Avoin päiväkoti on nuorten perheiden kohtaamispaikka, jonka sisällöllisestä toiminnasta vastaavat ammattikasvattajat. Keskeinen tavoite on luoda yhteisöllisyyttä.

 

On taval­linen keski­viikko ja kello yksi iltapäi­vällä. Espoo­lai­sessa Onnen­pesän avoimessa päivä­ko­dissa on odottava tunnelma. Aamupäivän suosittu, parin tunnin mittainen kolmi­vuo­tiaiden luonto­retki lähimet­sässä on takana. Nyt lasten­hoitaja Liisa Boström ja lastentarhanopet­tajana toimiva sosiaa­li­kas­vattaja Marja Reiman-Stolt valmis­te­levat vauvojen jumppa­rataa seuraavaa ryhmää varten.

Kohta äitejä ja vauvoja alkaa saapua. Jumppasali täyttyy kahdes­ta­toista vanhem­masta ja heidän pikku­väestään.

Kilon­puiston lasten­ta­lossa sijaitseva Onnenpesä on yksi Espoon vilkkaimpia avoimia päivä­koteja. Eri ryhmissä ja muuten vain paikalla käänty­mässä käy parhaim­millaan toista­sataa ihmistä päivittäin.

− On todella hienoa, että meillä riittää kävijöitä ja olemme saaneet tehdä tätä jo 14 vuotta, päivä­kodin johtajana alusta alkaen toiminut Marita Nousiainen iloitsee.

− Kävijä­määrät ovat ilonaihe jo siksikin, että avoin päivä­ko­ti­toi­minta ei ole lakisää­teistä. Suoritteet määrit­tävät sitä, missä osoit­teissa avointa palvelua järjes­tetään.

Uusia kavereita löytämässä

Avoimessa päivä­ko­dissa lapsia ei jätetä hoitoon, vaan vanhemmat ovat koko ajan menossa mukana. Toiminta on maksu­tonta ja se on suunnattu kaikille kotonaan alle koului­käistä lastaan hoita­ville.

− Täällä vanhemmat ja lapset pääsevät tapaamaan muita lapsi­per­heitä. Avoin päiväkoti tukee vanhem­muutta ja toimii perheiden vertaistuki- ja verkos­toi­tu­mis­paikkana. Toimin­tamme tukee varhaista vuoro­vai­ku­tusta, Marja Reiman-Stolt luonnehtii.

Keskeinen tavoite on luoda kävijöille uusia yhteisöjä.

− Espoo­seenkin muutetaan eri puolilta Suomea ja maailmaa, ja monilla sukuver­kostot ovat kaukana. Me tarjoamme pienten lasten perheille mahdol­li­suuden löytää uusia ystäviä, luoda uutta sosiaa­lista verkostoa ympärilleen, Reiman-Stolt sanoo.

Nykyään etenkin muista maista tulevat ihmiset saattavat avoimen päiväkodin kautta löytää itselleen ensimmäisiä ystävyyssuhteita.

Lämmin­hen­kinen kohtaa­minen alkaa jo ennen yhteistä kieltäkin, mutta Onnen­pe­sässä toimii lisäksi maahan­muut­ta­neille kotiäi­deille tarkoi­tettu työväen­opiston kieli­kurssi.

− Avoin päiväkoti ja kieli­kurssi ovat mo­nelle ensikos­ketus suoma­laiseen päivä­ko­ti­toi­mintaan ja yhteis­kuntaan, Reiman-Stolt sanoo.

Yhteinen olohuone

Reiman-Stolt starttaa vauva­jumpan. Pikkuiset seuraavat silmin­nähden kiinnos­tu­neina vetäjää, maassa pyöriviä palloja ja muita vauvoja. Esitte­ly­kier­rok­sella kieli vaihtuu silloin tällöin englantiin perheiden esitel­lessä itsensä.

Esittelyn jälkeen siirrytään ”Pomppu­fii­liksen” siivit­tämänä vapaaseen seurus­teluun ja jumppaan. Yksi pikkumies tanssii innok­kaasti, ja eräs neiti lähtee tutkimaan tunnelia. Kolmas kaveri on löytänyt äärim­mäisen kiinnos­tavaa tutki­mista palloista. Yhdet pikku­vie­rus­to­verit keksivät alkaa pussailla toisiaan.

Tunnelma on hyvin energinen ja ulospäin suuntau­tunut.

− Nämä ammat­ti­laiset ovat paikan ilmapiirin sielu, Nousiainen kehuu Boströmiä ja Reiman-Stoltia.

− Tavoite on, että kävijät kokisivat Onnen­pesän matalan kynnyksen paikaksi, jonne on rento ja kiva tulla. Että tämä olisi kuin yhteinen olohuone kaikille, Liisa Boström sanoo.

Kävijät saavat ilomielin vaikuttaa ja tehdä ehdotuksia Onnen­pesän kuukausittain laadit­tavaan toimin­taoh­jelmaan. Täällä on järjes­tetty muun muassa vanhempien vetämiä kokki­kerhoja.

Vastuu lapsista on vanhemmilla

Työnte­ki­jöiden lisäksi kävijät pääsevät halutessaan keskus­te­lemaan muiden ammat­ti­laisten kanssa. Onnen­pe­sässä vie­railee perheoh­jaaja säännöl­li­sesti luennoi­massa ja keskus­te­le­massa.

Espoossa asukas­puis­to­toi­minta ja sen myötä eri tavoin toteu­tettu avoin päivä­ko­ti­toi­minta juhlivat tänä vuonna jo 40-vuotis­syn­ty­mä­päi­viään. Kilon­puis­tossa sijaitseva Onnen­pe­säkin on jo 14-vuotias. Kaipaisiko Nousiainen lisäre­sursseja?

− Näinkin suurilla asiakas­mää­rillä kaksi työnte­kijää on riittänyt meillä hyvin, Nousiainen miettii.

− Normaaliin päivä­ko­ti­toi­mintaan verrattuna työnte­ki­jöitä toki helpottaa suuresti se, että vastuu lapsista on koko ajan vanhem­milla.

”Upeaa toimintaa!”

Puolen tunnin vauva­jumppa on lopussa. Perheet alkavat siirtyä oleske­lu­ti­lojen puolelle lastensa ruokailua ja omaa kahvi­het­keään järjes­tämään.

Anna Tervonen on tullut vauva­jumppaan poikansa Anthony Boalerin kanssa. Perhe on vastikään muuttanut Espooseen.

− Poikani pääsee täällä näkemään muita lapsia ja tutustuu jo vähän päivä­ko­ti­maiseen menoon. Päivä­kotiin aiomme ensi vuoden alusta, Anna Tervonen kertoo.

Tervonen kuuli Onnen­pesän toimin­nasta neuvo­la­reis­sullaan. Onnen­pesän toimin­nasta kuullaan yleensä joko neuvo­lassa tai viidak­ko­rummun kautta ystäviltä.

− Neuvola sijaitsee kätevästi tässä samassa talossa ja teemme heidän kanssaan paljon hedel­mäl­listä yhteis­työtä, Nousiainen sanoo.

Vietna­mi­lais­taus­tainen Laya Nguyen sai hänkin tiedon Onnen­pe­sästä neuvo­la­käyn­nillään ja tutustui sitten paikan ohjelmaan netissä.

− Tämä on aivan upeaa toimintaa niin vauvan kuin äidinkin hyväksi! Saamme kumpai­nenkin sosiaa­lista elämää ympäril­lemme ja vielä näin loista­vissa puitteissa, Nguyen kehuu.

Reiman-Stolt on työsken­nellyt Onnen­pe­sässä nyt yhdeksän vuotta. Liisa Boström on ollut mukana alusta alkaen, 14 vuotta. Hänen ensim­mäiset lapsi­kä­vi­jänsä alkavat siis olla jo aikui­suuden kynnyk­sellä.

Tänään vauva­jumppaan saapui yksi Onnen­pesän entinen asiakas: Alexander Poutiainen, 4 vuotta. Hän toi mukanaan seitsemän kuukau­tisen pikku­vel­jensä Nicolaksen ja äitinsä Liza Poutiaisen.

− Oi, miten sinusta on tullut iso poika, meidän entinen pikku­vauva, Boström huokaa.

Reiman-Stolt allekir­joittaa Boströmin kanssa saman, minkä varmasti suurin osa varhais­kas­vat­ta­jista: lasten kanssa työs­kenteleminen on paljon antavaa kutsu­mus­työtä. Avoimessa päivä­ko­dissa työsken­te­le­misen lisäilona on tuottaa nuorille vanhem­mille mahdol­lisuus uusiin kohtaa­misiin.

 Tapio Ollikainen