Som 60+ vill Marjo Österberg ha ett lugnare arbbetsliv. Som socialsekreterare eller eller socialchef i olika kommuner på Åland måste hon ibland bråka med politikerna.

 

 

Jag är fort­farande skriv­en på Åland men job­bar i Åbo som socialar­betare på ÅUCS. På friti­den behöver jag inte fun­dera på näs­ta års bud­get, säger Mar­jo Öster­berg.

Socialar­betare Mar­jo Öster­berg är till­ba­ka i Egentli­ga Fin­land.

– Just nu trivs jag med att bo och job­ba i Åbo. Fastän jag växte upp på lan­det i smås­taden Pemar är jag innerst inne en storstads­bo. Nu bor jag nära saluhallen, kon­serthuset och teatrar­na.

På friti­den har hon till­gång till Åbos rika kul­turliv, har kon­sertabon­ne­mang, museiårsko­rt och nära till stadens sto­ra, fina bib­liotek.

Som socialar­betare på det sto­ra uni­ver­sitetssjukhuset hjälper hon var­je vec­ka ålän­ningar, planer­ar exem­pelvis hem­re­san och hemkom­sten. Hennes lån­ga erfaren­het från socialt arbete på Åland gör att hon vet pre­cis vart hon ska vän­da sig för att den utskriv­na patien­ten får den ser­vice hen har rätt till i hemkom­munen. Socialvår­den på Åland är lite annor­lun­da organser­ad än i övri­ga Fin­land.

– I Åbo upp­skat­tar ålän­ningar­na att få hjälp av en sven­skspråkig socialar­betare med bak­grund på Åland. Det är så bra att jag har kun­skap om socialvår­den på Åland. Hur det är i Öster­bot­ten håller jag på att lära mig för vi har ock­så långvä­ga patien­ter därifrån.

På job­bet möter hon ofta döden, bemöter dödssju­ka män­niskor och deras anhöri­ga. Den gån­gen hon var med om att ett barn dog var fruk­tans­värt sor­g­ligt.

En del patien­ter fly­ger var­je dag tur och retur Mariehamn-Åbo. I som­ras blev det prob­lem då fly­g­bo­laget gick i konkurs.

– Då jag som van­ligt ringde rese­byrån för att bestäl­la bil­jet­ter fick jag höra att fly­g­bo­laget gick i konkurs för tre tim­mar sedan. Finnairs flyg har inte bra restider med tanke på patien­ter­nas behov.

Land­skap­sregerin­gen har ett avtal med det nya fly­g­bo­laget som fly­ger till och från Åland.

Talentia-aktivist

Mar­jo är till­ba­ka i Tal­en­tias styrelse för Egentli­ga Fin­land och bevakar även Ålands intressen. Tidi­gare var hon även fullmäk­tigeledamot vilket hon inte kan göra som styrelsemedlem men nog delta i fullmäk­tigemöte­na, får inte rös­ta men utta­la sig, vik­tigt med tanke på den åländ­s­ka intresse­be­vaknin­gen. Hon gläder sig över att behörighet­sla­gen som fun­nits mån­ga år i Fin­land, äntli­gen ska trä­da i kraft även på Åland.

– Jag föl­jer med det som hän­der på Åland, läs­er Nya Åland och Åland­stid­nin­gen på nätet. Tyvärr har jag ingen ersättare från Åland i fullmäk­tige.

Regeringen har inte inkluderat Åland i SOTE-reformen.

Mar­jo upplever det som en för­mån att via styrelseen­gage­manget få mer infor­ma­tion om allt som är aktuellt inom det sociala området. Behörighet­sla­gen diskuteras igen styrelsen, oro finns för att lagen ska slopas, att regerin­gen ska min­s­ka på utbild­ningskravet. Det skulle vara en led­sam till­bak­agång.

– Socialar­be­tartjän­ster­na bor­de inte bli färre. Social­råd­gi­vare bor­de inte få ersät­ta socialar­betare med tanke på rättssäk­er­heten. Tolknin­gen av lag­tex­ter­na har bliv­it allt svårare.

Om SOTE-refor­men säger Mar­jo att hälsovår­den pri­or­it­eras på bekost­nad av socialvår­den, dessu­tom kan det gå så att näs­ta regering inte fullföl­jer SOTE-plan­er­na.

– Regerin­gen har inte inklud­er­at Åland i SOTE-refor­men. Åland har egen social- och hälsovård­slags­tift­ning som inte ändras. Skat­ter­na på Åland höjs, mer pen­gar fly­t­tas över till Fin­land från Åland som inte ens till­frå­gas om sin åsikt om nya lagar för Sip­iläs regering skickar inte alltid lag­text till påseende i sven­sk över­sät­tning innan lagen träder i kraft.

Mar­jo är inte ode­lat förtjust över att FPA tag­it över utbe­tal­nin­gen av utkom­st­stödet. Hon vet att exem­pelvis de som har 50 euro mer i hyra än normhyran inte får bistånd för det som över­stiger normhyran.

– Socialar­be­tar­na kände sina klien­ter och kunde vid behov ge extra bistånd. FPA:s sys­tem är allt­för snävt.

I hjärtat ålänning

Mar­jo är tvåspråkig, i Åbo verkar hon på båda språken.

Tanken att söka job­bet i Åbo väck­tes då socialar­betaren som hade tjän­sten före Mar­jo i mejl informer­ade sina åländ­s­ka kol­le­gor att hon skulle bli föräl­draledig och behövde en vikarie.

– Först tänk­te jag inte söka tjän­sten, men märk­te efter en tid att vikari­atet ännu inte var till­satt. Jag har inte fast tjänst ännu, men min föregån­gare har sagt upp sig och tän­sten ska ledi­ganslås snart. Om jag har häl­san planer­ar jag job­ba tills jag år 67, säger Mar­jo.

I föräl­dragår­den i Pemar 20 kilo­me­ter från Åbo bor Mar­jos dot­ter. Nu är hon när­mare sin familj, 20-åri­ga barn­bar­net träf­far hon i Åbo då han vän­tar på bussen hem.

Sitt hus i Lem­land har hon kvar och som pen­sionär planer­ar hon fly­t­ta till­ba­ka. Kanske hon då igen blir poli­tiskt aktiv. Hon är socialdemokrat och var medlem av kul­tur- och fritid­snäm­n­den i Lem­land.

Sun­ni­va Ekbom