Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan työnohjaajapalveluiden kilpailutus on poikinut useita oikaisuvaatimuksia sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja yhden valituksen markkinaoikeuteen.

 

 

Yksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveys­toi­mialan työnoh­jaa­ja­pal­ve­luiden kilpai­lu­tuk­sessa hävinnyt on YTT, psyko­te­ra­peutti ja perhe­te­ra­peutti VET Annikki Kaikkonen.

Hän teki kilpai­lu­tuk­sesta oikai­su­vaa­ti­muksen sosiaali- ja terveys­lau­ta­kun­nalle ja valituksen markki­na­oi­keuteen. Talentia-lehden tietojen mukaan lauta­kun­nalle on tehnyt oikai­su­vaa­ti­muksen yhteensä seitsemän kilpai­lu­tukseen osallis­tu­nutta palve­lun­tuot­tajaa.

– Jos Helsingin kaupunki itse korjaa virheel­lisen pistey­tyksen osaltani, uusii kilpai­lu­tuksen ja muuttaa sen perus­teita siten kuin hankin­talaki ja sosiaali- ja tervey­den­huollon etiikka sekä työnoh­jauksen periaatteet edellyt­tävät, vedän markki­na­oi­keu­delle jättämäni valituksen pois, kertoo Kaikkonen.

Menikö järjestelmävirhe läpi?

Hinnan osuus kilpai­lu­tuk­sessa oli 70 prosenttia, ja laatu­pis­teistä 15 prosenttia koostui työnoh­jaa­ja­ko­ke­muk­sesta ja 15 prosenttia muusta työko­ke­muk­sesta. Kaikkonen sanoo, että hänen ja usean muun kohdalla työnoh­jaajien työko­ke­mus­pis­teiksi oli annettu nolla.

Annikki Kaikkonen on ollut 36 vuotta sosiaali- ja tervey­den­huollon työnoh­jaajana. Hän on työnoh­jannut myös HUS-kuntayh­tymän, pääkau­pun­ki­seudun muiden kaupunkien ja kuntien, kirkon, koulu­toimen ja kolmannen sektorin työnte­ki­jöitä. Nyt on keskey­ty­mässä useita helsin­ki­läisten sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden ryhmä­työ­noh­jaus­pro­sesseja, hän sanoo.

– Kun tutkin kilpai­lu­tuksen tulosta, huomasin ilmeisen pistey­tys­virheen laajuuden. Hankinnan eri kohteissa yhteensä 313 palve­lun­tar­joajaa ei saanut lainkaan pisteitä työko­ke­muk­sestaan työnoh­jaajana ja 316 palve­lun­tar­joajaa ei ole saanut lainkaan pisteitä muusta työko­ke­muk­sesta, kertoo Kaikkonen.

– Tulos ei ole uskottava. Tuskin tarjouksia on tehnyt näin suuri joukko täysin kokemat­tomia työnoh­jaajia. Eikä olekaan, sillä nolla pistettä saaneiden joukossa on yleisesti tunnettuja ja alalla arvos­tettuja työnoh­jaajia. Toisaalta kilpai­lu­tus­seulan yllättäen läpäisi 17 tarjoajaa, joilla joko työnoh­jaaja- tai työko­ke­musta oli nolla vuotta.

Kilpailutusseulan läpäisi 17 tarjoajaa, joilla joko työnohjaaja- tai työkokemusta oli nolla vuotta.

– Kyseessä täytyy olla syste­maat­tinen virhe. Tarjous­pal­ve­lusta vastannut yritys Cloudia Oy on ilmei­sesti toteut­tanut täysin virheel­lisen pistey­tyksen hankin­ta­pää­töksen perus­teeksi. Tätä virhettä ei havaittu, saati korjattu ennen viran­hal­ti­ja­pää­töksen tekoa.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveys­toi­mialan kehit­tä­mis­pääl­likkö Ulla Tyyskän näkemyksen mukaan kyseessä ei ole järjes­tel­mä­virhe. Kilpai­lu­tuk­sessa hinta painottuu 70 prosenttia ja laatu­pisteet 30 prosenttia, siksi tulos on tämä.

– Inhimil­lisiä virheitä voi tietysti tapahtua. Päätök­sestä on ollut kahden viikon valitusaika, sanoo Tyyskä.

Sosiaa­li­työn­te­ki­jöille listat kilpai­lu­tuk­sessa hyväk­sy­tyistä työnoh­jaa­jista tulevat, kun valituk­sista annetaan päätökset. Helsingin sosiaali- ja terveys­lau­ta­kunta on käsit­te­le­mässä asiaa lokakuun kokouk­sessaan.

– Voi olla, että saamme markki­na­oi­keuden päätöksen nopeas­tikin. Joka tapauk­sessa henki­löstön työnoh­jausten jatku­minen turvataan, vaikka tilanne on kesken, Tyyskä sanoo.

Mitä sosiaalityöntekijä tarvitsee?

Työnohjaus on osa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveys­toi­mialan henki­löstön osaamisen kehit­tä­misen kokonai­suutta. Tässä kilpai­lu­tuk­sessa haettiin työnoh­jaajat myös sosiaa­li­työn­te­ki­jöille. Kaupun­gilla on 674 sosiaa­li­työn­te­kijän vakanssia. Lukuun on laskettu myös johtavat sosiaa­li­työn­te­kijät.

– Kilpai­lu­tuk­sessa heille on valittu 51 ryhmä­työ­noh­jaajaa. Huomio­nar­voista on se, että ryhmä­työ­noh­jaa­jista viidellä on nolla vuotta työnoh­jaa­ja­ko­ke­musta. Lisäksi vain kolmella näyttäisi olevan sosiaa­li­työn­te­kijän pätevyys. Sen sijaan ”sosiaali- ja terveys­toi­mialan osaamisen kehit­tä­misen kokonai­suutta” tukemaan on valittu muun muassa 3 puhete­ra­peuttia, 4 toimin­ta­te­ra­peuttia, 7 psykiat­rista sairaan­hoi­tajaa, 3 teologia ja 1 sosiaa­li­kas­vattaja, Annikki Kaikkonen kertoo.

Tällainen valinta sotii työnoh­jauksen periaat­teita vastaan, sanoo Kaikkonen.

– Yksi työnoh­jauksen kulma­kiviä on, että hyvin koulu­tettu ja kokenut työnoh­jaaja edustaa samaa profes­siota kuin työnoh­jat­tavat ja on työvuo­siltaan ammat­ti­kunnan kokeneita. Miten pätevien sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden rekry­toinnin krooninen vaikeus ja heidän suuri vaihtu­vuu­tensa Helsin­gissä helpottuu sillä, jos heidän jaksa­mi­sensa tueksi ja asiakastyön laadun varmis­ta­mi­seksi järjes­tetty työnohjaus ei tue heidän oman ammatil­lisen identi­teet­tinsä raken­tu­mista ja vahvis­tu­mista.

Hankin­talaki edellyttää ns. kokonai­se­dul­listen hankin­tojen tekemistä. Kokonai­se­dul­lisin ja talou­del­lisin palve­lun­tuottaja on työnoh­jaus­pal­velun kohdalla koulu­tetuin ja kokenein palve­lun­tuottaja, Kaikkonen painottaa.

– On kestä­mä­töntä, että Helsingin kaupunki alensi kilpai­lu­tuseh­doissaan koulu­tus­vaa­ti­muksia ja on nyt syrjäyt­tä­mässä suuren joukon kokeneita ja koulu­tettuja työnoh­jaajia, jotka se on aikai­sempina vuosina kelpuut­tanut palve­lun­tuot­ta­jikseen.

– Toki kilpai­lu­tuk­sessa häviä­minen merkitsee päätoi­mi­selle yrittä­jälle talou­del­lista menetystä. Puolet työstäni on työnoh­jaus­työtä, puolet psyko­te­ra­pioita. En voi polkea hintoja ja koska hinnan osuus kilpai­lussa painottuu näin vahvasti, päädyttiin siksikin tällaiseen tilan­teeseen.

– Ehdoin tahdoin en markki­na­oi­keuteen halua. Työnoh­jaa­janhan on oltava lojaali työnoh­jat­ta­viensa työnan­tajan tavoit­teille ja arvoille. Äsken minulle soitettiin kaupungin hankin­tayk­si­köstä ja kysyttiin ”jos vaikka keksit­täisiin perusteet jatkaa suora­han­kin­nalla noita sinun meneillään olevia sopimuk­siasi” Samaan hengen­vetoon minua ehdotettiin useampaan kertaan vetämään markki­na­oi­keus­va­litus pois.

Helena Jaakkola