Avoin päiväkoti on nuorten perheiden kohtaamispaikka, jonka sisällöllisestä toiminnasta vastaavat ammattikasvattajat. Keskeinen tavoite on luoda yhteisöllisyyttä.

 

On tavalli­nen keskivi­ikko ja kel­lo yksi iltapäiväl­lä. Espoolaises­sa Onnen­pesän avoimes­sa päiväkodis­sa on odot­ta­va tun­nel­ma. Aamupäivän suosit­tu, parin tun­nin mit­tainen kolmivuo­ti­aiden luon­toret­ki lähimet­sässä on takana. Nyt las­ten­hoita­ja Liisa Boström ja lastentarhanopet­tajana toimi­va sosi­aa­likas­vat­ta­ja Mar­ja Reiman-Stolt valmis­tel­e­vat vau­vo­jen jump­pa­rataa seu­raavaa ryh­mää varten.

Koh­ta äite­jä ja vau­vo­ja alkaa saa­pua. Jump­pasali täyt­tyy kahdesta­toista van­hem­mas­ta ja hei­dän pikku­väestään.

Kilo­n­puis­ton las­ten­talos­sa sijait­se­va Onnen­pesä on yksi Espoon vilkkaimpia avoimia päiväkote­ja. Eri ryh­mis­sä ja muuten vain paikalla kään­tymässä käy parhaim­mil­laan tois­tasa­taa ihmistä päivit­täin.

− On todel­la hienoa, että meil­lä riit­tää kävi­jöitä ja olemme saa­neet tehdä tätä jo 14 vuot­ta, päiväkodin johta­jana alus­ta alka­en toimin­ut Mari­ta Nou­si­ainen iloit­see.

− Kävi­jämäärät ovat ilon­ai­he jo sik­sikin, että avoin päiväkoti­toim­inta ei ole lakisää­teistä. Suorit­teet määrit­tävät sitä, mis­sä osoit­teis­sa avoin­ta palvelua jär­jestetään.

Uusia kavereita löytämässä

Avoimes­sa päiväkodis­sa lap­sia ei jätetä hoitoon, vaan van­hem­mat ovat koko ajan menos­sa mukana. Toim­inta on mak­su­ton­ta ja se on suun­nat­tu kaikille koton­aan alle kouluikäistä las­taan hoitaville.

− Tääl­lä van­hem­mat ja lapset pää­sevät tapaa­maan mui­ta lap­siper­heitä. Avoin päiväkoti tukee van­hem­muut­ta ja toimii per­hei­den ver­tais­tu­ki- ja verkos­toi­tu­mi­s­paikkana. Toim­intamme tukee varhaista vuorovaiku­tus­ta, Mar­ja Reiman-Stolt luon­nehtii.

Keskeinen tavoite on luo­da kävi­jöille uusia yhteisöjä.

− Espooseenkin muute­taan eri puo­lil­ta Suomea ja maail­maa, ja monil­la suku­verkos­tot ovat kaukana. Me tar­joamme pien­ten las­ten per­heille mah­dol­lisu­u­den löytää uusia ystäviä, luo­da uut­ta sosi­aal­ista verkos­toa ympärilleen, Reiman-Stolt sanoo.

Nykyään etenkin muista maista tulevat ihmiset saattavat avoimen päiväkodin kautta löytää itselleen ensimmäisiä ystävyyssuhteita.

Läm­min­henk­i­nen kohtaami­nen alkaa jo ennen yhteistä kieltäkin, mut­ta Onnen­pesässä toimii lisäk­si maa­han­muut­taneille kotiäideille tarkoitet­tu työväenopis­ton kielikurssi.

− Avoin päiväkoti ja kielikurssi ovat mo­nelle ensikos­ke­tus suo­ma­laiseen päiväkoti­toim­intaan ja yhteiskun­taan, Reiman-Stolt sanoo.

Yhteinen olohuone

Reiman-Stolt start­taa vau­va­jumpan. Pikkuiset seu­raa­vat silmin­näh­den kiin­nos­tuneina vetäjää, maas­sa pyöriv­iä pal­lo­ja ja mui­ta vau­vo­ja. Esit­te­lykier­roksel­la kieli vai­h­tuu sil­loin täl­löin englan­ti­in per­hei­den esitel­lessä itsen­sä.

Esit­te­lyn jäl­keen siir­ry­tään ”Pomp­pu­fi­ilik­sen” siivit­tämänä vapaaseen seu­rustelu­un ja jump­paan. Yksi pikku­mies tanssii innokkaasti, ja eräs neiti läh­tee tutki­maan tun­nelia. Kol­mas kaveri on löytänyt äärim­mäisen kiin­nos­tavaa tutkimista pal­loista. Yhdet pikku­vierus­tover­it kek­sivät alkaa pus­sail­la toisi­aan.

Tun­nel­ma on hyvin energinen ja ulospäin suun­tau­tunut.

− Nämä ammat­ti­laiset ovat paikan ilmapi­irin sielu, Nou­si­ainen kehuu Boströmiä ja Reiman-Stoltia.

− Tavoite on, että kävi­jät kok­i­si­vat Onnen­pesän mata­lan kyn­nyk­sen paikak­si, jonne on ren­to ja kiva tul­la. Että tämä olisi kuin yhteinen olo­huone kaikille, Liisa Boström sanoo.

Kävi­jät saa­vat ilomielin vaikut­taa ja tehdä ehdo­tuk­sia Onnen­pesän kuukausit­tain laa­dit­tavaan toim­intao­hjel­maan. Tääl­lä on jär­jestet­ty muun muas­sa van­hempi­en vetämiä kokkik­er­ho­ja.

Vastuu lapsista on vanhemmilla

Työn­tek­i­jöi­den lisäk­si kävi­jät pää­sevät halutes­saan keskustele­maan muiden ammat­ti­lais­ten kanssa. Onnen­pesässä vie­railee per­heo­h­jaa­ja sään­nöl­lis­es­ti luen­noimas­sa ja keskustele­mas­sa.

Espoos­sa asukaspuis­to­toim­inta ja sen myötä eri tavoin toteutet­tu avoin päiväkoti­toim­inta juh­li­vat tänä vuon­na jo 40-vuo­tis­syn­tymäpäiviään. Kilo­n­puis­tossa sijait­se­va Onnen­pesäkin on jo 14-vuo­tias. Kaipaisiko Nou­si­ainen lisäresursse­ja?

− Näinkin suuril­la asi­akas­määril­lä kak­si työn­tek­i­jää on riit­tänyt meil­lä hyvin, Nou­si­ainen miet­tii.

− Nor­maali­in päiväkoti­toim­intaan ver­rat­tuna työn­tek­i­jöitä toki helpot­taa suuresti se, että vas­tuu lap­sista on koko ajan van­hem­mil­la.

”Upeaa toimintaa!”

Puolen tun­nin vau­va­jump­pa on lopus­sa. Per­heet alka­vat siir­tyä oleske­lu­tilo­jen puolelle las­ten­sa ruokailua ja omaa kahvi­hetkeään jär­jestämään.

Anna Ter­vo­nen on tul­lut vau­va­jump­paan poikansa Antho­ny Boa­lerin kanssa. Per­he on vastikään muut­tanut Espooseen.

− Poikani pääsee tääl­lä näkemään mui­ta lap­sia ja tutus­tuu jo vähän päiväko­ti­maiseen menoon. Päiväkoti­in aiomme ensi vuo­den alus­ta, Anna Ter­vo­nen ker­too.

Ter­vo­nen kuuli Onnen­pesän toimin­nas­ta neu­volareis­sul­laan. Onnen­pesän toimin­nas­ta kuul­laan yleen­sä joko neu­volas­sa tai viidakko­rum­mun kaut­ta ystäviltä.

− Neu­vola sijait­see kätevästi tässä samas­sa talos­sa ja teemme hei­dän kanssaan paljon hedelmäl­listä yhteistyötä, Nou­si­ainen sanoo.

Viet­nami­lais­taus­tainen Laya Nguyen sai hänkin tiedon Onnen­pesästä neu­volakäyn­nil­lään ja tutus­tui sit­ten paikan ohjel­maan netis­sä.

− Tämä on aivan upeaa toim­intaa niin vau­van kuin äidinkin hyväk­si! Saamme kumpainenkin sosi­aal­ista elämää ympärillemme ja vielä näin lois­tavis­sa puit­teis­sa, Nguyen kehuu.

Reiman-Stolt on työsken­nel­lyt Onnen­pesässä nyt yhdek­sän vuot­ta. Liisa Boström on ollut mukana alus­ta alka­en, 14 vuot­ta. Hänen ensim­mäiset lap­sikävi­jän­sä alka­vat siis olla jo aikuisu­u­den kyn­nyk­sel­lä.

Tänään vau­va­jump­paan saa­pui yksi Onnen­pesän enti­nen asi­akas: Alexan­der Pouti­ainen, 4 vuot­ta. Hän toi mukanaan seit­semän kuukautisen pikku­vel­jen­sä Nico­lak­sen ja äitin­sä Liza Pouti­aisen.

− Oi, miten sinus­ta on tul­lut iso poi­ka, mei­dän enti­nen pikku­vau­va, Boström huokaa.

Reiman-Stolt allekir­joit­taa Boströmin kanssa saman, minkä var­masti suurin osa varhaiskas­vat­ta­jista: las­ten kanssa työs­kenteleminen on paljon antavaa kut­sumustyötä. Avoimes­sa päiväkodis­sa työsken­telemisen lisäilona on tuot­taa nuo­rille van­hem­mille mah­dol­lisu­us uusi­in kohtaamisi­in.

 Tapio Ollikainen