Iäkkäiden elämänhallintaa parantava ja yksinäisyyttä vähentävä toimintamalli sai Hyvä käytäntö ‑palkinnon.

 

Seniori-infon ja hel­sin­ki­läis­ten etsi­vää van­hus­työtä teke­vien jär­jes­tö­jen pal­kittu yhteis­työ­ver­kosto tavoit­taa avun tar­peessa ole­vat iäk­käät asia­kas­läh­töi­sesti. Verkosto on tar­koi­tettu iäk­käille, jotka eivät kykene toi­mi­maan neu­vo­jen perus­teella itse­näi­sesti, vaan tar­vit­se­vat eri­tyistä tukea sekä tar­pei­densa jäsentämistä.

Palkintoraadin mukaan toi­min­ta­malli on hyvin ajan­koh­tai­nen. Se kos­kee yhä kas­va­vaa ikä­luok­kaa, joka on nyt korona-aikana poik­keuk­sel­li­sen eris­tyk­sissä ja yksin.

– Toimintamalli on innos­tava. Kiinnostavaa mal­lissa on etsi­vän työn luonne ja jär­jes­tel­mäl­li­nen ote. Iäkkäälle ehdo­te­taan sosiaali­alan ammat­ti­lai­sen arvion poh­jalta mata­lan kyn­nyk­sen tuen mah­dol­li­suuk­sia, sanoo pal­kin­to­raa­din jäsen, Talentian työ­elä­mä­asioi­den pääl­likkö Marjo Varsa.

Raati kiit­tää, että toi­min­ta­mal­lissa toteu­tuu hie­nosti jär­jes­tö­jen ja kun­nan yhteis­työ sekä sen kehittäminen.

Palkittu Kunnan kes­ki­te­tyn pal­ve­luoh­jauk­sen ja jär­jes­tö­jen etsi­vän van­hus­työn sys­tee­mi­nen ver­kos­to­yh­dys­pin­ta­työ ‑toi­min­ta­malli on käy­tössä Helsingissä. Sen ovat kehit­tä­neet Vanhus ja lähim­mäis­pal­ve­lun liitto VALLI ry:n Etsivän van­hus­työn ver­kos­to­kes­kus ja hel­sin­ki­läi­set etsi­vää van­hus­työtä teke­vät jär­jes­töt Mereo, Helsingin kau­pun­gin seniori-info, Omakotisäätiö, Diakonissalaitos ja Käpyrinne ry.

Avunsaanti nopeutui

Mallin suun­nit­telu lähti tar­peesta suju­voit­taa Seniori-infon ja jär­jes­tö­jen välistä yhteis­työtä. Kehittämisen seu­rauk­sena iäk­käi­den avun­saanti nopeu­tui ja tuli asiakaslähtöisemmäksi.

– Ennen haas­teena oli, että meillä on pal­jon jär­jes­töjä ja jokai­sella on hyvin rajattu toi­minta-alue. Nyt toi­min­ta­mal­lin myötä Seniori-infon tur­hat tie­dus­te­lu­pu­he­lut ovat vähen­ty­neet, kun oikea aut­tava taho löy­tyy suju­vasti ver­kos­ton kautta, ker­too yhteis­työ­mal­lin käyn­nis­täjä ja vetäjä Päivi Tiittula VALLI ry:stä.

Avuntarvitsijat ovat usein yksi­näi­siä hen­ki­löitä, joi­den elä­mää rajoit­ta­vat lisäksi vähä­va­rai­suus, muis­ti­vai­keu­det tai masennusoireet.

– Yksinäisyys, aloi­te­ky­vyt­tö­myys tai elä­män kriisi aiheut­taa sen, että hen­kilö ei itse­näi­sesti jaksa enää läh­teä sel­vit­tä­mään asioita.

Malli perus­tuu vah­vasti asiakaslähtöisyyteen.

– Emme enää ajat­tele, että tar­joamme vain tiet­tyä pal­ve­lua, vaan mie­timme yhdessä iäk­kään ihmi­sen kanssa, mitä hän oikeasti tarvitsee.

Yhteistyöverkostoista apua

Työ käyn­nis­tyy, kun hen­kilö ottaa yhteyttä Seniori-infoon ja ker­too yksi­näi­syy­den koke­muk­sista. Tieto asiak­kaan tar­peesta ilmoi­te­taan yhtei­selle työs­ken­te­ly­alus­talle, ja vapaana oleva sopiva etsi­vän van­hus­työn tekijä vas­taa sii­hen. Hän saa asiak­kaan luvalla tar­kem­mat tie­dot Seniori-infon työntekijältä.

– Etsivän van­hus­työn tekijä ottaa asiak­kaa­seen yhteyttä ja kuun­te­lee, mitä asia­kas ker­too. Työntekijä sel­vit­te­lee asiak­kaan kanssa, mikä on akuu­tein tarve tai ongelma. Ratkaisuja mie­ti­tään iäk­kään hen­ki­lön kanssa hänen tah­dis­saan, ker­too Tiittula.

Etsivän van­hus­työn teki­jällä on omat alu­eel­li­set yhteis­työ­ver­kos­tonsa, kuten kon­tak­tit seu­ra­kun­taan, jär­jes­töi­hin ja kau­pun­gin muu­hun alu­eel­li­seen toi­min­taan. Hän hyö­dyn­tää näitä asiak­kaan auttamisessa.

Sovellettavissa eri kohderyhmille

Tiittulan mukaan hie­noin hetki oli, kun he kek­si­vät, että voi­vat käyt­tää toi­min­nassa apuna säh­köistä alus­taa. Nyt aluksi alus­tana on ollut Teams-ympäristö.

– Yhteisestä kehit­tä­mi­sestä tuli tunne, että tämä on todella innos­ta­vaa. Teimme oival­luk­sia yhdessä, hän kertoo.

Systeemisessä ver­kos­to­työssä kes­keistä on, että se ei ole sat­tu­man­va­raista. Yhteiselle työlle on kehi­tetty raken­teita ja yhteis­työn ele­ment­tejä, jol­loin se on jär­jes­tel­mäl­listä eikä enää kiinni vaik­kapa henkilökemioista.

Työntekijät, jotka oikeasti tun­te­vat työn ja haas­teet, ovat vah­vasti mukana kehit­tä­mi­sessä. Yhdessä hei­dän kans­saan mie­ti­tään, miten asiat voi­daan rat­kaista. Myös johto on sitou­tu­nut kehittämiseen.

Jatkossa pal­kit­tua toi­min­ta­mal­lia on tar­koi­tus levit­tää myös muu­alle Suomeen – kysy­mys on pal­jon rahoi­tuk­sesta. Päivi Tiittula on pitä­nyt alu­eel­li­sia ver­kos­to­työ­pa­joja jo monella paikkakunnalla.

– Nyt olemme kehit­tä­mässä yhteis­työtä Pohjois-Savon alu­eella, hän kertoo.

Hänestä mal­lia voi hyvin syven­tää ja sovel­taa eri kohderyhmille.

Entä miltä Hyvä käy­täntö ‑pal­kin­non saa­mi­nen tun­tui yhteistyöverkostosta?

– Me olemme kaikki olleet rie­muis­samme. Oli yli­päänsä hie­noa, että pääs­tiin jo finaa­liin, saati voi­tet­tiin, hymyi­lee Tiittula.

Palkinto jaet­tiin Sosiaalialan asian­tun­ti­ja­päi­villä 9.3.2021.

Minna Jerrman