Työsuojelu kannattaa, sanoo tamperelainen työsuojeluvaltuutettu Vesa Knuuttila. Hän kannustaa ennakoivaan työsuojeluun, jotta työntekoa haittaavat ongelmat tulisivat ajoissa esille.  Työsuojeluasiat ovat nyt ajankohtaisia, sillä loppuvuodesta työpaikoille valitaan jälleen vaaleissa uudet työsuojeluvaltuutetut.

 

Millä tolalla työ­suo­je­lu­asiat ovat tällä het­kellä? Tam­pe­reen kau­pun­gin työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun Vesa Knuut­ti­lan mukaan itses­tään sel­västi koh­dal­laan eivät ole edes perus­asiat.

– Ote­taan esi­mer­kiksi tau­ko­ti­lat. Toimi pis­teissä jär­jes­tel­lään työ­ti­loja uusiksi, kes­ki­te­tään toi­min­toja ja yhtäk­kiä huo­ma­taan­kin, ettei­vät tilat täytä enää mää­räyk­siä. Täl­lai­siin työ­suo­je­lun perus­asioi­hin jou­dun yllät­tä­vän usein puut­tu­maan, ker­too Knuut­tila.

Työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun työ on laki­sää­teistä. Työ­suo­je­lu­lain­sää­däntö antaa val­tuu­det tie­don­saan­tiin ja työ­suo­je­lul­li­siin epä­koh­tiin puut­tu­mi­seen. Ohjaa­vana ja val­vo­vana viran­omai­sena ovat alue­hal­lin­to­vi­ras­ton työ­suo­je­lun vas­tuu­alu­eet tar­kas­ta­ji­neen. Yhteis­toi­min­ta­laki vel­voit­taa sekä työn­te­ki­jöi­den että työ­nan­ta­jien edus­ta­jia toi­mi­maan yhteis­työssä ja rat­ko­maan työ­suo­je­lu­asioita saman pöy­dän ääressä. Työ­suo­je­lun lähei­sinä yhteis­työ­kump­pa­neina esi­mer­kiksi sisäil­maon­gel­mien käsit­te­lyssä on työ­ter­veys­huolto.

– Työ­suo­jelu ja työ­hy­vin­vointi on kaik­kien työ­elä­mä­os­a­puol­ten yhtei­nen asia. Kun työ­suo­je­luun kiin­ni­te­tään huo­miota, voi­daan työ­elä­män kit­koja pois­taa mer­kit­tä­västi. Työt suju­vat parem­min, ihmi­set voi­vat työs­sään hyvin, pysy­vät ter­veinä ja ovat innos­tu­neita sekä tuot­ta­via. Ei siis tur­haan sanota, että euron panos­tus työ­suo­je­luun tuot­taa kuusi euroa takai­sin.

Vesa Knuut­tila edus­taa yli tuhatta Tam­pe­reen kau­pun­gin avo­pal­ve­lui­den ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jää: sai­raan­hoi­ta­jia, lähi­hoi­ta­jia, lää­kä­reitä, ham­mas­lää­kä­reitä, tera­peut­teja, sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä. Työn­te­ki­jöi­den luku­määrä on jo niin suuri, että työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu toi­mii teh­tä­väs­sään pää­toi­mi­sesti.

Työsuojelu ja työhyvinvointi on kaikkien työelämäosapuolten yhteinen asia.

Knuut­tila on ensim­mäi­nen kau­den työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu. Hänellä on sosi­aa­li­työn­te­ki­jän virka Tam­pe­reen kau­pun­gin sel­viä­mis- ja kat­kai­su­hoi­toa­se­malla. Hänet valit­tiin niin sano­tun sopu­vaa­lin jäl­keen, sillä vaa­lissa ei ollut muita ehdok­kaita.

Knuut­ti­lalla on myös aiem­paa koke­musta työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun teh­tä­västä ajalta, jol­loin hän nuo­rena mie­henä työs­ken­teli vetu­rin­kul­jet­ta­jana.

– Aika ja työ­elämä sekä lain­sää­däntö oli­vat toki vetu­ri­mie­sai­ka­nani toi­sen­lai­sia kuin tänään, mutta työ­suo­je­lu­toi­min­nan perus­a­ja­tus on sama. Työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jöi­den yhteis­toi­min­nalla pois­te­taan työ­hy­vin­voin­tia uhkaa­via teki­jöitä.

Mieluummin ajoissa kuin myöhään

Vesa Knuut­tila puhuu mie­lel­lään enna­koi­vasta työ­suo­je­lusta. Kai­ken­lai­sissa työ­elä­mä­muu­tok­sissa työ­suo­je­lun näkö­kulma tulisi olla jo var­hain mukana.

– Otan esi­mer­kiksi työ­ti­lat. Jo työ­ti­loja raken­net­taessa, remon­toi­taessa tai vuo­krat­taessa tulisi käyt­tää työ­suo­je­lun asian­tun­te­musta siinä, sovel­tu­vatko tilat työn­te­koon. Onko ilmas­tointi riit­tä­vää, ovatko työ­huo­neet asia­kas­työ­hön sovel­tu­via tai tau­ko­ti­lat asian mukai­sia.

– Jos vasta uusiin tiloi­hin muu­ton jäl­keen huo­ma­taan vaik­kapa sisäil­maon­gel­mia, on rat­kai­su­jen löy­tä­mi­nen huo­mat­ta­vasti työ­lääm­pää ja kal­liim­paa kuin enna­koi­vasti toi­mien.

Knuut­tila toi­voo, että Tam­pe­reen kau­pun­gilla työ­hy­vin­voin­ti­asiat nouse­vat entistä kes­kei­sim­min esille uuden por­mes­ta­rioh­jel­man myötä.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ovat palkitsevia.

– Uusi por­mes­ta­rimme, SAK:n enti­nen puheen­joh­taja Lauri Lyly nos­taa por­mes­tari ohjel­maan yhdeksi pää­koh­daksi työ­hy­vin­voin­nin. Tämä on tär­keä pai­no­tus ja odo­tamme, mitä se tulee käy­tän­nössä tar­koit­ta­maan. Onhan Tam­pe­reen kau­punki iso työ­nan­taja. Hen­ki­lö­kun­nan määrä on yli 15 000.

Jatkokausi kiinnostaa

Vesa Knuut­tila on kiin­nos­tu­nut jat­ka­maan työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tuna, jos työ­suo­je­lu­vaa­lissa vain on luot­ta­musta. Oman aikansa ottaa, että työ­suo­je­lu­ko­ko­nai­suu­teen ”tulee aje­tuksi sisään”. Sik­si­kin jat­ko­kausi kiin­nos­taa, sanoo Knuut­tila

– Työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun työ on hyvin mie­len­kiin­toista, sillä työ­hy­vin­voin­ti­ky­sy­myk­set edel­lyt­tä­vät jat­ku­vaa opis­ke­lua ja pereh­ty­mistä.

– Työni on myös pal­kit­se­vaa. Työn­te­ki­jöille on tär­keää, että he voi­vat olla työ­suo­je­lu­ky­sy­myk­sissä luot­ta­muk­sel­li­sesti yhtey­dessä ja joku ryh­tyy aja­maan asioita eteen­päin hei­dän puo­les­taan.

Knuut­tila kan­nus­taa työ­elä­mä­ky­sy­myk­sistä kiin­nos­tu­neita työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun teh­tä­viin.

– Pereh­ty­mi­sen työ­suo­je­lu­ky­sy­myk­siin voi aloit­taa aluksi vaik­kapa vara­työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tuna – toki voi aset­tua suo­raan ehdolle työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tuk­si­kin. Työ­tämme tuke­vat tasok­kaat kou­lu­tuk­set, joita muun muassa Talen­tia jär­jes­tää. Nii­hin kai­killa työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tuilla, vara­val­tuu­te­tuilla ja työ­suo­je­lua­sia­mie­hillä on oikeus osal­lis­tua.

Sinustako työhyvinvoinnin asiantuntija?

Työ­suo­je­lu­vaa­lit käy­dään työ­pai­koilla mar­ras­jou­lu­kuun kuluessa, ja uudet työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tut aloit­ta­vat vuo­den 2018 alussa. Jos olet kiin­nos­tu­nut työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun tai vara­val­tuu­te­tun teh­tä­västä, ilmoit­taudu ehdolle.

Työ­suo­je­lu­vaa­leissa työn­te­ki­jät valit­se­vat edus­ta­jik­seen työ­pai­koille työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun ja kaksi vara­val­tuu­tet­tua. Vaali käy­dään kai­killa työ­pai­koilla, joilla on vähin­tään 10 hen­ki­löä.

Kai­killa työ­suh­teessa ole­villa on äänioi­keus. Tieto työ­suo­je­lu­vaa­leista tulisi olla työ­pai­koilla kaik­kien tie­dossa vähin­tään kaksi viik­koa ennen vaa­lin jär­jes­tä­mistä.

Laki­sää­tei­nen työ­suo­je­lu­toi­minta on osa työ­pai­kan yhteis­toi­min­taa, joka edis­tää työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jöi­den välistä vuo­ro­pu­he­lua. Työ­suo­je­lussa käsi­tel­lään työn­te­ki­jöi­den tur­val­li­suu­teen, ter­vey­teen ja työ­ky­kyyn vai­kut­ta­via asioita. Jokai­sella työn­te­ki­jällä on oikeus tehdä aloit­teita hyvän työ­pai­kan raken­ta­mi­seksi.

Lisä­tie­toja antaa Talen­tian ammat­ti­asioi­den neu­von­ta­pal­velu, ammattiasiat@talentia.fi tai ammat­ti­asioi­den pääl­likkö Marjo Varsa, p. 09 3158 6022.

Helena Jaak­kola