Työsuojelu kannattaa, sanoo tampe­re­lainen työsuo­je­lu­val­tuu­tettu Vesa Knuuttila. Hän kannustaa ennakoivaan työsuo­jeluun, jotta työntekoa haittaavat ongelmat tulisivat ajoissa esille.  Työsuo­je­lu­asiat ovat nyt ajankoh­taisia, sillä loppu­vuo­desta työpai­koille valitaan jälleen vaaleissa uudet työsuo­je­lu­val­tuu­tetut.

 

Millä tolalla työsuo­je­lu­asiat ovat tällä hetkellä? Tampereen kaupungin työsuo­je­lu­val­tuu­tetun Vesa Knuut­tilan mukaan itsestään selvästi kohdallaan eivät ole edes perus­asiat.

– Otetaan esimer­kiksi tauko­tilat. Toimi pisteissä järjes­tellään työtiloja uusiksi, keski­tetään toimintoja ja yhtäkkiä huoma­taankin, etteivät tilat täytä enää määräyksiä. Tällaisiin työsuo­jelun perus­asioihin joudun yllät­tävän usein puuttumaan, kertoo Knuuttila.

Työsuo­je­lu­val­tuu­tetun työ on lakisää­teistä. Työsuo­je­lu­lain­sää­däntö antaa valtuudet tiedon­saantiin ja työsuo­je­lul­lisiin epäkohtiin puuttu­miseen. Ohjaavana ja valvovana viran­omaisena ovat aluehal­lin­to­vi­raston työsuo­jelun vastuu­alueet tarkas­ta­jineen. Yhteis­toi­min­talaki velvoittaa sekä työnte­ki­jöiden että työnan­tajien edustajia toimimaan yhteis­työssä ja ratkomaan työsuo­je­lu­asioita saman pöydän ääressä. Työsuo­jelun läheisinä yhteis­työ­kump­pa­neina esimer­kiksi sisäil­maon­gelmien käsit­te­lyssä on työter­veys­huolto.

– Työsuojelu ja työhy­vin­vointi on kaikkien työelä­mä­os­a­puolten yhteinen asia. Kun työsuo­jeluun kiinni­tetään huomiota, voidaan työelämän kitkoja poistaa merkit­tä­västi. Työt sujuvat paremmin, ihmiset voivat työssään hyvin, pysyvät terveinä ja ovat innos­tu­neita sekä tuottavia. Ei siis turhaan sanota, että euron panostus työsuo­jeluun tuottaa kuusi euroa takaisin.

Vesa Knuuttila edustaa yli tuhatta Tampereen kaupungin avopal­ve­luiden tervey­den­huollon työnte­kijää: sairaan­hoi­tajia, lähihoi­tajia, lääkä­reitä, hammas­lää­kä­reitä, terapeutteja, sosiaa­li­työn­te­ki­jöitä. Työnte­ki­jöiden lukumäärä on jo niin suuri, että työsuo­je­lu­val­tuu­tettu toimii tehtä­vässään päätoi­mi­sesti.

Työsuojelu ja työhyvinvointi on kaikkien työelämäosapuolten yhteinen asia.

Knuuttila on ensim­mäinen kauden työsuo­je­lu­val­tuu­tettu. Hänellä on sosiaa­li­työn­te­kijän virka Tampereen kaupungin selviämis- ja katkai­su­hoi­toa­se­malla. Hänet valittiin niin sanotun sopuvaalin jälkeen, sillä vaalissa ei ollut muita ehdok­kaita.

Knuut­ti­lalla on myös aiempaa kokemusta työsuo­je­lu­val­tuu­tetun tehtä­västä ajalta, jolloin hän nuorena miehenä työskenteli veturin­kul­jet­tajana.

– Aika ja työelämä sekä lainsää­däntö olivat toki veturi­mie­sai­kanani toisen­laisia kuin tänään, mutta työsuo­je­lu­toi­minnan perus­a­jatus on sama. Työnan­tajan ja työnte­ki­jöiden yhteis­toi­min­nalla poistetaan työhy­vin­vointia uhkaavia tekijöitä.

Mieluummin ajoissa kuin myöhään

Vesa Knuuttila puhuu mielellään ennakoi­vasta työsuo­je­lusta. Kaiken­lai­sissa työelä­mä­muu­tok­sissa työsuo­jelun näkökulma tulisi olla jo varhain mukana.

– Otan esimer­kiksi työtilat. Jo työtiloja raken­net­taessa, remon­toi­taessa tai vuokrat­taessa tulisi käyttää työsuo­jelun asian­tun­te­musta siinä, sovel­tu­vatko tilat työntekoon. Onko ilmas­tointi riittävää, ovatko työhuoneet asiakas­työhön sovel­tuvia tai tauko­tilat asian mukaisia.

– Jos vasta uusiin tiloihin muuton jälkeen huomataan vaikkapa sisäil­maon­gelmia, on ratkai­sujen löytä­minen huomat­ta­vasti työläämpää ja kalliimpaa kuin ennakoi­vasti toimien.

Knuuttila toivoo, että Tampereen kaupun­gilla työhy­vin­voin­ti­asiat nousevat entistä keskei­simmin esille uuden pormes­ta­rioh­jelman myötä.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ovat palkitsevia.

– Uusi pormes­ta­rimme, SAK:n entinen puheen­johtaja Lauri Lyly nostaa pormestari ohjelmaan yhdeksi pääkoh­daksi työhy­vin­voinnin. Tämä on tärkeä painotus ja odotamme, mitä se tulee käytän­nössä tarkoit­tamaan. Onhan Tampereen kaupunki iso työnantaja. Henki­lö­kunnan määrä on yli 15 000.

Jatko­kausi kiinnostaa

Vesa Knuuttila on kiinnos­tunut jatkamaan työsuo­je­lu­val­tuu­tettuna, jos työsuo­je­lu­vaa­lissa vain on luotta­musta. Oman aikansa ottaa, että työsuo­je­lu­ko­ko­nai­suuteen ”tulee ajetuksi sisään”. Siksikin jatko­kausi kiinnostaa, sanoo Knuuttila

– Työsuo­je­lu­val­tuu­tetun työ on hyvin mielen­kiin­toista, sillä työhy­vin­voin­ti­ky­sy­mykset edellyt­tävät jatkuvaa opiskelua ja pereh­ty­mistä.

– Työni on myös palkit­sevaa. Työnte­ki­jöille on tärkeää, että he voivat olla työsuo­je­lu­ky­sy­myk­sissä luotta­muk­sel­li­sesti yhtey­dessä ja joku ryhtyy ajamaan asioita eteenpäin heidän puolestaan.

Knuuttila kannustaa työelä­mä­ky­sy­myk­sistä kiinnos­tu­neita työsuo­je­lu­val­tuu­tetun tehtäviin.

– Pereh­ty­misen työsuo­je­lu­ky­sy­myksiin voi aloittaa aluksi vaikkapa varatyö­suo­je­lu­val­tuu­tettuna – toki voi asettua suoraan ehdolle työsuo­je­lu­val­tuu­te­tuk­sikin. Työtämme tukevat tasokkaat koulu­tukset, joita muun muassa Talentia järjestää. Niihin kaikilla työsuo­je­lu­val­tuu­te­tuilla, varaval­tuu­te­tuilla ja työsuo­je­lua­sia­mie­hillä on oikeus osallistua.

Sinustako työhy­vin­voinnin asian­tuntija?

Työsuo­je­lu­vaalit käydään työpai­koilla marras­jou­lukuun kuluessa, ja uudet työsuo­je­lu­val­tuu­tetut aloit­tavat vuoden 2018 alussa. Jos olet kiinnos­tunut työsuo­je­lu­val­tuu­tetun tai varaval­tuu­tetun tehtä­västä, ilmoit­taudu ehdolle.

Työsuo­je­lu­vaa­leissa työnte­kijät valit­sevat edusta­jikseen työpai­koille työsuo­je­lu­val­tuu­tetun ja kaksi varaval­tuu­tettua. Vaali käydään kaikilla työpai­koilla, joilla on vähintään 10 henkilöä.

Kaikilla työsuh­teessa olevilla on äänioikeus. Tieto työsuo­je­lu­vaa­leista tulisi olla työpai­koilla kaikkien tiedossa vähintään kaksi viikkoa ennen vaalin järjes­tä­mistä.

Lakisää­teinen työsuo­je­lu­toi­minta on osa työpaikan yhteis­toi­mintaa, joka edistää työnan­tajan ja työnte­ki­jöiden välistä vuoro­pu­helua. Työsuo­je­lussa käsitellään työnte­ki­jöiden turval­li­suuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikut­tavia asioita. Jokai­sella työnte­ki­jällä on oikeus tehdä aloit­teita hyvän työpaikan raken­ta­mi­seksi.

Lisätietoja antaa Talentian ammat­ti­asioiden neuvon­ta­palvelu, ammattiasiat@talentia.fi tai ammat­ti­asioiden päällikkö Marjo Varsa, p. 09 3158 6022.

Helena Jaakkola