Uudistetut varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on julkaistu. Niiden jalkauttaminen työn arkeen on tärkeää.

 

 

Päivi­tet­ty­jen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man perus­tei­den kes­kei­nen muu­tos kos­kee lap­sen saa­maa tukea. Uusissa perus­teissa mää­ri­tel­lään aiem­paa tar­kem­min tuen tasot ja muo­dot sekä miten tukea annetaan.

Lapselle annet­ta­van tuki jao­tel­laan kol­mi­ta­soi­sen tuen mal­lin mukaan ylei­seen, tehos­tet­tuun ja eri­tyi­seen tukeen. Lapsen tar­vit­se­man tuen tarve arvioi­daan yksi­löl­li­sen tar­peen perus­teella. Lapsella on jat­kossa muun muassa oikeus apu­vä­li­nei­siin, joita var­hais­kas­va­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää. Uudistus näkyy myös jokai­selle lap­selle teh­tä­vässä hen­ki­lö­koh­tai­sessa varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Muita pie­nem­piä muu­tok­sia on tehty muun muassa laaja-alai­sen osaa­mi­sen osuuteen.

– Hyvinvoinnin tuke­mi­nen tulee nähdä laa­jasti. Sen toteut­ta­mi­seen tar­vi­taan eri­lai­seen tie­to­poh­jaan perus­tu­vaa osaa­mista perin­tei­sesti aja­tel­lun peda­go­gii­kan ja eri­tyis­pe­da­go­gii­kan lisäksi myös sosi­aa­li­po­liit­ti­sesta näkö­kul­masta, sanoo Talentian eri­tyis­asian­tun­tija Marjo Katajisto.

– Oikea-aikai­sella tuella voi­daan paitsi edis­tää lap­sen kehi­tystä, oppi­mista ja hyvin­voin­tia, myös ehkäistä lap­sen ongel­mien kas­va­mista, Katajisto korostaa.

On ensiar­voi­sen tär­keää, että lapsi ja perhe saa­vat var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­den pii­rissä ajoissa tukea. Näin voi­daan estää ongel­mien pahe­ne­mi­nen. Yhtenä var­hais­kas­va­tuk­sen teh­tä­vänä on juuri edis­tää las­ten tasa-arvoa ja yhden­ver­tai­suutta ja ehkäistä syrjäytymistä.

Koko henkilöstöä tarvitaan

Talentiasta on tär­keää, että nyt vara­taan aikaa ja resurs­seja pai­kal­lis­ten var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­mien päi­vit­tä­mi­seen. Asialla on jo kiire, sillä pai­kal­li­set var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­mat tule­vat voi­maan elokuussa.

– Henkilöstö tulee ottaa laa­jasti mukaan suun­ni­tel­ma­työ­hön, koska he sitä arjessa toteut­ta­vat. Ei riitä, että osa hen­ki­lös­töstä on mukana, koros­taa Katajisto.

Kansallisen kou­lu­tuk­sen arvioin­ti­kes­kuk­sen tekemä var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man perus­tei­den arvioin­ti­ra­portti vuonna 2019 osoitti, että niin hen­ki­lös­tön pereh­ty­nei­syys var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man perus­tei­siin kuin perus­tei­den kon­kre­ti­sointi pai­kal­li­sen tason suun­ni­tel­miksi oli puut­teel­lista. Merkittävä osa hen­ki­lös­töstä arvioi, että pai­kal­li­nen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­telma jätti hen­ki­lös­tön har­teille lii­kaa vas­tuuta var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man tul­kit­se­mi­sesta. Samalla sitä ei koettu hyö­dyl­li­seksi työvälineeksi.

Taustamateriaalit käyttöön

Paikallisessa var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­ma­työssä kan­nat­taa hyö­dyn­tää taus­ta­ma­te­ri­aa­leja uudis­tet­tu­jen perus­tei­den lisäksi. Kehittämis- ja muu­tos­tar­peita saat­taa nousta esiin muun muassa peda­go­gi­sessa arvioin­nissa, asia­kas­pa­laut­teista, hen­ki­lös­tö­ky­se­lyistä tai muista palautekanavista.

Suunnitelmaan on hyvä kir­jata, keitä pro­ses­siin osal­lis­te­taan, miten var­mis­te­taan hen­ki­lös­tön sekä las­ten ja huol­ta­jien osal­li­suus sekä mil­lai­sia täy­den­nys­kou­lu­tus­tar­peita hen­ki­lös­töllä on. Lisäksi voi­daan poh­tia, mil­lai­sia mate­ri­aa­leja tar­vi­taan joka­päi­väi­sen työn tueksi.

Opetushallitus jär­jes­tää keväällä 2022 info­ti­lai­suuk­sia var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man perus­tei­den muu­tok­sista. Tiedot niistä löy­ty­vät ope­tus­hal­li­tuk­sen sivuilta.

Osallistuuko varhaiskasvatuksen sosionomi vanhempien kanssa käytäviin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluihin?

Varhaiskasvatuksen sosio­nomi osal­lis­tuu var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­ma­kes­kus­te­lui­hin tar­vit­taessa. Tarve arvioi­daan aina perhekohtaisesti.

Mitä laki sanoo lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta?

Varhaiskasvatuslain mukaan päi­vä­ko­dissa tai per­he­päi­vä­hoi­dossa ole­valle lap­selle on laa­dit­tava hen­ki­lö­koh­tai­nen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­telma. Siihen kirjataan:

  • tavoit­teet lap­sen kas­va­tuk­sen, ope­tuk­sen ja hoi­don toteuttamiseksi,
  • toi­men­pi­teet lap­sen kehi­tyk­seen, oppi­mi­seen ja hyvin­voin­nin tukemiseen,
  • tuki­toi­men­pi­tei­den toteut­ta­mi­nen ja vastuut.

Lapsen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­seen osal­lis­tu­vat lap­sen ope­tuk­sesta, kas­va­tuk­sesta ja hoi­dosta vas­taa­vat hen­ki­löt, eli opet­ta­jan lisäksi var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­nomi ja las­ten­hoi­taja. Varhaiskasvatussuunnitelma on teh­tävä yhteis­työssä per­heen kanssa. Lasta on kuultava.

  • Päiväkodeissa lap­sen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sesta vas­taa var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jaksi kel­poi­nen henkilö.
  • Varhaiskasvatuksen sosio­no­min osaa­mista hyö­dyn­ne­tään lapsi- ja per­he­pal­ve­lui­den yhteensovittamisessa.
  • Varhaiskasvatuksen eri­tyi­so­pet­taja osal­lis­tuu lap­sen tuen tar­peen, tuki­toi­men­pi­tei­den tai nii­den toteut­ta­mi­sen arvioin­tiin tar­peen mukaan.
Aikataulu 2022

Helmikuu: Varhaiskasvatussuunnitelman perus­tei­den julkaisu.
Elokuu: Varhaiskasvatussuunnitelman perus­tei­den laki­muu­tok­set voi­maan. Paikalliset var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­mat käyttöön.
Lue lisää: www.oph.fi

Minna Jerrman