Työsuojelu kannattaa, sanoo tamperelainen työsuojeluvaltuutettu Vesa Knuuttila. Hän kannustaa ennakoivaan työsuojeluun, jotta työntekoa haittaavat ongelmat tulisivat ajoissa esille.  Työsuojeluasiat ovat nyt ajankohtaisia, sillä loppuvuodesta työpaikoille valitaan jälleen vaaleissa uudet työsuojeluvaltuutetut.

 

Millä tolalla työsuo­je­lu­asiat ovat tällä hetkellä? Tampereen kaupungin työsuo­je­lu­val­tuu­tetun Vesa Knuut­tilan mukaan itsestään selvästi kohdallaan eivät ole edes perus­asiat.

– Otetaan esimer­kiksi tauko­tilat. Toimi pisteissä järjes­tellään työtiloja uusiksi, keski­tetään toimintoja ja yhtäkkiä huoma­taankin, etteivät tilat täytä enää määräyksiä. Tällaisiin työsuo­jelun perus­asioihin joudun yllät­tävän usein puuttumaan, kertoo Knuuttila.

Työsuo­je­lu­val­tuu­tetun työ on lakisää­teistä. Työsuo­je­lu­lain­sää­däntö antaa valtuudet tiedon­saantiin ja työsuo­je­lul­lisiin epäkohtiin puuttu­miseen. Ohjaavana ja valvovana viran­omaisena ovat aluehal­lin­to­vi­raston työsuo­jelun vastuu­alueet tarkas­ta­jineen. Yhteis­toi­min­talaki velvoittaa sekä työnte­ki­jöiden että työnan­tajien edustajia toimimaan yhteis­työssä ja ratkomaan työsuo­je­lu­asioita saman pöydän ääressä. Työsuo­jelun läheisinä yhteis­työ­kump­pa­neina esimer­kiksi sisäil­maon­gelmien käsit­te­lyssä on työter­veys­huolto.

– Työsuojelu ja työhy­vin­vointi on kaikkien työelä­mä­os­a­puolten yhteinen asia. Kun työsuo­jeluun kiinni­tetään huomiota, voidaan työelämän kitkoja poistaa merkit­tä­västi. Työt sujuvat paremmin, ihmiset voivat työssään hyvin, pysyvät terveinä ja ovat innos­tu­neita sekä tuottavia. Ei siis turhaan sanota, että euron panostus työsuo­jeluun tuottaa kuusi euroa takaisin.

Vesa Knuuttila edustaa yli tuhatta Tampereen kaupungin avopal­ve­luiden tervey­den­huollon työnte­kijää: sairaan­hoi­tajia, lähihoi­tajia, lääkä­reitä, hammas­lää­kä­reitä, terapeutteja, sosiaa­li­työn­te­ki­jöitä. Työnte­ki­jöiden lukumäärä on jo niin suuri, että työsuo­je­lu­val­tuu­tettu toimii tehtä­vässään päätoi­mi­sesti.

Työsuojelu ja työhyvinvointi on kaikkien työelämäosapuolten yhteinen asia.

Knuuttila on ensim­mäinen kauden työsuo­je­lu­val­tuu­tettu. Hänellä on sosiaa­li­työn­te­kijän virka Tampereen kaupungin selviämis- ja katkai­su­hoi­toa­se­malla. Hänet valittiin niin sanotun sopuvaalin jälkeen, sillä vaalissa ei ollut muita ehdok­kaita.

Knuut­ti­lalla on myös aiempaa kokemusta työsuo­je­lu­val­tuu­tetun tehtä­västä ajalta, jolloin hän nuorena miehenä työskenteli veturin­kul­jet­tajana.

– Aika ja työelämä sekä lainsää­däntö olivat toki veturi­mie­sai­kanani toisen­laisia kuin tänään, mutta työsuo­je­lu­toi­minnan perus­a­jatus on sama. Työnan­tajan ja työnte­ki­jöiden yhteis­toi­min­nalla poistetaan työhy­vin­vointia uhkaavia tekijöitä.

Mieluummin ajoissa kuin myöhään

Vesa Knuuttila puhuu mielellään ennakoi­vasta työsuo­je­lusta. Kaiken­lai­sissa työelä­mä­muu­tok­sissa työsuo­jelun näkökulma tulisi olla jo varhain mukana.

– Otan esimer­kiksi työtilat. Jo työtiloja raken­net­taessa, remon­toi­taessa tai vuokrat­taessa tulisi käyttää työsuo­jelun asian­tun­te­musta siinä, sovel­tu­vatko tilat työntekoon. Onko ilmas­tointi riittävää, ovatko työhuoneet asiakas­työhön sovel­tuvia tai tauko­tilat asian mukaisia.

– Jos vasta uusiin tiloihin muuton jälkeen huomataan vaikkapa sisäil­maon­gelmia, on ratkai­sujen löytä­minen huomat­ta­vasti työläämpää ja kalliimpaa kuin ennakoi­vasti toimien.

Knuuttila toivoo, että Tampereen kaupun­gilla työhy­vin­voin­ti­asiat nousevat entistä keskei­simmin esille uuden pormes­ta­rioh­jelman myötä.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ovat palkitsevia.

– Uusi pormes­ta­rimme, SAK:n entinen puheen­johtaja Lauri Lyly nostaa pormestari ohjelmaan yhdeksi pääkoh­daksi työhy­vin­voinnin. Tämä on tärkeä painotus ja odotamme, mitä se tulee käytän­nössä tarkoit­tamaan. Onhan Tampereen kaupunki iso työnantaja. Henki­lö­kunnan määrä on yli 15 000.

Jatkokausi kiinnostaa

Vesa Knuuttila on kiinnos­tunut jatkamaan työsuo­je­lu­val­tuu­tettuna, jos työsuo­je­lu­vaa­lissa vain on luotta­musta. Oman aikansa ottaa, että työsuo­je­lu­ko­ko­nai­suuteen ”tulee ajetuksi sisään”. Siksikin jatko­kausi kiinnostaa, sanoo Knuuttila

– Työsuo­je­lu­val­tuu­tetun työ on hyvin mielen­kiin­toista, sillä työhy­vin­voin­ti­ky­sy­mykset edellyt­tävät jatkuvaa opiskelua ja pereh­ty­mistä.

– Työni on myös palkit­sevaa. Työnte­ki­jöille on tärkeää, että he voivat olla työsuo­je­lu­ky­sy­myk­sissä luotta­muk­sel­li­sesti yhtey­dessä ja joku ryhtyy ajamaan asioita eteenpäin heidän puolestaan.

Knuuttila kannustaa työelä­mä­ky­sy­myk­sistä kiinnos­tu­neita työsuo­je­lu­val­tuu­tetun tehtäviin.

– Pereh­ty­misen työsuo­je­lu­ky­sy­myksiin voi aloittaa aluksi vaikkapa varatyö­suo­je­lu­val­tuu­tettuna – toki voi asettua suoraan ehdolle työsuo­je­lu­val­tuu­te­tuk­sikin. Työtämme tukevat tasokkaat koulu­tukset, joita muun muassa Talentia järjestää. Niihin kaikilla työsuo­je­lu­val­tuu­te­tuilla, varaval­tuu­te­tuilla ja työsuo­je­lua­sia­mie­hillä on oikeus osallistua.

Sinustako työhyvinvoinnin asiantuntija?

Työsuo­je­lu­vaalit käydään työpai­koilla marras­jou­lukuun kuluessa, ja uudet työsuo­je­lu­val­tuu­tetut aloit­tavat vuoden 2018 alussa. Jos olet kiinnos­tunut työsuo­je­lu­val­tuu­tetun tai varaval­tuu­tetun tehtä­västä, ilmoit­taudu ehdolle.

Työsuo­je­lu­vaa­leissa työnte­kijät valit­sevat edusta­jikseen työpai­koille työsuo­je­lu­val­tuu­tetun ja kaksi varaval­tuu­tettua. Vaali käydään kaikilla työpai­koilla, joilla on vähintään 10 henkilöä.

Kaikilla työsuh­teessa olevilla on äänioikeus. Tieto työsuo­je­lu­vaa­leista tulisi olla työpai­koilla kaikkien tiedossa vähintään kaksi viikkoa ennen vaalin järjes­tä­mistä.

Lakisää­teinen työsuo­je­lu­toi­minta on osa työpaikan yhteis­toi­mintaa, joka edistää työnan­tajan ja työnte­ki­jöiden välistä vuoro­pu­helua. Työsuo­je­lussa käsitellään työnte­ki­jöiden turval­li­suuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikut­tavia asioita. Jokai­sella työnte­ki­jällä on oikeus tehdä aloit­teita hyvän työpaikan raken­ta­mi­seksi.

Lisätietoja antaa Talentian ammat­ti­asioiden neuvon­ta­palvelu, ammattiasiat@talentia.fi tai ammat­ti­asioiden päällikkö Marjo Varsa, p. 09 3158 6022.

Helena Jaakkola