Sosiaaliturvan tulisi antaa ihmisille tunne, että he ovat yhteiskunnan tasavertaisia jäseniä. Sen pitäisi lisätä ihmisten kestokykyä ja mahdollisuuksia vastata elämässä esiintyviin riskeihin. Lisäksi sen pitäisi tuottaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ymmärrystä perusoikeuksista, sanoo Kansainvälisen sosiaalityöntekijäjärjestön IFSW:n puheenjohtaja Ruth Stark.

 

Kansain­vä­li­sen sosi­aa­li­työn­te­ki­jä­jär­jes­tön IFSW:n puheen­joh­taja Ruth Stark arvioi, että sosiaaliturvajärjes­telmät ovat pet­tä­neet. On väliin­pu­toa­jia, joilla ei syystä tai toi­sesta ole oikeutta sosiaaliturvaan.

− Turva saat­taa olla niin pieni, että se vain yllä­pi­tää köy­hyyttä ja syr­jäy­ty­mistä. Koko sys­teemi on saat­ta­nut pet­tää kuten Kreikassa, jossa talous­kuri ja pako­lais­riisi ovat yli­kuor­mit­ta­neet järjestelmän.

Yksi syy epä­on­nis­tu­mi­seen on siinä, että tuki koh­den­ne­taan vain vält­tä­mät­tö­miin perus­tar­pei­siin. Pelkkä talou­del­li­nen tuki vain vakiin­nut­taa epä­tasa-arvoi­sen tilanteen.

− Ihminen pitää aut­taa sisälle yhteis­kun­taan, luo­maan oman­nä­köis­tään muu­tosta kohti parem­paa olo­ti­laa. Kun ihmi­nen osal­lis­tuu yhtei­sönsä raken­ta­mi­seen, syn­tyy hyvin­voin­tia ja talou­del­lista kasvua.

Sosiaalityö muutoksen tukena

Ruth Stark ei innostu poliit­ti­sen oikeis­ton ehdo­tuk­sista kiel­tää sosi­aa­li­turva ihmi­siltä, jotka eivät osal­listu työhön.

− Ehdotetuissa vas­tik­keel­li­sen sosi­aa­li­tur­van mal­leissa vaih­toeh­dot ovat vähissä ja niissä ohi­te­taan usein ihmi­sen itse­mää­rää­mi­soi­keus. Ne koros­ta­vat työtä, eivät oikeutta valita itse tie talou­del­li­sesta riip­pu­vuu­desta oman panok­sen anta­mi­seen yhteisölle.

Sosiaalityön ammat­ti­lai­sia tar­vi­taan moti­voi­maan ja tuke­maan ihmistä muu­tok­sessa parem­paan, sanoo Stark. Hän viit­taa IFSW:n vuonna 2014 Melbournessa hyväk­sy­mään sosi­aa­li­työn kan­sain­vä­li­seen määritelmään.

Kun ihminen osallistuu yhteisönsä rakentamiseen, syntyy hyvinvointia ja taloudellista kasvua.

Sosiaalityö on käy­tän­nön työ­hön perus­tuva ammatti ja tie­tee­nala, jolla edis­te­tään yhteis­kun­nal­lista muu­tosta ja kehi­tystä, sosi­aa­lista yhteen­kuu­lu­vuutta sekä ihmis­ten elä­män­hal­lin­taa ja itse­näis­ty­mistä. Yhteiskunnallisen oikeu­den­mu­kai­suu­den, ihmi­soi­keuk­sien, kol­lek­tii­vi­sen vas­tuun sekä eri­lai­suu­den kun­nioit­ta­mi­sen peri­aat­teet ovat kes­kei­siä sosi­aa­li­työssä. Sosiaalityö nojau­tuu sosi­aa­li­työn, yhteis­kun­ta­tie­tei­den ja huma­nis­tis­ten tie­tei­den teo­rioi­hin ja pai­kal­li­seen tie­toon, ja sen tar­koi­tuk­sena on saada ihmi­set ja raken­teet rat­kai­se­maan elä­män ongel­ma­ti­lan­teita ja lisää­mään hyvinvointia.

Joulukuussa Ruth Stark tapasi Pekingissä sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä, alan opis­ke­li­joita ja sosi­aa­li­työstä vas­taa­van minis­te­rin. Parhaillaan Kiina val­mis­tau­tuu kou­lut­ta­maan 1,4 mil­joo­naa sosi­aa­li­työn­te­ki­jää vuo­teen 2020 mennessä.

Viidenkymmenen kilo­met­rin päässä Pekingistä on jo varattu tontti, jonne nousee yli­opisto huo­leh­ti­maan sosi­aa­li­työn kou­lu­tuk­sesta. Opetusta toteu­te­taan avoi­men yli­opis­ton tapaan, ver­kon kautta etäopetuksena.

Kun Ruth Stark esitti minis­te­rille huo­lensa siitä, miten verkko-0pe­tuk­sella toteu­te­taan käy­tän­tö­ope­tus, haas­toi tämä IFSW:n kehit­tä­mään kou­lu­tusta. IFSW:llä ei ole mah­dol­li­suutta tart­tua näin suu­reen haas­tee­seen. Kommentti kui­ten­kin osoit­taa, että IFSW:tä arvos­te­taan. Eikä Ruth Stark ollut hil­jaa Kiinan ihmisoikeuksista.

− Kun käsi­tel­lään han­ka­lia asioita, ei itse­ään pidä aset­taa toi­sen ylä­puo­lelle. Tämän olen oppi­nut sosi­aa­li­työssä. Meillä Skotlannissakin on ihmi­soi­keus­louk­kauk­sia, ja kun sen myön­nän, on hel­pompi ottaa esille Kiinan ongelmat.

Kolmen miljoonan yhteisö

Ruth Stark valit­tiin kaksi vuotta sit­ten yli kol­men mil­joo­nan sosiaali­alan ammat­ti­lai­sen yhtei­sön puheen­joh­ta­jaksi. IFSW:llä on jäsen­jär­jes­töjä kai­kissa maa­no­sissa, yhteensä 120 maassa. Myös Talentia on IFSW:n jäsen, ja jokai­nen talen­tia­lai­nen siten osa IFSW:n yhteisöä.

IFSW:n toi­minta perus­tuu vapaa­eh­tois­ten työ­pa­nok­seen, vain pää­sih­teeri ja osa-aikai­nen toi­mis­to­sih­teeri saa­vat palk­kaa. Ruth Starkin puheen­joh­ta­ja­kau­della sosi­aa­li­työn poliit­tista luon­netta on koros­tettu. Vaikuttamistyötä on tehty EU:n par­la­men­tissa talous­ku­ri­po­li­tii­kan muut­ta­mi­seksi, on vai­ku­tettu pako­lais­po­li­tiik­kaan, laa­dittu ohjelma sosi­aa­li­tur­va­po­li­tii­kasta ja sosi­aa­li­työn roo­lista siinä.

Ruth Starkin mie­lestä tar­vi­taan näke­mys maa­il­masta, jota haluamme edistää.

− Emme ole kaik­ki­voi­pia, vaan sosi­aa­li­työn ammat­ti­lais­ten on toi­mit­tava yhdessä asiak­kai­den, tut­ki­joi­den ja eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den, median ja mui­den samoi­hin pää­mää­riin pyr­ki­vien jär­jes­tö­jen kanssa.

IFSW:llä on lob­ba­ri­ver­kosto kan­sain­vä­li­sissä jär­jes­töissä kuten YK:ssa, Unicefissa, WHOssa, ILOssa ja Euroopan neu­vos­tossa. Käytännössä lob­ba­rit ovat sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä, jotka vapaa­eh­toi­sina yllä­pi­tä­vät yhteyk­siä ja osal­lis­tu­vat keskusteluihin.

Esimerkkeinä poliit­ti­suu­den noususta Ruth Stark ker­too, kuinka USA:n sosi­aa­li­työn­te­ki­jä­jär­jestö NASW on otta­nut kan­taa pre­si­dentti Donald Trumpin ihmi­soi­keuk­sia vähät­te­le­viin lausu­miin ja maa­han­tu­lo­po­li­tiik­kaan. Tai kuinka Australian sosi­aa­li­työn­te­ki­jä­jär­jes­tön puheen­joh­taja Karen Healy on vaa­ti­nut Australian hal­li­tusta otta­maan pako­ lai­sia vas­taan ja tuo­min­nut maa­han­muut­to­po­li­tii­kan tuot­ta­mat kes­ki­tys­lei­rin kal­tai­set olo­suh­teet Joulusaarilla.

IFSW tekee eri­tyi­sen läheistä yhteis­työtä sosi­aa­li­työn kou­lut­ta­jien jär­jes­tön IASSW:n ja sosi­aa­li­po­lii­tik­ko­jen jär­jes­tön ICSW:n kanssa. Kolmistaan on val­mis­teltu kym­men­vuo­ti­nen poliit­ti­nen tavoi­teoh­jelma, Global Agenda. Agenda käsit­te­lee nel­jää koko­nai­suutta, jotka ovat: sosi­aa­li­nen ja talou­del­li­nen tasa­ver­tai­suus mai­den ja aluei­den välillä, ihmi­sen arvok­kuus ja ihmi­sarvo, ympä­ris­tön kes­tävä kehi­tys ja ihmis­ten välis­ten suh­tei­den merkitys.

Ruth Starkin mielestä tarvitaan näkemys maailmasta, jota haluamme edistää.

− Tavoitteita on pidetty esillä muun muassa kan­sain­vä­li­sinä sosi­aa­li­työn päi­vinä. Tänä vuonna vuo­rossa yhtei­söt ja ympä­ris­tön kes­tävä kehitys.

Tukea jokaiselle sosiaalityön ammattilaiselle

Talentia jär­jesti kan­sain­vä­li­sen illan tam­mi­kuussa. Ruth Stark ker­toi tilai­suu­dessa, että maa­il­malla kier­täes­sään hän on havain­nut, että eri maissa on enem­män sosi­aa­li­työtä yhdis­tä­viä teki­jöitä kuin erottavia.

Huoli epä­tasa-arvoi­suu­desta on monelle syy tulla sosi­aa­lia­lalle. Sosiaalityöntekijät jaka­vat toi­veen parem­masta yhteis­kun­nasta. Tehtävänä on aut­taa ihmi­siä raken­ta­maan myön­teistä muu­tosta elä­määnsä. Työssä koh­da­taan poliit­ti­sen pää­tök­sen­teon seu­rauk­sia, haa­voit­tu­vuutta, yksi­näi­syyttä ja eris­täy­ty­nei­syyttä, ris­ti­rii­toja, mutta myös voi­maa ja tah­toa kehit­tyä ja olla osallisena.

Ruth Stark poh­tii IFSW:ssä hal­li­tuk­sensa kanssa, kuinka jär­jestö saisi yhtey­den sosi­aa­li­työn ammat­ti­lai­siin. Toiminta inter­ne­tin väli­tyk­sellä on yksi keino. Kenties webi­naa­rit ja yhtei­set pro­jek­tit voi­si­vat tuoda jaka­mi­sen ja oppi­mi­sen mah­dol­li­suu­det jokai­sen ulot­tu­ville. Kaikilla ei ole mah­dol­li­suutta osal­lis­tua joka toi­nen vuosi jär­jes­tet­tä­viin konferensseihin.

Kristiina Koskiluoma