Raisa Saraniemi suunnittelee koulutuksia fattaluudille ja levittää tietoa mallista muille hyödynnettäväksi.

 

Stop Huumeille ry:n kävi­jä­kunta koos­tuu suu­relta osin päih­de­kun­tou­tu­jista, ja he ker­toi­vat vai­keuk­sis­taan hah­mot­taa sote-pal­ve­luita, lomak­kei­den täyttö tuotti usein ongel­mia ja päih­de­kun­tou­tu­jien sekä työn­te­ki­jöi­den koh­taa­mi­ses­sa­kin ilmeni hankausta.

– Ryhdyimme kou­lut­ta­maan fat­ta­luu­tia eli ver­tais­pal­ve­luoh­jaa­jia, jotka toi­mi­vat ”tulk­keina” ja aut­ta­vat apua tar­vit­se­via ihmi­siä viras­to­asioin­nissa. Asiakkaat ja ver­tai­set ovat tii­viisti mukana suun­nit­te­lussa ja toteu­tuk­sessa, jotta toi­min­nasta tulee aidosti ver­tais­ten näköistä ja apua tar­vit­se­vien ihmis­ten tavoit­tama tuki­muoto, ker­too Raisa Saraniemi.

Vuonna 2013 alkoi Helsingin sote-viras­to­yh­teis­työ päi­vys­tyk­sissä ja vuonna 2014 Kela-päi­vys­tyk­set. Kelassa heille on nykyi­sin entistä enem­män tar­vetta, sillä perus­toi­meen­tu­lo­tuen siirto toi asia­kas­pis­tei­siin kovat ruuhkat.

Vuonna 2017 Kela-siir­ron alku­vai­heessa fat­ta­luu­dat päi­vys­ti­vät kol­messa Helsingin Kelan pal­ve­lu­pis­teessä ja aut­toi­vat siellä jonot­ta­via asiak­kaita muun muassa lomak­kei­den täytössä.

– Meitä myös kuul­tiin Kelan kehit­tä­mis­työssä, jossa toi­meen­tu­lo­tu­ki­työ­hön liit­ty­viä asioin­nin ongel­mia ratkottiin.

Ensimmäiset vuo­det saimme pro­jek­ti­ra­hoi­tuk­sen RAY:ltä, ja tämän vuo­den alusta alkaen meillä on ollut pysyvä rahoi­tus sosi­aali- ja ter­veys­jär­jes­tö­jen avus­tus­kes­kus Stealta. Sen tur­vin saamme pal­kat­tua lisää työn­te­ki­jöitä ja laa­jen­net­tua toi­min­taamme. Olemme tästä mah­dol­li­suu­desta todella iloisia.

Malli on helposti otettavissa käyttöön

Oma teh­tä­väni on koor­di­noida Fattaluuta-toi­min­taa. Pääasiassa suun­nit­te­len kou­lu­tuk­sia, ja työ­pa­rini Annika Sariola kou­lut­taa fat­ta­luu­tia yhdessä viras­to­jen ammat­ti­lais­ten kanssa. Koulutuksissa käsi­tel­lään pal­ve­luita ja nii­hin hakeu­tu­mista sekä elä­män­hal­lin­taa. Koulutus kes­tää puo­li­sen vuotta.

Entistä mer­kit­tä­väm­mäksi teh­tä­väk­seni koen fat­ta­luu­tien tuke­mi­sen, jotta ver­tais­työssä jak­saa. Päihdekuntoutujille Fattaluuta-työ on voi­maan­nut­ta­vaa ja innos­ta­vaa. Tässä pii­lee meille kai­kille tuttu vapaa­eh­tois­työn ansa: innos­tu­neena saat­taa yliar­vioida omat voi­mat, eikä teke­mi­sen mää­rälle osaa lait­taa rajoja. Silloin tar­vi­taan meitä ammat­ti­lai­sia huo­maa­maan, jos vapaa­eh­toi­nen on väsymässä.

Olemme mal­lin­ta­neet Fattaluuta-toi­min­nan Innokylään, ja malli on hel­posti otet­ta­vissa käyt­töön muille paik­ka­kun­nille. Tarjoamme parin päi­vän Fattaluuta Strattikoulutusta, jonka tur­vin pääs­tään alkuun. Toimintamallia toteu­te­taan Helsingin lisäksi Espoon ja Kotkan kau­pun­geissa sekä Turun A‑killassa Luukkukaveri-työnä.

Fattaluuta-toiminta hyödyntää kaikkia osapuolia

Fattaluudat pää­se­vät aluksi antoi­saan kou­lu­tuk­seen ja saa­vat sit­ten tehdä vapaa­eh­tois­työtä, joka on monin tavoin pal­kit­se­vaa. Koulutuksen on käy­nyt läpi yli 50 hen­ki­löä. Kaikki eivät ole teh­tä­vässä juuri nyt. Osa on saa­nut Fattaluuta-työnsä jäl­keen kipi­nän jat­kaa elä­mässä eteen­päin, työl­lis­ty­neet tai hakeu­tu­neet opiskelemaan.

Vertaispalveluohjauksessa monen asiak­kaan asiointi on hel­pot­tu­nut ja fat­ta­luu­dista on ollut kon­kreet­tista apua. Onnistuessaan ver­tais­tuel­li­nen työ­muoto tukee asioin­nin suju­vuutta ja aut­taa työn­te­ki­jöitä vaa­ti­vien asia­kas­ti­lan­tei­den selvittämisessä.

On ollut hie­noa huo­mata se muu­tok­sen kaari, jossa työn­te­ki­jöi­den alku­vuo­sien ehkä hie­man varauk­sel­li­nen­kin suh­tau­tu­mi­nen on muut­tu­nut. Fattaluudat vie­vät koke­mus­asian­tun­ti­jan äänellä tie­toa kehit­tä­mi­sen tueksi, ja tätä tie­toa myös arvostetaan.

Helena Jaakkola