Henkilökohtainen budjetointi on ollut käytössä Isossa-Britanniassa jo kymmenen vuotta. Suomessa sitä käytetään pienimuotoisesti vammaispalvelussa Eksotessa. Saadut kokemukset ovat myönteisiä. Britanniassa ollaan kriittisempiä.

 

On ollut ilo nähdä onnel­lisia palvelu­iden käyt­täjiä ja innos­tunei­ta työn­tek­i­jöitä, ker­too Eksoten vam­mais­palvelu­jen johta­ja Mer­ja Heinonen.

– Henkilöko­htainen bud­je­toin­ti on ollut myön­teinen koke­mus sosi­aal­i­työssä. Se on innos­tanut kaikkia sekä lähen­tänyt asi­akkai­ta ja työn­tek­i­jöitä.

Eksotes­sa on käytössä henkilöko­htainen bud­je­toin­ti vam­mais­palvelus­sa. Asi­akas voi ehdot­taa itselleen henkilöko­htaista bud­je­toin­tia palvelun jär­jestämis­tavak­si. Täl­löin hän vai­h­taa lak­isääteisen palvelun­sa suu­ruisen sum­man johonkin toiseen itse val­it­se­maansa palvelu­un. Raho­ja on käytet­ty esimerkik­si ohjauk­seen sil­loin kun asi­akkaat ovat siir­tymässä työ­toimin­nas­ta muualle tai musi­ikkit­er­api­aan ja rat­sas­tuk­seen.

Asiakas: Ostin jammailua.

Palvelun käyt­täjä tekee itse tuk­isu­un­nitel­man oman lähipi­irin­sä kanssa ja tuo sen sosi­aal­i­työn­tek­i­jälle, joka valmis­telee päätök­sen vam­mais­palvelu­jen pääl­likölle. Palvelun käyt­täjän tulee ymmärtää bud­je­toin­nin idea ja olla motivoitunut toim­i­maan itsenäisem­min.

Iso-Britannian malli

Isos­sa-Bri­tan­ni­as­sa henkilöko­htaista bud­je­toin­tia on tar­jot­ta­va kaikille palvelun saamisen edel­ly­tyk­set täyt­täville palvelun käyt­täjille. Siel­lä on käytössä kak­si eri­laista tapaa jär­jestää bud­je­toin­ti: suo­ra­mak­su (direct pay­ment) oma­lle tilille ja hallinnoitu bud­jet­ti (man­aged bud­get) palvelun käyt­täjän toivei­den mukaan, jol­loin hallinnoi­ja voi olla sosi­aal­i­työn­tek­i­jä, läheinen tai luotet­tu henkilö palvelun­tuot­ta­ja.

Bri­tan­ni­as­sa ohjaus­ta, neu­von­taa ja asiana­joa bud­jetin hakemises­sa, tuk­isu­un­nitel­man laa­timises­sa, palvelu­iden valin­nas­sa ja ostamises­sa saa jär­jestöiltä. Palvelui­ta välit­tävät myös siihen erikois­tuneet yksi­ty­isyri­tyk­set. Viralli­nen lin­ja suosii suo­ra­mak­su­ja, mut­ta niitä käyt­tää keskimäärin noin viides osa palvelun käyt­täjistä. Lop­ut henkilöko­htai­sista bud­jeteista ovat hallinnoitu­ja bud­jet­te­ja.

Alussa kävin jammailemassa kaverini kanssa hänen studioillaan. Sen lisäksi olen päässyt konsertteihin.

Kun sosi­aal­i­työn­tek­i­jä hallinnoi bud­jet­tia, voi työn luonne muut­tua palvelu­iden välit­tämisen suun­taan. Byrokra­tia ei vähene, vaan muut­tuu. Sosi­aal­i­työn­tek­i­jä hyväksyy tuk­isu­un­nitel­man, jon­ka palvelun käyt­täjä ja tämän lähipi­iri ovat tehneet, laatii alus­ta­van bud­jetin ja päät­tää mil­lainen bud­je­toin­ti myön­netään. Sosi­aal­i­työn­tek­i­jä selvit­tää palvelun käyt­täjän kanssa, mitä palvelui­ta on saatavil­la ja bud­jetin käyt­töä.

Yksilökohtainen suunnittelu

Kehit­täjä­sosi­aal­i­työn­tek­i­jä Katri­ina Kunt­tu Eksotes­ta ker­too, että yksilöko­htaises­sa suun­nit­telus­sa työsken­nel­lään asi­akkaan kanssa tasaver­taise­na kump­pan­i­na.

– Tämä on erit­täin muka­va tapa tehdä työtä. Asi­akas on oman elämän­sä, toivei­den­sa ja tarpei­den­sa paras asiantun­ti­ja, ja työn­tek­i­jä lain­säädän­nön, palvelu­iden ja muun viral­lisen tiedon asiantun­ti­ja, sanoo Kunt­tu.

– Henkilöko­htaisen bud­jetin käyt­tö on lisän­nyt asi­akkaan omaa toim­i­ju­ut­ta niin palvelun­tarpeen arvioin­nis­sa kuin siinä, miten palvelui­hin vas­tataan, ker­too Eksoten per­hep­alvelu­jen ja eri­ty­ishuoltopi­irin johta­ja Riit­ta Hako­ma.

Asi­akas keskiöön ‑peri­aate korostaa palvelun käyt­täjien itsenäisyyt­tä ja itsemääräämisoikeut­ta. Sosi­aal­i­huol­los­sa se perus­tuu Isos­sa-Bri­tan­ni­as­sa kehitetylle itseo­h­jatu­valle tuelle (self-direct­ed sup­port, SDS), yksilöko­htaiselle suun­nit­telulle (per­son-cen­tred plan­ning, PCP) sekä palvelun käyt­täjien ja työn­tek­i­jöi­den yhteis­toim­i­ju­udelle (co-pro­duc­tion). Niiden avul­la on tarkoi­tus tukea palvelun käyt­täjän valin­nan­mah­dol­lisuuk­sia ja omien palvelu­iden hallintaa.

Tarvitsen avustajan ja kuljetuspalvelua mennäkseni konsertteihin.

Isos­sa-Bri­tan­ni­as­sa jotkut tutk­i­jat ovat sanoneet, että palvelu­iden henkilöko­htais­tamises­sa on kyseessä jopa val­lan­si­ir­to työn­tek­i­jöiltä palvelu­iden käyt­täjille. Toisaal­ta on tuo­tu jul­ki, että yksilöko­htainen suun­nit­telu ei tuo juuri mitään uut­ta sosi­aal­i­työhön. Tämän voi jokainen työn­tek­i­jä pun­ni­ta itse. Jotkut kansalaisjär­jestöt ovat arvostelleet henkilöko­htaista bud­je­toin­tia siitä, että työn­tek­i­jät tekevät edelleen kaik­ki päätök­set.

Henkilöko­htainen bud­je­toin­ti ja yksilöko­htainen suun­nit­telu vaa­ti­vat joka tapauk­ses­sa paljon aikaa ja resursse­ja. Innos­tuk­sen ja resurssien väli­nen ris­tiri­ita on havait­tu sekä Isos­sa-Bri­tan­ni­as­sa että Eksotes­sa.

Henkilökohtainen budjetointi kaikille?

– Luo­va ajat­telu on levin­nyt myös muuhun työn tekemiseen. Aina ei suinkaan tarvi­ta henkilöko­htaista bud­je­toin­tia, vaan asi­akkaan itsen­sä näköisiä ratkaisu­ja voi löy­tyä ja tehdä muutenkin, sanoo Katri­ina Kunt­tu.

Isos­sa-Bri­tan­ni­as­sa suo­ra­mak­su­jen käyt­täjät ovat olleet tyy­tyväisimpiä. Ne sopi­vat itsenäisille asi­akkaille, jot­ka osaa­vat ker­toa tarpeis­taan, ver­tail­la ja ottaa selvää eri­laista palveluista joko itsenäis­es­ti tai tue­tusti. Tutk­i­jat ovat sekä Suomes­sa että Isos­sa-Bri­tan­ni­as­sa havain­neet, ettei bud­je­toin­ti sovi kaikille ikään­tyneille henkilöille.

Käyn erityisesti heavy rock -konserteissa.

Eksoten työn­tek­i­jät vahvis­ta­vat, että henkilöko­htainen bud­je­toin­ti on hyvä lisä palvelun­tar­jon­nas­sa, mut­ta se ei sovi kaikille.

Eksotes­sa kuitenkin toiv­otaan, että henkilöko­htaista bud­je­toin­tia kehitet­täisi­in val­takun­nal­lis­es­ti muun muas­sa vero­tuk­seen, lain­säädän­nöl­lisi­in ja bud­jetin määräy­tymiseen liit­tyvis­sä kysymyk­sis­sä.

Eriarvoisuuden vähentäminen

Henkilöko­htaisen bud­je­toin­nin ja yksilöko­htaisen suun­nit­telun avul­la ei ratkaista eri­ar­voisu­u­teen ja köy­hyy­teen liit­tyvään rak­en­teel­lista syr­jin­tää ja epä­tasa-arvoa, totea­vat tutk­i­jat Bri­tan­ni­as­sa.

Hei­dän mukaansa bud­je­toin­ti perus­tuu nykyään liikaa kau­pal­liseen kon­sumeris­mi­in ja indi­vid­u­al­is­mi­in, kun sen alku­peräi­nen idea oli kansalaisu­u­den vahvis­t­a­mi­nen.

Ennen sairastumistani olen itsekin soittanut bändissä tämän genren musaa.

– Eksotes­sa on kuitenkin tapah­tunut käänne organ­isaa­ti­olähtöisyy­destä asi­akkaan tarpeista lähteväk­si. Asi­akkai­ta ote­taan mukaan myös kehit­tämiseen ja palvelu­iden han­k­in­taan. Tämä voi muut­taa koko organ­isaa­tion käytän­töjä, myös johtamista, ker­too Riit­ta Hako­ma.

Palvelun käyt­täjä keskiössä ‑ajat­telun ja yhteis­toimin­nan avul­la on mah­dol­lista kaven­taa palvelun käyt­täjien ja työn­tek­i­jöi­den ase­man eri­ar­voisu­ut­ta sekä muut­taa organ­isaa­tion kult­tuuria.

Tämä ei kuitenkaan riitä yhteiskun­nal­lisen köy­hyy­destä, syr­jin­nästä ja osat­to­muud­es­ta johtu­vaan eri­ar­voisu­u­den vähen­tämiseen. Tarvi­taan rak­en­teel­lista sosi­aal­i­työtä – sitäkin yhdessä palvelun käyt­täjien kanssa.

Mar­jaana Kir­javainen
YTL, sosi­aal­i­työn­tek­i­jä
kehit­täjä­työn­tek­i­jä Pohjois-Suomen sosi­aalialan osaamiskeskuk­ses­sa

Läh­teet
House of Com­mons Com­mit­tee of Pub­lic Accounts, Per­son­al bud­gets in social care, Sec­ond Report of Ses­sion 2016–17.
Mar­jaana Kir­javainen: Henkilöko­htais­t­a­mi­nen Ison-Bri­tann­ian aikuis­ten sosi­aal­i­huol­los­sa vuosi­na 2007–2014 – sys­temaat­ti­nen kir­jal­lisu­uskat­saus 2016.
Per­son­al Social Ser­vices: Expen­di­ture and Unit Costs, Eng­land 2015–2016, Nation­al sta­tis­tics, NHS Dig­i­tal.
Spend­ing on adult social care sta­tis­tics pub­lished, kat­sot­tu 27.3.2017.