Att se individen, visa respekt och ha ett positivt förhållningssätt är grundläggande faktorer, såväl i klientarbete som i alla möten med medmänniskor, men inte alltid så lätt att omsätta i praktiken.

 

 

Norskut­vecklade Inter­na­tional Child Development Programme (ICPD), eller Vägle­dande samspel, är ett hälsofräm­jande relations- och empati­ba­serat program som ska främja lyhördhet och positivt, respekt­fullt samspel. Programmet tillämpas redan i många länder, men är fortfa­rande relativt okänt i Finland.

– Vägle­dande samspel är utvecklat med respekt för barnet i fokus, men fungerar lika bra i alla åldersgrupper. Det är ett program, som handlar om medmänskligt bemötande och empati, säger Pamela Antila, sakkunnig i utvecklingsp­sy­kologi i staden Vasas famil­jevårdsteam, ICDP-utbildare och ordfö­rande för den tvåspråkiga föreningen ICDP Finland r.f.

– Det är inte alltid så lätt att omsätta i praktiken, även om det egent­ligen är enkla saker. Dagliga exempel visar att vi inte bemöter vår omvärld speciellt respekt­fullt, Vägle­dande samspel används på flera håll i Finland, främst inom socialvården och i småbarns­pe­da­go­giken.

– Programmet är utvecklat för föräl­drastöd, men kan tillämpas på många olika områden.

I Vasa används ICDP inom socialt arbete för barnfa­miljer, barns­kyddets inten­si­fierade famil­jearbete och inom familje- och insti­tu­tionsvården. Bland annat har hela personalen på barns­kyddets boendeenhet Mäntykoti fått grundut­bildning i Vägle­dande samspel, och har tagit i bruk programmet i sitt arbete.

Det ordnas en ICDP-konferens i Norden vartannat år, och 2019 arrangeras konferensen i Finland.

– För att upprätthålla sina kunskaper deltar personalen på Mäntykoti i vägledning varje månad, det är en förut­sättning för att upprätthålla förhåll­nings­sättet. Att vara sensitiv och verkligen se barnet kräver självinsikt och jobb av oss vuxna, konsta­terar Antila.

– Jag hoppas att utbild­ningen ska bli allmännare inom både socialvården och utbild­ningen överlag. Det kan inverka positivt också på inlär­nings­re­sul­taten, säger Gabriella Konsell, ledande skolku­rator på svenska i Pargas och sekre­terare för ICDP Finland.

Utvecklas hela tiden

Två norska profes­sorer utvecklade grunderna till ICDP eller Vägle­dande samspel (fi. Kannustava vuoro­vai­kutus) vid Oslo univer­sitet på 1980-talet, och sedan dess har programmet ökat i popula­ritet och utvecklats konti­nuerligt.

Programmet grundar sig på bland annat utvecklingsp­sy­ko­logisk, neurop­sy­ko­logisk och pedagogisk forskning och syftar, enligt icdp.fi, till att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att utveckla och stärka lyhördhet och empati. Det positiva samspelet mellan omsorgs­givare och omsorgs­tagare stärker man genom att använda dialoger med olika samspels­teman för att öka sensi­ti­vi­teten hos omsorgs­gi­varen. ICDP erbjuder verktyg för att till exempel tolka tillstånd och känslor för att kunna anpassa och svara sensitivt på barnets behov.

FN:s barnkon­vention betonar respekt­fullt bemötande, och ICDP ger verktyg för det. En emotionell relation till omsorgs­ta­garen är grunden för kommu­ni­ka­tionen. Det är viktigt att man visar intresse, följer barnets initiativ, har en nära dialog, bekräftar och ger erkän­nande, listar Antila.

Skapar dialog

En meningss­ka­pande dialog får man om man lyssnar, är entusiastisk och hittar ett gemensamt fokus som skapar innehåll och mening i samtalet.

– Grunden är vår uppfattning om barnet i omsorgs­si­tua­tionen, den är nyckeln till allt. ICDP hjälper oss att påverka och stärka en positiv uppfattning om barnet och dess resurser, säger Konsell.

En regle­rande dialog behövs också, där man på ett respekt­fullt sätt kan planera steg för steg, och ge anpassat stöd eller positiv gräns­sättning, som att se till att man följer fasta rutiner, för att minska stress som nya situa­tioner kan ge upphov till.

– Utåta­ge­rande barn kan behöva en viss miljö, då kan man tänka på hur vi kan göra för att anpassa utmanande situa­tioner, och reglera situa­tionen istället för barnet.

Gabriella Konsell, som har klienter i åldern 6 – 13 år, använder ofta den regle­rande dialogen.

– Den fungerar för till exempel strategier för inlärning, och för att lära sig klä på sig, egent­ligen i alla situa­tioner som kräver någon form av planering och själv­kontroll. Det går bra att anpassa stödet till behoven.

Pamela Antila använder ICDP hela tiden, i sitt arbete inom famil­jevården och som utbildare och vägledare.

ICDP är inte en metod utan ett förhåll­ningssätt, och jag har stor nytta av det i föräl­dras­töd­sar­betet. Vi betonar inte instruktiv handledning, utan under­stryker att man ska anpassa sig till barnets tillstånd. ICDP fungerar också om omsorgs­ta­garna har olika kulturell bakgrund. Då försöker vi hitta mönster som redan finns, och stöda det positiva, säger Antila.

Vägle­dande samspel används i över 40 länder och har godkänts av såväl Unicef som WHO som ett sätt att trygga de mänskliga rättig­he­terna och i synnerhet barnens rätt till respekt­fullt bemötande, enligt FN:s barnkon­vention.

Åsa Nyman