Oulun seudun omaishoitajat ry sai Talentian ensimmäistä kertaa jakaman Hyvinvoiva työpaikka ‑palkinnon.

 

 

Palki­tussa työyh­tei­sössä on 11 työn­te­ki­jää, jotka tar­joa­vat tie­toa, tukea ja toi­min­taa Oulun ja ympä­ris­tö­kun­tien omaishoitajille.

– Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jat ry:ssä työ­hy­vin­vointi on kes­kei­nen osa työtä, ei vain yksi irral­li­nen pala­nen. Työntekijät tie­tä­vät omat työn­ku­vansa ja vas­tuu­alu­eensa, työn mitoi­tus on kun­nossa ja joh­ta­mi­nen toi­mii, kiit­tää Talentian eri­tyis­asian­tun­tija Heidi Pekkarinen. 

Merkille pan­ta­vaa on se, että hyvin­vointi on syn­ty­nyt ilman yli­mää­räistä rahaa, joten mikä tahansa työ­paikka voi ottaa mal­lia voittajasta.

Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jat ry:n työn­te­ki­jöi­den hyvin­vointi on pit­kä­jän­tei­sen työn tulosta, ker­to­vat vas­taava omais­toi­min­nan ohjaaja Minna Hernberg ja toi­min­nan­joh­taja Minnamaria Salminen. 

– Hyvän työ­pai­kan raken­ta­mi­seen tar­vi­taan kaik­kia, sekä esi­hen­ki­löitä että työn­te­ki­jöitä. Mietimme yhdessä kei­noja työ­hy­vin­voin­timme paran­ta­mi­seksi. Meillä myös mita­taan sään­nöl­li­sesti työ­hy­vin­voin­tia, Hernberg ja Salminen kertovat.

Yhteiset pelisäännöt

Aina tilanne ei ole ollut yhtä hyvä kuin nyt. Moni asia oli pie­lessä, kun Salminen aloitti toi­min­nan­joh­ta­jana 13 vuotta sit­ten. Hän päätti ottaa joh­to­täh­dek­seen työ­hy­vin­voin­nin kehit­tä­mi­sen ja hankki työnsä tueksi koulutusta.

– Lähdin miet­ti­mään, miten työyh­tei­sön tilan­netta voisi paran­taa ja kuinka sai­simme kaikki mukaan tähän. Jokainen vai­kut­taa omalla toi­min­nal­laan sii­hen, onko mei­dän työ­pai­kal­lamme hyvä olla, Salminen sanoo.

Jotta jaksamme auttaa, on meidän pidettävä huolta myös itsestämme.

Työyhteisö rakensi yhdessä työ­pai­kan peli­sään­nöt, joi­hin jokai­nen on sitou­tu­nut. Pelisääntöjä tar­kas­tel­laan ja päi­vi­te­tään ker­ran vuodessa.

Niihin on kir­jattu muun muassa, miten vai­keissa asioissa toi­mi­taan. Periaatteena on tart­tua ongel­miin heti ja puhua niistä suoraan.

Pelisäännöissä lukee myös, että selän takana työ­ka­ve­reista saa puhua vain hyvää. Työntekijöille on tar­jolla lisäksi työ­noh­jausta ja työp­sy­ko­lo­gin palveluja.

– Isoja ongel­ma­vyyh­tejä ei pääse edes syn­ty­mään, kun han­ka­lia asioita ei pii­lo­tella vaan niistä puhu­taan avoi­mesti. Minulle on tär­keää olla läsnä työn­te­ki­jöille ja osal­lis­taa heitä oman työnsä ja yhdis­tyk­sen toi­min­nan suun­nit­te­luun mah­dol­li­sim­man pal­jon, Salminen sanoo.

Työn rajaa­mi­nen voi jos­kus olla vai­keaa, mistä työ­pai­kalla käy­dään sään­nöl­li­sesti kes­kus­te­lua. Salminen haluaa pitää huolta siitä, että työn­te­ki­jät voi­vat erot­taa työn ja vapaa-ajan toisistaan.

Hän pyr­kii näyt­tä­mään tähän mal­lia myös itse: työ­tun­nit eivät pauku eikä työ­päi­vää jat­keta kotona.

– Me tuemme työk­semme omais­hoi­ta­jia ja autamme heitä jak­sa­maan. Jotta jak­samme aut­taa, on mei­dän pidet­tävä huolta itses­tämme, Salminen painottaa.

Osa jokapäiväistä työtä

Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jat ry:ssä työ­hy­vin­vointi on osa joka­päi­väistä työtä. Pienilläkin toi­min­ta­mal­lin muu­tok­silla voi saada pal­jon hyvää aikaa.

– Aloitamme aamut töissä yhtei­sellä kah­vi­het­kellä. Säännöllisiin, koko hen­ki­lö­kun­nan kokouk­siimme tuomme aina työ­hy­vin­voin­tia­siaa. Kokous alkaa aina ilois­ten asioi­den kier­rok­sella, ja joka kerta työn­te­ki­jät vuo­ro­tel­len tuo­vat työ­hy­vin­voin­ti­tee­maan liit­ty­vää asiaa kokouk­sen lop­puun, Salminen ja Hernberg sanovat.

Työhyvinvointiin liit­tyvä asia voi olla esi­mer­kiksi lyhyt ren­tou­tus­har­joi­tus tai jumppa, leik­ki­mie­li­nen kisailu tai tietoisku.

– Tyhy-päi­viä jär­jes­te­tään sään­nöl­li­sesti, käy­tös­sämme on hyvät työ­ter­veys­pal­ve­lut, saamme liikunta‑, hie­ronta- ja kult­tuu­rie­tuja ja voimme pitää etä­työ­päi­viä. Nämä eivät ole itses­tään­sel­vyyk­siä joka työ­pai­kalla, Hernberg sanoo.

Yhteisiin pelisääntöihin on jokainen sitoutunut.

Salminen ja Hernberg koros­ta­vat, että hyvästä työil­ma­pii­ristä kiinni pitä­mi­nen vaa­tii sys­te­maat­ti­suutta ja sään­nöl­li­syyttä. Tyhy-päivä ker­ran vuo­dessa tai tois­tu­vat tyhy-kyse­lyt jää­vät irral­li­siksi, jos työ­hy­vin­voin­nista huo­leh­ti­mista ei pidetä arjen tasolla toi­min­nassa mukana.

Yhdistys on otta­nut viime vuo­sina aktii­vi­sesti osaa moniin kil­pai­lui­hin ja pär­jän­nyt niissä mai­niosti. Viimeksi yhdis­tys sai Oulun kau­pun­gilta tun­nus­tus­pal­kin­non vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­sesta omais­hoi­don kehit­tä­mi­sen toimintatavasta.

Hyvinvoiva työ­paikka ‑kil­pai­luun yhdis­tyk­sen ilmoit­ti­vat mukaan työn­te­ki­jät. Toiminnanjohtaja sai tie­tää asiasta vasta myöhemmin.

Hyvinvointiin voi vaikuttaa

Hyvinvoiva työ­paikka ‑kil­pai­lun tavoit­teena on nos­taa esiin sosiaali­alan työyh­tei­söjä, joissa hen­ki­löstö voi hyvin. Kilpailuun osal­lis­tui yhtä pal­jon jul­ki­sen ja yksi­tyi­sen sek­to­rin työpaikkoja.

Työyhteisöt edus­ti­vat moni­puo­li­sesti koko sosiaalialaa.

– Yllätyimme posi­tii­vi­sesti kil­pai­lun suo­siosta, koska huo­not työ­olo­suh­teet nouse­vat usein esiin jäsen­temme yhtey­de­no­toissa. On hyvä nos­taa kes­kus­te­luun se, että hyvin­voin­tiin voi vai­kut­taa työ­pai­koilla, ja sitä pitää kehit­tää yhdessä, Talentian eri­tyis­asian­tun­tija Heidi Pekkarinen sanoo.

Pekkarinen kan­nus­taa sosiaali­alan työ­paik­koja teke­mään töitä työn­te­ki­jöi­densä hyvin­voin­nin eteen. Siitä hyö­ty­vät asiak­kaat, mutta se on myös talou­del­li­sesti kan­nat­ta­vaa, sillä hyvin­voi­vat työn­te­ki­jät vaih­ta­vat har­vem­min työ­paik­kaa kuin tyytymättömät.

Työntekijöiden vaih­tu­vuus tulee kal­liiksi. Tutkimusten mukaan asian­tun­ti­joi­den vaih­tu­mi­nen voi mak­saa useita kym­me­niä tuhan­sia euroja vuodessa.

Pekkarinen huo­maut­taa, että hyvin­voi­villa työn­te­ki­jöillä on intoa kehit­tää työ­tään, mikä näkyy hyvinä työn tulok­sina. Tämä alle­kir­joi­te­taan myös Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jat ry:ssä.

Talentian jär­jes­tä­mään Hyvinvoiva työ­paikka ‑kil­pai­luun osal­lis­tui 75 sosiaali­alan työ­paik­kaa. Päätöksen voit­ta­jasta teki jär­jes­tön työ­elä­mä­toi­mi­kunta. Palkinto on 1000 euroa, jonka voi käyt­tää työ­hy­vin­voin­tia tuke­vaan toimintaan.

Johanna Merilä