Sosiaaliturvan tulisi antaa ihmisille tunne, että he ovat yhteiskunnan tasavertaisia jäseniä. Sen pitäisi lisätä ihmisten kestokykyä ja mahdollisuuksia vastata elämässä esiintyviin riskeihin. Lisäksi sen pitäisi tuottaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ymmärrystä perusoikeuksista, sanoo Kansainvälisen sosiaalityöntekijäjärjestön IFSW:n puheenjohtaja Ruth Stark.

 

Kansain­vä­lisen sosiaa­li­työn­te­ki­jä­jär­jestön IFSW:n puheen­johtaja Ruth Stark arvioi, että sosiaaliturvajärjes­telmät ovat pettäneet. On väliin­pu­toajia, joilla ei syystä tai toisesta ole oikeutta sosiaa­li­turvaan.

− Turva saattaa olla niin pieni, että se vain ylläpitää köyhyyttä ja syrjäy­ty­mistä. Koko systeemi on saattanut pettää kuten Kreikassa, jossa talouskuri ja pakolais­riisi ovat ylikuor­mit­taneet järjes­telmän.

Yksi syy epäon­nis­tu­miseen on siinä, että tuki kohden­netaan vain välttä­mät­tömiin perus­tar­peisiin. Pelkkä talou­del­linen tuki vain vakiin­nuttaa epätasa-arvoisen tilanteen.

− Ihminen pitää auttaa sisälle yhteis­kuntaan, luomaan omannä­köistään muutosta kohti parempaa olotilaa. Kun ihminen osallistuu yhtei­sönsä raken­ta­miseen, syntyy hyvin­vointia ja talou­del­lista kasvua.

Sosiaalityö muutoksen tukena

Ruth Stark ei innostu poliit­tisen oikeiston ehdotuk­sista kieltää sosiaa­li­turva ihmisiltä, jotka eivät osallistu työhön.

− Ehdote­tuissa vastik­keel­lisen sosiaa­li­turvan malleissa vaihtoehdot ovat vähissä ja niissä ohitetaan usein ihmisen itsemää­rää­mi­soikeus. Ne koros­tavat työtä, eivät oikeutta valita itse tie talou­del­li­sesta riippu­vuu­desta oman panoksen antamiseen yhtei­sölle.

Sosiaa­lityön ammat­ti­laisia tarvitaan motivoimaan ja tukemaan ihmistä muutok­sessa parempaan, sanoo Stark. Hän viittaa IFSW:n vuonna 2014 Melbour­nessa hyväk­symään sosiaa­lityön kansain­vä­liseen määri­telmään.

Kun ihminen osallistuu yhteisönsä rakentamiseen, syntyy hyvinvointia ja taloudellista kasvua.

Sosiaa­lityö on käytännön työhön perustuva ammatti ja tieteenala, jolla edistetään yhteis­kun­nal­lista muutosta ja kehitystä, sosiaa­lista yhteen­kuu­lu­vuutta sekä ihmisten elämän­hal­lintaa ja itsenäis­ty­mistä. Yhteis­kun­nal­lisen oikeu­den­mu­kai­suuden, ihmisoi­keuksien, kollek­tii­visen vastuun sekä erilai­suuden kunnioit­ta­misen periaatteet ovat keskeisiä sosiaa­li­työssä. Sosiaa­lityö nojautuu sosiaa­lityön, yhteis­kun­ta­tie­teiden ja humanis­tisten tieteiden teorioihin ja paikal­liseen tietoon, ja sen tarkoi­tuksena on saada ihmiset ja rakenteet ratkai­semaan elämän ongel­ma­ti­lan­teita ja lisäämään hyvin­vointia.

Joulu­kuussa Ruth Stark tapasi Pekin­gissä sosiaa­li­työn­te­ki­jöitä, alan opiske­li­joita ja sosiaa­li­työstä vastaavan minis­terin. Parhaillaan Kiina valmis­tautuu koulut­tamaan 1,4 miljoonaa sosiaa­li­työn­te­kijää vuoteen 2020 mennessä.

Viiden­kym­menen kilometrin päässä Pekin­gistä on jo varattu tontti, jonne nousee yliopisto huoleh­timaan sosiaa­lityön koulu­tuk­sesta. Opetusta toteu­tetaan avoimen yliopiston tapaan, verkon kautta etäope­tuksena.

Kun Ruth Stark esitti minis­te­rille huolensa siitä, miten verkko-0petuk­sella toteu­tetaan käytän­tö­opetus, haastoi tämä IFSW:n kehit­tämään koulu­tusta. IFSW:llä ei ole mahdol­li­suutta tarttua näin suureen haasteeseen. Kommentti kuitenkin osoittaa, että IFSW:tä arvos­tetaan. Eikä Ruth Stark ollut hiljaa Kiinan ihmisoi­keuk­sista.

− Kun käsitellään hankalia asioita, ei itseään pidä asettaa toisen yläpuo­lelle. Tämän olen oppinut sosiaa­li­työssä. Meillä Skotlan­nis­sakin on ihmisoi­keus­louk­kauksia, ja kun sen myönnän, on helpompi ottaa esille Kiinan ongelmat.

Kolmen miljoonan yhteisö

Ruth Stark valittiin kaksi vuotta sitten yli kolmen miljoonan sosiaa­lialan ammat­ti­laisen yhteisön puheen­joh­ta­jaksi. IFSW:llä on jäsen­jär­jestöjä kaikissa maano­sissa, yhteensä 120 maassa. Myös Talentia on IFSW:n jäsen, ja jokainen talen­tia­lainen siten osa IFSW:n yhteisöä.

IFSW:n toiminta perustuu vapaa­eh­toisten työpa­nokseen, vain pääsih­teeri ja osa-aikainen toimis­to­sih­teeri saavat palkkaa. Ruth Starkin puheen­joh­ta­ja­kau­della sosiaa­lityön poliit­tista luonnetta on koros­tettu. Vaikut­ta­mis­työtä on tehty EU:n parla­men­tissa talous­ku­ri­po­li­tiikan muutta­mi­seksi, on vaiku­tettu pakolais­po­li­tiikkaan, laadittu ohjelma sosiaa­li­tur­va­po­li­tii­kasta ja sosiaa­lityön roolista siinä.

Ruth Starkin mielestä tarvitaan näkemys maail­masta, jota haluamme edistää.

− Emme ole kaikki­voipia, vaan sosiaa­lityön ammat­ti­laisten on toimittava yhdessä asiak­kaiden, tutki­joiden ja eri alojen asian­tun­ti­joiden, median ja muiden samoihin päämääriin pyrkivien järjes­töjen kanssa.

IFSW:llä on lobba­ri­ver­kosto kansain­vä­li­sissä järjes­töissä kuten YK:ssa, Unice­fissa, WHOssa, ILOssa ja Euroopan neuvos­tossa. Käytän­nössä lobbarit ovat sosiaa­li­työn­te­ki­jöitä, jotka vapaa­eh­toisina ylläpi­tävät yhteyksiä ja osallis­tuvat keskus­te­luihin.

Esimerk­keinä poliit­ti­suuden noususta Ruth Stark kertoo, kuinka USA:n sosiaa­li­työn­te­ki­jä­jär­jestö NASW on ottanut kantaa presi­dentti Donald Trumpin ihmis­oikeuksia vähät­te­leviin lausumiin ja maahan­tu­lo­po­li­tiikkaan. Tai kuinka Australian sosiaa­li­työn­te­ki­jä­jär­jestön puheen­johtaja Karen Healy on vaatinut Australian halli­tusta ottamaan pako­ laisia vastaan ja tuominnut maahan­muut­to­po­li­tiikan tuottamat keski­tys­leirin kaltaiset olosuhteet Joulusaa­rilla.

IFSW tekee erityisen läheistä yhteis­työtä sosiaa­lityön koulut­tajien järjestön IASSW:n ja sosiaa­li­po­lii­tik­kojen järjestön ICSW:n kanssa. Kolmistaan on valmis­teltu kymmen­vuo­tinen poliit­tinen tavoi­teoh­jelma, Global Agenda. Agenda käsit­telee neljää kokonai­suutta, jotka ovat: sosiaa­linen ja talou­del­linen tasaver­taisuus maiden ja alueiden välillä, ihmisen arvokkuus ja ihmisarvo, ympäristön kestävä kehitys ja ihmisten välisten suhteiden merkitys.

Ruth Starkin mielestä tarvitaan näkemys maailmasta, jota haluamme edistää.

− Tavoit­teita on pidetty esillä muun muassa kansain­vä­lisinä sosiaa­lityön päivinä. Tänä vuonna vuorossa yhteisöt ja ympäristön kestävä kehitys.

Tukea jokaiselle sosiaalityön ammattilaiselle

Talentia järjesti kansain­vä­lisen illan tammi­kuussa. Ruth Stark kertoi tilai­suu­dessa, että maail­malla kiertäessään hän on havainnut, että eri maissa on enemmän sosiaa­li­työtä yhdis­täviä tekijöitä kuin erottavia.

Huoli epätasa-arvoi­suu­desta on monelle syy tulla sosiaa­lia­lalle. Sosiaa­li­työn­te­kijät jakavat toiveen parem­masta yhteis­kun­nasta. Tehtävänä on auttaa ihmisiä raken­tamaan myönteistä muutosta elämäänsä. Työssä kohdataan poliit­tisen päätök­senteon seurauksia, haavoit­tu­vuutta, yksinäi­syyttä ja eristäy­ty­nei­syyttä, risti­riitoja, mutta myös voimaa ja tahtoa kehittyä ja olla osallisena.

Ruth Stark pohtii IFSW:ssä halli­tuk­sensa kanssa, kuinka järjestö saisi yhteyden sosiaa­lityön ammat­ti­laisiin. Toiminta inter­netin välityk­sellä on yksi keino. Kenties webinaarit ja yhteiset projektit voisivat tuoda jakamisen ja oppimisen mahdol­li­suudet jokaisen ulottu­ville. Kaikilla ei ole mahdol­li­suutta osallistua joka toinen vuosi järjes­tet­täviin konfe­rens­seihin.

Kristiina Koski­luoma