Talentian julistautuminen feministiseksi järjestöksi liittovaltuuston päätöksellä syksyllä 2018 on herättänyt jäsenistössä kysymyksiä.

 

 

Moni on miet­ti­nyt, että olenko nais­asia­liik­keen kan­nat­taja nyt, kun kuu­lun Talentiaan ja onko mie­het unoh­dettu koko­naan alamme ammat­ti­lii­tosta. Moni on myös kysee­na­lais­ta­nut sen, miksi pitää julis­tau­tua femi­nis­ti­seksi jär­jes­töksi, kun alamme arvot kat­ta­vat jo periaatteen.

Talentia Helsinki esitti tois­sa­vuonna liit­to­val­tuus­tolle aloit­teen, jossa todet­tiin, että femi­nismi on kol­lek­tii­vi­nen ja kan­sain­vä­li­nen liike sille, että kai­killa tulee olla yhteis­kun­nassa saman­lai­set mah­dol­li­suu­det ja oikeu­det riip­pu­matta esi­mer­kiksi suku­puo­lesta, vam­mai­suu­desta, uskon­nosta tai sek­su­aa­li­sesta suun­tau­tu­mi­sesta. Tässä yhtey­dessä onkin tär­keää muis­taa, että femi­nismi on ennen kaik­kea yhteis­kun­nal­li­nen liike, joka voi yhdis­tää kaik­kia tahoja, jotka teke­vät omalla alal­laan työtä tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suu­den eteen.

Yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet ovat jokaisen ihmisoikeus.

Lainsäädäntö mää­rit­te­lee Suomessa tasa-arvoa ja yhden­ver­tai­suutta. Tasa-arvo ei kui­ten­kaan toteudu esi­mer­kiksi nais­ten ja mies­ten väli­sessä palk­ka­ver­tai­lussa var­sin­kin, kun ver­ra­taan saman kou­lu­tus­ta­son palkkoja.

Naiset hal­lit­se­vat edel­leen tilas­toja lähi­suh­teessa koe­tusta väki­val­lasta, ja suo­ma­lai­set mie­het ovat Pohjoismaiden ver­tai­lussa hän­tä­päässä per­he­va­pai­den käy­tössä. Lisäksi yhden­ver­tai­suus­val­tuu­te­tulle tulee vuo­sit­tain kym­me­niä ilmoi­tuk­sia, että yhden­ver­tai­suus ei toteudu sosi­aali- ja terveyspalveluissa.

Huomattavaa on sekin, että työ­pai­kalla laki­sää­tei­set tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­tel­mat ovat melko tun­te­mat­to­mia meille sosiaali­alan työntekijöillekin.

Feministinen jär­jestö on meille kai­kille sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­te­tuille jäse­nille mah­dol­li­suus kerään­tyä yhteen osoit­ta­maan, että ajamme yhtä­läi­siä oikeuk­sia kai­kille ihmi­sille suku­puo­lesta, iästä, alku­pe­rästä, kie­lestä, uskon­nosta tai muusta taus­ta­syystä riip­pu­matta. Samalla vas­tus­tamme niin nais­ten kuin mies­ten sekä mui­den suku­puoli-iden­ti­teet­tien koke­maa syrjintää.

Tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­asioi­den edis­ty­mi­nen vaa­tii koko ajan aktii­vista vai­kut­ta­mista ja aktii­vi­sia toi­mi­joita. Sosiaalialallakin tar­vi­taan vah­voja esi­mer­kin näyt­tä­jiä tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suu­den edis­tä­mi­sen eturintamaan.

Julistautumalla femi­nis­ti­seksi jär­jes­töksi Talentia toi­mii edel­lä­kä­vi­jänä muis­tut­taen, että yhtä­läi­set oikeu­det ja mah­dol­li­suu­det ovat jokai­sen ihmisoikeus!