Kotkassa ja Turussa on luotu hyviä käytäntöjä, joilla tartutaan näkymättömään ylityöhön niin, että siitä saadaan korvaus.

 

 

Yllättäviä ylitöitä syntyy etenkin lasten­suojelun sijais- ja jälki­huollon työteh­tä­vissä. Tilanteet ovat tuttuja. Olet tapaa­massa asiakasta tai olet palave­rissa ja tilanne kriisiytyy. Kello tikittää työajan päätty­mistä, mutta kotiin ei voi lähteä eikä kesken kaiken voi ryhtyä soitte­lemaan esimie­heltä ylityö­mää­räys­täkään.

Nyt luotujen käytän­töjen etu on, että yllättäen syntynyt tarve ylityölle ei jää enää piiloon harmaaksi ylityöksi, vaan siitä saadaan korvaus. Ylitöiden kirjaa­minen näyttää myös sen, kuinka paljon ylityötä joudutaan tekemään ja päästään keskus­te­lemaan, onko työnte­ki­jöitä riittä­västi asiakas­määriin suhteu­tettuna.

Turun malli

Turun mallissa sosiaa­li­työn­te­kijät ilmoit­tavat yllät­tävät ylityöt sähkö­pos­titse esimie­helle ja sitä kautta ne menevät kulun­val­vontaan leimaus­kor­jauk­siksi. Kerran kuukau­dessa jokainen työntekijä saa kulun­val­von­ta­ra­portin, tarkistaa omat ylityönsä ja täyttää sen pohjalta raportin tueksi ylityö­lo­makkeen. Sitten kulun­val­von­ta­ra­portti ja ylityö­lomake lähetetään palkan­maksuun.

− Meillä menet­te­ly­ta­voista sovittiin, kun uuden KVTES:n mukainen sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden työai­ka­muutos ja vuoro­kau­tinen ylityöraja tulivat voimaan viime touko­kuussa. Sopiminen sujui meillä varsin vaivatta. Työnantaja teki asiasta viran­hal­ti­ja­pää­töksen, joka koskee kaikkia lasten­suojelun sosiaa­li­työn­te­ki­jöitä, joille yllät­täviä ylitöitä voi syntyä, kertoo luotta­musmies Sanna-Mari Vekkeli.

− Turussa ylityötä on tehty aina todella paljon. Nyt määrät tulevat näkyviksi. On myönteistä, että niistä saadaan korvaus, mutta toinen kysymys on sitten se, kuinka niihin pitäisi tarttua resurssien lisää­misen näkökul­masta.

Kotkan malli

Kotkassa on ollut voimassa pitkään yleinen ylityö­kielto, mutta tietyissä sote-alan työteh­tä­vissä ylityötä voi silti syntyä. Yleisesti on ohjeis­tettu, että nämä työyk­siköt kirjaavat kriteerit, missä tilan­teissa ylityötä voi syntyä. Tilanteet ovat saman­tyyp­pisiä kuin Turussa, asiakas­ta­paa­mista ei voi jättää kesken.

− Muutoin meillä on lähtö­kohta, että työt tehdään työajalla. Esimer­kiksi ennakoiden vaativat asiakas­ta­paa­miset varamaalla niille riittä­västi työaikaa tai tullaan myöhemmin töihin, jos kotikäynti tehdään illalla vanhempien työvuo­rojen vuoksi, kertoo pääluot­ta­musmies Maritta Harju.

− Kun ylityötä on jouduttu tekemään, työntekijä lisää sen työvuo­ro­lis­talle ja kertoo siitä tietysti esimie­helleen.

− Kolmen viikon työvuo­ro­listan päätyttyä esimies tallentaa toteu­tuneet työvuorot työajan seuran­ta­jär­jes­telmään, ja ylityöt menevät maksuun tai vapaa-aikana pidet­tä­väksi, ellei työntekijä sovi muuta esimiehen kanssa.

Helena Jaakkola