Kaisa Yliruo­kanen. Kuva: Veikko Somerpuro

Uudenvuoden lupaukset ovat lohdul­lisia. Ne sisäl­tävät toivoa ja uskoa ihmisen mahdol­li­suuksiin hallita omaa elämäänsä. Ne ovat myös meidän hyvin­voivien ja talou­del­li­sesti toimeen­tu­levien hupia.

Syvästi masen­tuneet ja toivonsa menet­täneet eivät vuoden vaihtuessa lupaa itselleen viettää lisää aikaa läheisten kanssa tai treenata takalis­toaan kiinteäm­mäksi. Heille tämä vuosi näyttää yhtä mustalta kuin edelli­nenkin. Ei ole syytä tehdä lupauksia.

Helsingin Sanomien 6.1. julkais­tussa niukkuus­ky­se­lyssä paljastui surul­linen maailma, jossa päättäjiä vihataan ja ahdin­gosta ulospääsynä näyttäytyy itsemurha.

Niukkuus voi viedä onnen myös onnellisessa maassa.

Niukkuu­dessa eläminen vaikuttaa monin eri tavoin. Köyhyys ja jatkuva rahapula lannis­tavat ja laskevat elämän­laatua. Elämästä tulee sinnit­telyä, selviä­mistä laskusta toiseen ja luukusta seuraavaan. Avunhuutoja, joihin ei vastata. Lopuksi ihminen nujertuu, voimat loppuvat eikä millään ole enää väliä.

Niukkuutta kohtaavat erityi­sesti yksin­huol­tajat, sairaat, työttömät ja pieni­tu­loiset. He, joihin pienetkin sosiaa­li­po­liit­tiset heiken­nykset osuvat kaikkein rajuimmin.

Tänä keväänä valitaan uusi eduskunta, joka päättää taas seuraavat neljä vuotta, kuka saa ja kuka menettää.

Eduskunnan käsissä on tehdä valintoja, joilla on suuri merkitys meihin jokaiseen, mutta vielä suurempi heihin, joilla ei ole mitään. Äänes­täjien ratkaisut kevään vaaleissa näyttävät suunnan, mihin politiikkaa viedään. Uurnilla ei nähdä heitä, jotka jättivät uuden­vuo­den­lu­pauk­sensa tekemättä. Heidän puolus­ta­mi­sensa jää meille sosiaa­lialan ammat­ti­lai­sille, äänes­tä­jille ja viime kädessä polii­ti­koille.

Vaikka olemme YK:n onnel­li­suus­ra­portin mukaan maailman onnel­lisin kansa, ei onnea näytä riittävän kaikille. Pidetään yhdessä huolta, että sitä olisi jatkossa kuitenkin enemmän.

Toimeen­tuloon ja talou­del­liseen toimin­ta­kykyyn paneutuu myös talous­so­si­aa­lityö, josta voit lukea lisää tästä lehdestä. Kannattaa myös ehdot­to­masti tutustua sosiaa­li­huollon tieto­jär­jes­telmien uhkia ja mahdol­li­suuksia koskeviin juttui­himme. Innos­tavia lukuhetkiä ja pidetään lupauk­sista kiinni!

Kaisa Yliruo­kanen