Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan työnohjaajapalveluiden kilpailutus on poikinut useita oikaisuvaatimuksia sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja yhden valituksen markkinaoikeuteen.

 

 

Yksi Helsingin kau­pun­gin sosi­aali- ja ter­veys­toi­mia­lan työ­noh­jaa­ja­pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tuk­sessa hävin­nyt on YTT, psy­ko­te­ra­peutti ja per­he­te­ra­peutti VET Annikki Kaikkonen.

Hän teki kil­pai­lu­tuk­sesta oikai­su­vaa­ti­muk­sen sosi­aali- ja ter­veys­lau­ta­kun­nalle ja vali­tuk­sen mark­ki­na­oi­keu­teen. Talentia-leh­den tie­to­jen mukaan lau­ta­kun­nalle on teh­nyt oikai­su­vaa­ti­muk­sen yhteensä seit­se­män kil­pai­lu­tuk­seen osal­lis­tu­nutta palveluntuottajaa.

– Jos Helsingin kau­punki itse kor­jaa vir­heel­li­sen pis­tey­tyk­sen osal­tani, uusii kil­pai­lu­tuk­sen ja muut­taa sen perus­teita siten kuin han­kin­ta­laki ja sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon etiikka sekä työ­noh­jauk­sen peri­aat­teet edel­lyt­tä­vät, vedän mark­ki­na­oi­keu­delle jät­tä­mäni vali­tuk­sen pois, ker­too Kaikkonen.

Menikö järjestelmävirhe läpi?

Hinnan osuus kil­pai­lu­tuk­sessa oli 70 pro­sent­tia, ja laa­tu­pis­teistä 15 pro­sent­tia koos­tui työ­noh­jaa­ja­ko­ke­muk­sesta ja 15 pro­sent­tia muusta työ­ko­ke­muk­sesta. Kaikkonen sanoo, että hänen ja usean muun koh­dalla työ­noh­jaa­jien työ­ko­ke­mus­pis­teiksi oli annettu nolla.

Annikki Kaikkonen on ollut 36 vuotta sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon työ­noh­jaa­jana. Hän on työ­noh­jan­nut myös HUS-kun­tayh­ty­män, pää­kau­pun­ki­seu­dun mui­den kau­pun­kien ja kun­tien, kir­kon, kou­lu­toi­men ja kol­man­nen sek­to­rin työn­te­ki­jöitä. Nyt on kes­key­ty­mässä useita hel­sin­ki­läis­ten sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den ryh­mä­työ­noh­jaus­pro­ses­seja, hän sanoo.

– Kun tut­kin kil­pai­lu­tuk­sen tulosta, huo­ma­sin ilmei­sen pis­tey­tys­vir­heen laa­juu­den. Hankinnan eri koh­teissa yhteensä 313 pal­ve­lun­tar­joa­jaa ei saa­nut lain­kaan pis­teitä työ­ko­ke­muk­ses­taan työ­noh­jaa­jana ja 316 pal­ve­lun­tar­joa­jaa ei ole saa­nut lain­kaan pis­teitä muusta työ­ko­ke­muk­sesta, ker­too Kaikkonen.

– Tulos ei ole uskot­tava. Tuskin tar­jouk­sia on teh­nyt näin suuri joukko täy­sin koke­mat­to­mia työ­noh­jaa­jia. Eikä ole­kaan, sillä nolla pis­tettä saa­nei­den jou­kossa on ylei­sesti tun­net­tuja ja alalla arvos­tet­tuja työ­noh­jaa­jia. Toisaalta kil­pai­lu­tus­seu­lan yllät­täen läpäisi 17 tar­joa­jaa, joilla joko työ­noh­jaaja- tai työ­ko­ke­musta oli nolla vuotta.

Kilpailutusseulan läpäisi 17 tarjoajaa, joilla joko työnohjaaja- tai työkokemusta oli nolla vuotta.

– Kyseessä täy­tyy olla sys­te­maat­ti­nen virhe. Tarjouspalvelusta vas­tan­nut yri­tys Cloudia Oy on ilmei­sesti toteut­ta­nut täy­sin vir­heel­li­sen pis­tey­tyk­sen han­kin­ta­pää­tök­sen perus­teeksi. Tätä vir­hettä ei havaittu, saati kor­jattu ennen viran­hal­ti­ja­pää­tök­sen tekoa.

Helsingin kau­pun­gin sosi­aali- ja ter­veys­toi­mia­lan kehit­tä­mis­pääl­likkö Ulla Tyyskän näke­myk­sen mukaan kyseessä ei ole jär­jes­tel­mä­virhe. Kilpailutuksessa hinta pai­not­tuu 70 pro­sent­tia ja laa­tu­pis­teet 30 pro­sent­tia, siksi tulos on tämä.

– Inhimillisiä vir­heitä voi tie­tysti tapah­tua. Päätöksestä on ollut kah­den vii­kon vali­tusaika, sanoo Tyyskä.

Sosiaalityöntekijöille lis­tat kil­pai­lu­tuk­sessa hyväk­sy­tyistä työ­noh­jaa­jista tule­vat, kun vali­tuk­sista anne­taan pää­tök­set. Helsingin sosi­aali- ja ter­veys­lau­ta­kunta on käsit­te­le­mässä asiaa loka­kuun kokouksessaan.

– Voi olla, että saamme mark­ki­na­oi­keu­den pää­tök­sen nopeas­ti­kin. Joka tapauk­sessa hen­ki­lös­tön työ­noh­jaus­ten jat­ku­mi­nen tur­va­taan, vaikka tilanne on kes­ken, Tyyskä sanoo.

Mitä sosiaalityöntekijä tarvitsee?

Työnohjaus on osa Helsingin kau­pun­gin sosi­aali- ja ter­veys­toi­mia­lan hen­ki­lös­tön osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen koko­nai­suutta. Tässä kil­pai­lu­tuk­sessa haet­tiin työ­noh­jaa­jat myös sosi­aa­li­työn­te­ki­jöille. Kaupungilla on 674 sosi­aa­li­työn­te­ki­jän vakans­sia. Lukuun on las­kettu myös joh­ta­vat sosiaalityöntekijät.

– Kilpailutuksessa heille on valittu 51 ryh­mä­työ­noh­jaa­jaa. Huomionarvoista on se, että ryh­mä­työ­noh­jaa­jista vii­dellä on nolla vuotta työ­noh­jaa­ja­ko­ke­musta. Lisäksi vain kol­mella näyt­täisi ole­van sosi­aa­li­työn­te­ki­jän päte­vyys. Sen sijaan ”sosi­aali- ja ter­veys­toi­mia­lan osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen koko­nai­suutta” tuke­maan on valittu muun muassa 3 puhe­te­ra­peut­tia, 4 toi­min­ta­te­ra­peut­tia, 7 psy­kiat­rista sai­raan­hoi­ta­jaa, 3 teo­lo­gia ja 1 sosi­aa­li­kas­vat­taja, Annikki Kaikkonen kertoo.

Tällainen valinta sotii työ­noh­jauk­sen peri­aat­teita vas­taan, sanoo Kaikkonen.

– Yksi työ­noh­jauk­sen kul­ma­ki­viä on, että hyvin kou­lu­tettu ja koke­nut työ­noh­jaaja edus­taa samaa pro­fes­siota kuin työ­noh­jat­ta­vat ja on työ­vuo­sil­taan ammat­ti­kun­nan koke­neita. Miten päte­vien sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­nin kroo­ni­nen vai­keus ja hei­dän suuri vaih­tu­vuu­tensa Helsingissä hel­pot­tuu sillä, jos hei­dän jak­sa­mi­sensa tueksi ja asia­kas­työn laa­dun var­mis­ta­mi­seksi jär­jes­tetty työ­noh­jaus ei tue hei­dän oman amma­til­li­sen iden­ti­teet­tinsä raken­tu­mista ja vahvistumista.

Hankintalaki edel­lyt­tää ns. koko­nai­se­dul­lis­ten han­kin­to­jen teke­mistä. Kokonaisedullisin ja talou­del­li­sin pal­ve­lun­tuot­taja on työ­noh­jaus­pal­ve­lun koh­dalla kou­lu­te­tuin ja koke­nein pal­ve­lun­tuot­taja, Kaikkonen painottaa.

– On kes­tä­mä­töntä, että Helsingin kau­punki alensi kil­pai­lu­tuseh­dois­saan kou­lu­tus­vaa­ti­muk­sia ja on nyt syr­jäyt­tä­mässä suu­ren jou­kon koke­neita ja kou­lu­tet­tuja työ­noh­jaa­jia, jotka se on aikai­sem­pina vuo­sina kel­puut­ta­nut palveluntuottajikseen.

– Toki kil­pai­lu­tuk­sessa häviä­mi­nen mer­kit­see pää­toi­mi­selle yrit­tä­jälle talou­del­lista mene­tystä. Puolet työs­täni on työ­noh­jaus­työtä, puo­let psy­ko­te­ra­pioita. En voi pol­kea hin­toja ja koska hin­nan osuus kil­pai­lussa pai­not­tuu näin vah­vasti, pää­dyt­tiin sik­si­kin täl­lai­seen tilanteeseen.

– Ehdoin tah­doin en mark­ki­na­oi­keu­teen halua. Työnohjaajanhan on oltava lojaali työ­noh­jat­ta­viensa työ­nan­ta­jan tavoit­teille ja arvoille. Äsken minulle soi­tet­tiin kau­pun­gin han­kin­tayk­si­köstä ja kysyt­tiin ”jos vaikka kek­sit­täi­siin perus­teet jat­kaa suo­ra­han­kin­nalla noita sinun meneil­lään ole­via sopi­muk­siasi” Samaan hen­gen­ve­toon minua ehdo­tet­tiin useam­paan ker­taan vetä­mään mark­ki­na­oi­keus­va­li­tus pois.

Helena Jaakkola