Pääkaupunkiseudulla on koulutettu käytännönopettajia yli kymmenen vuoden ajan. Käytännönopettajakoulutus on perusedellytys vaativan osaamisen tuottamisessa. Sosiaalityön laillistaminen nosti käytännön opetuksen vaatimustasoa.

 

 

Iso haaste sosi­aal­i­työn­tek­i­jäk­oulu­tuk­ses­sa on istut­taa ammatil­lisen osaamisen ope­tus yliopis­to-opetuk­seen. Käytän­nönopet­ta­jak­oulu­tuk­sel­la vahvis­te­taan sosi­aal­i­työn ammat­tikäytän­tö­jen ja palvelu­iden kent­tää koulu­tuk­sen keskeis­inä oppimis- ja kehit­tämisym­päristöinä.

Ammat­tikäytän­tö­jen hallinta ja ammatil­liset taidot ovat sosi­aal­i­työssä vaa­tivia. Yliopis­to-opetuk­ses­sa tämä edel­lyt­tää vah­vaa käytän­töy­hteyt­tä. Käytän­nönopet­ta­jak­oulu­tuk­sel­la käytän­nönope­tus saadaan kiin­nitet­tyä osak­si aka­teemista koulu­tus­ta ja luo­tua käytän­nön ja koulu­tuk­sen vuorop­uhelua. Mallia on pääkaupunkiseudul­la kehitet­ty yli 10 vuot­ta Helsin­gin yliopis­ton ja pääkaupunkiseudun kun­tien Prak­sis-yhteistyönä. Hyvin ohjat­tu käytän­nönope­tus on opiske­li­jan ammat­ti­in kas­vamisen avain, toteaa emer­i­tapro­fes­sori Syn­növe Karvi­nen-Niinikos­ki, joka on syksyl­lä 2019 toimin­ut yhdessä Soc­can erikois­su­un­nit­teli­ja Jeni­ka Heinosen kanssa koulu­tuk­sen vas­tu­uopet­ta­jana.

Ammattitaidon opetusta käytännössä

Vaa­tivu­u­den voi tode­ta lail­lis­tet­tua ammat­tia ja asi­akas­tur­val­lisu­ut­ta valvo­van vira­nomaisen, Valvi­ran, vaa­timus­ta­soku­vauk­sista (ks. Sos­net julka­isu: AmmattitaidonArviointi2019). Tason takaami­nen edel­lyt­tää koulu­tuk­selta vah­vaa käytän­töy­hteyt­tä. Tämä käytän­töy­hteys on sosi­aal­i­työssä myös tutkimusalana tärkeä, ja sen perus­ta rak­en­tuu hyvälle ammat­tikäytän­tö­jen opetuk­selle.

Hyvin ­ohjattu ­käytännönopetus on ammattiin kasvamisen avain.

Pätevyys sosi­aal­i­työn käytän­nönopet­ta­jana toim­imiselle rak­en­tuu käytän­nönopet­ta­jak­oulu­tuk­sen kahdes­ta 5 opin­topis­teen mod­u­ulista, jot­ka jär­jestetään vuorovu­osin. Koulutet­tavil­la on koulu­tuk­sen aikana ohjat­ta­vanaan yliopis­ton ammatil­lis­ten valmiuk­sien opin­to­jak­son opiske­li­ja. Koulu­tus on tarkoitet­tu pääkaupunkiseudul­la ja Uudel­la­maal­la toimiville, kelpoisu­use­hdot täyt­täville sosi­aal­i­työn­tek­i­jöille, jot­ka tekevät asi­akastyötä ja voivat toimia opiske­li­jan käytän­nön opet­ta­jana.

Ensim­mäi­nen mod­u­uli opet­taa ohjaa­maan sosi­aal­i­työn opiske­li­jaa käytän­nön asi­akastyössä. Koulu­tus sisältää lähiope­tus­päiviä, asiantun­ti­jalu­en­to­ja, kir­jal­lisia tehtäviä ja reflek­tio­ryh­mä­työsken­te­lyä. Koulu­tuk­ses­sa vahvis­te­taan sosi­aal­i­työn asiantun­ti­ju­ut­ta ja tutki­vaa otet­ta työhön. Kakkos­mod­u­ulis­sa syven­netään ohjaus­taito­ja ja reflek­toidaan omaa työtään kehit­tämis­te­htävässä.

Käytännönopettajaverkosto vahvistaa ammatillista osaamista

Opiske­li­jalle käytän­nön ope­tus on aineopin­to­jen 1–2 ope­tus­pe­ri­odin mit­tainen jak­so, joka koos­t­uu 250 tun­nin opiskelus­ta ohja­tus­sa käytän­nön ope­tu­s­paikas­sa yliopis­tol­la annet­ta­van opetuk­sen rin­nal­la. Jak­soon kuu­luu sys­temaat­ti­nen 20 tun­nin ohjaus­di­alo­gi, työno­h­jauskeskuste­lut, käytän­nönopet­ta­jan ohjauk­ses­sa. Tässä dial­o­gis­sa rak­en­tu­vat myös käytän­nönopet­ta­jan ohjaus­valmi­udet. Käytän­nönopet­ta­jia on vuosien saatossa koulutet­tu käytän­nön-opet­ta­javerkos­tok­si asti. Verkos­tol­la on tärkeä rooli ammatil­lista osaamista ja sen ope­tus­ta vahvis­tet­taes­sa, toteaa Helsin­gin yliopis­ton sosi­aal­i­työn tieteenalal­la käytän­nönopetuk­ses­ta vas­taa­va yliopis­ton­le­htori Tar­ja Juvo­nen. Verkos­tolle jär­jestetään sään­nöl­lisiä tapaamisia.

Asiakas­turvallisuus edellyttää koulutukselta vahvaa yhteyttä käytäntöön.

– Keväisin jär­jestet­tävässä alum­ni-illas­sa on halut­tu kiit­tää käytän­nönopet­ta­jia hei­dän arvokkaas­ta panok­ses­taan. Tuoreena per­in­teenä tilaisu­udessa on nyt kaht­e­na vuote­na palkit­tu Vuo­den käytän­nönopet­ta­ja ja Vuo­den käytän­nönopetuk­sen työy­hteisö, tapah­tu­mista vas­taa­va Heinonen ker­too.

Ohjatessa oma työ jäsentyy uudella tavalla

Vuo­den 2019 käytän­nönopet­ta­ji­na palkit­ti­in Pauli­ina Pitkäjärvi ja San­dra Koivis­toinen Espoos­ta. He ohja­si­vat työ­pa­ri­na opiske­li­ja Katari­ina Puhakkaa, Pitkäjärvi Etelä-Espoon per­heneu­volan per­heneu­vo­jana ja Koivis­toinen Espoon kaupun­gin per­he­sosi­aal­i­työn­tek­i­jänä.

Sandra Koivistoinen ja Pauliina Pitkäjärvi.

San­dra Koivis­toinen ja Pauli­ina Pitkäjärvi sai­vat vuo­den käytän­nönopet­ta­ja 2019 ‑palkin­non. Helsin­gin yliopis­to ja Prak­sis-verkos­to palk­it­se­vat vuosit­tain vuo­den käytän­nönopet­ta­jan ja käytän­nön opetuk­seen liit­tyvän vuo­den työy­hteisön. Tämän vuo­den työyhteisö­palkinnon sai Helsin­gin pohjoisen alueen nuorten sosi­aal­i­työn yksikkö Malmil­ta. Kuva: Jeni­ka Heinonen

– Olin toivonut pää­seväni joskus ohjaa­maan opiske­li­jaa. Ohjates­sa oppii jäsen­tämään omaa työtä uudel­la taval­la ja saa opiske­li­jal­ta uusia ajatuk­sia. Opiske­li­jal­lani oli työstä teräviä huomioi­ta, joi­ta viikoit­taises­sa ohjauskeskustelus­sa käsitelti­in. Olen tyy­tyväi­nen myös ohjaus­taitoi­hin, joi­ta käytän­tö-opetuk­sen koulu­tuk­ses­sa sain, toteaa palkin­nos­ta iloinen Pitkäjärvi.

Katari­ina Puhak­ka halusi palki­ta molem­mat ohjaa­jansa, kos­ka heistä välit­tyi halu aidosti aut­taa opiske­li­jaa kehit­tymään ja kas­va­maan ammat­ti­laisek­si.

– He suh­tau­tu­i­v­at innokkaasti käytän­nöno­h­jaus­tun­tei­hin ja kävivät tärkeitä reflek­toivia keskustelui­ta.

– Har­joit­telu­ni oli onnis­tunut kokon­aisu­us, jos­sa sain aluk­si seu­ra­ta asi­akastyösken­te­lyä ja asteit­tain ottaa vas­tu­u­ta ja kokeil­la toimia itsenäis­es­ti.

Yliopis­ton käytän­nönopetuk­sen opin­to­su­un­nitel­man muu­tosten vuok­si käytän­nönopet­ta­jak­oulu­tus­ta ei poikkeuk­sel­lis­es­ti jär­jestetä vuon­na 2020. Seu­raa­va haku käytän­nönopet­ta­jak­oulu­tuk­seen jär­jestetään kesällä/syksyllä 2021. Lisäti­etoa osoit­teesta
www.socca.fi/kaytannonopettajakoulutus.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma