Pääkaupunkiseudulla on koulutettu käytännönopettajia yli kymmenen vuoden ajan. Käytännönopettajakoulutus on perusedellytys vaativan osaamisen tuottamisessa. Sosiaalityön laillistaminen nosti käytännön opetuksen vaatimustasoa.

 

 

Iso haaste sosi­aa­li­työn­te­ki­jä­kou­lu­tuk­sessa on istut­taa amma­til­li­sen osaa­mi­sen ope­tus yli­opisto-ope­tuk­seen. Käy­tän­nön­opet­ta­ja­kou­lu­tuk­sella vah­vis­te­taan sosi­aa­li­työn ammat­ti­käy­tän­tö­jen ja pal­ve­lui­den kent­tää kou­lu­tuk­sen kes­kei­sinä oppi­mis- ja kehit­tä­mi­sym­pä­ris­töinä.

Ammat­ti­käy­tän­tö­jen hal­linta ja amma­til­li­set tai­dot ovat sosi­aa­li­työssä vaa­ti­via. Yli­opisto-ope­tuk­sessa tämä edel­lyt­tää vah­vaa käy­tän­töyh­teyttä. Käy­tän­nön­opet­ta­ja­kou­lu­tuk­sella käy­tän­nön­ope­tus saa­daan kiin­ni­tet­tyä osaksi aka­tee­mista kou­lu­tusta ja luo­tua käy­tän­nön ja kou­lu­tuk­sen vuo­ro­pu­he­lua. Mal­lia on pää­kau­pun­ki­seu­dulla kehi­tetty yli 10 vuotta Hel­sin­gin yli­opis­ton ja pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tien Prak­sis-yhteis­työnä. Hyvin ohjattu käy­tän­nön­ope­tus on opis­ke­li­jan ammat­tiin kas­va­mi­sen avain, toteaa eme­ri­ta­pro­fes­sori Syn­növe Kar­vi­nen-Nii­ni­koski, joka on syk­syllä 2019 toi­mi­nut yhdessä Soccan eri­kois­suun­nit­te­lija Jenika Hei­no­sen kanssa kou­lu­tuk­sen vas­tuu­opet­ta­jana.

Ammattitaidon opetusta käytännössä

Vaa­ti­vuu­den voi todeta lail­lis­tet­tua ammat­tia ja asia­kas­tur­val­li­suutta val­vo­van viran­omai­sen, Val­vi­ran, vaa­ti­mus­ta­so­ku­vauk­sista (ks. Sos­net jul­kaisu: AmmattitaidonArviointi2019). Tason takaa­mi­nen edel­lyt­tää kou­lu­tuk­selta vah­vaa käy­tän­töyh­teyttä. Tämä käy­tän­töyh­teys on sosi­aa­li­työssä myös tut­ki­musa­lana tär­keä, ja sen perusta raken­tuu hyvälle ammat­ti­käy­tän­tö­jen ope­tuk­selle.

Hyvin ­ohjattu ­käytännönopetus on ammattiin kasvamisen avain.

Päte­vyys sosi­aa­li­työn käy­tän­nön­opet­ta­jana toi­mi­mi­selle raken­tuu käy­tän­nön­opet­ta­ja­kou­lu­tuk­sen kah­desta 5 opin­to­pis­teen moduu­lista, jotka jär­jes­te­tään vuo­ro­vuo­sin. Kou­lu­tet­ta­villa on kou­lu­tuk­sen aikana ohjat­ta­va­naan yli­opis­ton amma­til­lis­ten val­miuk­sien opin­to­jak­son opis­ke­lija. Kou­lu­tus on tar­koi­tettu pää­kau­pun­ki­seu­dulla ja Uudel­la­maalla toi­mi­ville, kel­poi­suuseh­dot täyt­tä­ville sosi­aa­li­työn­te­ki­jöille, jotka teke­vät asia­kas­työtä ja voi­vat toi­mia opis­ke­li­jan käy­tän­nön opet­ta­jana.

Ensim­mäi­nen moduuli opet­taa ohjaa­maan sosi­aa­li­työn opis­ke­li­jaa käy­tän­nön asia­kas­työssä. Kou­lu­tus sisäl­tää lähio­pe­tus­päi­viä, asian­tun­ti­ja­luen­toja, kir­jal­li­sia teh­tä­viä ja reflek­tio­ryh­mä­työs­ken­te­lyä. Kou­lu­tuk­sessa vah­vis­te­taan sosi­aa­li­työn asian­tun­ti­juutta ja tut­ki­vaa otetta työ­hön. Kak­kos­mo­duu­lissa syven­ne­tään ohjaus­tai­toja ja reflek­toi­daan omaa työ­tään kehit­tä­mis­teh­tä­vässä.

Käytännönopettajaverkosto vahvistaa ammatillista osaamista

Opis­ke­li­jalle käy­tän­nön ope­tus on aineo­pin­to­jen 1–2 ope­tus­pe­rio­din mit­tai­nen jakso, joka koos­tuu 250 tun­nin opis­ke­lusta ohja­tussa käy­tän­nön ope­tus­pai­kassa yli­opis­tolla annet­ta­van ope­tuk­sen rin­nalla. Jak­soon kuu­luu sys­te­maat­ti­nen 20 tun­nin ohjaus­dia­logi, työ­noh­jaus­kes­kus­te­lut, käy­tän­nön­opet­ta­jan ohjauk­sessa. Tässä dia­lo­gissa raken­tu­vat myös käy­tän­nön­opet­ta­jan ohjaus­val­miu­det. Käy­tän­nön­opet­ta­jia on vuo­sien saa­tossa kou­lu­tettu käy­tän­nön-opet­ta­ja­ver­kos­toksi asti. Ver­kos­tolla on tär­keä rooli amma­til­lista osaa­mista ja sen ope­tusta vah­vis­tet­taessa, toteaa Hel­sin­gin yli­opis­ton sosi­aa­li­työn tie­tee­na­lalla käy­tän­nön­ope­tuk­sesta vas­taava yli­opis­ton­leh­tori Tarja Juvo­nen. Ver­kos­tolle jär­jes­te­tään sään­nöl­li­siä tapaa­mi­sia.

Asiakas­turvallisuus edellyttää koulutukselta vahvaa yhteyttä käytäntöön.

– Keväi­sin jär­jes­tet­tä­vässä alumni-illassa on haluttu kiit­tää käy­tän­nön­opet­ta­jia hei­dän arvok­kaasta panok­ses­taan. Tuo­reena perin­teenä tilai­suu­dessa on nyt kah­tena vuo­tena pal­kittu Vuo­den käy­tän­nön­opet­taja ja Vuo­den käy­tän­nön­ope­tuk­sen työyh­teisö, tapah­tu­mista vas­taava Hei­no­nen ker­too.

Ohjatessa oma työ jäsentyy uudella tavalla

Vuo­den 2019 käy­tän­nön­opet­ta­jina pal­kit­tiin Pau­liina Pit­kä­järvi ja San­dra Koi­vis­toi­nen Espoosta. He ohja­si­vat työ­pa­rina opis­ke­lija Kata­riina Puhak­kaa, Pit­kä­järvi Etelä-Espoon per­he­neu­vo­lan per­he­neu­vo­jana ja Koi­vis­toi­nen Espoon kau­pun­gin per­he­so­si­aa­li­työn­te­ki­jänä.

Sandra Koivistoinen ja Pauliina Pitkäjärvi.

San­dra Koi­vis­toi­nen ja Pau­liina Pit­kä­järvi sai­vat vuo­den käy­tän­nön­opet­taja 2019 ‑pal­kin­non. Hel­sin­gin yli­opisto ja Prak­sis-ver­kosto pal­kit­se­vat vuo­sit­tain vuo­den käy­tän­nön­opet­ta­jan ja käy­tän­nön ope­tuk­seen liit­ty­vän vuo­den työyh­tei­sön. Tämän vuo­den työyhteisö­palkinnon sai Hel­sin­gin poh­joi­sen alu­een nuor­ten sosi­aa­li­työn yksikkö Mal­milta. Kuva: Jenika Hei­no­nen

– Olin toi­vo­nut pää­se­väni jos­kus ohjaa­maan opis­ke­li­jaa. Ohja­tessa oppii jäsen­tä­mään omaa työtä uudella tavalla ja saa opis­ke­li­jalta uusia aja­tuk­sia. Opis­ke­li­jal­lani oli työstä terä­viä huo­mioita, joita vii­koit­tai­sessa ohjaus­kes­kus­te­lussa käsi­tel­tiin. Olen tyy­ty­väi­nen myös ohjaus­tai­toi­hin, joita käy­täntö-ope­tuk­sen kou­lu­tuk­sessa sain, toteaa pal­kin­nosta iloi­nen Pit­kä­järvi.

Kata­riina Puhakka halusi pal­kita molem­mat ohjaa­jansa, koska heistä välit­tyi halu aidosti aut­taa opis­ke­li­jaa kehit­ty­mään ja kas­va­maan ammat­ti­lai­seksi.

– He suh­tau­tui­vat innok­kaasti käy­tän­nö­noh­jaus­tun­tei­hin ja kävi­vät tär­keitä reflek­toi­via kes­kus­te­luita.

– Har­joit­te­luni oli onnis­tu­nut koko­nai­suus, jossa sain aluksi seu­rata asia­kas­työs­ken­te­lyä ja asteit­tain ottaa vas­tuuta ja kokeilla toi­mia itse­näi­sesti.

Yli­opis­ton käy­tän­nön­ope­tuk­sen opin­to­suun­ni­tel­man muu­tos­ten vuoksi käy­tän­nön­opet­ta­ja­kou­lu­tusta ei poik­keuk­sel­li­sesti jär­jes­tetä vuonna 2020. Seu­raava haku käy­tän­nön­opet­ta­ja­kou­lu­tuk­seen jär­jes­te­tään kesällä/syksyllä 2021. Lisä­tie­toa osoit­teesta
www.socca.fi/kaytannonopettajakoulutus.

Kris­tiina Kos­ki­luoma