Henkilökohtainen budjetointi on ollut käytössä Isossa-Britanniassa jo kymmenen vuotta. Suomessa sitä käytetään pienimuotoisesti vammaispalvelussa Eksotessa. Saadut kokemukset ovat myönteisiä. Britanniassa ollaan kriittisempiä.

 

On ollut ilo nähdä onnel­li­sia pal­ve­lui­den käyt­tä­jiä ja innos­tu­neita työn­te­ki­jöitä, ker­too Eksoten vam­mais­pal­ve­lu­jen joh­taja Merja Heinonen.

– Henkilökohtainen bud­je­tointi on ollut myön­tei­nen koke­mus sosi­aa­li­työssä. Se on innos­ta­nut kaik­kia sekä lähen­tä­nyt asiak­kaita ja työntekijöitä.

Eksotessa on käy­tössä hen­ki­lö­koh­tai­nen bud­je­tointi vam­mais­pal­ve­lussa. Asiakas voi ehdot­taa itsel­leen hen­ki­lö­koh­taista bud­je­toin­tia pal­ve­lun jär­jes­tä­mis­ta­vaksi. Tällöin hän vaih­taa laki­sää­tei­sen pal­ve­lunsa suu­rui­sen sum­man johon­kin toi­seen itse valit­se­maansa pal­ve­luun. Rahoja on käy­tetty esi­mer­kiksi ohjauk­seen sil­loin kun asiak­kaat ovat siir­ty­mässä työ­toi­min­nasta muu­alle tai musiik­ki­te­ra­pi­aan ja ratsastukseen.

Asiakas: Ostin jammailua.

Palvelun käyt­täjä tekee itse tuki­suun­ni­tel­man oman lähi­pii­rinsä kanssa ja tuo sen sosi­aa­li­työn­te­ki­jälle, joka val­mis­te­lee pää­tök­sen vam­mais­pal­ve­lu­jen pääl­li­kölle. Palvelun käyt­tä­jän tulee ymmär­tää bud­je­toin­nin idea ja olla moti­voi­tu­nut toi­mi­maan itsenäisemmin.

Iso-Britannian malli

Isossa-Britanniassa hen­ki­lö­koh­taista bud­je­toin­tia on tar­jot­tava kai­kille pal­ve­lun saa­mi­sen edel­ly­tyk­set täyt­tä­ville pal­ve­lun käyt­tä­jille. Siellä on käy­tössä kaksi eri­laista tapaa jär­jes­tää bud­je­tointi: suo­ra­maksu (direct pay­ment) omalle tilille ja hal­lin­noitu bud­jetti (mana­ged bud­get) pal­ve­lun käyt­tä­jän toi­vei­den mukaan, jol­loin hal­lin­noija voi olla sosi­aa­li­työn­te­kijä, lähei­nen tai luo­tettu hen­kilö palveluntuottaja.

Britanniassa ohjausta, neu­von­taa ja asian­ajoa bud­je­tin hake­mi­sessa, tuki­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sessa, pal­ve­lui­den valin­nassa ja osta­mi­sessa saa jär­jes­töiltä. Palveluita välit­tä­vät myös sii­hen eri­kois­tu­neet yksi­tyis­yri­tyk­set. Virallinen linja suo­sii suo­ra­mak­suja, mutta niitä käyt­tää kes­ki­mää­rin noin vii­des osa pal­ve­lun käyt­tä­jistä. Loput hen­ki­lö­koh­tai­sista bud­je­teista ovat hal­lin­noi­tuja budjetteja.

Alussa kävin jammailemassa kaverini kanssa hänen studioillaan. Sen lisäksi olen päässyt konsertteihin.

Kun sosi­aa­li­työn­te­kijä hal­lin­noi bud­jet­tia, voi työn luonne muut­tua pal­ve­lui­den välit­tä­mi­sen suun­taan. Byrokratia ei vähene, vaan muut­tuu. Sosiaalityöntekijä hyväk­syy tuki­suun­ni­tel­man, jonka pal­ve­lun käyt­täjä ja tämän lähi­piiri ovat teh­neet, laa­tii alus­ta­van bud­je­tin ja päät­tää mil­lai­nen bud­je­tointi myön­ne­tään. Sosiaalityöntekijä sel­vit­tää pal­ve­lun käyt­tä­jän kanssa, mitä pal­ve­luita on saa­ta­villa ja bud­je­tin käyttöä.

Yksilökohtainen suunnittelu

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Katriina Kunttu Eksotesta ker­too, että yksi­lö­koh­tai­sessa suun­nit­te­lussa työs­ken­nel­lään asiak­kaan kanssa tasa­ver­tai­sena kumppanina.

– Tämä on erit­täin mukava tapa tehdä työtä. Asiakas on oman elä­mänsä, toi­vei­densa ja tar­pei­densa paras asian­tun­tija, ja työn­te­kijä lain­sää­dän­nön, pal­ve­lui­den ja muun viral­li­sen tie­don asian­tun­tija, sanoo Kunttu.

– Henkilökohtaisen bud­je­tin käyttö on lisän­nyt asiak­kaan omaa toi­mi­juutta niin pal­ve­lun­tar­peen arvioin­nissa kuin siinä, miten pal­ve­lui­hin vas­ta­taan, ker­too Eksoten per­he­pal­ve­lu­jen ja eri­tyis­huol­to­pii­rin joh­taja Riitta Hakoma.

Asiakas kes­ki­öön ‑peri­aate koros­taa pal­ve­lun käyt­tä­jien itse­näi­syyttä ja itse­mää­rää­mi­soi­keutta. Sosiaalihuollossa se perus­tuu Isossa-Britanniassa kehi­te­tylle itseoh­ja­tu­valle tuelle (self-direc­ted sup­port, SDS), yksi­lö­koh­tai­selle suun­nit­te­lulle (per­son-cent­red plan­ning, PCP) sekä pal­ve­lun käyt­tä­jien ja työn­te­ki­jöi­den yhteis­toi­mi­juu­delle (co-pro­duc­tion). Niiden avulla on tar­koi­tus tukea pal­ve­lun käyt­tä­jän valin­nan­mah­dol­li­suuk­sia ja omien pal­ve­lui­den hallintaa.

Tarvitsen avustajan ja kuljetuspalvelua mennäkseni konsertteihin.

Isossa-Britanniassa jot­kut tut­ki­jat ovat sano­neet, että pal­ve­lui­den hen­ki­lö­koh­tais­ta­mi­sessa on kyseessä jopa val­lan­siirto työn­te­ki­jöiltä pal­ve­lui­den käyt­tä­jille. Toisaalta on tuotu julki, että yksi­lö­koh­tai­nen suun­nit­telu ei tuo juuri mitään uutta sosi­aa­li­työ­hön. Tämän voi jokai­nen työn­te­kijä pun­nita itse. Jotkut kan­sa­lais­jär­jes­töt ovat arvos­tel­leet hen­ki­lö­koh­taista bud­je­toin­tia siitä, että työn­te­ki­jät teke­vät edel­leen kaikki päätökset.

Henkilökohtainen bud­je­tointi ja yksi­lö­koh­tai­nen suun­nit­telu vaa­ti­vat joka tapauk­sessa pal­jon aikaa ja resurs­seja. Innostuksen ja resurs­sien väli­nen ris­ti­riita on havaittu sekä Isossa-Britanniassa että Eksotessa.

Henkilökohtainen budjetointi kaikille?

– Luova ajat­telu on levin­nyt myös muu­hun työn teke­mi­seen. Aina ei suin­kaan tar­vita hen­ki­lö­koh­taista bud­je­toin­tia, vaan asiak­kaan itsensä näköi­siä rat­kai­suja voi löy­tyä ja tehdä muu­ten­kin, sanoo Katriina Kunttu.

Isossa-Britanniassa suo­ra­mak­su­jen käyt­tä­jät ovat olleet tyy­ty­väi­sim­piä. Ne sopi­vat itse­näi­sille asiak­kaille, jotka osaa­vat ker­toa tar­peis­taan, ver­tailla ja ottaa sel­vää eri­laista pal­ve­luista joko itse­näi­sesti tai tue­tusti. Tutkijat ovat sekä Suomessa että Isossa-Britanniassa havain­neet, ettei bud­je­tointi sovi kai­kille ikään­ty­neille henkilöille.

Käyn erityisesti heavy rock -konserteissa.

Eksoten työn­te­ki­jät vah­vis­ta­vat, että hen­ki­lö­koh­tai­nen bud­je­tointi on hyvä lisä pal­ve­lun­tar­jon­nassa, mutta se ei sovi kaikille.

Eksotessa kui­ten­kin toi­vo­taan, että hen­ki­lö­koh­taista bud­je­toin­tia kehi­tet­täi­siin val­ta­kun­nal­li­sesti muun muassa vero­tuk­seen, lain­sää­dän­nöl­li­siin ja bud­je­tin mää­räy­ty­mi­seen liit­ty­vissä kysymyksissä.

Eriarvoisuuden vähentäminen

Henkilökohtaisen bud­je­toin­nin ja yksi­lö­koh­tai­sen suun­nit­te­lun avulla ei rat­kaista eriar­voi­suu­teen ja köy­hyy­teen liit­ty­vään raken­teel­lista syr­jin­tää ja epä­tasa-arvoa, totea­vat tut­ki­jat Britanniassa.

Heidän mukaansa bud­je­tointi perus­tuu nyky­ään lii­kaa kau­pal­li­seen kon­su­me­ris­miin ja indi­vi­dua­lis­miin, kun sen alku­pe­räi­nen idea oli kan­sa­lai­suu­den vahvistaminen.

Ennen sairastumistani olen itsekin soittanut bändissä tämän genren musaa.

– Eksotessa on kui­ten­kin tapah­tu­nut käänne orga­ni­saa­tio­läh­töi­syy­destä asiak­kaan tar­peista läh­te­väksi. Asiakkaita ote­taan mukaan myös kehit­tä­mi­seen ja pal­ve­lui­den han­kin­taan. Tämä voi muut­taa koko orga­ni­saa­tion käy­tän­töjä, myös joh­ta­mista, ker­too Riitta Hakoma.

Palvelun käyt­täjä kes­kiössä ‑ajat­te­lun ja yhteis­toi­min­nan avulla on mah­dol­lista kaven­taa pal­ve­lun käyt­tä­jien ja työn­te­ki­jöi­den ase­man eriar­voi­suutta sekä muut­taa orga­ni­saa­tion kulttuuria.

Tämä ei kui­ten­kaan riitä yhteis­kun­nal­li­sen köy­hyy­destä, syr­jin­nästä ja osat­to­muu­desta joh­tu­vaan eriar­voi­suu­den vähen­tä­mi­seen. Tarvitaan raken­teel­lista sosi­aa­li­työtä – sitä­kin yhdessä pal­ve­lun käyt­tä­jien kanssa.

Marjaana Kirjavainen
YTL, sosiaalityöntekijä
kehit­tä­jä­työn­te­kijä Pohjois-Suomen sosiaali­alan osaamiskeskuksessa

Lähteet
House of Commons Committee of Public Accounts, Personal bud­gets in social care, Second Report of Session 2016–17.
Marjaana Kirjavainen: Henkilökohtaistaminen Ison-Britannian aikuis­ten sosi­aa­li­huol­lossa vuo­sina 2007–2014 – sys­te­maat­ti­nen kir­jal­li­suus­kat­saus 2016.
Personal Social Services: Expenditure and Unit Costs, England 2015–2016, National sta­tis­tics, NHS Digital.
Spending on adult social care sta­tis­tics publis­hed, kat­sottu 27.3.2017.