Halli­tuk­sen nor­min­purku alko­ho­li­po­li­tii­kassa uhkaa hal­li­tuk­sen kes­keis­ten kär­ki­hank­kei­den toteu­tu­mista. Hallitushan tavoit­te­lee ter­veys- ja hyvin­voin­tie­ro­jen vähen­tä­mistä. Se haluaa kehit­tää lapsi- ja per­he­pal­ve­luita ehkäi­se­vään suun­taan. Sote-rat­kai­sulla se aikoo tait­taa kus­tan­nus­ten kas­vu­vauh­din. Mutta samaan aikaan hal­li­tus aikoo lisätä alko­ho­li­juo­mien saa­ta­vuutta, mikä puo­les­taan lisää ter­vey­se­roja, sote-pal­ve­lui­den tar­vetta ja kustannuksia.

Hallitus ei ole tul­lut tun­ne­tuksi lakie­si­tys­tensä huo­lel­li­sesta val­mis­te­lusta, eikä se ole välit­tä­nyt arvioida lain­sää­dän­nön yhteis­kun­nal­li­sia tai lapsivaikutuksia.

Näkeehän sen jäl­ki­kä­teen. Tässä laki­hank­keessa hal­li­tus on kuun­nel­lut her­källä kor­valla elin­kei­noe­lä­män ja eten­kin pani­mo­teol­li­suu­den vaa­ti­muk­sia. Suomalaisten enem­mistö ei ole huo­man­nut suurta ongel­maa alko­ho­lin saamisessa.

Kerro kansanedustajalle, miten alkoholi näkyy työssäsi.

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma

Kristiina Koskiluoma. Kuva: Jyrki Komulainen

Lakiesityksen seu­rauk­sista ovat varoit­ta­neet kaikki sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon asian­tun­ti­ja­ta­hot ja kan­sa­lais­jär­jes­töt. Myös ammat­ti­jär­jestö Talentia on omassa lausun­nos­saan ilmoit­ta­nut vas­tus­ta­vansa vah­vem­pien alko­ho­li­juo­mien myyn­nin vapauttamista.

Lakiesitystä puo­lus­ta­vien argu­men­tit jää­vät hei­kolle poh­jalle. Kukaan ei ole kyen­nyt las­ke­maan, miten suurta piris­tystä Suomen kan­san­ta­lou­delle alko­ho­lin vapaut­ta­mi­sesta syn­tyy. Alkoholihaittojen kas­vusta on esi­tetty las­kel­mia, kuten 150 kuo­le­man­ta­pausta enem­män, sosiaali‑, ter­veys- ja tur­val­li­suus­pal­ve­lui­den tarve lisään­tyy, sai­raus- ja roku­li­päi­vät lisään­ty­vät, las­ten ja nuor­ten alko­ho­lin saa­mi­nen hel­pot­tuu ja las­ten­suo­je­lun ongel­mat kas­va­vat. Lain kan­nat­ta­jat halua­vat uskoa, että kaikki se, mitä tie­de­tään tapah­tu­neen ennen alko­ho­lin saa­ta­vuu­den hel­po­tut­tua, ei var­muu­della tapahdu nyt.

En jaksa uskoa, että hal­li­tus kuun­te­lisi lausun­no­nan­ta­jien varoi­tuk­sia. Jos hal­li­tus onkin kuuro, kuu­le­vat ken­ties hal­li­tus­puo­luei­den kan­san­edus­ta­jat varoit­ta­via ääniä. Ehkä tar­vit­ta­van suu­rui­sen särön voisi saada aikaan voi­mak­kaalla kan­sa­lais­vai­kut­ta­mi­sella ja lob­bauk­sella. Olisiko jokai­sen sosiaali­alan ammat­ti­lai­sen syytä ker­toa valit­se­mal­leen kan­san­edus­ta­jalle, miten alko­holi näkyy sosiaali­alan työssä ja mitä seu­raa, kun sitä saa hel­pom­min ja väke­väm­pänä kuin ennen.

Kristiina Koskiluoma