Kaisa Yliruoka­nen. Kuva: Veikko Somer­puro

Uuden­vuo­den lupauk­set ovat lohdullisia. Ne sisältävät toivoa ja uskoa ihmisen mah­dol­lisuuk­si­in hal­li­ta omaa elämään­sä. Ne ovat myös mei­dän hyv­in­voivien ja taloudel­lis­es­ti toimeen­tule­vien hupia.

Syvästi masen­tuneet ja toivon­sa menet­täneet eivät vuo­den vai­htues­sa lupaa itselleen viet­tää lisää aikaa läheis­ten kanssa tai treena­ta takalis­toaan kiin­teäm­mäk­si. Heille tämä vuosi näyt­tää yhtä mustal­ta kuin edelli­nenkin. Ei ole syytä tehdä lupauk­sia.

Helsin­gin Sanomien 6.1. julka­istus­sa niukku­usky­selyssä pal­jas­tui surulli­nen maail­ma, jos­sa päät­täjiä vihataan ja ahdin­gos­ta ulospääsynä näyt­täy­tyy itse­murha.

Niukkuus voi viedä onnen myös onnellisessa maassa.

Niukku­udessa elämi­nen vaikut­taa monin eri tavoin. Köy­hyys ja jatku­va raha­pu­la lan­nista­vat ja laske­vat elämän­laat­ua. Elämästä tulee sin­nit­te­lyä, selviämistä laskus­ta toiseen ja luukus­ta seu­raavaan. Avun­hu­u­to­ja, joi­hin ei vas­ta­ta. Lopuk­si ihmi­nen nujer­tuu, voimat lop­pu­vat eikä mil­lään ole enää väliä.

Niukku­ut­ta kohtaa­vat eri­tyis­es­ti yksin­huolta­jat, sairaat, työt­tömät ja pien­i­t­u­loiset. He, joi­hin pienetkin sosi­aalipoli­it­tiset heiken­nyk­set osu­vat kaikkein rajuim­min.

Tänä keväänä val­i­taan uusi eduskun­ta, joka päät­tää taas seu­raa­vat neljä vuot­ta, kuka saa ja kuka menet­tää.

Eduskun­nan käsis­sä on tehdä val­in­to­ja, joil­la on suuri merk­i­tys mei­hin jokaiseen, mut­ta vielä suurem­pi hei­hin, joil­la ei ole mitään. Äänestäjien ratkaisut kevään vaaleis­sa näyt­tävät suun­nan, mihin poli­ti­ikkaa viedään. Uurnil­la ei nähdä heitä, jot­ka jät­tivät uuden­vuo­denlu­pauk­sen­sa tekemät­tä. Hei­dän puo­lus­tamisen­sa jää meille sosi­aalialan ammat­ti­laisille, äänestäjille ja viime kädessä poli­itikoille.

Vaik­ka olemme YK:n onnel­lisu­us­ra­portin mukaan maail­man onnel­lisin kansa, ei onnea näytä riit­tävän kaikille. Pide­tään yhdessä huol­ta, että sitä olisi jatkos­sa kuitenkin enem­män.

Toimeen­tu­loon ja taloudel­liseen toim­intakykyyn paneu­tuu myös talous­sosi­aal­i­työ, jos­ta voit lukea lisää tästä lehdestä. Kan­nat­taa myös ehdot­tomasti tutus­tua sosi­aal­i­huol­lon tieto­jär­jestelmien uhkia ja mah­dol­lisuuk­sia koske­vi­in jut­tui­himme. Innos­tavia lukuhetk­iä ja pide­tään lupauk­sista kiin­ni!

Kaisa Yliruoka­nen