Raisa Saraniemi suunnittelee koulutuksia fattaluudille ja levittää tietoa mallista muille hyödynnettäväksi.

 

Stop Huumeille ry:n kävi­jäkun­ta koos­t­uu suurelta osin päi­hdekuntoutu­jista, ja he ker­toi­vat vaikeuk­sis­taan hah­mot­taa sote-palvelui­ta, lomakkei­den täyt­tö tuot­ti usein ongelmia ja päi­hdekuntoutu­jien sekä työn­tek­i­jöi­den kohtaamises­sakin ilmeni han­kaus­ta.

– Ryhdy­imme koulut­ta­maan fat­taluu­tia eli ver­tais­palvelu­o­h­jaa­jia, jot­ka toimi­vat ”tulkkeina” ja aut­ta­vat apua tarvit­se­via ihmisiä viras­toa­sioin­nis­sa. Asi­akkaat ja ver­taiset ovat tiivi­isti mukana suun­nit­telus­sa ja toteu­tuk­ses­sa, jot­ta toimin­nas­ta tulee aidosti ver­tais­ten näköistä ja apua tarvit­se­vien ihmis­ten tavoit­ta­ma tukimuo­to, ker­too Raisa Saranie­mi.

Vuon­na 2013 alkoi Helsin­gin sote-viras­toy­hteistyö päivystyk­sis­sä ja vuon­na 2014 Kela-päivystyk­set. Kelas­sa heille on nyky­isin entistä enem­män tarvet­ta, sil­lä perus­toimeen­tu­lotuen siir­to toi asi­akaspis­teisi­in kovat ruuhkat.

Vuon­na 2017 Kela-siir­ron alku­vai­heessa fat­talu­u­dat päivys­tivät kolmes­sa Helsin­gin Kelan palvelupis­teessä ja aut­toi­vat siel­lä jonot­tavia asi­akkai­ta muun muas­sa lomakkei­den täytössä.

– Meitä myös kuul­ti­in Kelan kehit­tämistyössä, jos­sa toimeen­tu­lo­tuk­i­työhön liit­tyviä asioin­nin ongelmia ratkot­ti­in.

Ensim­mäiset vuodet saimme pro­jek­ti­ra­hoituk­sen RAY:ltä, ja tämän vuo­den alus­ta alka­en meil­lä on ollut pysyvä rahoi­tus sosi­aali- ja ter­veysjär­jestö­jen avus­tuskeskus Steal­ta. Sen turvin saamme palkat­tua lisää työn­tek­i­jöitä ja laa­jen­net­tua toim­intaamme. Olemme tästä mah­dol­lisu­ud­es­ta todel­la iloisia.

Malli on helposti otettavissa käyttöön

Oma tehtäväni on koordi­noi­da Fat­talu­u­ta-toim­intaa. Pääasi­as­sa suun­nit­te­len koulu­tuk­sia, ja työ­pari­ni Anni­ka Sar­i­o­la koulut­taa fat­taluu­tia yhdessä viras­to­jen ammat­ti­lais­ten kanssa. Koulu­tuk­sis­sa käsitel­lään palvelui­ta ja niihin hakeu­tu­mista sekä elämän­hallintaa. Koulu­tus kestää puolisen vuot­ta.

Entistä merkit­täväm­mäk­si tehtäväk­seni koen fat­taluu­tien tukemisen, jot­ta ver­taistyössä jak­saa. Päi­hdekuntoutu­jille Fat­talu­u­ta-työ on voimaan­nut­tavaa ja innos­tavaa. Tässä piilee meille kaikille tut­tu vapaae­htoistyön ansa: innos­tuneena saat­taa yliarvioi­da omat voimat, eikä tekemisen määrälle osaa lait­taa rajo­ja. Sil­loin tarvi­taan meitä ammat­ti­laisia huo­maa­maan, jos vapaae­htoinen on väsymässä.

Olemme mallinta­neet Fat­talu­u­ta-toimin­nan Innokylään, ja malli on hel­posti otet­tavis­sa käyt­töön muille paikkakun­nille. Tar­joamme parin päivän Fat­talu­u­ta Strat­tik­oulu­tus­ta, jon­ka turvin päästään alku­un. Toim­inta­mallia toteutetaan Helsin­gin lisäk­si Espoon ja Kotkan kaupungeis­sa sekä Turun A‑killassa Luukkukaveri-työnä.

Fattaluuta-toiminta hyödyntää kaikkia osapuolia

Fat­talu­u­dat pää­sevät aluk­si antoisaan koulu­tuk­seen ja saa­vat sit­ten tehdä vapaae­htoistyötä, joka on monin tavoin palk­it­se­vaa. Koulu­tuk­sen on käynyt läpi yli 50 henkilöä. Kaik­ki eivät ole tehtävässä juuri nyt. Osa on saanut Fat­talu­u­ta-työn­sä jäl­keen kip­inän jatkaa elämässä eteen­päin, työl­listyneet tai hakeu­tuneet opiskele­maan.

Ver­tais­palvelu­o­h­jauk­ses­sa mon­en asi­akkaan asioin­ti on helpot­tunut ja fat­talu­ud­ista on ollut konkreet­tista apua. Onnistues­saan ver­taistuelli­nen työ­muo­to tukee asioin­nin suju­vu­ut­ta ja aut­taa työn­tek­i­jöitä vaa­tivien asi­akasti­lantei­den selvit­tämisessä.

On ollut hienoa huo­ma­ta se muu­tok­sen kaari, jos­sa työn­tek­i­jöi­den alku­vu­osien ehkä hie­man varauk­selli­nenkin suh­tau­tu­mi­nen on muut­tunut. Fat­talu­u­dat vievät koke­musasiantun­ti­jan äänel­lä tietoa kehit­tämisen tuek­si, ja tätä tietoa myös arvoste­taan.

Hele­na Jaakko­la