Pääkaupunkiseudulla on koulutettu käytännönopettajia yli kymmenen vuoden ajan. Käytännönopettajakoulutus on perusedellytys vaativan osaamisen tuottamisessa. Sosiaalityön laillistaminen nosti käytännön opetuksen vaatimustasoa.

 

 

Iso haaste sosi­aa­li­työn­te­ki­jä­kou­lu­tuk­sessa on istut­taa amma­til­li­sen osaa­mi­sen ope­tus yli­opisto-ope­tuk­seen. Käytännönopettajakoulutuksella vah­vis­te­taan sosi­aa­li­työn ammat­ti­käy­tän­tö­jen ja pal­ve­lui­den kent­tää kou­lu­tuk­sen kes­kei­sinä oppi­mis- ja kehittämisympäristöinä.

Ammattikäytäntöjen hal­linta ja amma­til­li­set tai­dot ovat sosi­aa­li­työssä vaa­ti­via. Yliopisto-ope­tuk­sessa tämä edel­lyt­tää vah­vaa käy­tän­töyh­teyttä. Käytännönopettajakoulutuksella käy­tän­nön­ope­tus saa­daan kiin­ni­tet­tyä osaksi aka­tee­mista kou­lu­tusta ja luo­tua käy­tän­nön ja kou­lu­tuk­sen vuo­ro­pu­he­lua. Mallia on pää­kau­pun­ki­seu­dulla kehi­tetty yli 10 vuotta Helsingin yli­opis­ton ja pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tien Praksis-yhteis­työnä. Hyvin ohjattu käy­tän­nön­ope­tus on opis­ke­li­jan ammat­tiin kas­va­mi­sen avain, toteaa eme­ri­ta­pro­fes­sori Synnöve Karvinen-Niinikoski, joka on syk­syllä 2019 toi­mi­nut yhdessä Soccan eri­kois­suun­nit­te­lija Jenika Heinosen kanssa kou­lu­tuk­sen vastuuopettajana.

Ammattitaidon opetusta käytännössä

Vaativuuden voi todeta lail­lis­tet­tua ammat­tia ja asia­kas­tur­val­li­suutta val­vo­van viran­omai­sen, Valviran, vaa­ti­mus­ta­so­ku­vauk­sista (ks. Sosnet jul­kaisu: AmmattitaidonArviointi2019). Tason takaa­mi­nen edel­lyt­tää kou­lu­tuk­selta vah­vaa käy­tän­töyh­teyttä. Tämä käy­tän­töyh­teys on sosi­aa­li­työssä myös tut­ki­musa­lana tär­keä, ja sen perusta raken­tuu hyvälle ammat­ti­käy­tän­tö­jen opetukselle.

Hyvin ­ohjattu ­käytännönopetus on ammattiin kasvamisen avain.

Pätevyys sosi­aa­li­työn käy­tän­nön­opet­ta­jana toi­mi­mi­selle raken­tuu käy­tän­nön­opet­ta­ja­kou­lu­tuk­sen kah­desta 5 opin­to­pis­teen moduu­lista, jotka jär­jes­te­tään vuo­ro­vuo­sin. Koulutettavilla on kou­lu­tuk­sen aikana ohjat­ta­va­naan yli­opis­ton amma­til­lis­ten val­miuk­sien opin­to­jak­son opis­ke­lija. Koulutus on tar­koi­tettu pää­kau­pun­ki­seu­dulla ja Uudellamaalla toi­mi­ville, kel­poi­suuseh­dot täyt­tä­ville sosi­aa­li­työn­te­ki­jöille, jotka teke­vät asia­kas­työtä ja voi­vat toi­mia opis­ke­li­jan käy­tän­nön opettajana.

Ensimmäinen moduuli opet­taa ohjaa­maan sosi­aa­li­työn opis­ke­li­jaa käy­tän­nön asia­kas­työssä. Koulutus sisäl­tää lähio­pe­tus­päi­viä, asian­tun­ti­ja­luen­toja, kir­jal­li­sia teh­tä­viä ja reflek­tio­ryh­mä­työs­ken­te­lyä. Koulutuksessa vah­vis­te­taan sosi­aa­li­työn asian­tun­ti­juutta ja tut­ki­vaa otetta työ­hön. Kakkosmoduulissa syven­ne­tään ohjaus­tai­toja ja reflek­toi­daan omaa työ­tään kehittämistehtävässä.

Käytännönopettajaverkosto vahvistaa ammatillista osaamista

Opiskelijalle käy­tän­nön ope­tus on aineo­pin­to­jen 1–2 ope­tus­pe­rio­din mit­tai­nen jakso, joka koos­tuu 250 tun­nin opis­ke­lusta ohja­tussa käy­tän­nön ope­tus­pai­kassa yli­opis­tolla annet­ta­van ope­tuk­sen rin­nalla. Jaksoon kuu­luu sys­te­maat­ti­nen 20 tun­nin ohjaus­dia­logi, työ­noh­jaus­kes­kus­te­lut, käy­tän­nön­opet­ta­jan ohjauk­sessa. Tässä dia­lo­gissa raken­tu­vat myös käy­tän­nön­opet­ta­jan ohjaus­val­miu­det. Käytännönopettajia on vuo­sien saa­tossa kou­lu­tettu käy­tän­nön-opet­ta­ja­ver­kos­toksi asti. Verkostolla on tär­keä rooli amma­til­lista osaa­mista ja sen ope­tusta vah­vis­tet­taessa, toteaa Helsingin yli­opis­ton sosi­aa­li­työn tie­tee­na­lalla käy­tän­nön­ope­tuk­sesta vas­taava yli­opis­ton­leh­tori Tarja Juvonen. Verkostolle jär­jes­te­tään sään­nöl­li­siä tapaamisia.

Asiakas­turvallisuus edellyttää koulutukselta vahvaa yhteyttä käytäntöön.

– Keväisin jär­jes­tet­tä­vässä alumni-illassa on haluttu kiit­tää käy­tän­nön­opet­ta­jia hei­dän arvok­kaasta panok­ses­taan. Tuoreena perin­teenä tilai­suu­dessa on nyt kah­tena vuo­tena pal­kittu Vuoden käy­tän­nön­opet­taja ja Vuoden käy­tän­nön­ope­tuk­sen työyh­teisö, tapah­tu­mista vas­taava Heinonen kertoo.

Ohjatessa oma työ jäsentyy uudella tavalla

Vuoden 2019 käy­tän­nön­opet­ta­jina pal­kit­tiin Pauliina Pitkäjärvi ja Sandra Koivistoinen Espoosta. He ohja­si­vat työ­pa­rina opis­ke­lija Katariina Puhakkaa, Pitkäjärvi Etelä-Espoon per­he­neu­vo­lan per­he­neu­vo­jana ja Koivistoinen Espoon kau­pun­gin perhesosiaalityöntekijänä.

Sandra Koivistoinen ja Pauliina Pitkäjärvi.

Sandra Koivistoinen ja Pauliina Pitkäjärvi sai­vat vuo­den käy­tän­nön­opet­taja 2019 ‑pal­kin­non. Helsingin yli­opisto ja Praksis-ver­kosto pal­kit­se­vat vuo­sit­tain vuo­den käy­tän­nön­opet­ta­jan ja käy­tän­nön ope­tuk­seen liit­ty­vän vuo­den työyh­tei­sön. Tämän vuo­den työyhteisö­palkinnon sai Helsingin poh­joi­sen alu­een nuor­ten sosi­aa­li­työn yksikkö Malmilta. Kuva: Jenika Heinonen

– Olin toi­vo­nut pää­se­väni jos­kus ohjaa­maan opis­ke­li­jaa. Ohjatessa oppii jäsen­tä­mään omaa työtä uudella tavalla ja saa opis­ke­li­jalta uusia aja­tuk­sia. Opiskelijallani oli työstä terä­viä huo­mioita, joita vii­koit­tai­sessa ohjaus­kes­kus­te­lussa käsi­tel­tiin. Olen tyy­ty­väi­nen myös ohjaus­tai­toi­hin, joita käy­täntö-ope­tuk­sen kou­lu­tuk­sessa sain, toteaa pal­kin­nosta iloi­nen Pitkäjärvi.

Katariina Puhakka halusi pal­kita molem­mat ohjaa­jansa, koska heistä välit­tyi halu aidosti aut­taa opis­ke­li­jaa kehit­ty­mään ja kas­va­maan ammattilaiseksi.

– He suh­tau­tui­vat innok­kaasti käy­tän­nö­noh­jaus­tun­tei­hin ja kävi­vät tär­keitä reflek­toi­via keskusteluita.

– Harjoitteluni oli onnis­tu­nut koko­nai­suus, jossa sain aluksi seu­rata asia­kas­työs­ken­te­lyä ja asteit­tain ottaa vas­tuuta ja kokeilla toi­mia itsenäisesti.

Yliopiston käy­tän­nön­ope­tuk­sen opin­to­suun­ni­tel­man muu­tos­ten vuoksi käy­tän­nön­opet­ta­ja­kou­lu­tusta ei poik­keuk­sel­li­sesti jär­jes­tetä vuonna 2020. Seuraava haku käy­tän­nön­opet­ta­ja­kou­lu­tuk­seen jär­jes­te­tään kesällä/syksyllä 2021. Lisätietoa osoitteesta
www.socca.fi/kaytannonopettajakoulutus.

Kristiina Koskiluoma