Kenan Malik on intialaissyntyinen Englannissa toimiva tieteenfilosofi ja bioeetikko, joka tunnetaan aktiivisena keskustelijana ja tutkijana.

 

Kenan Mali­kin Moraa­lin suun­taa etsi­mässä ‑teosta on jopa ver­rattu Bert­rand Rus­se­lin Län­si­mai­sen filo­so­fian his­to­ri­aan. On hie­noa, että Euroop­pa­lai­sen filo­so­fian seura niin & näin on jul­kais­sut teok­sen Tapani Kil­pe­läi­sen suo­men­ta­mana. Kirja kuu­luu jokai­sen filo­so­fiasta ja moraa­lista kiin­nos­tu­neen luettavaksi.

Kenan Malik: Moraalin suuntaa etsimässä. Etiikan maailmanhistoria. niin & näin. Tampere 2016.Kenan Malik käy läpi koko filo­so­fian his­to­rian antii­kin kreik­ka­lai­sista nyky­päi­vään tavalla, joka yhdis­tää kult­tuu­ri­his­to­riaa, uskon­to­jen ja filo­so­fian his­to­riaa. Mukana ovat myös idän filo­so­fiat ja uskon­not hin­du­lai­suus, kon­fut­se­lai­suus, budd­ha­lai­suus ja islam. Malik esit­te­lee talou­den, sosi­aa­li­sen kehi­tyk­sen ja moraa­lin suh­detta eri aika­kausina ja vakuut­taa luki­jan siitä, että moraali ja etiikka muut­tu­vat suu­rien sosi­aa­lis­ten, talou­del­lista, poliit­tis­ten ja intel­lek­tu­aa­lis­ten siir­ty­mien myötä.

Filo­so­fian kes­kei­set kysy­myk­set vapaasta tah­dosta tai koh­ta­losta, indi­vi­dua­lis­mista tai yhtei­söstä, jär­jestä tai halusta, rela­ti­vis­mista tai totuu­desta saa­vat käsit­te­lynsä. Malik nos­taa nyky­ajan moraa­lin läh­tö­koh­daksi valis­tuk­sen, ja sen edus­ta­jan Spi­nozan tär­keäksi ajat­te­li­jaksi, joka nosti ihmi­sen halu­jensa orjasta muu­tok­sen agen­tiksi. Kirja esit­te­lee suu­ren mää­rän ajat­te­li­joita ja toi­mi­joita. Mali­kin suuri san­kari on hai­ti­lai­nen François Domi­nique Tous­saint L’Ouverture (1743–1803), itseop­pi­nut enti­nen orja, joka johti hai­ti­lai­set kapi­naan rans­ka­lai­sia siir­to­maa­isän­tiä vas­taan. Kapi­nan sytyk­keenä oli­vat Rans­kan val­lan­ku­mouk­sen vaa­ti­muk­set, ihmi­soi­keu­det ja valis­tuk­sen filo­so­fia. Tämän his­to­rian ainoan onnis­tu­neen orja­ka­pi­nan seu­rauk­sena Haiti itsenäistyi.

Malik päät­tää kir­jansa Vik­tor Franklin poh­din­toi­hin ihmi­sen tilasta ja moraa­lista. ”Ihmi­nen ei ole vain ole­massa, hän myös valit­see tiensä ja päät­tää mitä hänestä kul­loin­kin tulee.” Mil­lai­sia olen­toja tah­domme olla ja mil­lai­sessa maa­il­massa elää? Kirja antaa eväitä arvioida nyky­päi­vän ilmiöitä Suo­messa sekä suh­det­tamme muu­tok­seen, ihmi­soi­keuk­siin ja kansalaisyhteiskuntaan.

Kris­tiina Koskiluoma

Kenan Malik: Moraa­lin suun­taa etsi­mässä. Etii­kan maa­il­man­his­to­ria. niin & näin. Tam­pere 2016.