Raisa Saraniemi suunnittelee koulutuksia fattaluudille ja levittää tietoa mallista muille hyödynnettäväksi.

 

Stop Huumeille ry:n kävijä­kunta koostuu suurelta osin päihde­kun­tou­tu­jista, ja he kertoivat vaikeuk­sistaan hahmottaa sote-palve­luita, lomak­keiden täyttö tuotti usein ongelmia ja päihde­kun­tou­tujien sekä työnte­ki­jöiden kohtaa­mi­ses­sakin ilmeni hankausta.

– Ryhdyimme koulut­tamaan fatta­luutia eli vertais­pal­ve­luoh­jaajia, jotka toimivat ”tulkkeina” ja auttavat apua tarvit­sevia ihmisiä viras­to­asioin­nissa. Asiakkaat ja vertaiset ovat tiiviisti mukana suunnit­te­lussa ja toteu­tuk­sessa, jotta toimin­nasta tulee aidosti vertaisten näköistä ja apua tarvit­sevien ihmisten tavoittama tukimuoto, kertoo Raisa Saraniemi.

Vuonna 2013 alkoi Helsingin sote-viras­to­yh­teistyö päivys­tyk­sissä ja vuonna 2014 Kela-päivys­tykset. Kelassa heille on nykyisin entistä enemmän tarvetta, sillä perus­toi­meen­tu­lotuen siirto toi asiakas­pis­teisiin kovat ruuhkat.

Vuonna 2017 Kela-siirron alkuvai­heessa fatta­luudat päivys­tivät kolmessa Helsingin Kelan palve­lu­pis­teessä ja auttoivat siellä jonot­tavia asiak­kaita muun muassa lomak­keiden täytössä.

– Meitä myös kuultiin Kelan kehit­tä­mis­työssä, jossa toimeen­tu­lo­tu­ki­työhön liittyviä asioinnin ongelmia ratkottiin.

Ensim­mäiset vuodet saimme projek­ti­ra­hoi­tuksen RAY:ltä, ja tämän vuoden alusta alkaen meillä on ollut pysyvä rahoitus sosiaali- ja terveys­jär­jes­töjen avustus­keskus Stealta. Sen turvin saamme palkattua lisää työnte­ki­jöitä ja laajen­nettua toimin­taamme. Olemme tästä mahdol­li­suu­desta todella iloisia.

Malli on helposti otettavissa käyttöön

Oma tehtäväni on koordi­noida Fatta­luuta-toimintaa. Pääasiassa suunnit­telen koulu­tuksia, ja työparini Annika Sariola kouluttaa fatta­luutia yhdessä viras­tojen ammat­ti­laisten kanssa. Koulu­tuk­sissa käsitellään palve­luita ja niihin hakeu­tu­mista sekä elämän­hal­lintaa. Koulutus kestää puolisen vuotta.

Entistä merkit­tä­väm­mäksi tehtä­väkseni koen fatta­luutien tukemisen, jotta vertais­työssä jaksaa. Päihde­kun­tou­tu­jille Fatta­luuta-työ on voimaan­nut­tavaa ja innos­tavaa. Tässä piilee meille kaikille tuttu vapaa­eh­toistyön ansa: innos­tu­neena saattaa yliar­vioida omat voimat, eikä tekemisen määrälle osaa laittaa rajoja. Silloin tarvitaan meitä ammat­ti­laisia huomaamaan, jos vapaa­eh­toinen on väsymässä.

Olemme mallin­taneet Fatta­luuta-toiminnan Innokylään, ja malli on helposti otetta­vissa käyttöön muille paikka­kun­nille. Tarjoamme parin päivän Fatta­luuta Strat­ti­kou­lu­tusta, jonka turvin päästään alkuun. Toimin­ta­mallia toteu­tetaan Helsingin lisäksi Espoon ja Kotkan kaupun­geissa sekä Turun A‑killassa Luukku­kaveri-työnä.

Fattaluuta-toiminta hyödyntää kaikkia osapuolia

Fatta­luudat pääsevät aluksi antoisaan koulu­tukseen ja saavat sitten tehdä vapaa­eh­tois­työtä, joka on monin tavoin palkit­sevaa. Koulu­tuksen on käynyt läpi yli 50 henkilöä. Kaikki eivät ole tehtä­vässä juuri nyt. Osa on saanut Fatta­luuta-työnsä jälkeen kipinän jatkaa elämässä eteenpäin, työllis­tyneet tai hakeu­tuneet opiske­lemaan.

Vertais­pal­ve­luoh­jauk­sessa monen asiakkaan asiointi on helpot­tunut ja fatta­luu­dista on ollut konkreet­tista apua. Onnis­tuessaan vertais­tuel­linen työmuoto tukee asioinnin sujuvuutta ja auttaa työnte­ki­jöitä vaativien asiakas­ti­lan­teiden selvit­tä­mi­sessä.

On ollut hienoa huomata se muutoksen kaari, jossa työnte­ki­jöiden alkuvuosien ehkä hieman varauk­sel­li­nenkin suhtau­tu­minen on muuttunut. Fatta­luudat vievät kokemus­asian­tun­tijan äänellä tietoa kehit­tä­misen tueksi, ja tätä tietoa myös arvos­tetaan.

Helena Jaakkola