Helsingin kaupungilla perusteettomasti palkkoihin tehtyjä epäpätevyysalennuksia on maksettu takaisin syksystä lähtien. Nyt on saatu ensimmäiset yhteenvedot summista, jotka sosiaali- ja terveystoimialalla ovat huomattavan suuria.

 

 

Helsingin kaupun­gilla perus­teet­tomien epäpä­te­vyys­alen­nusten oikaisut ja palkkojen takai­sin­maksut ovat edenneet hitaasti. Tapauksia on paljon, ja selvi­tys­työtä on tehty yksi kerrallaan käsityönä.

Sosiaali- ja terveys­toi­mialan jukolainen pääluot­ta­musmies Roger Nordman kertoo, että palkka­saa­tavia on maksettu viime syksystä lähtien. Nyt luotta­mus­miehet ovat saaneet ensim­mäiset yhteen­vedot summista ja työnte­ki­jä­ryh­mistä.

Maaliskuun tilaston mukaan palkka­saa­tavien yhteis­summa on sosiaali- ja terveys­toi­mia­lalla yli 770 000 euroa. Yli 500 000 euroa tästä menee perhe- ja sosiaa­li­pal­ve­luihin, 100 000 euroa terveys- ja päihde­pal­ve­luihin sekä loput sairaala‑, kuntoutus- ja hoiva­pal­ve­lujen sekä hallinnon palve­lua­lueille.

– Palkkoja on maksettu sosiaali- ja terveys­toi­mia­lalla noin 500 henki­lölle. Ylivoi­mai­sesti suurin palkkojaan takaisin saava työnte­ki­jä­ryhmä on sosiaali­työntekijät, joita on tällä hetkellä 348. Satakunta epäpä­te­vyys­alen­nusta on edelleen selvi­tet­tävänä.

Varhaiskasvatuksen opettajien palkkasaatavia käsitellään vielä

Helsingin kaupungin kasva­tuksen ja koulu­tuksen toimialan (Kasko) Jukon pääluot­ta­musmies Merja Winter kertoo, että tällä hetkellä Kaskoon on tullut noin 1 200 pyyntöä oikaista perus­teeton epäpä­te­vyys­alennus. Valtaosa näistä koskee varhais­kas­va­tuksen opettajia.

– Työnantaja on tiedot­tanut meille, että selvi­tystyö on ruuhkau­tunut ja nyt 300 oikaisua on käsitelty Kaskossa ja siirretty talous­pal­ve­luihin.

Kaskossa selvi­tys­työhön on palkattu kaksi työnte­kijää, ja he käyvät oikai­su­pyyntöjä läpi saapu­mis­jär­jes­tyk­sessä.

– Työnan­tajan mukaan oikaisut olisi käsitelty tämän vuoden loppuun mennessä. Vielä emme tiedä sitä, millai­sista kokonais­sum­mista kasva­tuksen ja koulu­tuksen toimia­lalla on kyse.

Helena Jaakkola

Lue myös:

Virheel­liseen epäpä­te­vyys­alen­nuksen voi hakea oikaisun

Talen­tia­lai­sille tulossa miljoonien eurojen puuttuvat palkat