Talentian opiskelijajärjestö TaSO ry on kampanjoinut pitkään hyvän harjoittelun puolesta, ja tänä vuonna vietetään Paras harkkapaikka ‑kampanjan 10. merkkivuotta.

 

Paras hark­ka­paikka ‑kam­pan­jassa usko­taan esi­mer­kin voi­maan. Kun opis­ke­li­jat ker­to­vat muil­le­kin hyvistä har­joit­te­lu­ko­ke­muk­sis­taan, kan­nus­te­taan näin pitä­mään yllä sosi­aa­lia­lan kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den laa­du­kasta har­joit­te­lua ja puut­tu­maan epä­koh­tiin.

TaSOn verk­ko­si­vuilla on tar­jolla säh­köi­nen lomake, jolla voi ilmoit­taa oman onnis­tu­neen har­joit­te­lu­ko­ke­muk­sen Paras hark­ka­paikka ‑kam­pan­jaan. Hyvistä koke­muk­sista ker­ro­taan TaSOn Face­book-sivuilla, ja mar­ras­kuussa kaik­kien tänä vuonna kam­pan­jaan osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvo­taan pal­kin­toja.

Ole rohkea ja aktiivinen

Sosio­no­min (AMK) ‑tut­kin­toon kuu­luu kolme har­joit­te­lua. Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lun toi­sen vuo­den opis­ke­lija Jenna Simola kuit­tasi ensim­mäi­sen asia­kas­työn har­joit­te­lunsa lähi­hoi­ta­jan tut­kin­nol­laan ja pit­källä työ­ko­ke­muk­sel­laan. Toi­sen 7 vii­kon har­joit­te­lunsa hän suo­ritti Turun Kau­pun­ki­lä­he­tyk­sessä. Ohjaa­jana toimi kau­pun­ki­lä­he­tyk­sen toi­min­nan­joh­taja. Har­joit­telu pai­not­tui esi­mies­työ­hön.

− Olin har­joit­te­luun todella tyy­ty­väi­nen. Pää­sin ainut­ker­tai­sella tavalla tutus­tu­maan jär­jes­tön esi­mies­työ­hön. Arvos­tan eten­kin pit­kiä ohjaus­kes­kus­te­lui­tamme ja sitä, että työyh­teisö otti minut avoi­mesti vas­taan. Tun­sin itseni ter­ve­tul­leeksi.

Onnistuneessa sosiaalialan harjoittelussa kaikki voittavat.

Jenna ker­too, että opis­ke­li­jalle hyvä vas­taan­otto on tär­keää. Sil­loin voi olla roh­keasti aktii­vi­nen, kysyä ja ihme­tellä. Kol­man­nen 10 vii­kon har­joit­te­lun Jenna suo­rit­taa Vamos Turun yksi­kössä. Hän tekee Vamok­selle myös opin­näy­te­työnsä. Opin­not on tar­koi­tus saada pää­tök­seen keväällä 2018.

Kaikki hyötyvät

Hyvä har­joit­telu on win−win-tilanne, missä kaikki voit­ta­vat. Opis­ke­li­jalle har­joit­telu on mah­dol­li­suus tehdä työtä ohjat­tuna sekä ver­kos­toi­tua ja luoda yhteyk­siä työ­elä­män toi­mi­joi­hin. Työ­pai­koille har­joit­te­lija voi olla tuleva työn­te­kijä, johon pää­see pit­kissä har­joit­te­luissa jo tutus­tu­maan.

− Hyvä har­joit­telu vaa­tii kai­kilta osa­puo­lilta aktii­vi­suutta. Oma-aloit­tei­nen har­joit­te­lija saa jak­sos­taan eni­ten irti. On hyvä olla roh­kea ja ottaa vas­taan teh­tä­viä, vaikka tun­tuisi ettei osaa. Se har­joit­te­lussa onkin parasta, ettei tar­vitse vielä osata, sanoo Jenna Simola.

Kaikki palaute on opis­ke­li­jalle tar­peel­lista.

− Kehut tie­tysti läm­mit­tä­vät, mutta raken­tava palaute vie eteen­päin. Sil­loin tie­tää, mihin pitää kiin­nit­tää huo­miota, sanoo Jenni Simola.

Helena Jaak­kola