Hyvinvointialueiden sosiaalihuollon perusta on osaava ja motivoitunut henkilökunta.

 

 

Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Alle kuu­kau­den päästä hyvin­voin­tia­lu­eet aloit­ta­vat toi­min­tansa. Tämä kos­ket­taa 10 000:tta hyvin­voin­tia­luei­den pal­ve­luk­seen siir­ty­vää talentialaista.

Sillä on vai­ku­tuk­sensa myös kun­tiin jää­vien, yksi­tyi­sellä ja kol­man­nella sek­to­rilla työs­ken­te­le­vien talen­tia­lai­sen osalta ja jokai­seen meistä kansalaisena.

Lokakuun lopulla STM tie­dotti sote-uudis­tuk­sen tilan­ne­ku­vasta. Hyvinvointialueiden väli­set erot ovat kas­va­neet syk­syn aikana. Aikataulu on tiukka ja moni alueille vali­tuista viran­hal­ti­joista tekee teh­tä­viä vielä osa-aikai­sesti ennen vuo­den vaihdetta.

Alueet varau­tu­vat­kin val­mius­suun­ni­tel­mien avulla häi­riöi­hin talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non sekä pal­ve­lu­tuo­tan­non osalta. Alueilla on myös huoli talou­den ali­jää­mäi­syy­destä ja talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­mia suun­ni­tel­laan. Nämä ovat huo­les­tut­ta­via arvioita val­mis­te­lun tilanteesta.

Monien mie­lessä pyö­rii kysy­myk­siä läh­tien työs­sä­käyn­tia­lu­eesta oman teh­tä­vän hake­mi­seen. Toimiiko pal­kan­maksu alku­vuo­desta ja mitä tar­koit­taa palkkaharmonisaatio?

Oleellinen kump­pani työ­pai­koilla on luot­ta­mus­mies, jonka puo­leen tulee ensim­mäi­seksi kään­tyä kysy­myk­sis­sään. Maaliskuun lop­puun men­nessä hyvin­voin­tia­lueilla jär­jes­te­tään luot­ta­mus­mies­vaa­lit. On äärim­mäi­sen tär­keää saada talen­tia­taus­tai­sia luot­ta­mus­mie­hiä sosiaali­alan hen­ki­lös­tön tueksi ja ääneksi työpaikoille.

Samaan aikaan on kui­ten­kin ilo seu­rata val­mis­te­lussa ole­vien jäsen­temme moti­vaa­tiota ja iloa sote-uudis­tuk­sen tavoit­tei­den eteen­päin vie­mi­sestä. Uudistuksen tavoit­teet ovat tär­keät ja nii­den edis­tä­mi­seksi tar­vi­taan sosiaali­alan asian­tun­ti­joi­den osaamista.

Hyvinvointialueiden sosi­aa­li­huol­lon perusta on osaava ja moti­voi­tu­nut hen­ki­lö­kunta. Tärkeintä uudis­tuk­sessa onkin huo­leh­tia hen­ki­lös­töstä. Johtamisella on suuri rooli työ­hy­vin­voin­nin ja työn­te­ke­mi­sen edel­ly­tys­ten osalta. Tiedolla joh­ta­mi­nen on tär­keässä asemassa.

Paljon on työtä teh­tä­vänä, kes­ke­ne­räi­syyttä ja epä­var­muutta sie­det­tä­vänä. Tässäkään muu­tok­sessa ei tar­vitse kui­ten­kaan olla yksin, koska meillä on Talentia.

Rauhallista jou­lun aikaa jokaiselle!

Jenni Karsio