Helsingin kaupungilla perusteettomasti palkkoihin tehtyjä epäpätevyysalennuksia on maksettu takaisin syksystä lähtien. Nyt on saatu ensimmäiset yhteenvedot summista, jotka sosiaali- ja terveystoimialalla ovat huomattavan suuria.

 

 

Helsin­gin kau­pun­gilla perus­teet­to­mien epä­pä­te­vyys­alen­nus­ten oikai­sut ja palk­ko­jen takai­sin­mak­sut ovat eden­neet hitaasti. Tapauksia on pal­jon, ja sel­vi­tys­työtä on tehty yksi ker­ral­laan käsityönä.

Sosiaali- ja ter­veys­toi­mia­lan juko­lai­nen pää­luot­ta­mus­mies Roger Nordman ker­too, että palk­ka­saa­ta­via on mak­settu viime syk­systä läh­tien. Nyt luot­ta­mus­mie­het ovat saa­neet ensim­mäi­set yhteen­ve­dot sum­mista ja työntekijäryhmistä.

Maaliskuun tilas­ton mukaan palk­ka­saa­ta­vien yhteis­summa on sosi­aali- ja ter­veys­toi­mia­lalla yli 770 000 euroa. Yli 500 000 euroa tästä menee perhe- ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin, 100 000 euroa ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lui­hin sekä loput sairaala‑, kun­tou­tus- ja hoi­va­pal­ve­lu­jen sekä hal­lin­non palvelualueille.

– Palkkoja on mak­settu sosi­aali- ja ter­veys­toi­mia­lalla noin 500 hen­ki­lölle. Ylivoimaisesti suu­rin palk­ko­jaan takai­sin saava työn­te­ki­jä­ryhmä on sosiaali­työntekijät, joita on tällä het­kellä 348. Satakunta epä­pä­te­vyys­alen­nusta on edel­leen selvitettävänä.

Varhaiskasvatuksen opettajien palkkasaatavia käsitellään vielä

Helsingin kau­pun­gin kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen toi­mia­lan (Kasko) Jukon pää­luot­ta­mus­mies Merja Winter ker­too, että tällä het­kellä Kaskoon on tul­lut noin 1 200 pyyn­töä oikaista perus­tee­ton epä­pä­te­vyys­alen­nus. Valtaosa näistä kos­kee var­hais­kas­va­tuk­sen opettajia.

– Työnantaja on tie­dot­ta­nut meille, että sel­vi­tys­työ on ruuh­kau­tu­nut ja nyt 300 oikai­sua on käsi­telty Kaskossa ja siir­retty talouspalveluihin.

Kaskossa sel­vi­tys­työ­hön on pal­kattu kaksi työn­te­ki­jää, ja he käy­vät oikai­su­pyyn­töjä läpi saapumisjärjestyksessä.

– Työnantajan mukaan oikai­sut olisi käsi­telty tämän vuo­den lop­puun men­nessä. Vielä emme tiedä sitä, mil­lai­sista koko­nais­sum­mista kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen toi­mia­lalla on kyse.

Helena Jaakkola

Lue myös:

Virheelliseen epä­pä­te­vyys­alen­nuk­sen voi hakea oikaisun

Talentialaisille tulossa mil­joo­nien euro­jen puut­tu­vat palkat