Kenan Malik on intialaissyntyinen Englannissa toimiva tieteenfilosofi ja bioeetikko, joka tunnetaan aktiivisena keskustelijana ja tutkijana.

 

Kenan Malikin Moraalin suuntaa etsimässä ‑teosta on jopa verrattu Bertrand Russelin Länsi­maisen filosofian histo­riaan. On hienoa, että Euroop­pa­laisen filosofian seura niin & näin on julkaissut teoksen Tapani Kilpe­läisen suomen­tamana. Kirja kuuluu jokaisen filoso­fiasta ja moraa­lista kiinnos­tuneen luetta­vaksi.

Kenan Malik: Moraalin suuntaa etsimässä. Etiikan maailmanhistoria. niin & näin. Tampere 2016.Kenan Malik käy läpi koko filosofian historian antiikin kreik­ka­lai­sista nykypäivään tavalla, joka yhdistää kulttuu­ri­his­toriaa, uskon­tojen ja filosofian historiaa. Mukana ovat myös idän filosofiat ja uskonnot hindu­laisuus, konfut­se­laisuus, buddha­laisuus ja islam. Malik esittelee talouden, sosiaa­lisen kehityksen ja moraalin suhdetta eri aikakausina ja vakuuttaa lukijan siitä, että moraali ja etiikka muuttuvat suurien sosiaa­listen, talou­del­lista, poliit­tisten ja intel­lek­tu­aa­listen siirtymien myötä.

Filosofian keskeiset kysymykset vapaasta tahdosta tai kohta­losta, indivi­dua­lis­mista tai yhtei­söstä, järjestä tai halusta, relati­vis­mista tai totuu­desta saavat käsit­te­lynsä. Malik nostaa nykyajan moraalin lähtö­koh­daksi valis­tuksen, ja sen edustajan Spinozan tärkeäksi ajatte­li­jaksi, joka nosti ihmisen halujensa orjasta muutoksen agentiksi. Kirja esittelee suuren määrän ajatte­li­joita ja toimi­joita. Malikin suuri sankari on haiti­lainen François Dominique Toussaint L’Ouverture (1743 – 1803), itseop­pinut entinen orja, joka johti haiti­laiset kapinaan ranska­laisia siirto­maa­isäntiä vastaan. Kapinan sytyk­keenä olivat Ranskan vallan­ku­mouksen vaati­mukset, ihmisoi­keudet ja valis­tuksen filosofia. Tämän historian ainoan onnis­tuneen orjaka­pinan seurauksena Haiti itsenäistyi.

Malik päättää kirjansa Viktor Franklin pohdin­toihin ihmisen tilasta ja moraa­lista. ”Ihminen ei ole vain olemassa, hän myös valitsee tiensä ja päättää mitä hänestä kulloinkin tulee.” Millaisia olentoja tahdomme olla ja millai­sessa maail­massa elää? Kirja antaa eväitä arvioida nykypäivän ilmiöitä Suomessa sekä suhdet­tamme muutokseen, ihmisoi­keuksiin ja kansa­lai­syh­teis­kuntaan.

Kristiina Koski­luoma

Kenan Malik: Moraalin suuntaa etsimässä. Etiikan maail­man­his­toria. niin & näin. Tampere 2016.