Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan työnohjaajapalveluiden kilpailutus on poikinut useita oikaisuvaatimuksia sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja yhden valituksen markkinaoikeuteen.

 

 

Yksi Helsin­gin kaupun­gin sosi­aali- ja ter­veystoimi­alan työno­h­jaa­japalvelu­iden kil­pailu­tuk­ses­sa hävin­nyt on YTT, psykoter­apeut­ti ja per­heter­apeut­ti VET Annik­ki Kaikko­nen.

Hän teki kil­pailu­tuk­ses­ta oikaisu­vaa­timuk­sen sosi­aali- ja ter­veyslau­takun­nalle ja val­i­tuk­sen markki­naoikeu­teen. Tal­en­tia-lehden tieto­jen mukaan lau­takun­nalle on tehnyt oikaisu­vaa­timuk­sen yhteen­sä seit­semän kil­pailu­tuk­seen osal­lis­tunut­ta palvelun­tuot­ta­jaa.

– Jos Helsin­gin kaupun­ki itse kor­jaa virheel­lisen pistey­tyk­sen osaltani, uusii kil­pailu­tuk­sen ja muut­taa sen perustei­ta siten kuin han­k­in­ta­la­ki ja sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon eti­ik­ka sekä työno­h­jauk­sen peri­aat­teet edel­lyt­tävät, vedän markki­naoikeudelle jät­tämäni val­i­tuk­sen pois, ker­too Kaikko­nen.

Menikö järjestelmävirhe läpi?

Hin­nan osu­us kil­pailu­tuk­ses­sa oli 70 pros­ent­tia, ja laatupis­teistä 15 pros­ent­tia koos­t­ui työno­h­jaa­jakoke­muk­ses­ta ja 15 pros­ent­tia muus­ta työkoke­muk­ses­ta. Kaikko­nen sanoo, että hänen ja use­an muun kohdal­la työno­h­jaa­jien työkoke­mus­pis­teik­si oli annet­tu nol­la.

Annik­ki Kaikko­nen on ollut 36 vuot­ta sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon työno­h­jaa­jana. Hän on työno­h­jan­nut myös HUS-kun­tay­htymän, pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien ja kun­tien, kirkon, koulu­toimen ja kol­man­nen sek­torin työn­tek­i­jöitä. Nyt on keskey­tymässä usei­ta helsinkiläis­ten sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den ryh­mä­työno­h­jaus­pros­esse­ja, hän sanoo.

– Kun tutkin kil­pailu­tuk­sen tulosta, huo­masin ilmeisen pistey­tysvirheen laa­ju­u­den. Han­k­in­nan eri kohteis­sa yhteen­sä 313 palvelun­tar­joa­jaa ei saanut lainkaan pis­teitä työkoke­muk­ses­taan työno­h­jaa­jana ja 316 palvelun­tar­joa­jaa ei ole saanut lainkaan pis­teitä muus­ta työkoke­muk­ses­ta, ker­too Kaikko­nen.

– Tulos ei ole uskot­ta­va. Tuskin tar­jouk­sia on tehnyt näin suuri joukko täysin koke­mat­to­mia työno­h­jaa­jia. Eikä olekaan, sil­lä nol­la pis­tet­tä saanei­den joukos­sa on yleis­es­ti tun­net­tu­ja ja alal­la arvostet­tu­ja työno­h­jaa­jia. Toisaal­ta kil­pailu­tusseu­lan yllät­täen läpäisi 17 tar­joa­jaa, joil­la joko työno­h­jaa­ja- tai työkoke­mus­ta oli nol­la vuot­ta.

Kilpailutusseulan läpäisi 17 tarjoajaa, joilla joko työnohjaaja- tai työkokemusta oli nolla vuotta.

– Kyseessä täy­tyy olla sys­temaat­ti­nen virhe. Tar­jous­palvelus­ta vas­tan­nut yri­tys Cloudia Oy on ilmeis­es­ti toteut­tanut täysin virheel­lisen pistey­tyk­sen han­k­in­tapäätök­sen perus­teek­si. Tätä virhet­tä ei havait­tu, saati kor­jat­tu ennen viran­halti­japäätök­sen tekoa.

Helsin­gin kaupun­gin sosi­aali- ja ter­veystoimi­alan kehit­tämis­pääl­likkö Ulla Tyyskän näke­myk­sen mukaan kyseessä ei ole jär­jestelmävirhe. Kil­pailu­tuk­ses­sa hin­ta pain­ot­tuu 70 pros­ent­tia ja laatupis­teet 30 pros­ent­tia, sik­si tulos on tämä.

– Inhimil­lisiä virheitä voi tietysti tapah­tua. Päätök­ses­tä on ollut kah­den viikon val­i­tu­sai­ka, sanoo Tyyskä.

Sosi­aal­i­työn­tek­i­jöille lis­tat kil­pailu­tuk­ses­sa hyväksy­ty­istä työno­h­jaa­jista tule­vat, kun val­i­tuk­sista annetaan päätök­set. Helsin­gin sosi­aali- ja ter­veyslau­takun­ta on käsit­telemässä asi­aa lokaku­un kok­ouk­ses­saan.

– Voi olla, että saamme markki­naoikeu­den päätök­sen nopeastikin. Joka tapauk­ses­sa henkilöstön työno­h­jausten jatku­mi­nen tur­vataan, vaik­ka tilanne on kesken, Tyyskä sanoo.

Mitä sosiaalityöntekijä tarvitsee?

Työno­h­jaus on osa Helsin­gin kaupun­gin sosi­aali- ja ter­veystoimi­alan henkilöstön osaamisen kehit­tämisen kokon­aisu­ut­ta. Tässä kil­pailu­tuk­ses­sa haet­ti­in työno­h­jaa­jat myös sosi­aal­i­työn­tek­i­jöille. Kaupungilla on 674 sosi­aal­i­työn­tek­i­jän vakanssia. Luku­un on las­ket­tu myös johta­vat sosi­aal­i­työn­tek­i­jät.

– Kil­pailu­tuk­ses­sa heille on valit­tu 51 ryh­mä­työno­h­jaa­jaa. Huomionar­voista on se, että ryh­mä­työno­h­jaa­jista viidel­lä on nol­la vuot­ta työno­h­jaa­jakoke­mus­ta. Lisäk­si vain kolmel­la näyt­täisi ole­van sosi­aal­i­työn­tek­i­jän pätevyys. Sen sijaan ”sosi­aali- ja ter­veystoimi­alan osaamisen kehit­tämisen kokon­aisu­ut­ta” tuke­maan on valit­tu muun muas­sa 3 puheter­apeut­tia, 4 toim­intat­er­apeut­tia, 7 psyki­a­trista sairaan­hoita­jaa, 3 teolo­gia ja 1 sosi­aa­likas­vat­ta­ja, Annik­ki Kaikko­nen ker­too.

Täl­lainen val­in­ta sotii työno­h­jauk­sen peri­aat­tei­ta vas­taan, sanoo Kaikko­nen.

– Yksi työno­h­jauk­sen kul­makiviä on, että hyvin koulutet­tu ja kokenut työno­h­jaa­ja edus­taa samaa pro­fes­sio­ta kuin työno­h­jat­ta­vat ja on työvu­osil­taan ammat­tikun­nan kokenei­ta. Miten päte­vien sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den rekry­toin­nin krooni­nen vaikeus ja hei­dän suuri vai­h­tu­vuuten­sa Helsingis­sä helpot­tuu sil­lä, jos hei­dän jak­samisen­sa tuek­si ja asi­akastyön laadun varmis­tamisek­si jär­jestet­ty työno­h­jaus ei tue hei­dän oman ammatil­lisen iden­ti­teet­tin­sä rak­en­tu­mista ja vahvis­tu­mista.

Han­k­in­ta­la­ki edel­lyt­tää ns. kokon­aisedullis­ten han­k­in­to­jen tekemistä. Kokon­aisedullisin ja taloudel­lisin palvelun­tuot­ta­ja on työno­h­jaus­palvelun kohdal­la koulute­tu­in ja kokenein palvelun­tuot­ta­ja, Kaikko­nen pain­ot­taa.

– On kestämätön­tä, että Helsin­gin kaupun­ki alen­si kil­pailu­tuse­hdois­saan koulu­tus­vaa­timuk­sia ja on nyt syr­jäyt­tämässä suuren joukon kokenei­ta ja koulutet­tu­ja työno­h­jaa­jia, jot­ka se on aikaisemp­ina vuosi­na kelpu­ut­tanut palvelun­tuot­ta­jik­seen.

– Toki kil­pailu­tuk­ses­sa häviämi­nen merk­it­see pää­toimiselle yrit­täjälle taloudel­lista mene­tys­tä. Puo­let työstäni on työno­h­jaustyötä, puo­let psykoter­a­pi­oi­ta. En voi polkea hin­to­ja ja kos­ka hin­nan osu­us kil­pailus­sa pain­ot­tuu näin vah­vasti, päädyt­ti­in sik­sikin täl­laiseen tilanteeseen.

– Ehdoin tah­doin en markki­naoikeu­teen halua. Työno­h­jaa­jan­han on olta­va lojaali työno­h­jat­tavien­sa työ­nan­ta­jan tavoit­teille ja arvoille. Äsken min­ulle soitet­ti­in kaupun­gin han­k­in­tayk­siköstä ja kysyt­ti­in ”jos vaik­ka kek­sit­täisi­in perus­teet jatkaa suo­ra­hank­in­nal­la noi­ta sin­un meneil­lään ole­via sopimuk­si­asi” Samaan hen­gen­ve­toon min­ua ehdotet­ti­in use­am­paan ker­taan vetämään markki­naoikeusval­i­tus pois.

Hele­na Jaakko­la