Kotkassa ja Turussa on luotu hyviä käytäntöjä, joilla tartutaan näkymättömään ylityöhön niin, että siitä saadaan korvaus.

 

 

Yllät­täviä ylitöitä syn­tyy etenkin las­ten­suo­jelun sijais- ja jälk­i­huol­lon työte­htävis­sä. Tilanteet ovat tut­tu­ja. Olet tapaa­mas­sa asi­akas­ta tai olet palaveris­sa ja tilanne kri­isiy­tyy. Kel­lo tikit­tää työa­jan päät­tymistä, mut­ta koti­in ei voi lähteä eikä kesken kaiken voi ryhtyä soit­tele­maan esimieheltä yli­työmääräys­täkään.

Nyt luo­tu­jen käytän­tö­jen etu on, että yllät­täen syn­tynyt tarve yli­työlle ei jää enää piiloon har­maak­si yli­työk­si, vaan siitä saadaan kor­vaus. Ylitöi­den kir­jaami­nen näyt­tää myös sen, kuin­ka paljon yli­työtä joudu­taan tekemään ja päästään keskustele­maan, onko työn­tek­i­jöitä riit­tävästi asi­akas­määri­in suh­teutet­tuna.

Turun malli

Turun mallis­sa sosi­aal­i­työn­tek­i­jät ilmoit­ta­vat yllät­tävät yli­työt sähkö­pos­titse esimiehelle ja sitä kaut­ta ne menevät kulun­valvon­taan leimausko­r­jauk­sik­si. Ker­ran kuukaudessa jokainen työn­tek­i­jä saa kulun­valvon­tara­portin, tark­istaa omat yli­työn­sä ja täyt­tää sen poh­jal­ta raportin tuek­si yli­työlo­mak­keen. Sit­ten kulun­valvon­tara­port­ti ja yli­työlo­make lähetetään palka­n­mak­su­un.

− Meil­lä menet­te­ly­tavoista sovit­ti­in, kun uuden KVTES:n mukainen sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den työaika­muu­tos ja vuorokau­ti­nen yli­työra­ja tuli­vat voimaan viime toukoku­us­sa. Sopimi­nen sujui meil­lä varsin vai­vat­ta. Työ­nan­ta­ja teki asi­as­ta viran­halti­japäätök­sen, joka kos­kee kaikkia las­ten­suo­jelun sosi­aal­i­työn­tek­i­jöitä, joille yllät­täviä ylitöitä voi syn­tyä, ker­too luot­ta­mus­mies San­na-Mari Vekke­li.

− Turus­sa yli­työtä on tehty aina todel­la paljon. Nyt määrät tule­vat näkyviksi. On myön­teistä, että niistä saadaan kor­vaus, mut­ta toinen kysymys on sit­ten se, kuin­ka niihin pitäisi tart­tua resurssien lisäämisen näkökul­mas­ta.

Kotkan malli

Kotkas­sa on ollut voimas­sa pitkään yleinen yli­työkiel­to, mut­ta tietyis­sä sote-alan työte­htävis­sä yli­työtä voi silti syn­tyä. Yleis­es­ti on ohjeis­tet­tu, että nämä työyk­siköt kir­jaa­vat kri­teer­it, mis­sä tilanteis­sa yli­työtä voi syn­tyä. Tilanteet ovat saman­tyyp­pisiä kuin Turus­sa, asi­akastapaamista ei voi jät­tää kesken.

− Muu­toin meil­lä on lähtöko­h­ta, että työt tehdään työa­jal­la. Esimerkik­si ennakoiden vaa­ti­vat asi­akastapaamiset vara­maal­la niille riit­tävästi työaikaa tai tul­laan myöhem­min töi­hin, jos kotikäyn­ti tehdään illal­la van­hempi­en työvuoro­jen vuok­si, ker­too päälu­ot­ta­mus­mies Marit­ta Har­ju.

− Kun yli­työtä on joudut­tu tekemään, työn­tek­i­jä lisää sen työvuorolistalle ja ker­too siitä tietysti esimiehelleen.

− Kol­men viikon työvuorolis­tan pää­tyt­tyä esimies tal­len­taa toteu­tuneet työvuorot työa­jan seu­ran­ta­jär­jestelmään, ja yli­työt menevät mak­su­un tai vapaa-aikana pidet­täväk­si, ellei työn­tek­i­jä sovi muu­ta esimiehen kanssa.

Hele­na Jaakko­la