Tehtyäni etätöitä nyt yli vuoden mietin usein, miten saan oman työhyvinvointini toimimaan, kun istun valitettavan usein kahdeksan tuntia paikoillani neljän seinän sisällä.

 

 

On täy­ty­nyt uudel­leen mää­ri­tellä koko työ­elä­män toi­minta ja ymmär­tää kol­le­goi­den läs­nä­olo aivan eri­lai­sella tavalla. Vaikka emme ole fyy­si­sesti lähek­käin, voimme tek­no­lo­gian avulla luoda yhtei­söl­li­syyttä ja tar­jota apua toi­nen toisillemme.

Suurin oival­lus on itsellä ollut se, että tii­min tuen mer­ki­tys ei ole vähen­ty­nyt etä­työssä. Pikemminkin se on koros­tu­nut. Etätiimityössä on tär­keää osata sanoit­taa omassa työs­sään onnis­tu­mi­sia ja epäonnistumisia.

Pitää varata aikaa sille, että soit­taa kol­le­goille ja kysyy kuulumisia.

Etätyössä tii­mi­hen­gen yllä­pi­tä­mi­nen on iso haaste ja sen onnis­tu­mi­nen vaa­tii jokai­selta työn­te­ki­jältä aktii­vista viestintää.

Työyhteisö on yksi niistä työ­elä­män kul­ma­ki­vistä, jonka vuoksi jak­samme. Jokaisen työn­te­ki­jän vas­tuulla on yllä­pi­tää tii­mi­hen­keä myös etätöissä.

Kivut pysäyttivät

Minut pysäytti ennen kesää jat­ku­vat kro­pan kivut.

Olkapää vihoit­teli ja nive­liä pakotti. Kipuja oli ker­ty­nyt pik­ku­hil­jaa, joh­tuen var­masti siitä, että etä­työ on vähen­tä­nyt liikkumista.

Ennen työ­päi­vän sisälle mah­tui pal­jon pala­ve­reista toi­seen juok­se­mista. Poistuin yhdestä raken­nuk­sesta ja siir­ryin toiseen.

Nyt vain klik­kai­len hii­rellä itseni pala­ve­rista toi­seen, liik­ku­matta senttiäkään.

Etätyössä johtamisella on iso merkitys.

Kun pysäh­dyin kipu­jen äärelle, muis­tin jäl­leen sen, että vain minä voin huo­leh­tia hyvinvoinnistani.

Siksi pää­tin lisätä arkeeni lou­nas­kä­ve­lyt. Haen lou­naani lähi­kau­pasta sen sijaan, että teki­sin sen val­miiksi edel­li­senä päivänä.

Vaikutukset huo­ma­sin välit­tö­mästi. Ulkona pii­pah­ta­mi­nen toi kai­vat­tua raik­kautta, ja sai minut jak­sa­maan paremmin.

Johtamisella iso merkitys

Jäsenistön yhtey­den­ot­to­jen perus­teella moni jäi etä­työ­hön siir­ty­mi­sen akuu­tissa vai­heessa ilman työn johtamista.

Etätyössä joh­ta­mi­sella on iso merkitys.

Kun arki­sia koh­taa­mi­sia käy­tä­villä ei tapahdu, koros­tuu tarve tulla kuul­luksi ja saada palau­tetta. Työntekijöillä voi olla pel­koja ja eri­lai­sia työ­hön liit­ty­viä pai­neita nor­maa­liin tilan­tee­seen verrattuna.

Haastankin kaikki esi­hen­ki­lö­ase­massa toi­mi­vat miet­ti­mään, miten olen onnis­tu­nut etä­työn joh­ta­mi­sessa ja mitkä ovat tii­mi­läis­ten tarpeet.

Etätyössä on pal­jon jous­ta­vuutta. Meidän on kek­sit­tävä ne omaan työ­hön sovel­tu­vat arki­set rutii­nit, jotka tuo­vat liik­ku­vuutta sekä hyvin­voin­tia työpäivään.

Rutiinit pitä­vät huo­len siitä, että emme mök­kiydy kotiin ja saamme lii­kettä sekä piris­tystä päi­vien alkui­hin ja loppuihin.

Useimmat meistä kai­paa­vat myös työyh­tei­söä, joten muis­te­taan aktii­vi­sesti olla yhtey­dessä työ­ka­ve­rei­hin ja luoda yhteisöllisyyttä.

Jokaisella meillä on vas­tuu hyvin­voi­vasta työyhteisöstä.

Heidi Pekkarinen