Kaisa Yliruokanen. Kuva: Veikko Somerpuro

Uuden­vuo­den lupauk­set ovat loh­dul­li­sia. Ne sisäl­tä­vät toi­voa ja uskoa ihmi­sen mah­dol­li­suuk­siin hal­lita omaa elä­määnsä. Ne ovat myös mei­dän hyvin­voi­vien ja talou­del­li­sesti toi­meen­tu­le­vien hupia.

Syvästi masen­tu­neet ja toi­vonsa menet­tä­neet eivät vuo­den vaih­tuessa lupaa itsel­leen viet­tää lisää aikaa läheis­ten kanssa tai tree­nata taka­lis­to­aan kiin­teäm­mäksi. Heille tämä vuosi näyt­tää yhtä mus­talta kuin edel­li­nen­kin. Ei ole syytä tehdä lupauksia.

Helsingin Sanomien 6.1. jul­kais­tussa niuk­kuus­ky­se­lyssä pal­jas­tui surul­li­nen maa­ilma, jossa päät­tä­jiä viha­taan ja ahdin­gosta ulos­pää­synä näyt­täy­tyy itsemurha.

Niukkuus voi viedä onnen myös onnellisessa maassa.

Niukkuudessa elä­mi­nen vai­kut­taa monin eri tavoin. Köyhyys ja jat­kuva raha­pula lan­nis­ta­vat ja las­ke­vat elä­män­laa­tua. Elämästä tulee sin­nit­te­lyä, sel­viä­mistä las­kusta toi­seen ja luu­kusta seu­raa­vaan. Avunhuutoja, joi­hin ei vas­tata. Lopuksi ihmi­nen nujer­tuu, voi­mat lop­pu­vat eikä mil­lään ole enää väliä.

Niukkuutta koh­taa­vat eri­tyi­sesti yksin­huol­ta­jat, sai­raat, työt­tö­mät ja pie­ni­tu­loi­set. He, joi­hin pie­net­kin sosi­aa­li­po­liit­ti­set hei­ken­nyk­set osu­vat kaik­kein rajuimmin.

Tänä keväänä vali­taan uusi edus­kunta, joka päät­tää taas seu­raa­vat neljä vuotta, kuka saa ja kuka menettää.

Eduskunnan käsissä on tehdä valin­toja, joilla on suuri mer­ki­tys mei­hin jokai­seen, mutta vielä suu­rempi hei­hin, joilla ei ole mitään. Äänestäjien rat­kai­sut kevään vaa­leissa näyt­tä­vät suun­nan, mihin poli­tiik­kaa vie­dään. Uurnilla ei nähdä heitä, jotka jät­ti­vät uuden­vuo­den­lu­pauk­sensa teke­mättä. Heidän puo­lus­ta­mi­sensa jää meille sosiaali­alan ammat­ti­lai­sille, äänes­tä­jille ja viime kädessä poliitikoille.

Vaikka olemme YK:n onnel­li­suus­ra­por­tin mukaan maa­il­man onnel­li­sin kansa, ei onnea näytä riit­tä­vän kai­kille. Pidetään yhdessä huolta, että sitä olisi jat­kossa kui­ten­kin enemmän.

Toimeentuloon ja talou­del­li­seen toi­min­ta­ky­kyyn paneu­tuu myös talous­so­si­aa­li­työ, josta voit lukea lisää tästä leh­destä. Kannattaa myös ehdot­to­masti tutus­tua sosi­aa­li­huol­lon tie­to­jär­jes­tel­mien uhkia ja mah­dol­li­suuk­sia kos­ke­viin jut­tui­himme. Innostavia luku­het­kiä ja pide­tään lupauk­sista kiinni!

Kaisa Yliruokanen