Helsingin kaupungilla perusteettomasti palkkoihin tehtyjä epäpätevyysalennuksia on maksettu takaisin syksystä lähtien. Nyt on saatu ensimmäiset yhteenvedot summista, jotka sosiaali- ja terveystoimialalla ovat huomattavan suuria.

 

 

Helsin­gin kaupungilla perus­teet­tomien epäpätevyysalen­nusten oikaisut ja palkko­jen takaisin­mak­sut ovat eden­neet hitaasti. Tapauk­sia on paljon, ja selvi­tystyötä on tehty yksi ker­ral­laan käsi­työnä.

Sosi­aali- ja ter­veystoimi­alan juko­lainen päälu­ot­ta­mus­mies Roger Nord­man ker­too, että palkkasaatavia on mak­set­tu viime syksys­tä läh­tien. Nyt luot­ta­mus­miehet ovat saa­neet ensim­mäiset yhteenve­dot sum­mista ja työn­tek­i­järyh­mistä.

Maalisku­un tilas­ton mukaan palkkasaatavien yhteis­sum­ma on sosi­aali- ja ter­veystoimi­alal­la yli 770 000 euroa. Yli 500 000 euroa tästä menee per­he- ja sosi­aali­palvelui­hin, 100 000 euroa ter­veys- ja päi­hde­palvelui­hin sekä lop­ut sairaala‑, kuntou­tus- ja hoiva­palvelu­jen sekä hallinnon palvelu­alueille.

– Palkko­ja on mak­set­tu sosi­aali- ja ter­veystoimi­alal­la noin 500 henkilölle. Ylivoimais­es­ti suurin palkko­jaan takaisin saa­va työn­tek­i­järyh­mä on sosiaali­työntekijät, joi­ta on täl­lä het­kel­lä 348. Satakun­ta epäpätevyysalen­nus­ta on edelleen selvitet­tävänä.

Varhaiskasvatuksen opettajien palkkasaatavia käsitellään vielä

Helsin­gin kaupun­gin kas­vatuk­sen ja koulu­tuk­sen toimi­alan (Kasko) Jukon päälu­ot­ta­mus­mies Mer­ja Win­ter ker­too, että täl­lä het­kel­lä Kaskoon on tul­lut noin 1 200 pyyn­töä oikaista perus­tee­ton epäpätevyysalen­nus. Val­taosa näistä kos­kee varhaiskas­vatuk­sen opet­ta­jia.

– Työ­nan­ta­ja on tiedot­tanut meille, että selvi­tystyö on ruuhkau­tunut ja nyt 300 oikaisua on käsitel­ty Kaskos­sa ja siir­ret­ty talous­palvelui­hin.

Kaskos­sa selvi­tystyöhön on palkat­tu kak­si työn­tek­i­jää, ja he käyvät oikaisupyyn­töjä läpi saa­pumisjärjestyk­sessä.

– Työ­nan­ta­jan mukaan oikaisut olisi käsitel­ty tämän vuo­den lop­pu­un men­nessä. Vielä emme tiedä sitä, mil­lai­sista kokon­ais­sum­mista kas­vatuk­sen ja koulu­tuk­sen toimi­alal­la on kyse.

Hele­na Jaakko­la

Lue myös:

Virheel­liseen epäpätevyysalen­nuk­sen voi hakea oikaisun

Tal­en­tialaisille tulos­sa miljoonien euro­jen puut­tuvat palkat