Kenan Malik on intialaissyntyinen Englannissa toimiva tieteenfilosofi ja bioeetikko, joka tunnetaan aktiivisena keskustelijana ja tutkijana.

 

Kenan Malikin Moraalin suun­taa etsimässä ‑teosta on jopa ver­rat­tu Bertrand Rus­selin Län­si­maisen filosofi­an his­to­ri­aan. On hienoa, että Euroop­palaisen filosofi­an seu­ra niin & näin on julkaissut teok­sen Tapani Kilpeläisen suo­men­ta­mana. Kir­ja kuu­luu jokaisen filosofi­as­ta ja moraal­ista kiin­nos­tuneen luet­tavak­si.

Kenan Malik: Moraalin suuntaa etsimässä. Etiikan maailmanhistoria. niin & näin. Tampere 2016.Kenan Malik käy läpi koko filosofi­an his­to­ri­an anti­ikin kreikkalai­sista nykypäivään taval­la, joka yhdis­tää kult­tuuri­his­to­ri­aa, uskon­to­jen ja filosofi­an his­to­ri­aa. Mukana ovat myös idän filosofi­at ja uskon­not hin­du­laisu­us, kon­fut­se­laisu­us, bud­dha­laisu­us ja islam. Malik esit­telee talouden, sosi­aalisen kehi­tyk­sen ja moraalin suhdet­ta eri aikakausi­na ja vaku­ut­taa luk­i­jan siitä, että moraali ja eti­ik­ka muut­tuvat suurien sosi­aal­is­ten, taloudel­lista, poli­it­tis­ten ja intellek­tu­aal­is­ten siir­tymien myötä.

Filosofi­an keskeiset kysymyk­set vapaas­ta tah­dos­ta tai kohtalosta, indi­vid­u­al­is­mista tai yhteisöstä, jär­jestä tai halus­ta, rel­a­tivis­mista tai totu­ud­es­ta saa­vat käsit­te­lyn­sä. Malik nos­taa nykya­jan moraalin lähtöko­hdak­si val­is­tuk­sen, ja sen edus­ta­jan Spin­ozan tärkeäk­si ajat­teli­jak­si, joka nos­ti ihmisen halu­jen­sa orjas­ta muu­tok­sen agen­tik­si. Kir­ja esit­telee suuren määrän ajat­telijoi­ta ja toim­i­joi­ta. Malikin suuri sankari on haiti­lainen François Dominique Tou­s­saint L’Ouverture (1743–1803), itseop­pin­ut enti­nen orja, joka johti haiti­laiset kap­inaan ran­skalaisia siir­tomaaisän­tiä vas­taan. Kap­inan sytyk­keenä oli­vat Ran­skan val­lanku­mouk­sen vaa­timuk­set, ihmisoikeudet ja val­is­tuk­sen filosofia. Tämän his­to­ri­an ain­oan onnis­tuneen orjakap­inan seu­rauk­se­na Haiti itsenäistyi.

Malik päät­tää kir­jansa Vik­tor Franklin pohd­in­toi­hin ihmisen tilas­ta ja moraal­ista. ”Ihmi­nen ei ole vain ole­mas­sa, hän myös val­it­see tien­sä ja päät­tää mitä hänestä kul­loinkin tulee.” Mil­laisia olen­to­ja tah­domme olla ja mil­laises­sa maail­mas­sa elää? Kir­ja antaa eväitä arvioi­da nykypäivän ilmiöitä Suomes­sa sekä suhdet­tamme muu­tok­seen, ihmisoikeuk­si­in ja kansalaisy­hteiskun­taan.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma

Kenan Malik: Moraalin suun­taa etsimässä. Eti­ikan maail­man­his­to­ria. niin & näin. Tam­pere 2016.