Sosiaa­li­turvan tulisi antaa ihmisille tunne, että he ovat yhteis­kunnan tasaver­taisia jäseniä. Sen pitäisi lisätä ihmisten kesto­kykyä ja mahdol­li­suuksia vastata elämässä esiin­tyviin riskeihin. Lisäksi sen pitäisi tuottaa sosiaa­lista oikeu­den­mu­kai­suutta ja ymmär­rystä perus­oi­keuk­sista, sanoo Kansain­vä­lisen sosiaa­li­työn­te­ki­jä­jär­jestön IFSW:n puheen­johtaja Ruth Stark.

 

Kansain­vä­lisen sosiaa­li­työn­te­ki­jä­jär­jestön IFSW:n puheen­johtaja Ruth Stark arvioi, että sosiaaliturvajärjes­telmät ovat pettäneet. On väliin­pu­toajia, joilla ei syystä tai toisesta ole oikeutta sosiaa­li­turvaan.

− Turva saattaa olla niin pieni, että se vain ylläpitää köyhyyttä ja syrjäy­ty­mistä. Koko systeemi on saattanut pettää kuten Kreikassa, jossa talouskuri ja pakolais­riisi ovat ylikuor­mit­taneet järjes­telmän.

Yksi syy epäon­nis­tu­miseen on siinä, että tuki kohden­netaan vain välttä­mät­tömiin perus­tar­peisiin. Pelkkä talou­del­linen tuki vain vakiin­nuttaa epätasa-arvoisen tilanteen.

− Ihminen pitää auttaa sisälle yhteis­kuntaan, luomaan omannä­köistään muutosta kohti parempaa olotilaa. Kun ihminen osallistuu yhtei­sönsä raken­ta­miseen, syntyy hyvin­vointia ja talou­del­lista kasvua.

Sosiaa­lityö muutoksen tukena

Ruth Stark ei innostu poliit­tisen oikeiston ehdotuk­sista kieltää sosiaa­li­turva ihmisiltä, jotka eivät osallistu työhön.

− Ehdote­tuissa vastik­keel­lisen sosiaa­li­turvan malleissa vaihtoehdot ovat vähissä ja niissä ohitetaan usein ihmisen itsemää­rää­mi­soikeus. Ne koros­tavat työtä, eivät oikeutta valita itse tie talou­del­li­sesta riippu­vuu­desta oman panoksen antamiseen yhtei­sölle.

Sosiaa­lityön ammat­ti­laisia tarvitaan motivoimaan ja tukemaan ihmistä muutok­sessa parempaan, sanoo Stark. Hän viittaa IFSW:n vuonna 2014 Melbour­nessa hyväk­symään sosiaa­lityön kansain­vä­liseen määri­telmään.

Kun ihminen osallistuu yhteisönsä rakentamiseen, syntyy hyvinvointia ja taloudellista kasvua.

Sosiaa­lityö on käytännön työhön perustuva ammatti ja tieteenala, jolla edistetään yhteis­kun­nal­lista muutosta ja kehitystä, sosiaa­lista yhteen­kuu­lu­vuutta sekä ihmisten elämän­hal­lintaa ja itsenäis­ty­mistä. Yhteis­kun­nal­lisen oikeu­den­mu­kai­suuden, ihmisoi­keuksien, kollek­tii­visen vastuun sekä erilai­suuden kunnioit­ta­misen periaatteet ovat keskeisiä sosiaa­li­työssä. Sosiaa­lityö nojautuu sosiaa­lityön, yhteis­kun­ta­tie­teiden ja humanis­tisten tieteiden teorioihin ja paikal­liseen tietoon, ja sen tarkoi­tuksena on saada ihmiset ja rakenteet ratkai­semaan elämän ongel­ma­ti­lan­teita ja lisäämään hyvin­vointia.

Joulu­kuussa Ruth Stark tapasi Pekin­gissä sosiaa­li­työn­te­ki­jöitä, alan opiske­li­joita ja sosiaa­li­työstä vastaavan minis­terin. Parhaillaan Kiina valmis­tautuu koulut­tamaan 1,4 miljoonaa sosiaa­li­työn­te­kijää vuoteen 2020 mennessä.

Viiden­kym­menen kilometrin päässä Pekin­gistä on jo varattu tontti, jonne nousee yliopisto huoleh­timaan sosiaa­lityön koulu­tuk­sesta. Opetusta toteu­tetaan avoimen yliopiston tapaan, verkon kautta etäope­tuksena.

Kun Ruth Stark esitti minis­te­rille huolensa siitä, miten verkko-0petuk­sella toteu­tetaan käytän­tö­opetus, haastoi tämä IFSW:n kehit­tämään koulu­tusta. IFSW:llä ei ole mahdol­li­suutta tarttua näin suureen haasteeseen. Kommentti kuitenkin osoittaa, että IFSW:tä arvos­tetaan. Eikä Ruth Stark ollut hiljaa Kiinan ihmisoi­keuk­sista.

− Kun käsitellään hankalia asioita, ei itseään pidä asettaa toisen yläpuo­lelle. Tämän olen oppinut sosiaa­li­työssä. Meillä Skotlan­nis­sakin on ihmisoi­keus­louk­kauksia, ja kun sen myönnän, on helpompi ottaa esille Kiinan ongelmat.

Kolmen miljoonan yhteisö

Ruth Stark valittiin kaksi vuotta sitten yli kolmen miljoonan sosiaa­lialan ammat­ti­laisen yhteisön puheen­joh­ta­jaksi. IFSW:llä on jäsen­jär­jestöjä kaikissa maano­sissa, yhteensä 120 maassa. Myös Talentia on IFSW:n jäsen, ja jokainen talen­tia­lainen siten osa IFSW:n yhteisöä.

IFSW:n toiminta perustuu vapaa­eh­toisten työpa­nokseen, vain pääsih­teeri ja osa-aikainen toimis­to­sih­teeri saavat palkkaa. Ruth Starkin puheen­joh­ta­ja­kau­della sosiaa­lityön poliit­tista luonnetta on koros­tettu. Vaikut­ta­mis­työtä on tehty EU:n parla­men­tissa talous­ku­ri­po­li­tiikan muutta­mi­seksi, on vaiku­tettu pakolais­po­li­tiikkaan, laadittu ohjelma sosiaa­li­tur­va­po­li­tii­kasta ja sosiaa­lityön roolista siinä.

Ruth Starkin mielestä tarvitaan näkemys maail­masta, jota haluamme edistää.

− Emme ole kaikki­voipia, vaan sosiaa­lityön ammat­ti­laisten on toimittava yhdessä asiak­kaiden, tutki­joiden ja eri alojen asian­tun­ti­joiden, median ja muiden samoihin päämääriin pyrkivien järjes­töjen kanssa.

IFSW:llä on lobba­ri­ver­kosto kansain­vä­li­sissä järjes­töissä kuten YK:ssa, Unice­fissa, WHOssa, ILOssa ja Euroopan neuvos­tossa. Käytän­nössä lobbarit ovat sosiaa­li­työn­te­ki­jöitä, jotka vapaa­eh­toisina ylläpi­tävät yhteyksiä ja osallis­tuvat keskus­te­luihin.

Esimerk­keinä poliit­ti­suuden noususta Ruth Stark kertoo, kuinka USA:n sosiaa­li­työn­te­ki­jä­jär­jestö NASW on ottanut kantaa presi­dentti Donald Trumpin ihmis­oikeuksia vähät­te­leviin lausumiin ja maahan­tu­lo­po­li­tiikkaan. Tai kuinka Australian sosiaa­li­työn­te­ki­jä­jär­jestön puheen­johtaja Karen Healy on vaatinut Australian halli­tusta ottamaan pako­ laisia vastaan ja tuominnut maahan­muut­to­po­li­tiikan tuottamat keski­tys­leirin kaltaiset olosuhteet Joulusaa­rilla.

IFSW tekee erityisen läheistä yhteis­työtä sosiaa­lityön koulut­tajien järjestön IASSW:n ja sosiaa­li­po­lii­tik­kojen järjestön ICSW:n kanssa. Kolmistaan on valmis­teltu kymmen­vuo­tinen poliit­tinen tavoi­teoh­jelma, Global Agenda. Agenda käsit­telee neljää kokonai­suutta, jotka ovat: sosiaa­linen ja talou­del­linen tasaver­taisuus maiden ja alueiden välillä, ihmisen arvokkuus ja ihmisarvo, ympäristön kestävä kehitys ja ihmisten välisten suhteiden merkitys.

Ruth Starkin mielestä tarvitaan näkemys maailmasta, jota haluamme edistää.

− Tavoit­teita on pidetty esillä muun muassa kansain­vä­lisinä sosiaa­lityön päivinä. Tänä vuonna vuorossa yhteisöt ja ympäristön kestävä kehitys.

Tukea jokai­selle sosiaa­lityön ammat­ti­lai­selle

Talentia järjesti kansain­vä­lisen illan tammi­kuussa. Ruth Stark kertoi tilai­suu­dessa, että maail­malla kiertäessään hän on havainnut, että eri maissa on enemmän sosiaa­li­työtä yhdis­täviä tekijöitä kuin erottavia.

Huoli epätasa-arvoi­suu­desta on monelle syy tulla sosiaa­lia­lalle. Sosiaa­li­työn­te­kijät jakavat toiveen parem­masta yhteis­kun­nasta. Tehtävänä on auttaa ihmisiä raken­tamaan myönteistä muutosta elämäänsä. Työssä kohdataan poliit­tisen päätök­senteon seurauksia, haavoit­tu­vuutta, yksinäi­syyttä ja eristäy­ty­nei­syyttä, risti­riitoja, mutta myös voimaa ja tahtoa kehittyä ja olla osallisena.

Ruth Stark pohtii IFSW:ssä halli­tuk­sensa kanssa, kuinka järjestö saisi yhteyden sosiaa­lityön ammat­ti­laisiin. Toiminta inter­netin välityk­sellä on yksi keino. Kenties webinaarit ja yhteiset projektit voisivat tuoda jakamisen ja oppimisen mahdol­li­suudet jokaisen ulottu­ville. Kaikilla ei ole mahdol­li­suutta osallistua joka toinen vuosi järjes­tet­täviin konfe­rens­seihin.

Kristiina Koski­luoma