Työtuomioistuin määräsi työnantajan maksamaan takautuvasti saatavia Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenelle.

 

 

Taus­talla oli kiista palk­kauk­sesta. Työntekijälle oli mak­settu har­joit­te­li­jan palk­kaa, vaikka har­joit­te­lua­jasta ei ollut sovittu työ­eh­to­so­pi­muk­sen edel­lyt­tä­mällä tavalla.

Opiskelijalle saatetaan maksaa harjoittelijan palkkaa automaattisesti, vaikka harjoittelusta ei olisi sovittu työsopimuksessa.

– Meillä on tie­dossa mui­ta­kin vas­taa­van­lai­sia tapauk­sia. Alan opis­ke­li­jalle saa­te­taan mak­saa har­joit­te­li­jan palk­kaa auto­maat­ti­sesti, vaikka har­joit­te­lusta ei olisi sovittu työ­so­pi­muk­sessa ja opis­ke­lija tekisi työ­pai­kalla käy­tän­nössä samoja työ­teh­tä­viä kuin muut, sanoo Talentian neu­vot­te­lu­pääl­likkö Tuomas Hyytinen.

Yksityisellä sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalla opis­ke­lija ja työ­nan­taja voi­vat sopia har­joit­te­lua­jasta, jol­loin palkka on vähin­tään 90 pro­sent­tia kysei­sen teh­tä­vän ohje­palk­ka­luo­kasta. Se, että työn­te­kijä on alan opis­ke­lija, ei kui­ten­kaan pel­käs­tään oikeuta työ­nan­ta­jaa mak­sa­maan hänelle har­joit­te­li­jan palkkaa.

Lisäksi se, että työ­so­pi­muk­sissa on sovittu tau­luk­ko­palk­kaa mata­lam­masta pal­kasta, ei yksi­nään riitä osoit­ta­maan, että opis­ke­li­jan kanssa olisi sovittu harjoitteluajasta.

Harjoittelusta ei ollut mainintaa työsopimuksessa

Talentian jäsen työs­ken­teli opin­to­jensa aikana yksi­tyi­sen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan sopi­musta nou­dat­ta­vassa työ­pai­kassa. Ensin hän teki työ­paik­kaan opin­toi­hin kuu­lu­van pal­kat­to­man har­joit­te­lun, sen jäl­keen pesti jat­kui mää­rä­ai­kai­sissa työsuhteissa.

Hänelle mak­set­tiin opis­ke­li­jan palk­kana 90 pro­sent­tia tau­luk­ko­pal­kasta, mistä oli kir­jaus työ­so­pi­muk­sessa. Sopimuksen mukaan mää­rä­ai­kai­suu­den syynä oli sijai­suus. Harjoitteluajasta ei työ­so­pi­muk­sessa mainittu.

Myöhemmin jäsen sai opin­tonsa val­miiksi, jol­loin hänen palk­kansa nos­tet­tiin nor­maa­li­ta­solle. Tehtävät jat­kui­vat samoina kuin aiem­missa työ­suh­teissa. Jäsenen ja työ­nan­ta­jan välille syn­tyi kui­ten­kin kiis­taa työ­suh­teessa aiem­min mak­se­tusta pie­nem­mästä, opis­ke­li­jan palkasta.

Työtuomioistuimen mukaan harjoittelusta ei ollut sovittu asianmukaisesti

Jäsen vei asian Talentian aja­mana työ­tuo­miois­tui­meen, joka mää­räsi työ­nan­ta­jan mak­sa­maan Talentian jäse­nelle takau­tu­vasti mak­sa­matta jää­neet palkat.

– Työtuomioistuin kat­soi, ettei har­joit­te­lusta ollut sovittu yksi­tyi­sen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sella tavalla. Se, että jäse­nen työ­so­pi­muk­siin oli kir­jattu tau­luk­ko­palk­kaa mata­lampi palkka, ei yksin riit­tä­nyt osoit­ta­maan, että hänen kans­saan oli sovittu har­joit­te­lua­jasta, Hyytinen sanoo.

Työnantajan pitää aina sopia opiskelijan kanssa erikseen harjoittelusta.

Työtuomioistuin kiin­nitti pää­tök­ses­sään huo­miota muun muassa työ­so­pi­muk­sen sisäl­töön, mää­rä­ai­kai­suu­den perus­tee­seen ja työ­to­dis­tuk­sen sisäl­töön. Ensimmäiseen työ­so­pi­muk­seen oli lisäksi kir­jattu työn­te­ki­jälle koe­aika. Maininta har­joit­te­lusta puut­tui sekä työ­so­pi­muk­sesta että työ­to­dis­tuk­sesta. Talentian jäsen teki työ­pai­kalla samoja työ­teh­tä­viä kuin muut.

– Tapaus opet­taa sen, että työ­nan­ta­jan pitää aina sopia opis­ke­li­jan kanssa erik­seen har­joit­te­lusta. Selvintä olisi, että tämä näkyisi työ­so­pi­muk­sessa, Hyytinen sanoo.

Opiskelija, tarkista työsopimuksesi

Opiskelijan kan­nat­taa ensim­mäi­seksi tar­kis­taa oma työ­so­pi­muk­sensa, jos palk­kaus herät­tää kysy­myk­siä. Oletko työ­so­pi­muk­sessa sopi­nut har­joit­te­lua­jasta? Alan opis­ke­li­jan kanssa voi­daan sopia har­joit­te­lua­jasta, jonka kuluessa palkka on vähin­tään 90 pro­sent­tia kysei­sen teh­tä­vän ohjepalkkaluokasta.

Jos har­joit­te­lua­jasta ei ole sovittu ja palkka on alempi kuin teh­tä­vän ohje­palk­ka­luo­kan mukai­nen palkka, on syytä kään­tyä oman esi­hen­ki­lön puo­leen ja kysyä perus­teita alhai­sem­malle palkalle.

Jos esi­hen­ki­lön vas­taus viit­taa sii­hen, että alen­nus on tehty vir­heel­li­sellä perus­teella, pyy­de­tään häntä oikai­se­maan palkka oikeaksi ja anne­taan perus­te­luksi työ­eh­to­so­pi­muk­sen pykälä.

Ellei oikai­sua tapahdu, kan­nat­taa kään­tyä työ­pai­kan luot­ta­mus­mie­hen tai Talentian puo­leen, jos työ­pai­kalla ei ole luottamusmiestä.