Talentian opiskelijajärjestö TaSO ry on kampanjoinut pitkään hyvän harjoittelun puolesta, ja tänä vuonna vietetään Paras harkkapaikka ‑kampanjan 10. merkkivuotta.

 

Paras harkka­paikka ‑kampan­jassa uskotaan esimerkin voimaan. Kun opiske­lijat kertovat muillekin hyvistä harjoit­te­lu­ko­ke­muk­sistaan, kannus­tetaan näin pitämään yllä sosiaa­lialan korkea­kou­luo­pis­ke­li­joiden laadu­kasta harjoit­telua ja puuttumaan epäkohtiin.

TaSOn verkko­si­vuilla on tarjolla sähköinen lomake, jolla voi ilmoittaa oman onnis­tuneen harjoit­te­lu­ko­ke­muksen Paras harkka­paikka ‑kampanjaan. Hyvistä kokemuk­sista kerrotaan TaSOn Facebook-sivuilla, ja marras­kuussa kaikkien tänä vuonna kampanjaan osallis­tu­neiden kesken arvotaan palkintoja.

Ole rohkea ja aktiivinen

Sosio­nomin (AMK) ‑tutkintoon kuuluu kolme harjoit­telua. Turun ammat­ti­kor­kea­koulun toisen vuoden opiskelija Jenna Simola kuittasi ensim­mäisen asiakastyön harjoit­te­lunsa lähihoi­tajan tutkin­nollaan ja pitkällä työko­ke­muk­sellaan. Toisen 7 viikon harjoit­te­lunsa hän suoritti Turun Kaupun­ki­lä­he­tyk­sessä. Ohjaajana toimi kaupun­ki­lä­he­tyksen toimin­nan­johtaja. Harjoittelu painottui esimies­työhön.

− Olin harjoit­teluun todella tyyty­väinen. Pääsin ainut­ker­tai­sella tavalla tutus­tumaan järjestön esimies­työhön. Arvostan etenkin pitkiä ohjaus­kes­kus­te­lui­tamme ja sitä, että työyh­teisö otti minut avoimesti vastaan. Tunsin itseni terve­tul­leeksi.

Onnistuneessa sosiaalialan harjoittelussa kaikki voittavat.

Jenna kertoo, että opiske­li­jalle hyvä vastaanotto on tärkeää. Silloin voi olla rohkeasti aktii­vinen, kysyä ja ihmetellä. Kolmannen 10 viikon harjoit­telun Jenna suorittaa Vamos Turun yksikössä. Hän tekee Vamok­selle myös opinnäy­te­työnsä. Opinnot on tarkoitus saada päätökseen keväällä 2018.

Kaikki hyötyvät

Hyvä harjoittelu on win−win-tilanne, missä kaikki voittavat. Opiske­li­jalle harjoittelu on mahdol­lisuus tehdä työtä ohjattuna sekä verkos­toitua ja luoda yhteyksiä työelämän toimi­joihin. Työpai­koille harjoit­telija voi olla tuleva työntekijä, johon pääsee pitkissä harjoit­te­luissa jo tutus­tumaan.

− Hyvä harjoittelu vaatii kaikilta osapuo­lilta aktii­vi­suutta. Oma-aloit­teinen harjoit­telija saa jaksostaan eniten irti. On hyvä olla rohkea ja ottaa vastaan tehtäviä, vaikka tuntuisi ettei osaa. Se harjoit­te­lussa onkin parasta, ettei tarvitse vielä osata, sanoo Jenna Simola.

Kaikki palaute on opiske­li­jalle tarpeel­lista.

− Kehut tietysti lämmit­tävät, mutta rakentava palaute vie eteenpäin. Silloin tietää, mihin pitää kiinnittää huomiota, sanoo Jenni Simola.

Helena Jaakkola