Kotkassa ja Turussa on luotu hyviä käytäntöjä, joilla tartutaan näkymättömään ylityöhön niin, että siitä saadaan korvaus.

 

 

Yllät­tä­viä yli­töitä syn­tyy eten­kin las­ten­suo­je­lun sijais- ja jäl­ki­huol­lon työ­teh­tä­vissä. Tilanteet ovat tut­tuja. Olet tapaa­massa asia­kasta tai olet pala­ve­rissa ja tilanne krii­siy­tyy. Kello tikit­tää työ­ajan päät­ty­mistä, mutta kotiin ei voi läh­teä eikä kes­ken kai­ken voi ryh­tyä soit­te­le­maan esi­mie­heltä ylityömääräystäkään.

Nyt luo­tu­jen käy­tän­tö­jen etu on, että yllät­täen syn­ty­nyt tarve yli­työlle ei jää enää pii­loon har­maaksi yli­työksi, vaan siitä saa­daan kor­vaus. Ylitöiden kir­jaa­mi­nen näyt­tää myös sen, kuinka pal­jon yli­työtä jou­du­taan teke­mään ja pääs­tään kes­kus­te­le­maan, onko työn­te­ki­jöitä riit­tä­västi asia­kas­mää­riin suhteutettuna.

Turun malli

Turun mal­lissa sosi­aa­li­työn­te­ki­jät ilmoit­ta­vat yllät­tä­vät yli­työt säh­kö­pos­titse esi­mie­helle ja sitä kautta ne mene­vät kulun­val­von­taan lei­maus­kor­jauk­siksi. Kerran kuu­kau­dessa jokai­nen työn­te­kijä saa kulun­val­von­ta­ra­por­tin, tar­kis­taa omat yli­työnsä ja täyt­tää sen poh­jalta rapor­tin tueksi yli­työ­lo­mak­keen. Sitten kulun­val­von­ta­ra­portti ja yli­työ­lo­make lähe­te­tään palkanmaksuun.

− Meillä menet­te­ly­ta­voista sovit­tiin, kun uuden KVTES:n mukai­nen sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den työ­ai­ka­muu­tos ja vuo­ro­kau­ti­nen yli­työ­raja tuli­vat voi­maan viime tou­ko­kuussa. Sopiminen sujui meillä var­sin vai­vatta. Työnantaja teki asiasta viran­hal­ti­ja­pää­tök­sen, joka kos­kee kaik­kia las­ten­suo­je­lun sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä, joille yllät­tä­viä yli­töitä voi syn­tyä, ker­too luot­ta­mus­mies Sanna-Mari Vekkeli.

− Turussa yli­työtä on tehty aina todella pal­jon. Nyt mää­rät tule­vat näky­viksi. On myön­teistä, että niistä saa­daan kor­vaus, mutta toi­nen kysy­mys on sit­ten se, kuinka nii­hin pitäisi tart­tua resurs­sien lisää­mi­sen näkökulmasta.

Kotkan malli

Kotkassa on ollut voi­massa pit­kään ylei­nen yli­työ­kielto, mutta tie­tyissä sote-alan työ­teh­tä­vissä yli­työtä voi silti syn­tyä. Yleisesti on ohjeis­tettu, että nämä työyk­si­köt kir­jaa­vat kri­tee­rit, missä tilan­teissa yli­työtä voi syn­tyä. Tilanteet ovat saman­tyyp­pi­siä kuin Turussa, asia­kas­ta­paa­mista ei voi jät­tää kesken.

− Muutoin meillä on läh­tö­kohta, että työt teh­dään työ­ajalla. Esimerkiksi enna­koi­den vaa­ti­vat asia­kas­ta­paa­mi­set vara­maalla niille riit­tä­västi työ­ai­kaa tai tul­laan myö­hem­min töi­hin, jos koti­käynti teh­dään illalla van­hem­pien työ­vuo­ro­jen vuoksi, ker­too pää­luot­ta­mus­mies Maritta Harju.

− Kun yli­työtä on jou­duttu teke­mään, työn­te­kijä lisää sen työ­vuo­ro­lis­talle ja ker­too siitä tie­tysti esimiehelleen.

− Kolmen vii­kon työ­vuo­ro­lis­tan pää­tyt­tyä esi­mies tal­len­taa toteu­tu­neet työ­vuo­rot työ­ajan seu­ran­ta­jär­jes­tel­mään, ja yli­työt mene­vät mak­suun tai vapaa-aikana pidet­tä­väksi, ellei työn­te­kijä sovi muuta esi­mie­hen kanssa.

Helena Jaakkola