Talentian opiskelijajärjestö TaSO ry on kampanjoinut pitkään hyvän harjoittelun puolesta, ja tänä vuonna vietetään Paras harkkapaikka ‑kampanjan 10. merkkivuotta.

 

Paras harkka­paik­ka ‑kam­pan­jas­sa usko­taan esimerkin voimaan. Kun opiske­li­jat ker­to­vat muillekin hyvistä har­joit­telukoke­muk­sis­taan, kan­nuste­taan näin pitämään yllä sosi­aalialan korkeak­oulu­opiske­li­joiden laadukas­ta har­joit­telua ja puut­tumaan epäko­hti­in.

TaSOn verkko­sivuil­la on tar­jol­la sähköi­nen lomake, jol­la voi ilmoit­taa oman onnis­tuneen har­joit­telukoke­muk­sen Paras harkka­paik­ka ‑kam­pan­jaan. Hyvistä koke­muk­sista ker­ro­taan TaSOn Face­book-sivuil­la, ja mar­rasku­us­sa kaikkien tänä vuon­na kam­pan­jaan osal­lis­tunei­den kesken arvotaan palk­in­to­ja.

Ole rohkea ja aktiivinen

Sosionomin (AMK) ‑tutk­in­toon kuu­luu kolme har­joit­telua. Turun ammat­tiko­rkeak­oulun toisen vuo­den opiske­li­ja Jen­na Simo­la kuit­tasi ensim­mäisen asi­akastyön har­joit­telun­sa lähi­hoita­jan tutkin­nol­laan ja pitkäl­lä työkoke­muk­sel­laan. Toisen 7 viikon har­joit­telun­sa hän suorit­ti Turun Kaupunkilähetyk­sessä. Ohjaa­jana toi­mi kaupunkilähetyk­sen toimin­nan­jo­hta­ja. Har­joit­telu pain­ot­tui esimi­estyöhön.

− Olin har­joit­telu­un todel­la tyy­tyväi­nen. Pääsin ain­utk­er­taisel­la taval­la tutus­tu­maan jär­jestön esimi­estyöhön. Arvostan etenkin pitk­iä ohjauskeskusteluita­mme ja sitä, että työy­hteisö otti min­ut avoimesti vas­taan. Tun­sin itseni ter­ve­tulleek­si.

Onnistuneessa sosiaalialan harjoittelussa kaikki voittavat.

Jen­na ker­too, että opiske­li­jalle hyvä vas­taan­ot­to on tärkeää. Sil­loin voi olla rohkeasti akti­ivi­nen, kysyä ja ihme­tel­lä. Kol­man­nen 10 viikon har­joit­telun Jen­na suorit­taa Vamos Turun yksikössä. Hän tekee Vamok­selle myös opin­näyte­työn­sä. Opin­not on tarkoi­tus saa­da päätök­seen kevääl­lä 2018.

Kaikki hyötyvät

Hyvä har­joit­telu on win−win-tilanne, mis­sä kaik­ki voit­ta­vat. Opiske­li­jalle har­joit­telu on mah­dol­lisu­us tehdä työtä ohjat­tuna sekä verkos­toitua ja luo­da yhteyk­siä työelämän toim­i­joi­hin. Työ­paikoille har­joit­teli­ja voi olla tule­va työn­tek­i­jä, johon pääsee pitkissä har­joit­teluis­sa jo tutus­tu­maan.

− Hyvä har­joit­telu vaatii kaik­il­ta osa­puo­lil­ta akti­ivi­su­ut­ta. Oma-aloit­teinen har­joit­teli­ja saa jak­sostaan eniten irti. On hyvä olla rohkea ja ottaa vas­taan tehtäviä, vaik­ka tun­tu­isi ettei osaa. Se har­joit­telus­sa onkin paras­ta, ettei tarvitse vielä osa­ta, sanoo Jen­na Simo­la.

Kaik­ki palaute on opiske­li­jalle tarpeel­lista.

− Kehut tietysti läm­mit­tävät, mut­ta rak­en­ta­va palaute vie eteen­päin. Sil­loin tietää, mihin pitää kiin­nit­tää huomio­ta, sanoo Jen­ni Simo­la.

Hele­na Jaakko­la