Ruth Stark.

 

Kansain­välisen sosi­aal­i­työn­tek­i­jäjär­jestön IFSW:n puheen­jo­hta­ja Ruth Stark arvioi, että sosiaaliturvajärjes­telmät ovat pet­täneet. On väli­in­putoa­jia, joil­la ei syys­tä tai tois­es­ta ole oikeut­ta sosi­aal­i­tur­vaan.

− Tur­va saat­taa olla niin pieni, että se vain ylläpitää köy­hyyt­tä ja syr­jäy­tymistä. Koko sys­tee­mi on saat­tanut pet­tää kuten Kreikas­sa, jos­sa talouskuri ja pako­lais­ri­isi ovat ylikuor­mit­ta­neet jär­jestelmän.

Yksi syy epäon­nis­tu­miseen on siinä, että tuki kohden­netaan vain vält­tämät­tömi­in perus­tarpeisi­in. Pelkkä taloudelli­nen tuki vain vaki­in­nut­taa epä­tasa-arvoisen tilanteen.

− Ihmi­nen pitää aut­taa sisälle yhteiskun­taan, luo­maan oman­näköistään muu­tos­ta kohti parem­paa oloti­laa. Kun ihmi­nen osal­lis­tuu yhteisön­sä rak­en­tamiseen, syn­tyy hyv­in­voin­tia ja taloudel­lista kasvua.

Sosiaalityö muutoksen tukena

Ruth Stark ei innos­tu poli­it­tisen oikeis­ton ehdo­tuk­sista kieltää sosi­aal­i­tur­va ihmisiltä, jot­ka eivät osal­lis­tu työhön.

− Ehdote­tuis­sa vastik­keel­lisen sosi­aal­i­tur­van malleis­sa vai­h­toe­hdot ovat vähissä ja niis­sä ohite­taan usein ihmisen itsemääräämisoikeus. Ne korosta­vat työtä, eivät oikeut­ta vali­ta itse tie taloudel­lis­es­ta riip­pu­vu­ud­es­ta oman panok­sen antamiseen yhteisölle.

Sosi­aal­i­työn ammat­ti­laisia tarvi­taan motivoimaan ja tuke­maan ihmistä muu­tok­ses­sa parem­paan, sanoo Stark. Hän viit­taa IFSW:n vuon­na 2014 Mel­bour­nes­sa hyväksymään sosi­aal­i­työn kan­sain­väliseen määritelmään.

Kun ihminen osallistuu yhteisönsä rakentamiseen, syntyy hyvinvointia ja taloudellista kasvua.

Sosi­aal­i­työ on käytän­nön työhön perus­tu­va ammat­ti ja tieteenala, jol­la edis­tetään yhteiskun­nal­lista muu­tos­ta ja kehi­tys­tä, sosi­aal­ista yhteenku­u­lu­vu­ut­ta sekä ihmis­ten elämän­hallintaa ja itsenäistymistä. Yhteiskun­nal­lisen oikeu­den­mukaisu­u­den, ihmisoikeuk­sien, kollek­ti­ivisen vas­tu­un sekä eri­laisu­u­den kun­nioit­tamisen peri­aat­teet ovat keskeisiä sosi­aal­i­työssä. Sosi­aal­i­työ nojau­tuu sosi­aal­i­työn, yhteiskun­tati­etei­den ja human­is­tis­ten tietei­den teo­ri­oi­hin ja paikalliseen tietoon, ja sen tarkoituk­se­na on saa­da ihmiset ja rak­en­teet ratkaise­maan elämän ongel­mati­lantei­ta ja lisäämään hyv­in­voin­tia.

Jouluku­us­sa Ruth Stark tapasi Pekingis­sä sosi­aal­i­työn­tek­i­jöitä, alan opiske­li­joi­ta ja sosi­aal­i­työstä vas­taa­van min­is­terin. Parhail­laan Kiina valmis­tau­tuu koulut­ta­maan 1,4 miljoon­aa sosi­aal­i­työn­tek­i­jää vuo­teen 2020 men­nessä.

Viidenkymme­nen kilo­metrin päässä Pekingistä on jo varat­tu tont­ti, jonne nousee yliopis­to huole­hti­maan sosi­aal­i­työn koulu­tuk­ses­ta. Ope­tus­ta toteutetaan avoimen yliopis­ton tapaan, verkon kaut­ta etäopetuk­se­na.

Kun Ruth Stark esit­ti min­is­ter­ille huolen­sa siitä, miten verkko-0petuk­sel­la toteutetaan käytän­töope­tus, haas­toi tämä IFSW:n kehit­tämään koulu­tus­ta. IFSW:llä ei ole mah­dol­lisu­ut­ta tart­tua näin suureen haas­teeseen. Kom­ment­ti kuitenkin osoit­taa, että IFSW:tä arvoste­taan. Eikä Ruth Stark ollut hil­jaa Kiinan ihmisoikeuk­sista.

− Kun käsitel­lään han­kalia asioi­ta, ei itseään pidä aset­taa toisen yläpuolelle. Tämän olen oppin­ut sosi­aal­i­työssä. Meil­lä Skot­lannis­sakin on ihmisoikeusloukkauk­sia, ja kun sen myön­nän, on helpom­pi ottaa esille Kiinan ongel­mat.

Kolmen miljoonan yhteisö

Ruth Stark valit­ti­in kak­si vuot­ta sit­ten yli kol­men miljoo­nan sosi­aalialan ammat­ti­laisen yhteisön puheen­jo­hta­jak­si. IFSW:llä on jäsen­jär­jestöjä kaikissa maanosis­sa, yhteen­sä 120 maas­sa. Myös Tal­en­tia on IFSW:n jäsen, ja jokainen tal­en­tialainen siten osa IFSW:n yhteisöä.

IFSW:n toim­inta perus­tuu vapaae­htois­t­en työ­panok­seen, vain pääsi­h­teeri ja osa-aikainen toimis­tosi­h­teeri saa­vat palkkaa. Ruth Starkin puheen­jo­hta­jakaudel­la sosi­aal­i­työn poli­it­tista luon­net­ta on korostet­tu. Vaikut­tamistyötä on tehty EU:n par­la­men­tis­sa talouskuripoli­ti­ikan muut­tamisek­si, on vaikutet­tu pako­lais­poli­ti­ikkaan, laa­dit­tu ohjel­ma sosi­aal­i­tur­vapoli­ti­ikas­ta ja sosi­aal­i­työn roolista siinä.

Ruth Starkin mielestä tarvi­taan näke­mys maail­mas­ta, jota halu­amme edis­tää.

− Emme ole kaikkivoip­ia, vaan sosi­aal­i­työn ammat­ti­lais­ten on toimit­ta­va yhdessä asi­akkaiden, tutk­i­joiden ja eri alo­jen asiantun­ti­joiden, medi­an ja muiden samoi­hin päämääri­in pyrkivien jär­jestö­jen kanssa.

IFSW:llä on lob­bariverkos­to kan­sain­väli­sis­sä jär­jestöis­sä kuten YK:ssa, Unice­fis­sa, WHOs­sa, ILOs­sa ja Euroopan neu­vos­tossa. Käytän­nössä lob­bar­it ovat sosi­aal­i­työn­tek­i­jöitä, jot­ka vapaae­htoisi­na ylläpitävät yhteyk­siä ja osal­lis­tu­vat keskustelui­hin.

Esimerkkeinä poli­it­tisu­u­den nousus­ta Ruth Stark ker­too, kuin­ka USA:n sosi­aal­i­työn­tek­i­jäjär­jestö NASW on ottanut kan­taa pres­i­dent­ti Don­ald Trumpin ihmisoikeuk­sia vähät­tele­vi­in lausumi­in ja maa­han­tu­lopoli­ti­ikkaan. Tai kuin­ka Aus­tralian sosi­aal­i­työn­tek­i­jäjär­jestön puheen­jo­hta­ja Karen Healy on vaat­in­ut Aus­tralian hal­li­tus­ta otta­maan pako­ laisia vas­taan ja tuomin­nut maa­han­muut­topoli­ti­ikan tuot­ta­mat keski­tysleirin kaltaiset olo­suh­teet Joulusaar­il­la.

IFSW tekee eri­tyisen läheistä yhteistyötä sosi­aal­i­työn koulut­ta­jien jär­jestön IASSW:n ja sosi­aalipoli­itikko­jen jär­jestön ICSW:n kanssa. Kolmis­taan on valmis­tel­tu kym­men­vuoti­nen poli­it­ti­nen tavoiteo­hjel­ma, Glob­al Agen­da. Agen­da käsit­telee neljää kokon­aisu­ut­ta, jot­ka ovat: sosi­aa­li­nen ja taloudelli­nen tasaver­taisu­us maid­en ja aluei­den välil­lä, ihmisen arvokku­us ja ihmis­ar­vo, ympäristön kestävä kehi­tys ja ihmis­ten välis­ten suhtei­den merk­i­tys.

Ruth Starkin mielestä tarvitaan näkemys maailmasta, jota haluamme edistää.

− Tavoit­tei­ta on pidet­ty esil­lä muun muas­sa kan­sain­välis­inä sosi­aal­i­työn päiv­inä. Tänä vuon­na vuorossa yhteisöt ja ympäristön kestävä kehi­tys.

Tukea jokaiselle sosiaalityön ammattilaiselle

Tal­en­tia jär­jesti kan­sain­välisen illan tam­miku­us­sa. Ruth Stark ker­toi tilaisu­udessa, että maail­mal­la kiertäessään hän on havain­nut, että eri mais­sa on enem­män sosi­aal­i­työtä yhdis­täviä tek­i­jöitä kuin erot­tavia.

Huoli epä­tasa-arvoisu­ud­es­ta on mon­elle syy tul­la sosi­aalialalle. Sosi­aal­i­työn­tek­i­jät jaka­vat toiveen parem­mas­ta yhteiskun­nas­ta. Tehtävänä on aut­taa ihmisiä rak­en­ta­maan myön­teistä muu­tos­ta elämään­sä. Työssä koh­dataan poli­it­tisen päätök­sen­teon seu­rauk­sia, haavoit­tuvu­ut­ta, yksinäisyyt­tä ja eristäy­tyneisyyt­tä, ris­tiri­ito­ja, mut­ta myös voimaa ja tah­toa kehit­tyä ja olla osal­lise­na.

Ruth Stark pohtii IFSW:ssä hal­li­tuk­sen­sa kanssa, kuin­ka jär­jestö saisi yhtey­den sosi­aal­i­työn ammat­ti­laisi­in. Toim­inta inter­netin väl­i­tyk­sel­lä on yksi keino. Ken­ties webi­naar­it ja yhteiset pro­jek­tit voisi­vat tuo­da jakamisen ja oppimisen mah­dol­lisu­udet jokaisen ulot­tuville. Kaikil­la ei ole mah­dol­lisu­ut­ta osal­lis­tua joka toinen vuosi jär­jestet­tävi­in kon­fer­ens­sei­hin.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma