Työsuojelu kannattaa, sanoo tamperelainen työsuojeluvaltuutettu Vesa Knuuttila. Hän kannustaa ennakoivaan työsuojeluun, jotta työntekoa haittaavat ongelmat tulisivat ajoissa esille.  Työsuojeluasiat ovat nyt ajankohtaisia, sillä loppuvuodesta työpaikoille valitaan jälleen vaaleissa uudet työsuojeluvaltuutetut.

 

Millä tolalla työ­suo­je­lu­asiat ovat tällä het­kellä? Tampereen kau­pun­gin työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun Vesa Knuuttilan mukaan itses­tään sel­västi koh­dal­laan eivät ole edes perusasiat.

– Otetaan esi­mer­kiksi tau­ko­ti­lat. Toimi pis­teissä jär­jes­tel­lään työ­ti­loja uusiksi, kes­ki­te­tään toi­min­toja ja yhtäk­kiä huo­ma­taan­kin, ettei­vät tilat täytä enää mää­räyk­siä. Tällaisiin työ­suo­je­lun perus­asioi­hin jou­dun yllät­tä­vän usein puut­tu­maan, ker­too Knuuttila.

Työsuojeluvaltuutetun työ on laki­sää­teistä. Työsuojelulainsäädäntö antaa val­tuu­det tie­don­saan­tiin ja työ­suo­je­lul­li­siin epä­koh­tiin puut­tu­mi­seen. Ohjaavana ja val­vo­vana viran­omai­sena ovat alue­hal­lin­to­vi­ras­ton työ­suo­je­lun vas­tuu­alu­eet tar­kas­ta­ji­neen. Yhteistoimintalaki vel­voit­taa sekä työn­te­ki­jöi­den että työ­nan­ta­jien edus­ta­jia toi­mi­maan yhteis­työssä ja rat­ko­maan työ­suo­je­lu­asioita saman pöy­dän ääressä. Työsuojelun lähei­sinä yhteis­työ­kump­pa­neina esi­mer­kiksi sisäil­maon­gel­mien käsit­te­lyssä on työterveyshuolto.

– Työsuojelu ja työ­hy­vin­vointi on kaik­kien työ­elä­mä­os­a­puol­ten yhtei­nen asia. Kun työ­suo­je­luun kiin­ni­te­tään huo­miota, voi­daan työ­elä­män kit­koja pois­taa mer­kit­tä­västi. Työt suju­vat parem­min, ihmi­set voi­vat työs­sään hyvin, pysy­vät ter­veinä ja ovat innos­tu­neita sekä tuot­ta­via. Ei siis tur­haan sanota, että euron panos­tus työ­suo­je­luun tuot­taa kuusi euroa takaisin.

Vesa Knuuttila edus­taa yli tuhatta Tampereen kau­pun­gin avo­pal­ve­lui­den ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jää: sai­raan­hoi­ta­jia, lähi­hoi­ta­jia, lää­kä­reitä, ham­mas­lää­kä­reitä, tera­peut­teja, sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä. Työntekijöiden luku­määrä on jo niin suuri, että työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu toi­mii teh­tä­väs­sään päätoimisesti.

Työsuojelu ja työhyvinvointi on kaikkien työelämäosapuolten yhteinen asia.

Knuuttila on ensim­mäi­nen kau­den työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu. Hänellä on sosi­aa­li­työn­te­ki­jän virka Tampereen kau­pun­gin sel­viä­mis- ja kat­kai­su­hoi­toa­se­malla. Hänet valit­tiin niin sano­tun sopu­vaa­lin jäl­keen, sillä vaa­lissa ei ollut muita ehdokkaita.

Knuuttilalla on myös aiem­paa koke­musta työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun teh­tä­västä ajalta, jol­loin hän nuo­rena mie­henä työs­ken­teli veturinkuljettajana.

– Aika ja työ­elämä sekä lain­sää­däntö oli­vat toki vetu­ri­mie­sai­ka­nani toi­sen­lai­sia kuin tänään, mutta työ­suo­je­lu­toi­min­nan perus­a­ja­tus on sama. Työnantajan ja työn­te­ki­jöi­den yhteis­toi­min­nalla pois­te­taan työ­hy­vin­voin­tia uhkaa­via tekijöitä.

Mieluummin ajoissa kuin myöhään

Vesa Knuuttila puhuu mie­lel­lään enna­koi­vasta työ­suo­je­lusta. Kaikenlaisissa työ­elä­mä­muu­tok­sissa työ­suo­je­lun näkö­kulma tulisi olla jo var­hain mukana.

– Otan esi­mer­kiksi työ­ti­lat. Jo työ­ti­loja raken­net­taessa, remon­toi­taessa tai vuo­krat­taessa tulisi käyt­tää työ­suo­je­lun asian­tun­te­musta siinä, sovel­tu­vatko tilat työn­te­koon. Onko ilmas­tointi riit­tä­vää, ovatko työ­huo­neet asia­kas­työ­hön sovel­tu­via tai tau­ko­ti­lat asian mukaisia.

– Jos vasta uusiin tiloi­hin muu­ton jäl­keen huo­ma­taan vaik­kapa sisäil­maon­gel­mia, on rat­kai­su­jen löy­tä­mi­nen huo­mat­ta­vasti työ­lääm­pää ja kal­liim­paa kuin enna­koi­vasti toimien.

Knuuttila toi­voo, että Tampereen kau­pun­gilla työ­hy­vin­voin­ti­asiat nouse­vat entistä kes­kei­sim­min esille uuden por­mes­ta­rioh­jel­man myötä.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ovat palkitsevia.

– Uusi por­mes­ta­rimme, SAK:n enti­nen puheen­joh­taja Lauri Lyly nos­taa por­mes­tari ohjel­maan yhdeksi pää­koh­daksi työ­hy­vin­voin­nin. Tämä on tär­keä pai­no­tus ja odo­tamme, mitä se tulee käy­tän­nössä tar­koit­ta­maan. Onhan Tampereen kau­punki iso työ­nan­taja. Henkilökunnan määrä on yli 15 000.

Jatkokausi kiinnostaa

Vesa Knuuttila on kiin­nos­tu­nut jat­ka­maan työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tuna, jos työ­suo­je­lu­vaa­lissa vain on luot­ta­musta. Oman aikansa ottaa, että työ­suo­je­lu­ko­ko­nai­suu­teen ”tulee aje­tuksi sisään”. Siksikin jat­ko­kausi kiin­nos­taa, sanoo Knuuttila

– Työsuojeluvaltuutetun työ on hyvin mie­len­kiin­toista, sillä työ­hy­vin­voin­ti­ky­sy­myk­set edel­lyt­tä­vät jat­ku­vaa opis­ke­lua ja perehtymistä.

– Työni on myös pal­kit­se­vaa. Työntekijöille on tär­keää, että he voi­vat olla työ­suo­je­lu­ky­sy­myk­sissä luot­ta­muk­sel­li­sesti yhtey­dessä ja joku ryh­tyy aja­maan asioita eteen­päin hei­dän puolestaan.

Knuuttila kan­nus­taa työ­elä­mä­ky­sy­myk­sistä kiin­nos­tu­neita työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun tehtäviin.

– Perehtymisen työ­suo­je­lu­ky­sy­myk­siin voi aloit­taa aluksi vaik­kapa vara­työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tuna – toki voi aset­tua suo­raan ehdolle työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tuk­si­kin. Työtämme tuke­vat tasok­kaat kou­lu­tuk­set, joita muun muassa Talentia jär­jes­tää. Niihin kai­killa työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tuilla, vara­val­tuu­te­tuilla ja työ­suo­je­lua­sia­mie­hillä on oikeus osallistua.

Sinustako työhyvinvoinnin asiantuntija?

Työsuojeluvaalit käy­dään työ­pai­koilla mar­ras­jou­lu­kuun kuluessa, ja uudet työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tut aloit­ta­vat vuo­den 2018 alussa. Jos olet kiin­nos­tu­nut työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun tai vara­val­tuu­te­tun teh­tä­västä, ilmoit­taudu ehdolle.

Työsuojeluvaaleissa työn­te­ki­jät valit­se­vat edus­ta­jik­seen työ­pai­koille työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun ja kaksi vara­val­tuu­tet­tua. Vaali käy­dään kai­killa työ­pai­koilla, joilla on vähin­tään 10 henkilöä.

Kaikilla työ­suh­teessa ole­villa on äänioi­keus. Tieto työ­suo­je­lu­vaa­leista tulisi olla työ­pai­koilla kaik­kien tie­dossa vähin­tään kaksi viik­koa ennen vaa­lin järjestämistä.

Lakisääteinen työ­suo­je­lu­toi­minta on osa työ­pai­kan yhteis­toi­min­taa, joka edis­tää työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jöi­den välistä vuo­ro­pu­he­lua. Työsuojelussa käsi­tel­lään työn­te­ki­jöi­den tur­val­li­suu­teen, ter­vey­teen ja työ­ky­kyyn vai­kut­ta­via asioita. Jokaisella työn­te­ki­jällä on oikeus tehdä aloit­teita hyvän työ­pai­kan rakentamiseksi.

Lisätietoja antaa Talentian ammat­ti­asioi­den neu­von­ta­pal­velu, ammattiasiat@talentia.fi tai ammat­ti­asioi­den pääl­likkö Marjo Varsa, p. 09 3158 6022.

Helena Jaakkola